24 óra, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

1999- december i., szerda Ára: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓM ^'fSZTERö1 Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja A TARTALOMBÓL Dr. Hargitai Ferenc Kórházi összevonások (2. oldal) Szabó Tímea Egészségre nevelés az óvodában (3. oldal) Iványi Sándor az év navigátora (11. oldal) A 24 Óra színes információs és hirdetési kiadványa Fórumra várják a minisztert HMMeU. n4 in ti Kisbér. Lakossági fórumot tartanak ma délután a sport- csarnokban. A 16 órakor kez­dődő eseményre várják dr. Gógl Árpád egészségügyi mi­nisztert is. A fórum témája ter­mészetesen az egészségügy je­lene és jövője lesz. Kinevezték a kapitányt Komárom. Hajdú János rend­őr őrnagyot, a városi kapitány­ság megbízott vezetőjét az or­szágos rendőrfőkapitány de­cember elsejei hatállyal kine­vezte kapitányságvezetőnek. Ezzel egyidejűleg soron kívül előléptette alezredessé. Időjárás "^o-i °c Részletek a 8. oldalon.) András-napi vigasságok Komáromban - A ko­rábban Pro Urbe-dijjal kitüntetett Garabonciás Folklór Egyesület tegnap a Közösségi Házban ren­dezte az András-napi vigasságokat. Játszóházat, be­mutatóórákat is tartottak, és levetítették az együt­tes finnországi fellépéseiről készült filmet. A sike­res rendezvényt táncház zárta. Felvételünkön: Du- nafalvi karikázó. fotó: kiss t. József----_______________________________H____«.. U toljára tanácskozott Kisbér ügyvivő képviselő-testülete Az emlékezetes önfeloszlatás óta a kisbéri képviselő-testület ügyvi­vőként működik. Az eddigi felállásában utolsó ülését tartotta meg kedden délután az önkormányzat. A tanácskozáson az idei gazdál­kodásról a háromnegyed éves összesítések fényében lehetett képet kapni. A korábbi évekből örökölt működési forráshiányo­kat csak részben sikerült lefedni: egyfelől az ÖNHIKI-támogatás 40 milliós összegével, másrészt sikeres pályázatokkal. Az utób­biakból az önkormányzatiak 1,4 millió, az intézményeké 1,6 mil­lió forint bevételt jelentenek. A pályázatok elnyerését nehezíti, hogy szinte minden esetben ki kell mutatni a feladatokhoz szükséges önrészt. Elhangzott az ülésen, hogy az ászári népszavazás és az időközi választások költségei 1-1,5 millió forintra is rúghatnak. Év végéig meg kell teremteni az egyensúlyt a felhalmozási mérlegen belül. A helyi környezet védelméről s a közterületek rendjéről dr Jó­nás Béla jegyző nyújtott be elő­terjesztést, a jövő évi sportkon­cepciót Fallmann József képvise­lő fogalmazta meg. Határozatba foglalta a testület a november 7- ei ászári népszavazás eredmé­nyét, s megvitatták a leválási idő­szak feladatait. Dr. Udvardi Erzsébet polgármes­ter ismertette azt a törvényességi észrevételt, amelyet a megyei köz- igazgatási hivatal főosztályvezető­je, Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna fogalmazott meg. Eszerint a szep­tember 14-ei többségi testületi döntéssel meghozott önfeloszla­tás törvénybe és előirásokba ütkö­zött, különösen a napirendi előkészitetlenség, az írásos kezde­ményezés elmaradása és a zárt ülés tekintetében. Az erről szóló le­vél október 28-án érkezett a kisbéri polgármesterhez. Minthogy 72 órán belül megtartották Kisbéren az új, immár törvényes önfeloszla­tó, nyilvános ülést - ezért lesz de­cember 5-én időközi helyhatósági választás Kisbéren. S. K. Fesztiváligazgatóságból egyesület Tata Stílusosan az Öreg-tó partján lé­vő Tóvárosi Fogadóban tájékoz­tatták tegnap az újságírókat ar­ról, hogy a bíróságon bejegyez­ték a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesületet. Éz az új szervezet gyakorlati­lag az országszerte egyre ismer­tebb és népszerűbb nyári rendez­vénysorozatot eddig összefogó fesztiváligazgatóságból jött létre. Szándékuk az, hogy a város la­kói is részt vehessenek lakóhely­ük arculatának formálásában a fesztivál révén. A belépési nyilatkozatokat mától a művelődési központban lehet kitölteni a jelképes tagdíj lerovásával együtt, ugyanakkor az egyesület elnöksége öröm­mel vesz minden ötletet és fel­ajánlást, ami az immár hagyo­mányos fesztivál megújulását eredményezheti. Az elnök, Kálovics Imre és a fesztiváligazgató, Szentessy Lász-lóné elmondta azt is, hogy a 2000 júniusának végén esedé­kes rendezvények jelmondata az lesz, hogy „Isten hozott, har­madik évezred!” Üjabb esztergomi iskolaügy Eles vita a bizottságban: ki, hol hibázott? A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés legutóbbi, november 25-ei ülésén úgy döntöttek, hogy a keleti régió két műszaki szak- középiskoláját összevonják, s a képzést egy épületben, a Bottyá­néban folytatják. A királyvárosi képviselő-testület oktatási bizott­ságának keddi ülésén éles vita bontakozott ki az ügyről. A kertvárosi Hell Józséf Károly Szakközépiskola és a Bottyán János Szakközépiskola és Gim­názium megyei kezelésben van. A megye oktatási koncepciója szerint nincs értelme fenntarta­ni két, nagyjából azonos képzé­si céllal működő intézményt, különösen fojtogató gazdasági gondok közepette. A döntés ezt szolgálja. A dr. Magyar György vezette bizottság ennek előkészitetlen- ségét kifogásolja. Éles, szemé­lyeskedésektől sem mentes vita alakult ki erről az ülésen, ame­lyen megjelent Juhász János, a megyei oktatási osztály vezetője is. A helyiek azt sérelmezik, hogy a korábbi tárgyalások során folyamatos változtatásról, majd közös gondolkodásról volt szó. Ez elmaradt, s mára - a gyors döntést követően - tehetetlenné váltak. A bizottsági elnök testü­leti kivizsgálást szorgalmaz az ügyben. Erre még akkor is szük­ség van, ha azok az érvek, ame­lyek az összevonás mellett szól­nak, megfontolandóak. A volt bencés gimnázium épü­lete, ahol folytatódna a munka, öreg és szűk. Mai adatok szerint legkevesebb 880 diák járna oda, ahol 742 tanulót tudnak csak leül­tetni. Nincs tornaterem, süllyed a folyosó - sorolták a gondokat. A kertvárosi épület városi tu­lajdon. Bár kiköltözhetne oda a kereskedelmi iskola a vízivá­rosi iskolatömbből, ez nem len­ne szerencsés. Távol az idegen- forgalomtól egy ilyen profilú intézmény ellehetetlenülne. (rafael) Lajcsi megyénkben dáridózik Külön dal a 24 Óra olvasóinak Tatabánya Ma este 19 órára a Tatabányai Városi Sportcsarnokba várja Galambos Lajos, alias Lajcsi (képünkön) a dáridózni vágyó­kat. A közkedvelt művész tur­néja eddig mindenütt telt házat vonzott, bizonyára megyeszék­helyünk sem lesz kivétel. Lajcsi elmondta: mindig szí­vesen játszik szűkebb hazánk­ban. Ezúttal Fenyő Miklós és az Irigy Hónaljmirigy együttes lesz a vendége. Tata Aki esetleg ma nem jut belépő­höz, az ne szomorkodjon, mert a Dáridó csapata jövő kedden 19 órától a tatai Eötvös- gimnázi- um tor­natermé­ben is fel­lép. A trombita­dégszereplése több okból is ün­nepnek számít majd. Kislánya ezen a napon lesz egyéves. A bevétel egy részét a helyi Kapu­cinus templom felújítására ajánlja fel. Lajcsi a 24 Óra olvasóinak is meglepetést tartogat: külön dalt játszik számukra. Hogy mit, az egyelőre titok. 125 éves iskola Bajna. Az Általános Művelődé­si Központtól kaptunk meghívót arra az ünnepségre, amelyen az általános iskola 125. születés­napjáról emlékeznek meg. A szombati program tizenegy órakor szentmisével kezdődik a római katolikus templomban. Két órakor nyitják meg az isko­latörténeti kiállítást, majd há­romkor ünnepi műsor kezdődik. A napot az este hét órakor kez­dődő bál zárja. Szervezője a szülői munkakö­zösség, muzsikálásra a Kopp du­ót kérték fel. Nagy durranás Komáromban Támogatják a szülészeti osztályt A Duna-parti városban hagyo­mánynak számít már, hogy az esztendő vége felé nagyszabású fesztivált rendeznek napjaink kedvelt előadóinak, zenekarai­nak közreműködésével. A 4. Nagy durranás bevételét a ko­máromi Selye János Kórház szülészeti osztályának ajánlják majd fel a szervezők. Székely Tamás főszervező el­mondta: a Komáromi Városi Sportcsarnokban vasárnap 19 órakor kezdődő rendezvényen fellép a Neo, az Up, a Ladánybene 27, Levi’T., a Fresh, a Not Fór Sale, a Groove House, a V-Téch, a VIP, a Kiwi, a Betty Lőve, az Emergency House, Orsi, a Venus, az O­Zone, az Árral szemben. A mű­sorvezető a Juventus Rádióból ismert Lotters Krisztián lesz. A rendezvény fővédnökségét Zatykó János polgármester vál­lalta magára. A jótékonysági fesztivál híré­nek nagyon örült dr. Rokay László osztályvezető főorvos. Mint mondotta, immár három hónapja tart az osztály átalakí­tása, csinosítása, amiért előre­láthatólag három és fél millió forintot kell kifizetniük a jövő esztendő derekáig. A szervezők tájékoztatása sze­rint a Nagy durranás bevételéből mintegy 200-300 ezer forintra számíthatnak. Ennek • nagyon örülnének, ugyanakkor mások segítségére is szükségük lesz. Megéri-e bezárni bányát, erőművet? A parlamentben Keleti György interpellált - Dr. Fónagy János válaszolt A VÉRT Rt.-hez tartozó Oroszlányi Hőerőmű retrofit programjának megvalósítása ma még kérdéses. Ebben az ügyben nyújtott be interpellációt tegnap délután Keleti György, megyénk szocialista párti parlamenti képviselője. Budapest/Tatabánya/Oroszlány A honatya hangsúlyozta: a Vértesi Erőmű Rt. csaknem hatezer embernek ad munkát Oroszlány és Tatabánya vidékén. Különösen az oroszlányi (bokodi) erőmű sorsáért ag­gódnak, hiszen ha annak elmarad a retrofit programja, a beruházás hiánya megpecsétel­né sorsát, ami egyben az oroszlányi bánya végét is jelentené. Véleménye szerint lenne megoldás üzleti alapon is, de ehhez időben megszülető kor­mányzati döntések szükségesek. Készültek is ilyen előterjesztések, amelyeket szeptem­ber 15-éig kellett benyújtani. A kormányzati döntések azonban elmaradtak. Ezért kérde­zi: van-e még lehetőség a további működésre, s ha igen, milyen feltételekkel? Az rt. vezeté­se részletes információt adott a Gazdasági Minisztériumnak, amelyet az MVM támoga­tott, és a gazdasági bizottság energetikai albi­zottsága is kedvezően állt a kérdéshez. Keleti György elmondta, hogy az üzleti ala­pú megközelítés érthető. A VÉRt. vezetése üzleti tervében jelentősen csökkentette a 2004-2014 között eladandó energia árát. Ajánlata 8 forint 20 fillér kilowattonként. A képviselő végül megkérdezte: figyelem­be veszik-e a bezárási költségeket? Nem gaz­daságosabb-e a kéntelenítő megépítése, a modernizáció, a bányaberuházás, mint a be­zárás, több ezer munkanélkülivel? Dr. Fónagy János, a Gazdasági Minisztérium államtitkára válaszolt. Elmondta, hogy a kér­dés valóban jelentős területeket érint, érthető a fokozott érdeklődés. Az oroszlányi erőmű 2003-ig rendelkezik megállapodással. A to­vábbi működés csak a kéntelenítést magában foglaló retrofit program végrehajtásával lehet­séges. A VÉRt. indult is az MVM pályázatán, 10 forint 80 filléres árajánlattal. Ezzel nem le­hetett első, a földgázra alapozott erőmű 6 fo­rint 40 fillérrel nyert. A pályázat óta tett válto­zások nyomán az rt. módosította árajánlatát 9 forint 54 fillérre, de ez még mindig magas, és 32 milliárd forint többletköltséget okozna. Az államtitkár elmondta, hogy Oroszlány­ban és Dorogon épülnek olyan üzemek, ahol a fölös munkaerő el tud majd helyezkedni. Az MVM Rt. mint tulajdonos, nem tartja indo­koltnak sem energetikai, sem gazdasági szem­pontból a program megvalósítását. Ennek el­lenére üzleti alapon módja van a VÉRT Rt.- nek is a fejlesztés megvalósítására. Keleti György nem fogadta el a választ. Egyebek mellett az új munkahelyek számát ta­lálta kevésnek. A képviselők többsége, hatvan­hét százaléka igennel voksolt. T. S. 977141686500299280

Next

/
Oldalképek
Tartalom