24 óra, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

2. oldal 24 Óra - Megyei körkép 1999. október 1., péntek Jönnek a Haramiák - A főpróbának már sikere volt, az évadnyitó előadást ma este hét órakor tart­ják a Jászai Mari Színházban. Schiller romantikus drámáját Csiszár Imre rendezte, a főszereplők is­mert és neves művészek. Képünkön: a haramiák... fotó: kisst. j. Foltmozaik-kispárnát készítettek Berlinben A komáromi Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Szakiskola kilenc diákja egy hetet töltött a berlini JAW képzőközpontban, ahol szakmai gyakorlaton vettek részt. Komárom Idősek napja és kukoricafesztivál előtt Bábolna Gyorshírek Alapkőletétel Tatabánya. A Nyugati Ipari Parkban ma délelőtt lerakják a dániai székhelyű, szivattyúgyár­tással foglalkozó Grundfos mul­tinacionális cég gyártóüzemé­nek alapkövét. A tiz órakor kez­dődő ünnepi eseményen - Bencsik János polgármester kö­szöntője után - Kilián Csaba, az ITD Hungary igazgatója, majd Roland Georg Tschis- marov, a Grundfos Magyaror­szág Gyártó Kft. igazgatója szól a beruházás jelentőségéről. Kiállítás nyílik Tata. Madarász Tibor festőmű­vész alkotásaiból összeállított ki­állítás nyílik hétfőn délután fél ötkor a Kőkúti Általános Iskolá­ban. A bemutató november 5-éig (hétköznaponként 8-17 óráig) látogatható. A műveket és a mű­vészt dr. Szatmári Sarolta művé­szettörténész ajánlja az érdeklő­dők figyelmébe a megnyitón. Junkies-koncert Tatabánya. Tabu ’99 cimet vi­selő turnéján igazi sztárven­dég, a népszerű Junkies együt­tes lép közönség elé ma későn este a Vadorzó Klubban. Jogsegély Naszály. Dr. Pap Kálmán ügy­véd díjtalan jogsegélyszolgála­tot tart hétfőn 16-17 óráig a polgármesteri hivatalban. Ugratnak Hajmáspuszta. Vasárnap 10 óra­kor díjugrató lovasverseny kezdő­dik a Réde melletti Hajmás­pusztán, mely egykor a kisbéri ménes egyik csikótelepe volt, ma pedig az országos hírű szakem­ber, Harsányi í^ehel vállalkozó tart itt egy hidegvérű ménest. Sakk-matt Kisbér. Negyventáblás szimul­tán sakkversenyt rendeznek szombaton a sportcsarnokban, ahol reggel 8 és 8.30 között le­het jelentkezni. Mozi TATABÁNYA, TURUL: Taxi. Amerikai film (17.30 órakor). 54. Amerikai zenés film (19.30 órakor). Eladó. Francia film (21.30 órakor). TATA, PÁNEURÓPA: Star Wars 1. Baljós árnyak (14.30, 17, 19.30 és 22 órakor). ESZTERGOM, PETŐFI: Wild wild west - vadiúj vadnyugat (17.30 órakor). A Thomas Crown ügy (19.30 és 21.30 órakor). KOMÁROM, JÓKAI: Elizabeth (18 órakor). Mimic, a júdás faj (20 órakor). A kapcsolat 1994-ben a PHA­RE programjának köszönhető­en kezdődött, azóta minden esztendőben egy-egy alkalom­mal felkeresték egymást. A Du- na-partiak a német műhelyek­ben sajátíthattak el szakmai is­mereteket, segédkeztek a mun­kákban. A berliniek a komáro­miak tanműhelyének építésé­ben nyújtottak óriási segítsé­get: a többi mellett központi- Úgy hallottam, mozgalmas nya­rad volt.- Több táborban is voltam, és sokat foglalkoztam a diákönkor­mányzat feladataival. A legna­gyobb élményt a diákvezetőkép- ző-tábor adta. Kialakult egy rendkívül jó csapat, kis közös­ség, így a tanév közben sokkal könnyebb lesz az érdemi mun­ka. Kicsit fáradtan kezdtem a ta­nulást, de egy percre sem felejt­hetem: 2000-ben érettségire és felvételire készülök.- Gyakran elhangzik a szü­lők, tanárok szájából az a meg­állapítás, hogy a diákok folyton a jogaikkal vannak elfoglalva, a fűtést szereltek, elvégezték a villamossági feladatokat, má­zolták az ajtókat, ablakokat. A mostani szakmai gyakorla­ton a lányok varrodában tevé­kenykedtek, szép foltmozaik kispárnákat készítettek. Újdon­ságot jelentett, hogy gőzölős vasalóval dolgozhattak. A fiúk az asztalosműhelyben állat for­májú reggeliződeszkákat alakí­tottak ki. A találkozó és a kö­zös munka a nyelvtanulásban is sokat segített a gyerekeknek. kötelességeikről pedig elfeled­keznek.- Szerintem igazuk van. Ha a diák nem tanul, nem viselkedik rendesen, a tanár is kedvét vesztheti. Vagy éppen ellenkező időrendben történik mindez. Egy idő után nem tudni, melyik az ok, melyik az okozat. Ne­künk, diákoknak jobban „oda kell tenni magunkat.” A tanárok többsége érzékeny ember - mindkét szülőm tanár. Több fe­lől szorítják őket, és ezt nem lát­ják a diákok. A szülőnek és az iskolai nevelésnek egyaránt nagy szerepe van a kötelességtu­dat fejlesztésében. Diákpolgármesterként én is szeretnék ezért tenni, mindenek­A házigazdák vendégeiket elvitték bowlingozni, a berlini tévétoronyba, hajókirándulás­ra Potsdamba, ahol megtekint­hették a Sanssouci-kastélyt. A németek a tervek szerint májusban látogatnak majd Ko­máromba. Ekkor a Móra-iskola Bajcsy utcai épületének öltöző­jét, zuhanyzóját teszik használ­hatóvá, függönyöket készítenek, berendezéseket hoznak, segéd­keznek a fémesműhely kialakítá­sában. Addig az interneten tart­ják a kapcsolatot, s a világháló előnyeit kihasználva az iskola diákjai által készített termékek árusításához katalógust állíta­nak össze. Kovács László előtt példa- mutatással. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a diák­jogok előtér­be kerülésé­nek az alapja jogsérelem. Nekünk, a diákön­kormányzatnak, elsősorban ezekkel kell foglalkoznunk.- Milyen konkrét terveitek van­nak az ezredforduló iskolaévére?- Sok szabadidős programot szeretnénk. A legjobban egy iro­dát szeretnénk, ahová a diákok az őket érintő kérdésekkel fordul­hatnak. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolák között csak egészséges verseny legyen, ne durva rivalizá­lás. 2000 áprilisára tervezzük a városi diáknapot, akkor lesz a kö­vetkező diákpolgármester-válasz- tás is. Varga Katalin Az 1KR és a Bábolna Rt. által szervezett gazdanapok kiállítá­sait a felmérések szerint száz­nyolcvanezren látogatták meg, mondta Kovácsné dr. Horváth Klára polgármester. Most az ön- kormányzat és a szociális gon­dozó egy bensőséges ünnepség­re készül. Az október elsejei öre­gek világnapján egész napos programmal köszöntik az időse­ket, amelyre a testvértelepülé­sekről, a felvidéki Hidaskürtről és az ausztriai Siegharts Kirchenből is várnak vendége­ket. Az ökumenikus ima után el­látogatnak Bábolna arborétumá­ba, múzeumába, délután pedig a Szeptember 18-án tartottuk meg a 25 éves érettségi találkozón­kat. A komáromi Jókai Mór Gimnáziumban 1974-ben érett­ségizett IV. A osztályból 15 egy­kori diák érkezett meg. Hajdani osztálytermünkben, a biológiai előadóban gyülekez­tünk, ahol az „osztályfőnöki órán” mindenki részletesen be­számolt arról, hogy mi történt vele az elmúlt találkozó óta. Ké­sőbb kellemes estét töltöttünk a Bogáncs étteremben, ahol a fi­Komárom, a szabadságharc utol­só fénylő csillaga cimmel honis­mereti konferenciát rendeznek szombaton a szomszédban, Révkomárom Duna Menti Múze­umában. A tudományos tanácsko­záson Komárom-Esztergom me­gyei kutatók, történészek is részt vesznek. A szabadságharc idősza­kát idéző előadásokkal gazdagít­ják a konferencia programját. Dr. Ravasz Éva, a Tatabányai Le­véltár igazgatója Komáromi ostro­mok a helyi sajtó tükrében cimmel tart előadást. Tapolcainé dr. Sáray Szil) küldi.. zeneiskolások, a néptáncosok és az általános iskola színjátszó­inak a műsorát tekintik meg. Az estére tervezett tombola és vetél­kedő megkönnyíti majd a három nemzet időseinek, hogy kapcso­latot teremtsenek egymással. Október 14-16. között először rendezi meg az önkormányzat a kukoricafesztivált. Egyre keve­sebb az olyan alkalom, ahol a kézművesszakmák mesterei és a népi iparművészek mutathatják be egyedi, munkaigényes termé­keiket. Igazi csemegének ígérke­zik a csipke- és a csuhészobrász- kiállítás. A bábszínháztól a gaszt­ronómiai élvezetig minden kor­osztály megtalálja a neki legjob­ban tetsző szórakozást. nőm vacsora után sokat beszél­gettünk. Ezúton szeretnénk megkö­szönni Sebestyén József tanár úrnak, hogy elfogadta meghívá­sunkat, valamint Sédtői Dezső osztályfőnökünknek azt, hogy az osztály minden tagja megta­nulhatta tőle a becsületet, tisz­tességet és a kitartó munkát. Balogh Kati osztálytársunk­nak mielőbbi felépülést és jó egészséget kivánnak a szerve­zők: Beke Judit és Belcsák Olga Szabó Éva a komáromi Siegler nyomda 1848-49-es tevékenységét mutatja be. Gyüszi László tatabá­nyai helytörténeti kutató egy eddig ismeretlen Kossuth-levélről szá­mol be. Körösi Gábor Kocsiak a szabadságharcban címmel tart korreferátumot, a neszmélyi illetve a dorogi honismereti szakkörök ‘48-as hagyományokat ápoló mun­kájáról számol be Takácsné Pogrányi Irén és dr. Bóna Gáborné. A tudományos tanácskozás jó alkalmat kínál arra is, hogy a két szomszédos terület kutatói megis­merjék egymás munkáját, egyez­tessék terveiket, elképzeléseiket. Presser Ferencnek, Oroszlányba. Drága Apu­kánk! Születésnapod alkalmából erőt, egészsé­get és sok boldogságot kívánnak gyermekeid, családjuk és unokáid. Drága nagyinknak, Bakony sárkányba, a Vértessy utcába. 60. szü­letésnapod alkalmából gratulál és jó egészséget kíván a Végh család. Isten éltessen sokáig! K. L, Tatai u. 70. Drágám! Csak, hogy tudd, imádom a perceket, a napokat és Téged. Ez az egész részemről nem játék, és ne legye­nek kételyeid. Bár az idő múlik, de nem nyomtalanul. Ezt állandó­an bizonyítjuk, és ne csak gondoljunk a közös jövőnkre, mert nincs semmi akadálya. Szeretlek! Kedvesed. Versenyezzenek az iskolák! Beszélgetés Zachar Zsófia diákpolgármesterrel A megyeszékhely diákpolgármestere az 1999/2000. tanévben Zachar Zsófia (képünkön). Focizik, újságot ír, diáktársainak szíve­sen segít. Szerinte a dolgoknak csak akkor van értelme, ha az ember magas mércét állít maga elé. Tatabánya Negyedszázados ünnepünk Középpontban a szabadságharc Révkomárom Újváros könyvtárral gazdagodik Az éter megyei hullámain I. Tatabánya-újvárosi Kulturális Napok címmel gazdag programot kínáló rendezvénysorozatot tarta­nak szerdától a megyeszékhelyen, a Tatabánya-Újváros Kulturális Egyesület, a KPVDSZ Művelődési Ház és a Közművelődés Háza Kht. rendezésében. A hagyományterem­tő szándékkal szervezett esemény - az aradi vértanúk emléknapja lé­vén - az Aradi vértanúk terén tar­tandó kegyeleti megemlékezéssel kezdődik október 6-án 18 órakor. Másnap délelőtt tizenegy óra­kor nyilik meg a Turul Könyvtár a KPVDSZ Művelődési Házban. Az ünnepségen közreműködik Tóth Zsóka és Saltzer Géza. Október 8-án, az idősek éve al­kalmából, találkozóra hívják és várják a városrész többi nyugdíjas­klubjának tagjait a KPVDSZ Mű­velődési Ház nyugdíjasklubjai. Október 9-én 18 órától diák­buli lesz a Közművelődés Házá­ban, este nyolc órakor pedig nagyszabású szüreti bál kezdő­dik és tart egészen másnap haj­nali négyig vagy kifulladásig... r. z. Őszikék Almásfüzitő. Az idősek napja alkalmából a településen élő nyugdíjasokat köszöntik ma a Petőfi Sándor Művelődési Ház­ban. 18 óra 30-tól az őszikékkel kapcsolatos pályázatokon részt vevő diákok vehetnek át jutal­makat az eredményhirdetésen, majd 19 órától Balázs Klári és Korda György szórakoztatja a megjelenteket. 9® Wú Kedves Olvasónk! Vágja ki a lapból a Buborék-emblémát, adásidőben hívja a Radír Rádiót a 310-021 vagy 310-071-es tele­fonon, és kéije a matricát! A 24 Órával dupla eséllyel nyerhet. RADÍR RÁDIÓ TATABÁNYA 97,8 MHz. 5.00 Hajnalhasító 6.00 BUBORÉK - közben: útinform, idő­járás, sport, naptár, valutaárfolyam, mi újság? 9.00 RadírLand - házigaz­da: Dákai András - közben: A nap kérdése, HIT L. S. 12.00 Punnyasztó 14.00 Radírsaláta Pákái Ernővel - közben: PopSacc a Zsiga és társa FORMA Kisáruház támogatásával 18.00 Szelektra - lemezújdonságok 19.00 Sebességláz - Trovay Mihály autós magazinja 20.00 RádióBarát - Lentulai Krisztián műsora 22.00 ÉjNefelejcs 0.00 Harmadik félidő: RadírspirinC ÚJ RÁDIÓ ESZTERGOM 6.05 Jó reggelt, Esztergom! 6.45 A nap slágere 7.00-8.00 Kívánságműsor 8.05 Sporthírek 8.10 Névnapi, szüle­tésnapi köszöntők 10.00-11.00 Hun­garoton Record-műsoróra 12.05 Sporthírek 15.00 Rendőrségi hírek 15.35-16.30 Telefonos játék 16.05-17.00 Programajánló a hét vé­gére 16.10 Sportexkluzív - szerkesztő, műsorvezető: Kovács István 17.05 Sporthírek 17.35-18.30 Kívánságmű­sor 19.00-20.15 DJ Service-műsor 21.15-22.00 Áfa - Alternatív film- ajánlóműsor 22.00-24.00 Slágerkok­tél - funkyzenei műsor 24.00-6.00 Zene reggelig KÉK DUNA RÁDIÓ ESZTERGOM 0.00 Könnyűzene hajnalig 6.00 Reg­geli információs magazin 9.00 Zenés délelőtt - benne: hírek, játékok, inter­júk 12.00 Zenefolyam a Kék Dunán 13.00 Délutáni magazin - benne: tele­fonos játékok, színes hírek a világból 16.00 Élő telefonos kívánságműsor 18.00 Zenei újdonságok 20.00 Esti ze­nefolyam KOMÁROMI KÁBELRÁDIÓ A Klapka Lakásszövetkezet kábelrend­szerén hallható, a 102,5 MHz-en és a KVTV képújságján hallgatható. Élő adások: hétfőtől szerdáig és szomba­ton 15-18 óráig, péndeken 17-24 órá­ig. Mindennap 20 órától másnap reg­gel 8 óráig interaktív adás. A fennma­radó időben a Radir Rádió hallható. A Felsőörs Fruct Gyümölcstermelő Kft. (Szomor-Felsőörspuszta) \ DIÓ szedd magad akciót hirdet 250 Ft/kg áron: 1999. október 2-ától, amíg a termés tart. \ Nyitva tartás j reggel 7 órától 16 óráig ! (szombat, vasárnap is) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom