24 óra, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-22 / 44. szám

Mai számunkban: Térség/ Tájoló (2. oldal) A tartalomból; MEGYEI KÖRKÉP Schiller Kertész Tamás Esztergom szocialista polgármester­jelöltje 3. oldal SPORT Megyei focikörkép: Ácsteszér, Bakony­sárkány, Bana 11. oldal Mezőgazdaságunk és az Európai Unió Tata. Az Európai Unióhoz törté­nő csatlakozás mezőgazdaságot érintő hatásairól lesz szó ma a Magyary Zoltán Népfőiskolái Társaság előadásán. Dr. Vajda László, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Európai Integrációs Főosztályá­nak vezetője a csatlakozási tár­gyalások helyzetéről is szól. A rendezvényt a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépisko- lában tartják. ______________■ F alufórum Környe. Szerdán délután 16 órára falufórumot nívott össze a kömyei önkormányzat képvise- lő-testüiete a faluházba. Elké­szült az általános rendezési terv, amelyet a község vezető testületé a lakossággal kíván a megvalósítás előtt megvitatni. Minden érdeklődőt várnak az eseményre. ___________■ N yugdíjasnap Tát. A községi nyugdíjasklub február 24-én délután négytől tartja legközelebbi összejövete­lét. A műsorban szerepel jogi előadás a polgármesteri hivatal szervezésében. Ezt követően fel­lép a klub bányászénekkara, lesz szavalat, jelmezes felvonu­lás. Este hétkor kezdődik a far­sangi bál zenével, tánccal, tom­bolahúzással - az éjféli zárásigj Fantom-pódium Tatabánya. Szabad Színpad - mindenkinek elnevezéssel a hí­vatlanok és meghívottak estjét tartják az eXit kulturális konzu­látus szervezésében február 24- én, 18 órai kezdéssel a bánhidai Puskin Művelődési Házban. Rossz idő esetén házimozi lesz, Juan Miro, a XXI. század alkotó- ja címmel._________________■ Csiszár a vendég Tatabánya. A havonta jelentke­ző CSÁ-Show következő műso­rát holnap este kilenckor tartják a Modem Üzleti Tudományok Főiskolája A épületének aulájá­ban. A műsor vendégei: dr. Köpeczi Nagy Gábor, a nyelvi tanszék vezetője, Csiszár Jenő rádiós, televíziós műsorvezető, valamint Bogi István és Nacsa Olivér humorista. ■ Időjárás 2000. FEBRUÁR 22., KEDD r KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja I Üdülési csekk van is, meg nincs is A hét végére elfogytak az üdülési csekkek a Magyar Nemzeti Üdü­lési Alapítványnál, így már a ta­nulók és a nyugdíjasok nem jut­hatnak támogatáshoz. Az alapít­vány keretét az előző évi 734 mil­lió forintról az idén 394 millióra csökkentették. A csekkek forgal­mazását január 3-án kezdték meg, s a szűkösre szabott keret miatt február 18-án fejezték be. Néhány hét alatt elfogyott az egész éves keret. Sósné Bács Judit, a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. megyei iro­dájának értékesítési munkatársa elmondta: óriási volt az érdeklő­dés megyénkben az üdülési csek­kek iránt. Már az elmúlt hetekben is sorban álltak az igénylők, s ha­talmas felháborodást váltott ki az emberekből a hír, amely szerint elfogytak a csekkek. A támogatá­si keret elfogyott, ám az üdülési csekkek nem. Ugyanis vállalatok, intézmények, kifizetőhelyek - sa­ját forrásuk terhére - továbbra is vásárolhatnak csekkeket dolgo­zóiknak. Sósné Bács Judit szerint a cégek élnek is a lehetőséggel. Ilyenkor a dolgozókkal a csekk értékének maximum 50 százalé­kát fizettethetik ki. ■ Csoóri Sándor Tatabányán - A Kossuth-díjas költő, esszéíró, a Magyarok Világszövetségének elnöke a megyei könyvtárban találkozott olvasóival. Képünkön: a hetvenéves vendéget virágcsokorral köszön- tötték. Jobbra: Monostori Imre könyvtárigazgató, az Új Forrás főszerkesztője, (tg- 3. oldal) fotó: k.t. j. Régi vezetők nagy vadászatai Gyimóthy Géza vállalja meghökkentő kijelentését Országos visszhangot váltott ki az Ország- gyűlés és a kisgazdapárt Tatán élő alelnöke azzal a kijelentésével, amelyet szombaton hallhattak tőle egy agrárfórum résztvevői Pusztaszabolcson. Lényege, hogy a koalíciós partnerek és a kormány is felelős az agrári- um számára fontos törvények késéséért. Kijelentette azt is, hogy amíg nem módosítják a vadászati törvényt, addig hazánk félkommu­nista országnak tekinthető. Kérdésünkre vála­szolva hétfőn elmondta, hogy vállalja a sokak számára meghökkentő kijelentését. Elsősorban azért, mert a kormány elkötelezett tagjaként szí­vesen beszél az eredményekről, de nem hallgat­hatja el a gondokat sem. A nemzeti földalapról, a szövetkezetekről és a vadászatról szóló törvények módosítása késik. Az általa is szorgalmazott módosításokat - ame­lyekkel a Torgyán József vezette minisztérium is egyetért - azért nem tárgyalhatta eddig a parla­ment, mert az illetékes bizottság három fideszes tagja az MSZP képviselőivel összefogva általá­nos vitára alkalmatlannak minősítette. Érdeklődésünkre elmondta: ennek magyarázatát abban látja, hogy a kormánypártok között is van­nak olyanok, amelyek igénylik, hogy a régi párt­állami vezetők nagy vadászatai továbbra is bizto­sítottak legyenek, illetve az általuk szervezett va­dásztatásokhoz fűződő érdekeik ne sérüljenek. Emiatt minősítette a törvényt félkommunistának, s ezt ma is vállalja. (Jegyzetünk a 3. oldalon.) m Dorogon nem égethetik a mérgezett haltetemeket- állítja Bálint Tibor ellenőrzési főosztályvezető A Dorogi Hulladékégető Kft. nem rendelkezik állati hulladék ártal­matlanításához szükséges szak- hatósági, működési engedéllyel, így hiába ajánlotta fel a környe­zetvédelmi tárcának, hogy meg­semmisíti a ciántól elpusztult haltetemeket, azt nem teheti - közölte Bálint Tibor, az agrártár­ca állat-egészségügyi és élelmi­szer-ellenőrzési főosztályának vezetője az MTI-vel tegnap. A szakember hozzátette: a do­rogi hulladékégető néhány évvel korábban ugyan folyamodott ál­lati tetem elégetéséhez szükséges engedélyért, ám az ehhez szük­séges szigorú előírások teljesíté­séhez a beruházások magas költ­ségei miatt elállt. Bálint Tibor elmondta: a halte­temek nylonzsákba helyezve, mésszel leöntve, majd legalább két méter vastag földréteg alatt 2-3 hónap után környezetkárosí­tás nélkül, biztonságosan lebom- lanak. Az állat-egészségügyi ha­tóságok legfőbb feladata ebben az ügyben, hogy megakadályoz­za a haltetemek takarmány céljá­ra történő hasznosítását. * * * Lágler Katalin, a Dorogi Hulla­dékégető Kft. vezérigazgatója el­mondta: ilyen kitétel valóban nem szerepel tevékenységi kö­rükben. Engedélyük mindenféle ciánnal szennyezett anyagra, va­lamint kísérleti állati tetemek megsemmisítésére szól.- Amikor az engedélyt megfo­galmazták, senki sem gondolha­tott arra, hogy ilyen jellegű és nagyságrendű természeti ka­tasztrófa bekövetkezhet, s éppen hazánkban - vélekedett. ■ TV3 - elsötétítés Beszünteti a sugárzást a TV3 tele- kát hosszas erőfeszítések után víziós csatorna még hétfő este - sem lehetett kiküszöbölni, ezért közölte az MTI-vel Denks Emese a társaság tulajdonosai a részvé- sajtófőnök. nyeiket átruházták, és egyidejű­A Budapesti Kommunikációs leg ügy döntöttek, hogy hétfőn Rt. hétfőn közleményben tudatta beszüntetik az általuk üzemelte- az MTI-vel, hogy a veszteséges tett TV3 televíziós csatorna mű­működés alapjául szolgáló oko- sorszolgáltatási tevékenységét. ■ Agyonverte élettársát? Környebánya Pénteken este kórházba szállítot­tak egy kömyebányai hölgyet. Sú­lyos, életveszélyes állapotban volt. A megyei rendőr-főkapitány­ság vizsgálati osztályának mun­katársai a kihallgatások és adat­gyűjtés után őrizetbe vették a hölgy élettársát, aki alaposan gya­núsítható a nő bántalmazásával. A betegen nem tudtak segíteni az orvosok. Vasárnap belehalt a sé­rüléseibe. Életveszélyt okozó tes- tí sértés miatt indítottak eljárást a férfi ellen. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat dönti majd el, hogy a halál beállta és a gyanúsított által okozott sérülé- sek között van-e összefüggés. ■ Újrafakadó Fényes-források Tata A Fényes fürdőn érdekes hidro­geológiai jelenségnek lehetünk tanúi manapság: a Dunántúli-kö­zéphegység egykor legjelentő­sebb hozamú karsztforráscso- portja újrafakadt. A különös ter­mészeti jelenséget a helyszínen szemlélik meg szerdán 9 órától a tatai polgármesteri hivatal mun­katársai. Lemerülnek a tatabá­nyai Merlin Búvár Egyesület tag­jai a Körtefás- és a Sarki-tavak­hoz. A programban szerepel víz­mintavétel a fakadó fenékforrá­sokból, valamint víz alatti felvé­telek készítése. ■ Nehéz heteket élt át februárban az ország, de főként kilenc alföldi megye 250 települése. A belvizek miatt is. 350 ezer hektár volt víz alatt. Összedőlt és életveszélyes házakról, vízben álló vetésekről, végtelennek látszó víztükörről szól­tak a tévécsatornák képsorai. Február közepére elkészült az előzetes kárbecslés, mely tízmilliárdos nagyságrendű, de még nőhet. Megyei információ Komárom-Esztergom megyét sem kímélte a víz támadása.- Összesen 2223 hektárt bel­víz borított, a Concó és a Cuha árterén 300 hektár volt az elön­tés - mondja Raffay György, az FVM megyei hivatalának vízügyi referense. - A tapasztalatokat feldolgoztuk, intézkedések egész sorát hoztuk. A mezőgaz­dasági, a belügyi és a vízügyi tár­ca feladat- és munkamegosztás­Almásfíizitő Bábolna Esztergom* % Pilismarót Kesztölc Nagyigmánd ban állapodott meg. Mi őrkö­dünk a vízitársulatok kezelésé­ben lévő kisebb vízfolyások és a mezőgazdasági vízhasználat, vízgazdálkodás felett.- Mely településekről jelentettek károkat?- Bana, Bábolna, Nagyigmánd, Almásfüzitő, ahol különösen ve­szélyes a vörösiszaptér, Esztergom, Pilismarót, Kesztölc... Az őszi veté­sek még regenerálódhatnak.- Véleménye szerint miért kö­vetkezett be ez a súlyos helyzet?- Rég­óta ismert, hogy nálunk körülbelül 10-11 évig tartó száraz és nedves ciklusok váltják egymást. Korábban nagy súlyt he­lyeztek a meliorációra. Nagy terü­leteket alagcsöveztek, megoldot­ták a csapadékvíz levezetését a földekről. A szárazabb időszak­ban a meglévő műtárgyak, beren­dezések fenntartására kevesebb gondot fordítottak. Megváltoztak a tu­lajdonviszonyok. A kistulajdonosnak pénze sem volt rá, más gondja ezer, s ke­véssé hívták fel a figyelmét kellően a veszélyre. Nagyon sok ház épült belvizes területek­re. Főleg a szociálisan nehéz hely­zetben lévő réteg húzódott arra, hiszen ott szinte ingyen vagy na­gyon kedvezményesen kaptak építési telket. Nagy a felelősségük azoknak a szakhatóságoknak is, melyek épí­tési engedélyeket adtak ilyen te­rületekre, vagy megtűrték az épít­ményeket.- Mi a garancia arra, hogy hosszú időre, netán véglegesen si­kerül úrrá lenni a belvízen?- Az egész nemzet összefogása és a kormányzati akarat együtte­sen. A belvíz elleni harcra a há­rom érintett minisztérium (KHVM, FVM, BM) annyit szán, amennyi kell. Minden csapadékmentes nap ajándék. A falvakban és a határ­ban folyamatos a kármentő, építő munka.- A vízitársulatok jelentősége egyre nő - folytatta a szakember. - A Komáromi Vízitársulat példá­ul Nagyigmánd, Tárkány, Csép körzetében végzett jelentős elhá­rító, mentesítő munkát. Fel kell azonban hívnom a figyelmet arra, hogy a védekezéshez szakmai tu­dás és nem utolsósorban helyis­meret is szükséges. Ennek hiá­nyában a jó szándék még na- gyobb kárt okozhat. _______ k.p. I Folyamatos a kármentő munka „Azért a víz az úr...” - Minden csapadékmentes nap ajándék

Next

/
Oldalképek
Tartalom