24 óra, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

holnapi számában! A tartalomból; MEGYEI KÖRKÉP Lázár Mózes pincérkedik 2. oldal MEGYEI KÖRKÉP Páczer Lajos a segítés varázssző­nyegén 3. oldal RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2000. március 31.) Borsodchem 10300ft ti Fotex 398Ft ti Matáv 2400 Ft ti Mól 5 220 Ft O OTP 14150 Ft ti Rába 2 740 Ft ti Richter 17700 Ft ti Zalakerámia 2 975 Ft ti 2000.12. hét Termény USD/t Áralakulás Tendencia Búza 96-97 Gyengülő Tartott FOB francia Wkütfl Kukorica 98-104 Ingadozó Tartott FOB Mexikómtól Fak.árpa 102-103 Tartott Tartott FOB európai kikötő Napraforgó 430 Emelkedő Emelkedő Ex tank európai kikötő Szójadara 203 Tartott Tartott 46 % CIF Rotterdam _________________ A Z MNR HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI ((1 egységre forintban) Angol font 430,61 Cseh korona 7,13 Euró 258,33 Német márka 132,08 Osztrák schilling 18,77 Lengyel zloty 65,18 Svájci frank 162,36 Szlovák korona 6,20 USA-dollár 269,94 Időjárás 2000. ÁPRILIS 1., SZOMBAT KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI r _________Ára: 46 Ft / xi. évfolyam, 77. szám /~ El őfizetőknek: 34 Ft ..................... \ , 2 IÍRA ^'ESZTERG1 Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Jó pontunk Európa felé Információs iroda nyílt a megyeházán Csaknem kétszáz meghívott érkezett tegnap délután a megyeházára az Európai Informá­ciós pont nyitóünnepségére. Szlovákiából és a Külügyminisztériumból is érkeztek vendé­gek; a szervezők meghívták megyénk köz­életének jeles képviselőit és több középisko­la végzős diákját. Megyei információ Lázár Mózes, a megyei közgyűlés elnöke kö­szöntötte a megjelenteket. - Hétköznapi, rend­szeresen használható információkra van szük­ség ma Magyarországon az Európai Unióról - emelte ki. - Ennek érdekében a megyei önkor­mányzat a Külügyminisztérium támogatásával létrehozta az Európai információs Pontot. A mű­ködtető, együttműködési megállapodás kereté­ben, a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió. Az irodaveze­tő Benkő Ferenc. Kovács István, a Külügyminisztérium főosztály­vezető-helyettese hangsúlyozta: mindenki nyer­tesnek számít, aki komolyan veszi a felkészülést az európai uniós csatlakozásra. A nyertesek szá­ma növekszik, ha az EIP-et használják. Ehhez az itteni kollégák minden segítséget megadnak. A rendezvény végén a résztvevők meghallgatták az Európai Himnuszt. * * * Az EIP munkanapokon délelőtt 10 órától dél­után 4 óráig áll az érdeklődők rendelkezésére. Címe: Tatabánya, Fő tér 4. Telefon: 34/333- 146, 34/312-419. Egyebek között pályázatfigye­léssel, konferenciák, továbbképzések, tájékoz­tatók szervezésével állnak az érdeklődők rendelkezé­sére. Az információs pont céljai között szerepel, hogy a helyi lakossághoz közve­títeni kell az EU-ban kiak­názható lehetőségeket. Me­gyei alpontok is lesznek, a következő településeken: Ácsteszér, Esztergom, Kis­bér, Lábatlan, Nagyigmánd, Neszmély, Oroszlány, Süttő, Tata. Kétszeres előny Vladimír Sirotka, a szlovák kézmüveskamara el­nöke elmondta, hogy az Európai Információs Pontban összegyűlő információkat mindenkép­pen szeretnék hasznosítani országukban is. Ter­mészetesen a kapcsolat oda-vissza alapon mű­ködne. - Jó lenne, ha sok-sok ilyen információs pont nyílna a közeljövőben a Duna mindkét part- ján - tette hozzá. __________________■ S okan voltak a megnyitón fotó: kiss t. j. Bérlakások piaci áron Egy gázos ügy - három elképzelés Dorog Huszonkét napirendi pontot ter­jesztettek a városi képviselők elé a tegnapi testületi ülésen. Eszter­gom lakosságát is érintő napirend volt a Prometheus Rt. erőmű­üggyel kapcsolatos egyezségi ja­vaslata. A dorogi városatyák alapos vi­tát követően végül is úgy hatá­roztak, hogy a képviselő-testület tárgyalási kiindulópontként több szempontot is elfogad. Először is úgy határoztak, hogy a Prome­theus Rt. az általa tervezett, 5 megawattos beruházást (gázka­zánépítést) a saját vagyona terhé­re, ám az Erőmű Kft. javára való­sítsa meg. Másrészt a képviselő- testület a korábbi döntését visszavonta, és elhatározta, hogy indítványozza: kezdődje­nek tárgyalások a 7 százaléknyi üzletrész értékesítésére. Ezzel a feladattal a testület saját munka- csoportját bízta meg. A polgármestert megbízták az üggyel kapcsolatos peres eljárás előkészítésével, az 1997. június 25-én kelt, Prometheus Rt.-vel megkötött üzletrész-adásvételi szerződés teljesítésére, amely­hez műszaki és árszakértőt is be­vonnak. A harmadik, Prometheus-ügy- gyel kapcsolatos határozat pedig kimondja: a polgármester kezdje meg az 1997. július elsején kelt, a Prometheus és a Dorogi Erőmű Kft. között létrejött együttműkö­dési megállapodás érvénytelensé­gének megállapítására irányuló peres eljárás előkészítését. Dön­tés született az önkormányzat la­kásgazdálkodásáról, hiszen a tes­tület úgy határozott, hogy az ön- kormányzat tulajdonában lévő bérlakások vételárát - az eddigi gyakorlattól eltérően - a minden­kori forgalmi érték összegében ál­lapítja meg. A vásárláshoz eddig is adott kedvezmények a jövőben sem változnak. Dorog életében fontos döntés volt az is, amely így szól: a város képviselő-testülete kijelenti, hogy az alakulóban lévő Eszter- gom-Dorog Vízitársulatba a vá­ros 414 hektár bel- és 636 hektár külterülettel belép, ugyanis a tör­vény előírása szerint a helyi víz­rendezés és -kárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés, a helyi közüzemi tevékenység fejlesztése ezt indokolja. ________mészáros Ker ékasztalon a polgári jövő- Zsúfolásig megtelt tegnap este a tatabányai Modern Üzleti Tudo­mányok Főiskolája „B” épületé­nek nagyelőadója a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szer­vezte kerekasztal-beszélgetésre. A Milyen jövőt szeretnénk? - Vá­laszol a polgári kormánykoalíció címet viselő eseményen Kövér László tárca nélküli miniszter, a Fidesz-MPP elnöke, Stumpf Ist­ván kancelláriaminiszter és Semjén Zsolt helyettes államtit­kár vitte a szót - Lanczendorfer Erzsébet vezetésével. A résztve­vők még lapzártakor is javában folytatták az eszmecserét, amiről hétfőn számolunk be. Felvételün­kön: Stumpf Isván, Bencsik János tatabányai polgármester, Szalai Zoltán, a megyei köz­gyűlés alelnöke és Kövér László. Kancellárián jártak a Suzuki-gyár képviselői Esztergom/Budapest A Suzuki Rt. üzemi tanácsának képviselője és a gyárvezetés megbízottja pénteken átadta Or­bán Viktor miniszterelnök gaz­dasági tanácsadójának azt a leve­let, amelyben a kormányfő köz­benjárását kérik, hogy a cég há­rom előzetes letartóztatásban lé­vő vezetője szabadlábon véde­kezhessen. A Miniszterelnöki Hivatal saj­tóirodája az eseményt követően közleményben tájékoztatta az MTI-t arról, hogy Gém Erzsébet, a kormányfő gazdasági tanács­adója irodájában fogadta Földvá­ri Szabolcsot, a Magyar Suzuki Rt. üzemi tanácsának képviselő­jét és Fórián Istvánt, a gyárveze­tés megbízottját. Rövid beszélgetést követően Gém Erzsébet átvette azt a mi­niszterelnöknek címzett levelet, amelyet a Magyar Suzuki Rt. csaknem ezerötszáz dolgozója közül kétszázan írtak alá - olvas­ható a közleményben. A tájékoz­tatás szerint Gém Erzsébet hang­súlyozta, hogy Magyarország jog­állam, ahol az ügyészség, a bíró­ságok függetlenek, és a kormány­nak nincs befolyása ezeknek az intézményeknek a munkájára. A kormányfő tanácsadója a Belügyminisztérium és az Igaz­ságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjének továbbította a le­velet. ■ Ősvilági cápafogakat rejtett a lépcsősor Százmillió éves lelet a süttői vörösmárványban Tatabánya/Tata Kiss István kőbányász a tatabá­nyai Kálváriadomb keleti oldalán a vasút átszelte völgy felé tartott, a homokos, agyagos föld­úton valami megcsillant előtte. Először úgy vélte, hogy törött sö­rösüveg darab­kái hevernek a földön, ám amikor felvett egyet közülük, kiderült, hogy va­lami egészen másról van szó. Kő­bányai robbantóméster lévén fel­ismerte, hogy valamiféle ősma­radványra lelt. A lelet fényesen, feketésbamán csillogott, és a két­forintos nagyságú háromszög alakzata tűhegyben végződött.- Valami ragadozó foga lehet - mormolta a kőbányász. Aztán tü­zetesen átkutatta a földutat és környékét. Még egy jó maroknyi kisebb-nagyobb fogmaradványt talált, köztük több centi hosszú­ságút és átmérőjűt is. Később hozzáértők megálla­pították, hogy sok millió éve el­pusztult, s a hajdani tengerfenék üledékébe ágyazódott cápafogak alkotják a roppant időt átvészelt leletegyüttest... A felidézett his­tória néhány évtizede történt. Az ősvilági sztori mintegy foly­tatásaként most újabb lelet Tatán bukkant napfényre. Egy helybéli háztulajdonos villája lépcsősorá­nak felújításakor tekintélyes nagyságú süttői vörösmárvány- tömböt hasítottak ketté a mester­emberek. A szétváló kőzet mind­két hasítási felületén furcsa rajzo­latú lenyomat vált láthatóvá, ami még a laikusok vélekedése szerint is egy valaha élt, majd elpusztult állat állkapcsának kőbe ágyazó­dott lenyomata lehetett. A villa gazdája neve közlésé­hez nem járult hozzá, de fotózás­ra most rendelkezésre bocsátotta a fosszilliát. A kőzet minden bi­zonnyal egy ősvilági cápaállka­pocs, illetve fogsor töredékét zár­ta magába, s egyszersmind kon­zerválta is. A lelet nagyságát, mé­retét tekintve valószínűsíthető, hogy a fogsortöredék néhai tulaj­donosa egy kölyök cápa lehetett. Ritka különle­gességnek számít, hogy a fogak felső, zománcszerű ré­sze feketére színe- ződött, de csillogó fényét megtartva vészelte át a rop­pant időt. Azt a hoz­závetőleg száz­millió évet, ami­kor a földtörténeti jurakorban a süt­tői vörösmárvány keletkezett az ős­tenger mésziszap- jábók A kőbe ágyazott állkapocsma- egy cápa teljes fogsorát általában radvány minden valószínűség háromszáz, oldalain borotvaéles, szerint az eredetinek csak töredé- csúcsán tűhegyes fog alkotja, ke lehet. Arinál is inkább, mert __________________vajha oyőrgy M ár nem harap a 100 millió éves cápa fotó: kiss t. j. 1 977141686500200077

Next

/
Oldalképek
Tartalom