24 óra, 2000. január (11. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-03 / 1. szám

A TARTALOMBÓL Hogyan köszöntöttük a 2000. év érkezését? 2. oldal Újévi beszélgetés Hetényi Tamás tatai polgármesterrel 3. oldal Tatabányai sípmester: Karsai Viktor 9. oldal Mentők útja Az ünnep idején szerencsére közlekedési balesethez nem kel­lett vonulniuk a mentősöknek. Szilveszter, illetve újév napjára viszont megszaporodott azok­nak az eseteknek a száma, ami­kor a túlzott alkoholfogyasztás miatt kellett beszállítani ittas embereket a kórházba, illetve a kijózanítóba. Vasárnapra jelen­tősen megnőtt a kivonulások száma az ideggyógyászati, ke­ringési, illetve érrendszeri pana­szokban szenvedők szállítására. A mentősök ezért az orvosi ügyeletekkel is folyamatos kap­csolatot tartottak. Kétszer zártak egy évet Nyergesójfalu. A külföldi több­ségi tulajdonú nyergesújfalui Zeitek Rt.-nél az amerikai gazda­sági év végén, szeptember 30-án már készült egy számvetés. Az elmúlt héten a cég vezetése váro­si partnereivel közösen köszönt el a magunk mögött hagyott nap­tári évtől. Az Ady Endre Művelődési Házban tartott fogadáson Árvái Lajos vezérigazgató Varga Jó­zsef- és Zoltek-díjakat adott át. Az elismerést átvevők szemé­lyéről az Egészségért, Kultúrá­ért, Műszaki Haladásért Alapít­vány kuratóriuma döntött - a munkahelyi vezetők javaslatát fi­gyelembe véve. Eddigi életútja, elkötelezettsé­ge, eredményes munkája, ember­sége alapján Varga József-díjat vehetett át Lakatos Zsigmondné, a kutatási és fejlesztési igazgató­ság helyettesítő technikusa, Szikora Ferenc, az energia-költ­ségközpont művezetője, Jung Ár­pád, a karbantartó profitközpont lakatosa, Tállal Lajos, a Mavibond üzletág előmunkása, Lukasz Ernő, az akrilüzletág üzemvezetője, Tandi Andrásáé adminisztrációs és beszerzési ve­zérigazgató-helyettes. 0, -2 °C (Részletek a 10. oldalon.) 2000. JANUÁR 3., HÉTFŐ KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Emlékzászlót hozott Bajótra a miniszterelnök Török János polgármester átveszi a zászlót Orbán Viktortól A vasárnap délelőtti ünnepi szentmise ke­retében - a hazai települések közül első­ként - Bajót millenniumi emlékzászlót kapott. A lobogót Orbán Viktor minisz­terelnök adta át Török János polgármes­ternek. A misén mutatták be Bajót új cí­merét és zászlóját. FOTÓ: JUSZTIN Millenniumi lobogó A törtfehér színű selyem középső részén a magyar címer helyezkedik el, ame­lyet ezüstsugarak övez­nek, illetve a Magyar Mil­lennium 2000 felirat veszi körbe. A zászlót nemzeti­színű szegélyezéssel látták el, a lobogó végén arany- rojt van. A padsorokban ott láttuk Orbán Viktor minisz­terelnököt, Nemeskürty István millenniumi kormánybiztost, Gyimóthy Gézát, az Ország- gyűlés alelnökét, Lázár Mózest, a megyei köz­gyűlés elnökét és Zatykó János országgyűlési képviselőt. Miről árulkodik a címer? Bajót címerében - egy paj­zson - sasfiók, püspöksü­veg és nyílvessző látható. A püspöksüveg arra utal, hogy egykor egyházi bir­tok volt a falu. A tatárjárás idején Esztergom várát vé­dő bajóti számszerijászok- ra emlékeztet a nyílvessző. Egy időben a Bojóthy Nagymartom család tulaj­donában volt a falu, a csa­lád címerében szerepelt a sasfióka. A szentáldozást követően a miniszterelnök átadta a millenniumi emlékzászlót Török Já­nos polgármesternek.- A múlt önmagáján is izgalmas, érdemes arra, ríogy vizsgálgassuk. Nekünk azonban en­nél többet jelent. A múlt erőt ad. Egy bölcsel- — kedés szerint minden, amit túlélünk, erősebbé tesz bennünket. Azért érdemes a hátunk mögé néznünk, hogy láthas­suk, milyen erősek is vagyunk valójában - mondta egyebek között Orbán Viktor. A szentmisén mutatták be a település új címerét és zászlóját. A millenniumi emlékzászlóra zászlóanyaként a nyolc­vanéves Aradi Ferencné, Boris néni kö­tött szalagot. Fenyvesi Károly Palásti Péter jegyzete M egértük. Örüljünk! Mert van-e nagyobb öröm an­nál, hogy élünk, s elkerültük mindazt a rosszat, amivel ezrek fenyegettek minket az elmúlt ezer év legvégén? Állítólag írva vagyon a Bibliá­ban, hogy 1000 betelik, de 2000 nem. Akik hittek ebben, szeren­csére tévedtek. Az új esztendő első napján, az ünnepi tatai koncert előtt három órával legalábbis ezt gondoltam. Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy igazam van-e? Mert az a tény, hogy mire ezek a sorok nyomtatásban is olvashatókká válnak, mindösz- sze azt jelenti, hogy a miszti­kus esztendő, az Úr fiának szü­letését követő 2000-nek csupán a harmadik napjához értünk, s ez nem azonos azzal, hogy 2000 be is telt. Ehhez hátra van még pontosan 363 nap, mi­vel az idei attól is különleges, hogy szökőév. 2000 Olimpiai esztendő, ám a boly­gók állása Sydneyben mégis más lesz, mint amikor legutóbb At­lantában találkoztak az élsporto­lók. A kilencből hét kerül olyan Tetteinket utólag sokféleképpen magyarázhatják helyzetbe, hogy egy képzeletbeli egyenes vonallal összeköthetők lennének. Ennek a ritka jelenségnek a hatásai állítólag megnehezítik a Föld lakóinak az életét, de bíz­zunk abban, hogy nem lesz vi­lágvége! A szólás szerint az ember amíg él, remél. Ki ezt, ki azt. Ki Isten­ben bízva, ki önmagában. Ám le­gyünk hívők vagy hitetlenek, kor­mánypártiak vagy ellenzékiek, jók vagy kevésbé jók, abban minden­képpen megegyezünk, hogy éle­tünk véges. Nem mindegy, hogy a rendel­kezésünkre álló időt miként használjuk fel. S nem csak 2000- ben, hanem 2001-ben, 2002-ben, s azután is. Megítélésünk nem az évszá­mokhoz kötődnek. Tetteinket utólag sokféleképpen magyaráz­hatják, de szándékaink kizárólag csak tőlünk függnek. Annak elle­nére, hogy a jó szándék önmagá­ban kevés, hiszen a pokolba ve­zető út is azzal van kikövezve. N ekünk pedig nem a jelképes pokol elkerülése a célunk, hanem sokkal inkább a menny­országba történő bebocsátás, amiért itt, a Földön tehetjük a legtöbbet. Nem önmagunkért, hanem másokért. Most, 2000- ben is, mindennap. ÚJ ÉV - UJ SZÁM TEL: 511-811 FAX: 511-810 2000 ■ DEK9 dexi £3HEQn7<xx> Veszélyes hulladékok sorsa Elsőként ellenőrzik a dorogi égetőt Önálló programot indít január­ban a Környezetvédelmi Minisz­térium a veszélyes hulladékok képződésének, szállításának, ár­talmatlanításának hatékonyabb ellenőrzésére - jelentette ki Koller M. Gábor szóvivő.- A miniszter Borbély János he­lyettes államtitkárt bízta meg a feladat koordinálásával. A prog­ram célja, hogy korlátozzák a veszélyes hulladékokkal kapcso­latos illegális tevékenységet - mondta el a szóvivő. Elsőként a Dorogi Hulladék­égető Kft.-nél ellenőrzik aZ ártal­matlanítandó hulladékok és a ke­letkező salak összetételét. Külö­nös figyelmet fordítanak a toxi­kus nehézfémekre, a mutagén és terratogén hatású szerves össze­tevőkre. Mindez része lesz a kft.- nél december közepén indított el­lenőrzésnek. A kft. salak- és per­nyeelhelyezési gyakorlatát az or­szággyűlés környezetvédelmi bi­zottsága is többször napirendjére tűzte a közelmúltban. Illés Zol­tán, a testület elnöke korábban felháborítónak nevezte, hogy a szakminisztérium közreműködé­sével az égetési maradékot foko­zottan veszélyesből mérsékelten veszélyessé minősítették. Egyes lapértesülések szerint az anyag kevésbé szigorú feltételek­hez kötött elhelyezése több milli­árd forintos egyszeri és százmil­lió forint feletti évenkénti megta­karítást jelenthet a kft.-nek. A bizottsági elnök kifogásolta, hogy az illetékes hatóság még a veszélyes anyag komposztálását is engedélyezte. Szankciókat sürgetett azért is, mert a kft. sza­bálytalanul tárolta a salakot, s a hatóság nem szerzett érvényt az ennek megváltoztatásáról szóló határozatnak. (MTI) Segítséget kapnak az alkalmi munkások Megye« információ A legális alkalmi munkavégzés nem teijedt el olyan mértékben, ahogy azt a törvényalkotók sze­rették volna. A megyei munka­ügyi központtól most olyan tájé­koztatást kaptunk, amely az idei évben segítheti az elhelyezkedést. Január elsejétől jelentősen bő­vült azoknak a munkáltatóknak a köre, amelyek alkalmi munká­sokat akarnak foglalkoztatni. Korábban egyébként csak ma­gánszemélyeknél, egyéni vállal­kozóknál, őstermelőknél lehe­tett alkalmi munkavállalói könyvvel munkaviszonyt létesí­teni. A megváltozott szabályo­zók szerint ezzel az igazolással munkát lehet vállalni bármely munkáltatónál. Ilyen könyvet válthat minden magyar állampolgár, aki betöltötte a 16. életévet, függetlenül attól, hogy munkanélküli, munkavi­szonyban álló, nyugdíjas vagy diák. A munkaviszonynak csupán az alábbi korlátozásai vannak: a fog­lalkoztatás legfeljebb öt, egymást követő napon történjen, egy nap­tári hónapon belül 15 napig tart­hat, egy évben pedig legfeljebb 90 napig. A munkavállalói könyv, illetve a bővebb informá­ció megyénk mind a hét munka­ügyi kirendeltségén igényelhető. Kevesebb a disznóság Az étkezési szokások változásá­nak egyik legszembetűnőbb jele, hogy a sertéshús tíz éve még az ötödik legkedveltebb élelmiszer közé tartozott, az idén viszont már csak a huszadik helyen áll - állapította meg a GfK piackutató intézet legifjabb vizsgálata. A legnépszerűbb élelmiszerek lis­táján a sertéshús elé került a ha­gyományos főzött leves, a barom­fi, a saláta, a sajt, a tojás, a tej, a tea, a fehér kenyér, sőt az előző években a legjobbak között nem szereplő gyümölcs, felvágott, keksz, gyümölcslé és rizs is. A felmérés további adatai szerint a diplomásoknak még az egyharmada sem fogyaszt sertéshúst. Sőt - ami szintén meglepő - a jövedelmi kategóri­ák közül a legalacsonyabb kere­setűek is mellőzik a „disznósá- gokat”. Szembeszökők a régiók sze­rinti eltérések. Amíg a disznó­hús úgynevezett kedveltségi in­dexe a fővárosban és környékén 59 százalékra csökkent, addig a falvakban elérte a 94 százalékot. Ennek feltételezhetően egyik döntő oka az önellátás - áll a ta­nulmányban. A lakosság egyötödét kitevő ínyencek és a korszerűen étke­zők asztalára ritkán kerül sertés­hús, ezzel szemben a hasukat kedvelők gyakrabban fogyaszta­nak disznóhúst. Egyes élelmiszerek kedveltsége a felnőtt válaszadók százalékában Élelmiszer 1989 1997 1999 Sertéshús 88 78 78 Baromfi 89 91 93 Zöldség 84 87 91 Sajt HBt67 75 82 (§§ Tésztafélék 67 76 81 l 977141686500200001

Next

/
Oldalképek
Tartalom