24 óra, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

1999- július í., csütörtök Ára: 43 Ft X. évfolyam, 151. szám / j JjF \ / =01ÚP *11 MEGYEI étX VIIAW Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja síiisiaiiai! Gyorshírek Feloszlottak Mogyorósbánya. Június 28-ai ülésén feloszlatta magát Mogyo- ósbánya község képviselő-testü- ete. Somogyi Mihály alpolgár­mester előterjesztése alapján - név szerinti szavazáson - a nyolc képviselő közül öten szavaztak génnél a testület feloszlatására. rárszínházi partjelző sztergom. A Várszínházban énteken este fél kilenctől a lerlin Színház Hamvai Koméi Járton partjelző fázik című arabját mutatja be. A nézők thatják Jordán Tamást, Aeszléry Juditot, Soltis Lajost, ’app Zoltánt és Gőz Istvánt, . rendező Lengyel Pál. sőnap: vasárnap. ^korosoknak atabánya. Kétnapos, orszá- os muzeológuskonferencia ezdődik hétfőn Tatabányán, isősorban az újkorral foglal- jzó szakembereket várják. Jővebb információ a 7. oldalon.) zlovák ünnep Tatabánya. Az idén megye- ékhelyünkön, pontosabban >ánhidán rendezik a magyar- országi szlovákok napját. 1 szombat délben kezdődő rendezvényen fellépnek az or- rág minden tájáról ide érkező omzetiségi dalkörök és tánc- »oportok. Lesz látványos fel- jnulás és Cirill-Metód ünnep- eg. A vendégek között szere­pel Stefan Markus, Szlovákia 1 endkívüli és meghatalmazott nagykövete. (Részletek az 5. oldalon.) Késes vitazáró Dorog. Szóváltásba keveredett 1 ét helyi lakos kedden az esti órákban az Aranyhomok-dűlő- ben lévő hétvégi házban. M. J. 43 éves férfi kést ragadott, és nyakon szúrta vitapartnerét, aki szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedett. Időjárás ) é*" 27-28 °C Xy- (Részletek-------— ^ a 7. oldalon.) T áncos lábú fiatalok Bakonyszombathelyen - Mint hírt adtunk róla, országos tábor nyitotta meg kapuit a községben a hét elején. Mintegy 180 fiatalt oktatnak a népi táncra és a népi kézművességre. A tábort Túri György, a népművészet ifjú mestere vezeti. Képünkön: A salgótar­jáni Hájas Tibor és felesége tanítja a fiatalokat. fotó: Jusztin Veszélyben 17 ezer bányász munkahelye A bányabezárások következményeinek kezelésére 2005- ig évi 5-6 milliárd forint költségvetési forrásra lesz szük­ség - mondta Schalkhammer Antal, a BDSZ elnöke szer­dal sajtótájékoztatóján. A szakszervezeti vezető közölte azt is: ha nem hosszabbítják meg az integrált erőmű - bánya társaságok energiavásárlási szer­ződéseit, akkor azok léte is ve­szélybe kerülhet. - A hazai szén­bányászat számára a szénbázisú villamosenergetika lehet az egyetlen kitörési pont, ezért kü­lönösen aggasztó, hogy a kor­mány a jelenlegi álláspont sze­rint nem támogatja a szénbázisú erőművek fejlesztését, építését - mondta Schalkhammer Antal. A BDSZ elnöke szerint a ka­binet által már elhatározott bá­nyabezárások, valamint a szén- bányászati szerkezetátalakítás látható trendje nyomán pesszi­mista jóslatok szerint 2004-ig 17 ezer bányász veszítheti el a munkahelyét. Éppen ezért a kormánnyal közösen ki kell dolgozni egy olyan - átképzési, ipartelepítési, finanszírozási - modellt, amely lehetővé teszi, hogy a bányászok mielőbb munkát találjanak.- A szerkezetátalakítás hu­mánpolitikai következményei­nek kezelésére megfelelő felté­telek esetén európai uniós for­rások is mozgósíthatóak - mondta Dietrich Hesse, a né­met RAG Bildung elnöke. Egy orvos tizenegyedik parancsolata Esztergom Semmelweis-napi ünnepséget tartott szerdán délután az esz­tergomi Vaszary Kolos Kórház éttermében az orvosi kamara helyi szervezete. Dr. Törös Péter, a kamara he­lyi szervezetének vezetője el­mondta: tavasszal döntött úgy elnökségük, hogy felújítják a hagyományt, és a városban is­mét rendeznek megemléke­zést. Az ötletet támogatta a kór­ház, az esztergomi, illetve a do­rogi önkormányzat.- Szeretnénk büszkék lenni a megyei tulajdonban lévő, de mégiscsak esztergomi kórház­ra. Ehhez a feltételek nagy része adott, de több összefogásra len­ne szükség néhány területen - mondta egyebek mellett dr. Könözsy László polgármester.- Azt az embert tisztelem Semmelweis Ignácban, aki is­merte a tizenegyedik parancso­latot is: A felismert igazsághoz ragaszkodni - mindenáron! - hallottuk dr. Szontágh Csaba kórházigazgató főorvostól. Az ünnepség keretében ti­zennyolcán vehettek át elisme­rést, jutalmat. Jutott a köszönő szóból a napokban nyugállo­mányba vonult Benczik Tamás­nak, aki a Richter Rt. dorogi fi­óktelepe igazgatójaként sokat segített a kórháznak, a térség egészségügyének. Dr. Szontágh Csaba szintén köszönetét fejez­te ki dr. Mátyus Lajos nyugal­mazott osztályvezető főorvos­nak, aki jelentős szerepet ját­szott a kórház arculatának for­málásában. A Semmelweis-nap alkal­mából főorvosi kinevezést ka­pott dr. Gaál Marianna, dr. Mátéffy Ágnes és dr. Perényi István. Adjunktus lett dr. Hámory Zsolt, dr. Herold Rita és dr. Püspöki Mária. F. K. Mától folytatásos regény Az Esztergomban élő, népszerű író, Nemere István több krimijét is olvashatták lapunkban az elmúlt években. Most A legnagyobb kockázat című könyvét közöljük. Minden fejezet végén - háromnaponta - két-két kér­dést teszünk fel Kedves Olvasóinknak. A legtöbb helyes választ beküldők között szeptember végén három díjat sorsolunk ki: egy közös vacsorát az íróval, Nemere István dedikált könyveit, valamint egy 24 Órás ajándékcsomagot. A megfejtéseket la­punk címére várjuk, „A legnagyobb koc­kázat” jeligére. Első kérdéseink: Mi volt Hammad beosztása a hajón? Mi Bert fedőneve ebben az akcióban? (Első rész - a második oldalon.) Berinjekciora varnak mentősök és nővérek Gógl Árpád egészségügyi miniszter hétfőn bejelen­tette, hogy az egészségügy 1,7 milliárd forintot kapott az elmaradt ügyeleti díjak részbeni kifizetésére Júli­usban. A régóta várt Jó hír nyomán országszerte több ezer egészségügyi dolgo­zó, főleg nővér és mentős várja a beharangozott bér- Injekclót. Megyei információ Beer Jánosáétól, az Egészség­ügyben Dolgozók Demokrati­kus Szakszervezete megyei el­nökétől megtudtuk, szűkebb hazánkban több százan lehet­nek azok a.mentősök és nővé­rek, akiknek van kisebb-na­Ez a címe annak az ifjúság- politikai koncepciónak, ame­lyet a márciusban alakult Ta­tabányai Ifjúsági Kerekaszalt körbeülő, szám szerint több mint tíz szervezet készített a megyeszékhelyen élő fiata­lok helyzetének, esélyeinek javítására, problémáik hos­szú távú megoldására. A koncepciót a nyár elmúltá­val, várhatóan szeptembertől társadalmi vitára bocsátja a gyobb ügyeletidíj-elmaradá­suk. Ugyanakkor - a szakszer­vezeti vezető reményei szerint - a megyében, főleg az eszter­gomi kórházban talán a más munkakörben dolgozók (orvo­sok, szállítók stb.) sem várnak hiába jogos fizetségükre vagy annak egy részére a teljesített ügyeletek után. A bizakodásra az adhat okot, hogy a miniszter bejelen­tésében két intézménynél nem csak a nővérekkel, hanem a dolgozók szélesebb körével szembeni ügyeleti díj adósság- törlesztését helyezte kilátásba. Az utóbbi időben - a szoronga­tó béradósság kapcsán - több fórumon is szóba hozta példa­ként a királyvárosi kórházat. r. z. Előnyt a jövőnek! kerekasztal. Tagjai a benne foglaltakkal kapcsolatos minél szélesebb körű véleményfor­málást úgy képzelik el, hogy fórumokat szerveznek mind különböző szakmai körökben, mind városrészenként. A koncepció elkészülte al­kalmából rendezett tegnapi sajtótájékoztatón megfogalma­zódott: a tervezet - leghama­rabb nagyjából egy év eltelté­vel - remélhetőleg megérik a közgyűlési vitára. (Részletes beszámolónk a 3. oldalon.) Mosatlan tányérok, pihenő partvisok Csípős támadók seregei ellen Vendéglátóhelyeket és több strandfürdőt érintett a múlt hét végén egy akció, amelyről az alábbiakban számo­lunk be. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei intézetének és a megye városaiban lévő Intézeteinek munkatársai a higiénés előírások betartását ellenőrizték. Tapasztalataik sok esetben bizony Igen lesújtóak - kaptuk a tájékoztatást dr. Grosschmid Sándor megyei tiszti főorvostól. Megyei információ Az ellenőrző akció során a részt vevő szakemberek szám­talan szabálytalanságot ta­pasztaltak. Volt, ahol azt kel­lett kifogásolniuk, hogy egész­ségügyi vizsgálat nélkül foglal­koztatnak alkalmi, kisegítő dolgozókat. Másutt a tárolás (főleg a készételek megengedett időn túli tárolása), a mosogatásnál a fertőtlenítés elmulasztása vagy épp a körültekintő taka­rítás elhanyagolása adott okot az elmarasztalásra. Ez 46 esetben összesen 108 ezer fo­rint helyszíni bírsággal is pá­rosult, ugyanakkor súlyosabb mulasztás miatt 5 vendéglátó- hely vezetőjével szemben szabálysértési eljárást indí­tott az ÁNTSZ területileg ille­tékes intézete. Ami a strandfürdők ellenőr­zését illeti, az akció során vett nyolc fürdővízminta közül a la­boratóriumi vizsgálat alapján a szakemberek a többségnél mindent megfelelőnek találtak, két minta azonban hagyott kí­vánnivalót maga után. Higiénés szempontból a kifogásolt víz­minőségű strandfürdők is jól vizsgáztak. A közeli napok nagy esőzé­sei miatt a már hagyományos nyári akció ezúttal - elsősor­ban a Duna mentén lévő tele­püléseken - ivóvízkutakra, tá­rozókra és közcsapokra is ki­terjedt. A szakemberek össze­sen tizenkilenc mintát vettek, s a laboratóriumi vizsgálat eredménye egy esetben adott okot a kifogásra. Dr. Grosschmid Sándor ar­ról is tájékoztatott, hogy bár kisebbségben vannak, azért akadnak olyan vendéglátóhe­lyek, ahol több ízben volt már ellenőrzés. Mindig, így most is a higiénés előírások maxi­mális betartását lehetett meg­állapítani. erzé Egy túlságosan is vízzel árasztott Időperió­dus után talán meglőtt az igazi nyálidő. Tekintettel a bőségesen nedves napokra, • várható a szúnyogseregek feltűnése. Megyénkben minden évben van szúnyogirtás, méghozzá vegyszeres eljárással. A Komárom-Esztergom Me­gyei ÁNTSZ részéről Andrássy Judit tájékoztatta lapunkat az idei helyzetről.- Mindenekelőtt tisztázzuk: a tisztiorvosi szolgálat az orszá­gos engedélyező szerv, csak ennyiben van rálátásunk a szú­nyogirtásra. Az a gyakorlat ala­kult ki a fennálló rendeletek ér­telmében, hogy az adott terület képviselő-testülete dönt, hol és hányszor lesz permetezés. Me­gyénkben Komárom, Almásfü­zitő, Neszmély, Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Tata, Esztergom, Pilismarót, Dömös területén évek óta rendsze­resen irt­ják a szú- nyogot. Hogy kétszer vagy több- ször-e, az min­dig a vál­lalkozó és az önkormányzat tár­gyalásain dől el.- A hatékony irtás többszöri permetezéssel valósítható meg. Sajnos, a települések költség- vetése nem mindig bírja el az is­mételt akciót... A vérszívó rova­rok nehezen viselhetők el, riasztólag hatnak a helyi lako­sokra és turistákra egyaránt. * * * Nincsen koordináló szervezet sem költségvetésben, sem akció­ban. Pedig ha lenne, az idegen- forgalmi tárca érdekeit is szol­gálná. knl rí I Tatabánya

Next

/
Oldalképek
Tartalom