24 óra, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-24 / 223. szám

A *41*14 HETI GAZDASÁGI MELLÉKLETE 1999. SZEPTEMBER 24., PENTEK Ára: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 223. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA ^'fSZTER* Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Bányászuzsonna a szabadtéri múzeumban Minden vendéget tiszteletbeli bányásszá avattak FOTÓ: KISS T. JÓZSEF Csaknem száz külföldi vendég látogatott el csütörtök délután a tatabányai Szabadtéri Bányá­szati Múzeumba. Valamennyien a miskolci bányászati és kohá­szati konferencia résztvevői. Az ottani tanácskozás célja fel­tárni és megvitatni a kutatás, megőrzés, bemutatás és újra­hasznosítás lehetőségeit. Tatabányán az országban egye­dülálló ipari skanzenben megnéz­ték a hatajtós házat, bányásszá avatták őket, díszes oklevelet kap­tak, és finom bányászuzsonnával - zsíros kenyérrel, pálinkával, bor­ral - kínálták meg őket. Fűrészné Molnár Anikó, a múzeum igazga­tója tájékoztatta őket a skanzen létrehozásának körülményeiről, tapasztalataikról, terveikről. Újra itthon a Lombard FC Tatabánya. Szombaton 16 órakor ismét hazai környezet­ben játszik a profi ligás Lom­bard FC Tatabánya legénysége. Kiprichék neves ellenfelet, az Újpest együttesét fogadják - várhatóan szépszámú szurkoló­sereg előtt. A kék-fehérek re­mek, közönségszórakóztató já­tékra számítanak, s természete­sen hazai győzelmet várnak. (Beharangozónk a 13. oldalon.) Régiók versenye Magyarország régiói - régiók Magyarországa címmel csütör­tökön nagyszabású konferenci­át rendeztek a Veszprémi Egyetem aulájában, ahol a nyi­tóelőadást dr. Torgyán József Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési miniszter tartotta. Utá­na Lázár Mózes, mint a Közép- Dunántúli Régió elnöke szólt a három megye összefogásának terveiről. (Helyszíni tudósítónk beszá­molója az 5. oldalon olvasható.) Időjárás 21 ~21 22 °c C ' _y- (Részletek­-------" ' a 14. oldalon.) T ámadások érték Könözsy Lászlót Ülésezett az esztergomi képviselő-testület A királyváros képviselő-testiilete első „rendes” ülését tartotta az idei őszi szezonban. Bemutatkozott a ház új hangosítő-szavazó berende­zése, amelyen keresztül jobban lehetett hallani az errefelé újabban méltatlan csatározásokat. A képviselők elsőként azt kifo­gásolták, hogy harmincöt napi­rendi ponttal nem lehet érdem­ben végezni - azaz nem lehet jó munka az eredmenye. Ezt követően a szeptember 16-ai nemzetközi esemény, a hídújjáépítési ceremónia színvo­nalát, ezen keresztül dr. Könözsy László polgármestert érte táma­dások sora. A vádak: nem azok kerültek a protokollhajóra, akiknek ott kellett volna lennie - sehol nem voltak a civil szervezetek. Nem spontán nagygyűlés, hanem kivezényelt di­ákok serege várta a két miniszterel­nököt. Elfeledkeztek mindazokról, akik az egész hídügyet évtizedek óta „viszik a vállukon”. A polgármester visszautasítot­ta a vádakat. Őt a Külügyminisz­térium munkatársai kérték arra, hogy ne Esztergom, hanem Pár­kány legyen az ünneplés közép­pontja. Aki akart - és ez így is volt - kijöhetett a hídroncshoz. Végül, négy hozzászóló javaslatá­ra, tizenegy nemmel, nyolc igen­nel, három tartózkodással a tes­tület nem fogadta el az e témával is foglalkozó beszámolót. Az érdemi munka, azaz a har­mincnégy „egyéb” napirendi pont megvitatása csak ezután a több órás, ijesztő marakodás után következhetett. R. B. Esztergomi lépcsöházak rémei Esztergomban, a Béke téren és a Bánomi-lakótelepen néhány napja egy betörőbanda garázdálkodik. Fényes nappal műszaki cikkeket, készpénzt visznek magukkal. A rendőrség kéri a lakókat: jobban fi­gyeljenek egymásra, záiják be a lépcsőházakat, s ha gyanús alakok­ra figyelnek fel, azonnal hívják a 107-et. A betöréssorozat múlt héten kezdődött a Bánomi lakótele­pen és a Béke téren. Néhány na­pos pihenés után újra akcióba lendült a csoport. Szerdán dél­előtt a Bánomi-lakótelep 18-as lépcsőházba mentek, ahol egy negyedik emeleti lakást szemel­tek ki maguknak. A hengerzár­ral olyan sokat bíbelődtek, hogy már nem is jutottak be... A „bemelegítés” után, dél kö­rül már a 27-es lépcsőházban voltak. Ezúttal egy első emeleti lakással próbálkoztak. A hen­gerzár megadta magát - eltö­rött. A betörők egy Samsung vi­deomagnóval és egy Sony mini­hifitoronnyal távoztak. A sikerre tekintettel nem hagy­ták ki a következő lépcsőházat, a 28-as számút sem. Itt is az első ba, mint néhány perccel korábban. Ezúttal 15 ezer forint készpénzt vittek magukkal.- s. g. ff 24 ÓRA iß.J szeptemberi szeptember 26-al számában színes, 4 oldalas > > > ■u, itt M ■Mf”*— -a*1*- im. ifia dijai „íj ■ ram , mi »■«-<«*— am Benne: • Fókuszban a Focus és a Puma • Összeállítás az új büntetőtarifákról • A Mini Morris-őruietről • Jövő héten nyit az Automobil ’99 • Sztárok a volánnál: vendégünk Nemcsák Károly Keresse az árusítóhelyeken! Kisbér történelmet írt Az első önfeloszlató városi testület Az önkormányzat önfeloszla­tásáról szóló korábbi határo­zat keddi megerősítése azt je­lenti, hogy alig egy év után új­ra önkormányzati képviselő- testületet és polgármestert kell választani a Bakonyalja fővárosában. Ezzel egyébként történelmet írt a település: a rendszerváltás óta eddig - az ország egészét tekintve is - csak községi önkormányzatok oszlatták fel magukat. A történelmi tényre dr. Mikolasek Sándor, a Komá­rom Esztergom Megyei köz- igazgatási hivatal vezetője hívta fel a figyelmet, megem­lítve azt is: a harminc napon belül kiírandó időközi helyha­tósági választásig ügyvivőként a jelenlegi önkormányzati tes­tület irányítja a települést. Igaz, csak korlátozott hatás­körrel, ami azt jelenti, hogy önmérsékletet kell tanúsíta­nia, stratégiai, az örökébe lé­pőket kényszerhelyzetbe sod­ró döntéseket nem hozhat. Dr. Mikolasek Sándor azt is elmondta, hogy a tízezer lélekszámúnál kisebb telepü­lésről lévén szó a voksolás egyfordulós lesz, s az új kép­viselőtestületnek - alakuló ülésével - a szavazást követő tizenöt napon belül meg kell kezdenie a munkát. Nem sza­bad elfelejteni, hogy a törvé­nyi szabályozás értelmében az önkormányzatoknak no­vember 30-áig meg kell hatá­rozniuk jövő évi költségvetés­ük irányelveit, ami stratégiai kérdés. R. Z. Szüreti felvonulás és bál Ács. A hagyományoknak meg­felelően vasárnap szüreti fel­vonulást és bált tartanak a te­lepülésen. 14 órától a polgár- mesteri hivatal elől indulva lo­vasak, díszkocsik haladnak vé­gig a nagyközségen. Az érdek­lődőket, felvonulni szándéko­zókat már 13 óra 15-re várják. A program este folytatódik, 19 órakor szüreti vigasság és bál kezdődik a sportcsarnokban. A jó zenéről a helyi Mirage együttes gondoskodik majd. A NAP INTERJÚJA - KETTŐS KISBÉRI TŰKÖR A polgármester asszony: Nem az én vétkem ry Udvardi Erzsébet: A lehető L/legszélesebb körű nyilvános­ság híve vagyok. Nincs rejtegetni- valóm. Én soha újságírót, tévése­ket el nem küldtem, hozzászóló, érdeklődő embereket nem ráz­tam le. A szerdai rendkívüli testü­leti ülést én hívtam össze, javasol­tam, hogy ha a megjelentek nem fémek el a városházán, vonuljunk át a sportcsarnokba. A Realista Kör többségben lévő képviselői ezt szavazás útján meggátolták.- Nem fértünk el, sokan nem értették a legfontosabb mondato­kat sem. Néhányan talán ezért morogtak, szóltak közbe vagy ki­abáltak. Sikerült rendet teremte­nem, ekkor viszont ismét a Rea­lista Kör szavazta le, hogy érdem­ben megszólalhassak. Talán ez fáj legjobban, hiszen az utolsó szó joga tán mégis kijárna mindenki­nek. Én nem beszélhettem, ők vi­szont a kérdésekre sem válaszol­tak. Beszédemre felkészültem írásban, ezúttal is szívesen elmon­dom a gondolataim lényegét.- Az előzetes kompromisz- szumkeresések szellemében fi­gyelmeztetni kívántam képvise­lőtársaimat eskünkre, melynek szellemében a választások után nem politikai érdekek mentén, hanem kizárólag a város érdeké­ben kell cselekednünk.- Szívesen bemutattam volna, hogy mit értünk el idáig közö­sen. Hadd utaljak most a kórhá­zi utánjárásokra, a csatornára A szeptember 22-ei kisbéri önfeloszlató testületi ülés szereplői közül megkérdeztük dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszonyt és Martonné Bősze Zsuzsát, a testület jogi és gazdasági bizottsága elnökét. megszerzett 80 millióra, a 40 millióval elnyert ÖNHIKI- és egyéb pályázatokra, a kollégium megmentéséért megszerzett 15 millióra, az intézményhálózat átvilágítására, az ipari területek kialakítására, a kábeltévé meg­szervezésére, kistérségi és nem­zetközi kapcsolatainkban elért eredményeinkre, az elkészült vá­rosrendezési tervre.- Tudom, hogy van 60 milliós költségvetési hiányunk. Ennek megléte egy régtől való folyamat eredménye... Arra buzdítottam volna most is a testületet, jus­sunk egyezségre, s akkor ezt is leküzdhetjük.- Nem sikerült a végső komp­romisszum - nem az én vétkem! i jartonné Bősze Zsuzsa: iE/Többfélék vagyunk. Van, aki a széles közönség előtt való beszédek híve, van, aki az apró­lékos, szakmai munkáé. Tudjuk, hogy a szerdai ülésen zömmel a polgármester asszony választói voltak jelen, s azt gondoljuk, hogy a többiekhez a mi érveink így is eljutnak, illetve hogy azok idáig is ismertek és nyilvánvaló­ak voltak.- Nem igaz, hogy mi az első naptól meg akartuk buktatni a polgármestert. Az új választá­son ő is újraindulhat. Dönté­sünk lényege az, hogy az elmúlt hónapokban született testüle­tünkben egy rossz döntés. En­nek értelmében a nem alapellá­A bizottsági elnök: Fájdalmas műtét ideje tásúnak minősülő intézménye­inket nem adtuk át a megyének. Ebben a kérdésben a polgár- mester asszony s Dákai képvise­lő úr érvelésére döntött a testü­let, mindössze két ellenszava­zattal. Abban a hitben, hogy ha megtartjuk intézményeinket, ak­kor az ebből adódó költségveté­si hiányt az év végéig ki tudjuk gazdálkodni. r Számunkra mostanra az vált világossá, hogy ha megfeszülünk, akkor sem tudjuk. Vagyis, az in­tézményeket mégiscsak át kell adni a megyének, s igenis van re­mény arra, hogy így is megma­radnak. Erre a hatályos jogsza­bályok értelmében csak akkor van lehetőség, ha új önkormány­zat alakul. A jövő iránti felelőssé­günk jegyében, választóink aka­ratát is figyelembe véve, sok bel­ső vita és önmarcangolás után döntöttünk úgy, hogy a fájdalmas műtétet végre kell hajtani.- Ehhez képes másodlagos, hogy képviselőtársaink közül né­melyek örökös okoskodásával vagy éppen ifjonti hevületével nem tudunk mit kezdem s hogy ezek a tűréshatárra érkeztek. S. K. (Munkatársunk jegyzete a harmadik oldalon. Annak tuda­tában, hogy a helyi és tágabb közvéleményt élénken foglalkoz­tatja mindaz ami Kisbéren tör­tént, holnapi számunkban is fog­lalkozunk a témával.) 977141686500299223

Next

/
Oldalképek
Tartalom