24 óra, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

KRÓNIKA Jóban- rosszban együtt a várgesztesi Kluber család 10. oldal Kés a mellben Esztergom/Epöl. Az elmúlt hé­ten mellkasi szúrt sebbel szállí­tottak az esztergomi kórházba egy epöli férfit. A 65 éves beteg több létfontosságú szerve is megsérült. Életét már nem tud­ták megmenteni, a műtőaszta­lon hunyt el. A rendőrségi vizs­gálat során kiderült: a férfi ko­rábban gyomorpanaszok miatt már volt kórházban. Az elmúlt héten azonban önként, saját fe­lelősségére távozott, s veje esz­tergomi lakásába költözött. Csü­törtökön kiült cigarettázni a la­kás teraszára. A veje később utánament, s szörnyű kép fo­gadta: egy kés állt ki apósa mell­kasából. Az idős férfi búcsúlevelet is hagyott a lakásban. Tettét beteg- ségével indokolta. __________■ M écs a vendég Tatabánya. Holnap délután el­kezdődik a Liberális Klub idei rendezvénysorozata. A vendég Mécs Imre országgyűlési képvi­selő, a honvédelmi bizottság egykori elnöke, a katonapoliti­kai kérdések ismert szabad de­mokrata szakértője lesz, s láto­gatásának különös aktualitást ad az SZDSZ-nek a sorkatonai szolgálat eltörlése érdekében kezdeményezett aláírásgyűjté­se. Az öt órára meghirdetett be­szélgetésnek a hagyományok­hoz híven ezúttal is a Jászai Ma­ri Színház, Népház kamarater­me ad otthont. ■ Gyerekönkormányzat Bábolna. Tegnap átadták a megbízóleveleket a helyi gye­rekönkormányzat nemrégiben megválasztott tagjainak: Debre- czeni-Mór Andreának, polgár- mesternek, valamint Bata Eni­kő, Banemhuber Margit, Bede Nikolett, Horváth Andrea, Mol­nár Krisztián, Szakái Kata és Takács Lilla képviselőknek. Mandátumuk 2001-ig szól. ■ Időjárás 2000. FEBRUAR 1., KEDD Ára: 46 Ft XI. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA 12 °c («3= 7. oldal) Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ' - * •• * ...... < Dúl a háziháború Harmadolták a MÁV-menetrendet Palásti Péter kommentárja Kövérkés krokodil Megyei információ Mivel nem született meg a várt megegyezés a munkáltató és a szakszervezetek között, ezért utóbbiak mától megkezdték a munkabeszüntetést. A sztrájk ideje alatt a magyar vasútvonala­kon nyolcszázhat személyvonat - a szerelvények harminc száza­léka - közlekedik. Ezek a vonatok 4-11, illetve 16-22 óra között közlekednek, nem járnak a nemzetközi, InterCity és gyorsvonatok, vala­mint a postavonatok. A MÁV Rt. az előre váltott me­netjegyek és helyjegyek árát - amennyiben a sztrájk miatt ha­lasztják el az uta­zást - kezelési költség levonása nélkül visszafize­ti. Megyénkben bővebb felvilágo­sítás kérhető a 34/310-370-es te­lefonszámon. Az alábbiakban kö­zöljük azoknak a vonatoknak az indulási idejét, amelyek szűkebb hazánk utazókö­zönségét érintik. Bp. Déli-Rajka: 5.30, 16.36. Raj- ka-Bp. Déli: 5.20, 16.30. Bp. Dé- li-Komárom: 18.06, 19.05. Bp. Déli-Győr: 4.42.Győr-Bp. Keleti: 4.15. Bp. Keleti-Győr: 19.05. Ko- márom-Bp. Déli: 5.10. Győr-Bp. Déli: 5.20. Komárom-Bp Déli: 19.15. Bp. Nyugati-Esztergom: 5.10, 6.50, 16.55, 18.55, 20.15. Esztergom-Bp. Nyugati: 5.38, 7.09, 9.12, 17.17, 19.27. Bp. Nyu­gati-Esztergom: 9.15. Esztergom- Bp. Nyugati: 16.05. Eszter- gom-Komárom: 7.02, 17.44. Ko- márom-Esztergom: 5.10, 16.05. Székesfehérvár-Komárom: 6.40, 8.35, 18.21. Komárom-Székesfe- hérvár: 7.35,17.45,19.58. (írásaink a 3., 5. oldalon.) ■ A 2000. február íjétól tartandó sztrájk alatt Tatabánya ál­lomásról illetve Tatabánya állomásra közlekedő személy- szállító vonatok Oroszlány és Pápa viszonylatában: indul érkezik Tatabánya-Oroszlány indul érkezik Oroszlány-Tatabánya 7.44 8.05 6.38 6.59 9.16 9.37 8.18 8.40 19.22 19.43 17.42 18.04 20.52 21.12 20.00 20.22 Tatabánya-Pápa 7.10 20.52 9.53 21.12 Pápa-Tatabánya 7.20 20.00 10.36 20.22 Vulkántúrára készülnek Dorog A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) tavalyi, olaszországi ex­pedíciójának legszebb felvételei­ből nyílt kiállítás az elmúlt héten a Petőfi Sándor Általános Iskola aulájában. A tárlat március végé­ig tekinthető meg, munkana­pokon 8 és 16 óra között. Az egyesület elnökétől meg­tudtuk: a BEBTE már megkezdte egy hasonló expedíció előkészí­tését. Júliusban ismét Dél-Olasz- ország lesz a célpont. ________■ B elvizes 924 hektár Gratulálok Kövér Lászlónak Fi- desz-elnökké történő megválasz­tása alkalmából. Úgy is, mint föl­dije, hiszen Pápán születtem én is, ráadásul rokonaim laknak egy­kori családi házuk közelében. Is­merem régi otthonukat a Török Bálint és a László Miklós utca között, s hallottaih olyasmiket is vele kapcsolatban, amelyek­ről most sem akarok mesélni. Már csak azért sepi, mert fontosabbnak tartom, amit megválasztása után mondott. Ne­vezetesen azt, hogy csak a Fidesz­nek van érvényes mondanivalója e nemzet számára. Csak őket ér­dekli, hogy vajon mindannyian egyenrangú tagjaivá válunk-e az Európai Uniónak, mert csak nekik fontos ez az ország, ez a nemzet. Más pártok nyüván politikai tá­madásként fogják értékelni mind­ezt. Én viszont örök pártonkívüh- ként annyit üzenek neki ezúton is, hogy mindaz, ami szerinte ki­zárólag csak a Fidesznek fontos, az rendkívül fontos nekem is. Ne­kem s a hozzám hasonló több millió magyar polgárnak, akik Nem mindenki ellenség, aki nem az árral úszik nem törekedtünk eddig sem s ez­után sem a hatalomba, de nem engedjük meg, hogy az ilyen ne­mes célokat elorozzák tőlünk. Ráadásul olyanok, akik egyre ha- talomittasabban azt hiszik, hogy mindenki ellenség, aki nem tarto­zik közéjük. Ez persze nem csak az új el­nökre vonatkozik, hanem azokra is, akik egyhangúlag, ellensza­vazat és tartózkodás nélkül vá­lasztották meg őt, mint ahogy az az elátkozott rendszerre volt jel­lemző. Furcsállom azt is, hogy nem akadt egyetlen legény sem a jelképes gáton, aki legalább a lát­szat kedvéért versenyre kelt volna Kövér Lászlóval. Még akkor is, ha ő a legalkal­masabb utódja Orbán Viktor­nak. Annak a miniszterelnök­nek, aki újabb aranyos köz­mondással ajándékozott meg bennünket a hét végén: Ne mondd az aligátorról (krokodi- lusok rendje), hogy nagypofájú, amíg át nem úsztad a folyót! Ez van olyan jó, mint a dakota indián döglött lova. Szerencsére ezeket nem tudják titkosítani 50 évre, mint a kormányülések jegy­zőkönyveit! ________________■ Tata bányán már Sydneyre gondolnak - Tegnap a megyei sportigazgatóság és a 24 Óra közös szellemi vetélkedőjének megyei döntőjében tizenhatan mér­ték össze tudásukat. A Sydney 2000 vetélkedőre alaposan felkészültek az olimpiák történetének kedvelői. A területi döntőbe nyolcán jutottak a részt vevők közül, nevüket holnapi számunkban közöl­jük. Az eseményen ott volt két egykori olimpiai baj­nokunk: Buzánszky Jenő és Csemai Tibor, valamint a MOA főtitkára, Jakabháziné Mező Mária. FOTÓ: KISS T. JÓZSEF Pályázatokon nyert a város Orbán Viktortól veszik át a millenniumi zászlókat A város önkormányzatának 2000. évi mil­lenniumi programját sajtótájékoztató keretében ismertette tegnap Ács Gábor, az oktatási, jogi és közbiztonsági bizottság elnöke, dr. Szatmári Sarolta, a művelődési és műemlékvédelmi bizottság elnöke, valamint Hetényi Tamás polgármester - (a heveket a megszólalások sorrendjében írtuk). Tata Ács Gábor elmondta: a várostörténeti vetélkedőre már eddig 23 kiscsoport nevezett, a döntő a vá­rosháza dísztermében lesz, áprilisban. Dr. Szatmári Sarolta a messze földön híressé vált rendezvények - Víz-, zene-, virágfesztivál - mellett a hagyományokat felújító, szabadtéri színpadra .koncentrált barokk fesztiválról, a mil­lenniumi sokadalomról, szóval a nagy rendezvé­nyekről szólt, amelyekre a határon túlról is vár­nak vendégeket. Hetényi Tamás a grandiózus programsorozat anyagi háttéréi világította meg, kitérve arra, hogy jelentős összegekhez jutott a város pályázatokon. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától és a Millenniumi Kormánybiztosi Hivataltól egy­aránt több millió forint jutott tavaly, vannak áthú­zódó összegek, amelyek az idén érkeznek, és jö­vőre is vannak ígéretek. A teljes programot már az Utazás 2000 kiállításra, márciusra szeretnék füzetben kiadni. A legközelebbi jelentős rendezvény február­ban várható, amikor a tatai dandár és az önkor­mányzat Orbán Viktor miniszterelnöktől átveszi a millenniumi zászlókat._______________w.v. Belvíz idején KERTÉSZ N LÁSZLÓ KARIKATÚRÁJA Megyei információ Megyénk ugyan a szerencséseb­bek közé tartozik, ám mégis je­lentős a belvizes terület. Jelenleg 263 hektár vetett terület, 397 ha szántó, és mintegy 260 ha egyéb terület belvizes. Átnedvesedett 291 hektárnyi terület. A 924 hek­tárnyi belvizes területből mint­egy fele a vízitársulati kezelésben lévő vízgyűjtők területére esik, a többi terület az ellátatlan vízfo­lyás vízgyűjtőjén található. A falugazdászok felhívják a földtulajdonosok figyelmét, hogy a csatornák, az árkok, az átere­szek tisztításával segítsék elő az olvadékvizek elvezetését. A megyei földművelésügyi hi­vatal és a Komáromi Vízitársulat egyeztették a védelmi intézkedési tervüket. Az illetékesek a sürgős beavatkozásra készen állnak. ■ Két hónap alatt nagyot no kamat* ■ * Kmimtsuv 1I1) Kamat (°o) ABN AMRO két hónapos lakossági betet fr 06 40 444 444 W 20 000 - 499 999 MIO 0(H) 1 999 999 : 000 000 4 999 999 r» oiHfooö 10000000 11.75 12.00 12,50 ' ..12,75..... * A Rank a kamatváltoztatás jogát fenntartja melyről a lakossági fiókokban kihelyezett Hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit A további ievHelek*M a Mitdetmeny és az üzletszabályzat tartalmazza Az EBKM egyszeií lekötés esetén megegyezik a sávra érvényes kamattal ► > - . .. y ABN AMRO Bank Mai számunkban: (2. oldal) A tartalomból: HAZAI TÜKÖR az oroszlányi 977141686500200026

Next

/
Oldalképek
Tartalom