24 óra, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

mmm [YABORSZÄfi LEGNAGYOBB ÉS LEGSZEBB UTAZÓ CIRKUSZA Október 1., péntek (ma) 18 óra É|í4^^irtiíirt kell aludnia - és naponta nye Október 4-étől keresse a rejtvényt a 24 Úréban! 1999. OKTOBER 1., PENTEK Ára: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM 24 ÓRA KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI °^'fSZTERG°^ TTT" Tatabánya, Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Csónakázó-tó Egységes mamutszervezetbe tömörülnek? Összefognak a bányászok, a vegyészek és a villamosipari dolgozók A valaha oly népes és harcos, bár évtizede egyre sorvadó aktív létszá­mú bányászszakszervezet végre rájött az egyetlen járható útra, melyet már a rég letűnt nagyságok is szajkóztak, hogy egységben az erő. Las­san csak az erőművel integrált bányák dolgozóinak van némi esélyük a továbbélésre, s nekik sem csont nélkül. Még a VÉRt. és a vele integ­rált Márkushegyi Bányaüzem továbbéléséről sincs végleges döntés. A bányászszakszervezet elnöke, Schalkhammer Antal és Gál Re­zső, a Villamosenergia-ipari Dol­gozók Szakszervezeti Szövetsé­gének elnöke azt tervezi, hogy együtt a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetével szoros szövet­séget alkotnak, sőt belátható időn belül fúzióra is lépnek. Ez azt jelentheti, hogy a jövő évezred első évében egy új és egy­séges, nagy szakszervezet jön létre körülbelül százezer dolgozóval és még több szervezett nyugdíjassal. Chikán Attila gazdasági mi­niszter azt nyilatkozta: az ener­getikai liberalizáció 20-40 száza­lékos árcsökkentést is eredmé­nyezhet a fogyasztói oldalon a következő évtizedben, amely nagymértékben hozzájárulhat a magyar fizetőeszköz értékállósá­gához, az infláció megszünteté­séhez. Ugyanakkor az energia­iparban ettől újabb munkahelyek megszűnése várható, hiszen nem elég, hogy az ezredforduló utáni első évekre a villamosenergia-fo- gyasztás hat-hét százalékos csök­kenését prognosztizálják, de a libe­ralizáció magyarul azt jelenti, hogy az áram s bármely energia- hordozó világszerte megvásárolha­tó onnan, ahol olcsóbban adják. A szakszervezeti vezetők úgy vélik, hogy együttesen jobban tudják érvényesíteni a dolgozók jogait. Ez nem feltétlenül a veszteséges üzemek fennmara­dását jelenti, de mindenképpen a munkában évtizedeket eltöl­tött dolgozók megbecsülését, a kedvezmények megtartását, a megfelelő végkielégítést, amely az újrakezdéshez megfelelő ala­pot ad, s nem kevésbé olyan al­ternatívák kiharcolását, hogy adott esetben, ha a világpiacon kedvezőtlen és súlyos változások következnének be, feléleszthető legyen a hazai nyersanyagbázi­son alapuló energetikai iparág. Schalkhammer Antal elmond­ta: tart az érdekegyeztetés befa­gyasztásától. Ebben az esetben a három szakszervezet is összefog­hat, és akár sztrájkkal kényszerít­heti ki a dolgozók érdekeit. A teljes egyesülés természete­sen csak demokratikusan képzel­hető el, a szakszervezetek tagsá­gának akarata szerint. K. P. Vállalkozókat csapott be a Producer Esztergomi és dorogi károsultak - Debrecenben elfogták A csalást már-már művészi szintre emelve, több száz vállalkozó­ból csalt ki kisebb-nagyobb összeget egy debreceni férfi. Az or­szág több településén is felbukkant - így Esztergomban és Doro­gon is. Tevékenységét egy jótékonysági rendezvényre fűzte, s így csaknem 200 ezer forintra tett szert. K. G. egy alvállalkozót, P. S.-t is bevonta a játékba. Tizenegy esz­tergomi és dorogi vállalkozót ke­restek fel még 1996 áprilisában és májusában a csaló által alapí­tott Producer vállalat nevében az­zal, hogy támogatást kérjenek az 1996-os dorogi gyermeknap ren­dezvényeihez. Cserébe vállalták, hogy 2 ezer példányban műsorfüzetet, külön­böző szórólapokat jelentetnek meg, s a szponzorok listáját eljut­tatják majd a helyi médiákhoz is. Az önfeloszlatás után ügyvivő kisbéri képviselő-testület csütör­tökön délután tartott ülést három előzetesen előterjesztett napirendi pontról. A helyi választási bizottság elnö­ke, Sulyok Istvánná ismertette a törvényesen kiírt időközi válasz­tásokra vonatkozó időpontokat. Kisbéien november 12-éig lehet K. G. és P. S. még szponzorálási szerződést is kötött az adakozó vállalkozókkal. A sértettek 15-20 ezer forint körüli összegekkel támogatták a kezdeményezést, majd vártak. Persze, nem történt semmi, hi­szen K. G. egy percig sem gon­dolta komolyan az üzletet. El­tűnt a pénzzel együtt. Az Esztergomi Rendőrkapi­tányság bűnügyi osztályának ve­zetője, Keil István őrnagy lapunk­nak elmondta: az esztergomi és a dorogi esetek mellett kiderült, hogy K. G. az ország több telepü­lésén is követett el hasonló bűn- cselekményeket, s már letöltendő szabadságvesztésre is Ítélték ko­rábban. A nyomozás során fény derült arra is, hogy P. S. nem tu­dott arról, hogy a profi csalónak nem állt szándékában teljesíteni a Producer vállalkozás által megkö­tött szerződéseket. Az alvállalko­zó a sértettektől átvett összegeket minden esetben átadta K. G.-nek. Az esztergomi nyomozók ed­dig nem bukkantak a csaló nyo­mára. K. G.-t a közelmúltban fogták el a debreceni rendőrök, s jelenleg a „vendégszeretetüket él­vezi”. így most kell számot adnia eddigi tevékenységéről... - s. g. ­Gyorshírek A SANYO-val szerződtek Dorog. Most már semmi két­ség, a világhírű elektronikai fo­gyasztási cikkeket gyártó cég, a SANYO a Dorogi Ipartele­pen gyártja a jövő év tavaszá­tól a mobiltelefonokba, számí­tógépekbe szükséges szárazele­meket és feltölthető telepeket. Hideaki Tamado, a SANYO Európa elnöke és Berezvay Ba­lázs, a Dorogi Ipari Park pro­jekt tulajdonosa csütörtökön délelőtt a dorogi városháza dísztermében, az alpolgármes­ter, Baranyai Lőrinc - vala­mint több világcég képviselőjé­nek - jelenlétében aláírták azt a szerződést, melynek értelmé­ben az ipari park jelentős ré­szét átadják a SANYO-nak. (Dorogi alapkő... a 3. oldalon.) Önkormányzati este Csatka. A művelődési házban tartották meg csütörtökön az „Önkormányzati Esték” me­gyei közigazgatási rendezvény- sorozat szeptemberi rendezvé­nyét, amelyen Aka, Ácsteszér, Csatka, Súr polgármesterei és önkormányzati képviselői tet­tek fel kérdéseket a megyei ve­zetőknek. Kisbéri piaci vásári árak Borjú: 42 000 Ft Kecskegida: 6 000 Ft Bárány: 11 000 Ft LÓ: 180-300 000 Ft Csikó: 80-120 000 Ft Csirke: 600 Ft Kacsa: 1 200 Ft Liba: 2 500 Ft Nyereg: 50-80 000 Ft Lószerszám: 160 000 Ft Ostor: 3 000 Ft Lovaglópálca: 1 500 Ft Lovaglócsizma: 30 000 Ft Lovaglókantár: 8-10 000 Ft Időjárás 21-23 °C C (Részletek a 12. oldalon.) Kisbér december 5-én választhat képviselő-, illetve polgármester­jelölteket állítani. A választás de­cember 5-én lesz. A Kisbér Kórház Műszerellá­tásáért Közalapítvány kuratóriu­ma újjáalakult. Elnöke dr. Nemes Tünde ászári háziorvos, titkára Kovács József köztisztviselő lett. Tagjai: Bagó András mb. kórház- igazgató, dr. Mogyorósi József kórházi orvos, Pölöskei József rédei, Weilandics István bakony- sárkányi polgármesterek. Élénk vita folyt a kisbéri gyógyszertár kérdésében, tekin­tettel, hogy a fenntartó betéti tár­saság napok óta leltároz. A testü­let lapzártánkig nem döntött. (A patikaüggyel és a felettébb érdekesnek ígérkező fejlemények­kel szombati háttéranyagunkban foglalkozunk.) Legyőzve is győztesen Komárom. Legyőzve is győztesen - Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége címmel tartanak tudományos konfe­renciát pénteken 9 órától a városháza díszter­mében. A rendezvényen neves történészek előadásait hallgathatják meg az érdeklődők. A konferenciát Szász Zoltán, a Magyar Tudo­mányos Akadémia Történettudományi Intéze­tének igazgatója nyitja meg. Az előadók között szerepel mások mellett Kosáry Domokos, aki 9 óra. 20-tól Magyarország és a nemzetközi politi­ka 1848-49-ben címmel tart előadást. Hermann Róbert 15 órától a szabadságharc mérlegéről szól, 15 óra 30-tól Csikány Tamás a hadművé­szetet ecseteli. 16 óra 45-től Katona Tamás Gör­gey nyári hadjáratát ismerteti, 17 óra 15-től Kiss Vendel Komárom szerepéről beszél. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri­umának Millenniumi Emlékbizottsága által is támogatott rendezvény keretébep a részt vevők 14 órakor Nagyherkálypusztán - a ko­máromi vár megadásának előfeltételét képe­ző megegyezés aláírásának helyszínén - ko­szorút helyeznek el. Boldog Ronaldo - A brazil labdarúgósztársztár ba­rátnője, Miiéne - a jelentések szerint - gyereket vár. Esztergomi kórházügy: Dr. Gógl Árpád és Lázár Mózes a közgyűlésen A műtét sikerült, az igazgató lemondott Dorogról elköltözik a reumatológia Tatabánya Egy, már sokszor szóba került „műtét”, az esztergomi Va- szary Kolos Kórház 37 ágyas re­umatológiai osztálya Dorogról a központi telephelyre költözte­tésének kérdése volt az egyik legfontosabb napirendi pont a megyei önkormányzat tegnapi ülésén. A képviselők végül - 21 igen, 2 nem és 12 tartózkodó szavazattal a hurcolkodás mel­lett döntve - végrehajtották a beavatkozást, amelynél jelen volt dr. Gógl Árpád egészség- ügyi miniszter is. A közgyűlés napirendjén az ere­deti terv szerint hetedik pont­ként került volna sorra a költöz­tetés kérdése, ám miután a szaktárca szintén jelen lévő első számú vezetőjének szűkös volt az ideje, ennek tárgyalásával kezdődött az érdemi munka. Felvezetését dr. Gógl Árpád rö­vid, a kórházi kapacitás és inf­rastruktúra csökkentését, illetve az észszerű belső szervezeti át­alakítást szorgalmazó felszólalá­sa jelentette, majd vélemények hosszú sora következett. Több képviselő is hangoztat­ta, hogy már jóval korábban meg kellett volna hozni a költözést le­hetővé tevő döntést, és emellett a me­gye teljes kór­Dr. Tittmann János dorogi pol­gármester - Az önkormányzat számára természetesen elfogad­hatatlan az ülésen született dön­tés. A reumatológiai osztály el- költöztetése azt is jelenti, hogy a városnak át kell gondolnia az egészségügy szolgálatában álló ingatlanjainak a jövőjét. házi intézményrendszerét átvi­lágító vizsgálat szükségessége szintén szóba került. Csakúgy mint az, hogy - akár privatizá­ció útján - mindent meg kelle­ne tenni a Dorogon felszaba­duló, a város tulajdonában lé­vő kórházi ingatlannak, ingat­lanoknak az egészségügyi ellá­tórendszerben tartásáért. Bár a költözésről szóló dön­tés végrehajtásának felelőse­ként - Lázár Mózes közgyűlési elnök mellett - dr. Szontagh Csabának, a Vaszary Kolos Kórház igazgató-főorvosának is fontos szerepe lett volna a hatá­rozati javaslat szerint, a szak­ember mentesült ez alól. Beje­lentette ugyanis a lemondását, a képviselők pedig elfogadták a kérése alapján rögtönzötten megfogalmazott, felmentését ki­mondó határozati javaslatot. Az esztergomi kórházat a posztra kiírandó pályázat ered­ményhirdeté­séig dr. Pák Gábor vezeti - már mától. Ribáry (Részletek a 3. oldalon.) Dr. Szontagh Csaba - Noha a kórházban folytatott számos kü­lönbözőfelülvizsgálat egyike sem tart fel gazdasági és/vagy szak­mai hibát, mégis úgy tartja, hogy - a remélt kibontakozás elősegí­tésében bízva - jobb, ha feláll az igazgató-főorvosi székből. Az ed­dig általa vezetett intézmény ela­dósodottságának kérdése mellett sem ment el szó nélkül. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy 1995-ben a 34 000forintos orszá­gos átlaggal szemben az eszter­gomi kórház 28 000 forintot ka­pott egy-egy vakbélműtét után, s ez - mint mondta - csak egyet­len példa a sok közül 977141686500299229

Next

/
Oldalképek
Tartalom