24 óra, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

p Ma: öPM A 24 Óra ingyonas szolgáltatói és Információs mai laktató ®®®(í!)® példányban A tartalomból: MEGYEI KÖRKÉP A naszályi Szobi Géza pékmester a sakk nagy szerelmese 3. oldal SPORT Megyei focikörkép: Kisigmánd és Méreg 9. oldal Lángok mindenütt Megyei információ. Minden re­kord megdőlhet a tavaszt meg­előző határtüzek számát tekint­ve. A tűzoltóság megyei ügyele­tén tegnap elmondták, hogy a laktanya kútjából az utolsó csepp üzemanyag is elfogyott. Gondot azért nem okozott, mert tartalék hordók készenlétben állnak. A tatabányai laktanyá­ban délutánra összesen hárman maradtak. A többiek egész nap akcióztak, miként a többi pa­rancsnokság dolgozói is. A tűz­oltóság értetlenül áll e nem várt sorozatos tűzeset előtt. Nem tartják kizártnak, hogy helyen­ként szándékos gyújtogatásról van szó. ■ Civil fórum \ Tata. Ma 17 órai kezdettel a vá­rosháza dísztermében találkoz­nak a helyben működő civil szervezetek vezetői, akiket rövi­den tájékoztat a polgármester a település ez évi feladatairól, majd Szegvári Péter, a Miniszter­elnöki Hivatal helyettes államtit­kára tart előadást. A szervezők várnak minden érdeklődőt. ■ Időjárás 2000. MÁRCIUS 1., SZERDA r KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja MMMI Az országban az egyetlen Információs iroda nyílik rákbetegeknek Budai Ágnes tanácsadó és dr. Dani Árpád a sajtótájékoztatón Tatabánya Információs és tanácsadó irodát nyit mától a Magyar Rákellenes Liga tatabányai szervezete a Hu­nyadi Patika alagsorában. A hiva­talos megnyitót megelőző sajtótá­jékoztatón dr. Dani Árpád onko­lógus főorvos egyebek között el­mondta: hazánkban minden ne­gyedik ember valamilyen dagana­tos betegségben hal meg. A világ összes országa közül a lakosság számához képest a legtöbb rák­beteg köztünk él - és a számuk fo­lyamatosan nő. A most megnyüt információs központ az ország­ban az egyetlen olyan iroda, aho­vá bárki bemehet, ha ezzel a kel­lemetlen és gyakran tragikus be­tegséggel kapcsolatos kérdései, gondjai vannak, és ezeket szeret­né valakivel megbeszélni. Az öt­let egy külföldi konferenciáról származik, egy berni, hasonló munkát végző centrum megisme­rése után született. A tatabányai iroda egyetlen fő­állású munkatársa, Dani Péter munkanapokon 10-13 óráig várja az érdeklődőket. Minden kedden és csütörtökön dietetikus tart táp­lálkozási szaktanácsadást nem csak betegnek. Az iroda létreho­zói keresik más civil szervezetek­kel a kapcsolatot, és számítanak önkéntes segítőkre, akik bekap­csolódnak a munkába. Fontos feladatuknak tartják tu­datosítani az emberekben, hogy nem a betegség a legnagyobb el­lenségük, hanem a remény el­vesztése. A tumor elleni harcban az orvosok munkája nem elég, szükség van a társadalom, a civil szféra segítségére - anyagi támo­gatására is. A szervezet szívesen fogad adományokat. A számukra átutalt pénz kisebb részét az iro­da felszerelésére és működtetésé­re fordítják, nagyobb részét pedig egy 35 millió forintos hyperther- miás készülék megvásárlására fordítanák (es- 7. oldal) alberti Pénzbői van a legkevesebb Rendőri munka mérlegen - Javul a társadalmi megítélés A számtalan meglévő negatív tényező - például a szűkös működési és fejlesztési források - ellenére sikerült eredményesen ellátni a szolgálatot - jelentette ki Hír Gábor őrnagy, a Dorogi Rendőrkapitányság helyettes vezetője a tegnapi állomány­gyűlésen. A rendezvényre, amelyet a helyi művelődési házban tartottak, eljöttek a város és a környék polgármesterei, valamint Pilczinger József, a megyei rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatója.- Nagy a leterheltségünk, kevés a technikai fej­lesztés - hangoztatta a többi között a kapitány­helyettes, aki nem titkolta, 99-ben is minimális létszámhiánnyal dolgoztak. A közbiztonság magasabb színvonalú munkájának meg­valósítása érdekében a helyi települési önkormányzatokkal, továbbá jó néhány társadalmi szervvel együttműködnek. A la­kosságnak a közrend, a közbiz­tonság állapotáról alkotott véle­ménye, és ezzel együtt a kapi­tányság megítélése folyamatosan javuló tenden­ciát mutat. A bűnügyi munkát értékelve: - Az 1998. évi adatokhoz képest a bűncselekmények száma 13 százalékkal csökkent. Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények állnak az első helyen. Nagymértékben csökkent a kapitányság illetékességi területén elkövetett rablások szá­ma, és csökkenő tendenciát jelez a személy elle­ni bűncselekmények gyakorisága is. Az elmúlt évben összesen három és fél millió forintot kitevő bírságot szabtak ki. Összességében a Dorogi Rendőrkapitányságon is a pénzből van a legkevesebb. Ezért kell és le­het is az itt szolgálók és védők nehéz körülmé­nyek között végzett munkáját jónak értékelni. Pilczinger József és a jelen lévő polgármesterek szavai is ezt a véleményt tükrözték. mészáros BŰNÜGYI STATISZTIKA - 1999 Az ismertté vált bűncselekmények száma: 1024 13°/<rkal csökkent a bűncselekmények száma. dr Vagyon elleni bűncselekmények száma: 9,7%-kal, dr a rablások száma 33,4%-kal csökkent. dr Személy elleni bűncselekmények száma: 32,3%-kal csökkent, dr Ittas vezetések száma: 17%-kal nőtt. _______________________£ V árosi televízió: közel az elsötétülés? Tatabánya Rendhagyó módon kezdte maga­zinműsorát hétfőn este a Tatabá­nyai Közösségi Televízió. Varga Gábor ügyvezető igazgató a né­zők elé állt, és közölte: a gépeik elromlottak. Szerencsére ez a ka­merákra nem vonatkozott, for­gatni még hétfőn is különösebb zökkenő nélkül tudtak, de a ri­portok, tudósítások vágását a ta­tai és az oroszlányi televízió stú­diójában végezték el. Varga Gá­bor kérdésünkre elmondta: több illetékes személyt is megkerestek levélben, és kérték, hogy soron kívül nyújtsanak anyagi segítsé­get a TKTV-nek. Választ még nem kaptak. Egyelőre még nem tudni, lesz-e a jövő héten adás. Jóna Imre, a tulajdonosi bizottság vezetője megígérte: csütörtökön, a soron következő ülésen napirendre tű- zik a problémát. ___________aá N éhol nem kívánatos a szakszervezet Tatabánya A Magyar Köztisztviselők és Köz- alkalmazottak Szakszervezete hatodik kongresszusára készülve beszámoló és egyben üsztújító, küldöttválasztó értekezletet tar­tott tegnap a megyei szervezet. Patonyi Ferenc titkár az 1996 óta eltelt időszakból mindenekelőtt a taglétszám alakulására helyezte a hangsúlyt. Mint mondta, az, hogy az elmúlt négy évben nem gyengült, sőt - négy új szervezet­iéi, száznál töub belépővel - je­lentősen erősödött az MKKSZ megyei szervezete, országos ösz- szehasonlításban is nagyon szép eredmény. Természetesen számtalan problémáról is szó esett a beszá­molóban, s mint a titkár fogalma­zott, ezek között a közszférában dolgozók bérhelyzete az egyik legsúlyosabb. Patonyi szerint ugyanakkor ennél is nagyobb gond, vannak olyan vezetők, akik - nyíltan vagy burkoltan - ellen­ségesek a szakszervezettel szem­ben. A titkár Kisbért említette. A jelenlévők egyhangúlag elfo­gadták a beszámolót, majd meg­választották az MKKSZ hatodik kongresszusának megyei küldöt­teit. A névsor: Révész Istvánné (Sárisáp), dr. Imre Eszter (megyei önkormányzati hivatal, Tatabá­nya), Kardos Csaba (Kisbér), Ha­lász kújoiy (Komárom). Végezetül eldőlt, hogy a me­gyei szervezet elnöki teendőt to­vábbra is Csonka Béla (Orosz­lány) látja el, s a titkári poszton sem történt változás. A négy év múlva esedékes következő tiszt­újító értekezleten újra Patonyi Fe­renc számolhat majd be a megyei szakszervezeti munkáról. r. z. Az alap milliárdjai Budapest Lázár Mózes (Fidesz), megyénk közgyűlésének elnöke, parla­menti képviselő a T. Ház tegnapi plenáris ülésén interpellációjá­ban arról érdeklődött, hogy mi történik a Viilamosenergia-ipari Alap körül. Emlékeztetett: 1995-ben az ak­kori kormány és a bányász-, illet­ve a villamos-szakszervezet kö­zött megállapodás született arról, hogy a privatizációs bevételek öt százaléka a villamosipari foglal­koztatási alapba kerül, a privati­záció miatt rossz helyzetbe sod­ródott munkavállalók megsegíté­sére. Szerinte a kormány ezt nem teljesítette, de 1998. május 8-án új - immár az új kormányt köte­lező - megállapodást kötött az előző végrehajtásáról. Bogár László, a Miniszterelnö­ki Hivatal államtitkára elmondta: a megállapodás teljesítését el­kezdték, és az folyamatosan zaj­lik. A két érintett szakszervezet­nek eddig csaknem 1,4 milliárd forintot utaltak át, amiből mint­egy 3000 ember kérelmét teljesí­tették. A képviselő a választ elfogadta. _________________________lüg PHARE-ral gyorsabb Szakértők vizsgálják a terveket Esztergom Stephen Roberts-szet, a PHA- RE-program magyarországi egyez­tet őjét kedden délben Eszter­gomban fogadta Dobosi Tivadar, a Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. ügyve­zető igazgatója, aki az alábbiakat nyilatkozta a 24 Órának:- A PHARE a finanszírozással szeretné segíteni azokat az inf­rastrukturális fejlesztéseket, ma­gyar-szlovák beruházásokat, me­lyekkel gyorsítani lehet az Euró­pai Unió felé vezető úton. Közös érdekünk a szlovák partnerrel, hogy mielőbb az unió tagjai le­gyünk. Ennek szellemében épül újjá a Mária Valéria híd. A PHARE szakértőinek az a tiadatuk, hogy a megfelelő stan- 'rd terveket megvizsgálják, mert csak eurokompatibilis ter­vet hirdethetünk meg a közeljö­vőben. Megkeresik azokat a lehe­tőségeket, azokat a megnyilvánu­lásokat, melyekkel a kisebb és a nagyobb regionális kapcsolatok hatékonyabban működhetnek. Ilyen projekt - például - a Má­ria Valéria híd, Esztergom teher­mentesítő útja. Mindehhez 19,4 millió euró áll rendelkezésre. Mindenre nem lesz elég. A szlovákok lassúbb felzárkózása miatt Párkányban vámhivatal épül, amelyből ké­sőbb szálloda lesz.- A mai napon elmondtuk a vendégeknek azokat az elképze­léseket, melyeket a rendszer ke­retében szeretnénk megvalósíta­ni. Ez fegyelmezett munkát kí­ván. A mai találkozó is ennek je- gyében zajlott. _____________mj. U tcán vívott harmadik félidő Ma lépett hatályba a rendelet, 90 nap börtön is kiróható A hétfői Vasas-Ferencváros labdarúgó- mérkőzést követő randalírozás újabb bizonyítéka annak, hogy nagy szükség volt a sportesemények biztonságát ga­rantáló, hamarosan életbe lépő kor­mányrendeletre. Budapest A meccsek előtti, utáni és közbeni rendbon­tások megelőzését célzó rendelet tiszta fele­lősségi viszonyt teremt a rendőrség, valamint a sporteseményt lebonyolító és felügyelő szervezetek között. Mint ismeretes, hétfőn, a Fáy úton rende­zett Vasas-FTC meccs után ismét randalírozó szurkolókat vett őrizetbe a rendőrség. Kor­mos Endre, a BRFK sajtó alosztályának veze­tője szerint a magukról megfeledkezett fradis- ták a Róbert Károly körút-Lehel út kereszte­ződésében leszaggatták a 14-es villamos ajta- jait, de a hármas metró üléseit, világítótesteit sem kímélték. A nagy erőkkel a helyszínre vo­nuló rendőrség garázdaság miatt hét sze­mélyt állított elő. A kormány február 22-én alkotott rendele­té azokra a sporteseményekre terjed ki, ame­lyeken a nézőszám eléri vagy meghaladja a háromezret, illetve a létesítmény befogadóké­pességének 50 százalékát, s fennáll a veszélye annak, hogy rendbontás forduljon elő. Néző­számtól függetlenül be kell majd tartani az új szabályokat a labdarúgó-, a kézilabda-, a ko­sárlabda- , a vízilabda-, a jégkorongmérkőzé­seken, az autó- és motorsportban, valamint a kerékpárversenyeken. Mint azt az Ifjúsági és Sportminisztérium sajtóosztályán megtudtuk, a jövőben a rende­let hatálya alá tartozó rendezvények előtt tíz munkanappal a sportesemény szervezője kö­teles írásban tájékoztatni a rendőrséget a „ri­zikófaktorokról”, s jó néhány adatnak, példá­ul a rendező nevének is szerepelnie kell majd a bejelentő nyomtatványon. A stadionokba, pályákra csak érvényes jeggyel, bérlettel lép- tethetők be a nézők, ám a nyilvánvalóan alko­hol vagy kábítószer hatása alatt állók, a tiltott eszközöket (például szúró-vágó szerszámo­kat) maguknál tartók, vagy a gyűlöletkeltésre alkalmas zászlókat, transzparenseket vivők előtt zárva marad a kapu. Információink sze­rint jelenleg csak a tárgyakat veszik el, gazdá­jukat azonban érvényes jeggyel beengedik. A rendelet a rendezőket felhatalmazza a sporteseményt megzavaró személyek felszó­lítására, majd eltávolítására is, s azt is rögzíti, hogy milyen esetekben szakíthatja meg a szervező a mérkőzést. A pályákon kívül to­vábbra is egyedül a rendőrség dolga lesz a dü­höngök megfékezése. A ma életbe lépő új szabálysértési rendelet szerint a garázdasá­gért akár 90 napos elzárás is járhat, így talán jobban meggondolják magukat az erős fiúk. Az ISM terveiben a jövő évtől korszerű be­léptető rendszerek felszerelése is szerepel, s arra is számítani lehet, hogy az új sporttör­vény elfogadását követően a notórius rend­bontókat végleg eltanácsolják a sportesemé­nyek látogatásától. A hétfőn randalírozóknak szerencséjük volt: az új rendelet akkor még nem volt hatályban... _________________tm. 977141686500200051

Next

/
Oldalképek
Tartalom