24 óra, 1999. június (10. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

•'S 1999. JÚNIUS 1., KEDD r KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Hír lilllilllliiill; | Pjp | <■< í ■' . $ W? fHNMRRiRaiSiMI ; .Vs?.- sw.. : 1 4 Klányi Sándor a polgármester Kesztölc Radovics István sajnálatos halála miatt időközi voksolá­son választottak vasárnap polgármestert a kesztölciek. A négy független jelölt között a következő sorrend alakult ki: Klányi Sándor (481 szavazat), Gaál Lajos (202), Mihaknncs Gyu­la (157), Vöröskői István (71). Klányi Sándornak, az újdon­sült főállású polgármesternek gépgyártás-technológus üzem­mérnök végzettsége van, elvé­gezte a mérnök tanár szakot is. Az esztergomi Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola gyakor- latioktatás-vezetője volt - ed­dig. Korábban húsz évet dolgo­zott az iparban, mielőtt az isko­lába érkezett, a Labor MIM üzemvezetője volt. Nős, felesége a szakiskolá­ban tanít, fiuk egy téglagyár­ban dolgozik. Látom a feladatokat és a le­hetőségeket. Bízom a képvise­lő-testület tagjaiban. Úgy ér­zem, polgármesterként sok mindenben segíthetem a falu közösségét - nyilatkozta lapunknak. -efká­Bekapcsolt a kikapcsoló CSOLNOK Múlt hét szombatján Csolnok belterületén N. G. annavölgyi la­kos a lejtős úton az általa vezetett gépjármű motorját kikapcsolta, azaz elfordította a gyújtáskap­csolót a „0” állás irányába. Sajnos, túlfordult a kulcs, és a „parkoló” állásba kapcsolt, az­az a mechanikus kormányzárral rögzítette a kormányszárat. Az elfordíthatatlan kormányszerke­zettel irányíthatatlanná vált au­tóval N. G. áttért a menetirány szerinti bal oldalra, és ott elütöt­te Cs. I. csolnoki lakost, aki kön­nyű sérülést szenvedett. A hatósági ellenőrzés kiderí­tette, hogy a menet közben le­zárt járművet 1988-ban kivon­ták a forgalomból, és a vezető­je sem forgalmi engedéllyel, sem adás-vételi szerződéssel nem rendelkezett, amikor a vo­lán mögé ült. knl Érettségi - újabb forduló A nappali tagozatosok után a magyar irodalom írásbelivel az esti és levelező tagozaton tanuló végzős középiskolá­sok számára is elkezdődött az érettségi vizsga Időszaka. Szűkebb hazánkban - Tatabá­nya saját fenntartású középis­koláit nem számítva - kis híján négyszáz esti vagy levelező ta­gozatos középiskolás számára érkezett el a középfokú tanul­mányokat lezáró megmérette­tés, számonkérés. A tételek: A magyar líra tartalmi és formai megújulása Ady Endre és Babits Mihály költészetének tükrében, Csokonai Vitéz Mihály Az estve című versének értel­mezése, egy szabadon válasz­tott dráma elemző bemutatása. A szóbeli érettségi a nappali­soknál a június 14-e és 24-e kö­zötti időszakban, de közelebb­ről már szabadon megválaszt­ható időpontban következik, az esti és levelező tagozatosok­nál pedig június 21-e és július 2-a között. R. Z. Suzuki: lengyel-magyar versenyfutás Budapest/ Esztergom Chikán Attila gazdasági mi­niszter, Osamu Suzuki, a Suzu­ki Motor Corporation elnök-ve­zérigazgatója, illetve Csuhaj V. Imre, a Magyar Vállalkozásfej­lesztési Alapítvány kuratóriu­mának elnöke megállapodott abban, hogy együttműködnek a beszállítói célprogram és a Magyar Suzuki Rt. beszállítói mintaprogramjának sikeres megvalósításában. Osamu Suzuki elmondta: döntés született az esztergo­mi gyár bővítésének 16 milli­árd forintos beruházásáról. Itt gyártanak majd 2001-től a General Motors és a Suzuki közös fejlesztésű kisautójá­ból mintegy 30-50 ezer dara­bot, további 120 ezret a General Motors lengyelorszá­gi üzemében állítanak elő. A gyártáshoz szükséges alkat­részek beszállítására a ma­gyar és a lengyel gyártók ver­senyeznek - hangsúlyozta Osamu Suzuki. Sertéshúsár: Föl, de meddig? A szaktárca döntése alapján mától kilogrammon­ként legalább 193 forintot ér egy-egy élő sertés, ám - megyei sertéshús-felvásárló és -feldolgozó cégektől származó információnk szerint - a te­nyésztők érdekében hozott intézkedés hatása leg­alábbis kérdéses. Ennek oka főképp az, hogy a minimalizált árat - várhatóan - csak jobb minőségi kategóriájú állataik után kapják meg a tenyésztők, a gyengébb húsminő­ségű sertést ilyen áron már nem biztosan veszik majd meg tőlük a felvásárlók, feldolgozók. A bizonytalanságot fokozza, hogy - mint az egyik megyei sertéshús-felvásárló, -feldolgozó cégnél hal­lottuk - a kereskedők vonakodnak elfogadni a mini­malizált felvásárlási ár miatti árnövekedést. Ha ez végül mégis megtörténik, a mostaniakkal szemben a csont nélküli nemesebb sertéshúsrészek­nél vagy épp a karajnál akár 600 forint/kg fölötti bol­ti ár is elképzelhető. r. z. (A témáról szóló jegyzetünk a 3. oldalon.) Balassára emlékeznek Esztergom. Négyszázöt évvel ezelőtt, 1594-ben a törökök megszállta Esztergom ostrománál kapott súlyos sérülést, majd hő­si halált halt Balassa Bálint, a magyar rene­szánsz nagy költője, a magyar nyelvű világi líra megteremtője. Az évforduló alkalmából Esztergomban hétfőn Balassa-emléknapok kezdődtek. Ennek nyitányaként Balassa- emlékülést rendeztek a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola dísztermé­ben, amelyen történészek, írók és múzeoló- gusok méltatták a költő munkásságát. Csütörtökön a város általános iskolásai vetélkednek a Balassáról tanultakból, a jö­vő hét keddjén középiskolások mérik ösz- sze felkészültségüket versmondásban. Az emléknapok zárásaként június 13-án esztergomi küldöttség utazik a költő szü­lőhelyére, Zólyomba, valamint sírjához, a szintén szlovákiai Hibbére. Negyvenéves a Haldex Negyvenedik születésnapját ünnepelte a Haldex Lengyel-Magyar Bányászati Rt. A Haldex-eljárás a tatabányai bányászkodás kimagasló szelle­mi terméke. Lényege, hogy a meddőhányóból kinyerjék és értékesítsék a szenet. A lengyel-magyar szerződés lényege, hogy a kinyert szén fele hazánké. Ez eddig 6 millió tonna. (Részletek a 6. oldalon.) a Évi ötmillió színházjegy: biztató jelen es jovo Érkeznek a résztvevők a találkozóra Tatabánya Kétnapos színházi találkozó kezdődött tegnap a megyeszék­helyen, a Jászai Mari Színház­ban. Az első magyar színház- szakmai konferenciát, kiállítást és vásárt Prőhle Gergely, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára nyitotta meg. Azt emelte ki, mennyire fon­tos, hogy egy szakterület érin­tett képviselői szakmai közeg­ben beszélik meg tennivalóikat. Ötmillió színházjegyet vásá­rolnak évente Magyarországon. Ez biztató jele annak, hogy nem csupán jelene van, de jö­vője is lesz a színháznak. Milyen legyen ez a jövő? Er­ről zajlottak a szekciókban el­kezdődött tanácskozások. Hét­főn a színházak struktúra- váltásáról, a műszaki fejlesztés követelményeiről, az informa­tika térhódításáról és alkalma­zásáról, az amatőr mozgalom helyéről, szerepéről kezdődtek meg a beszélgetések, véle­ménycserék. Este gálaműsort adtak az or­szág különböző színházaiból érkezett művészek. g. g. Felvidéki írók Tatabányán Tatabányán, a megyei könyv­tárban hétfőn volt a könyvhét első rendezvénye, a pozsonyi Kalligram kiadó munkatársai­nak szerzői estje. A házigazda Monostori Imre köszöntője után Szigeti László igazgató a kiadó újdonságait mutatta be. Beszélt munkájáról Roncsol László, a Csallóközi Kiskönyvtár szer­kesztője és Tóth László, a kiadó budapesti munkatársa is. Kommentár Parlamenti patt T etszett, amit Gyimóthy Gé­za, a kisgazdapárt és az or­szággyűlés alelnöke hétfőn reg­gel mondott a Nap TV Kereszt­tűz című műsorában, három új­ságíró kérdéseire válaszolva. Úgy fogalmazott, hogy elmélet­ben jó volt az a fideszes javaslat, miszerint a képviselők három­hetente tartsanak plenáris ülést a T. Házban, a gyakór- latban viszont nem jött be az elképze­lés, hiába is támogatta koráb­ban a koalíció minden tagja. Tetszett, mert végre egy ha­talmon lévő politikus nem szé- gyellte bevallani, hogy amit ko­rábban támogatott, azt ma már másként látja. Nem a hűséget tartja fontosabbnak, mint so­kan mások, hanem az érdemi célkitűzést, ami nem más, mint a parlament eredményes mun­Kereszttűzben Gyimóthy Géza kavégzése. Márpedig a kiala­kult patthelyzetet valamilyen formában végre fel kellene ol­dani, s Gyimóthy Géza javasla­tai is ezt a célt szolgálják. Jó lenne, ha a Fidesz-MPP meghatározó vezetői nem presztízsveszteségként értékel­nék az immár elkerülhetetlen­nek látszó „vissza­rendeződést”, csak azért, mert az ellen­zék kezdettől fogva ;:if ellenezte azt, ami gyakorlatilag valóban nem mű­ködik. Az országgyűlési képvi­selőket nem azért választottuk meg immár több mint egy éve, hogy álvitákkal múlassák az idejüket, hanem azért, hogy ér­demi vita után valamennyiünk érdekében olyan döntéseket hozzanak, amelyek többségünk érdekeit szolgálják. Palásti Péter Gyújtogatót keresnek Komárom A város rendőrkapitánysága keresi azt az ismeretlen tet­test, aki május 6-án hajnal­ban betörte a komáromi Bankó pénzváltó ablakát, majd egy - feltehetőleg há­zilagos készítésű - gázolaj­jal átitatott fáklyát dobott a helyiségbe. A tűzben a pénzváltó épülete teljesen kiégett, berendezése megsemmisült. A tűz átterjedt a pénzváltó melletti trafik rak­tárára is. A szándékos rongálás következtében az épületekben 2,8 millió, a berendezésekben és az árukészletben 1,6 millió forint kár keletkezett. A bűncselekmény elkövetője egy 18-22 év közötti, 175-180 centiméter magas, átlagos test­alkatú férfi. Sötét színű melegí­tő alsót, világos árnyalatú, szürke kapucnis felsőt viselt. A fején egy, fordítva felhelyezett baseball-sapka volt, amelynek homlokrésze sötét, szemellen­zője pedig világos színű volt. Az ismeretlen tettes az Igmándi úton lévő pénzváltótól feltehetően a Sport és a Liszt Ferenc úton, gya­logosan menekült el. A rendőrség kéri, hogy aki a rongálással vagy az elkövetővel kapcsolatban érdemleges adat­tal tud szolgálni, az jelentkez­zen a 06-34-343-007-es szá­mon, vagy a 107-es ingyenes ügyeleti telefonon. A felderítés elősegítőjének százezer forint díjat ajánlott fel a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. Próbabábut ütöttek el Tata Az edzőtáborban kétnapos szakmai tanácskozáson vesz­nek részt azok az igazságügyi műszaki szakértők, akik a gép­járművek okozta balesetekről alkotnak hivatalos véleményt. Döntő többségük egyéni vál­lalkozóként dolgozik. Szakmai egyesületük - amelynek vezető­je dr. Kő falvi Gyula - évente 3-4 alkalommal biztosít számukra továbbképzési lehetőséget. Tegnap egy speciális próba­bábut is elgázoltak. Ebbe olyan megfelelő műszereket építet­tek, amelyek pontosan rögzítet­ték az erőhatásokat, azok irá­nyát és következményeit. 977141685002299125

Next

/
Oldalképek
Tartalom