24 óra, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-10 / 83. szám

14. oldal 24 Óra — Krónika 1999. április 10., szombat A 24 Óra gyermekei Bartalos Mária Komáromban élő karakter-numerológus szerint a ma és holnap születő gyermek következő főbb tu­lajdonságai alakulhatnak ki: Április 10. Harmóniaérzék, család- és hazaszeretet, elemző gondolkodás, ügyesség, jó me­mória és túlérzékenység lehet jellemző erre a babára. Tele van erővel. Biztonságérzetet mégis a család adhat számára még fel­nőttként is. Vitakerülő ember lesz, s békebíró szerepet vállal­hat sok esetben. Nyelvérzéke jó. Már korán el kell kezdeni kommuni­kációja és önbizalma fejlesztését. Április 11. Túlérzékenység miatti aggódás, a realitásoktól való elrugaszkodás, a tökéle­tesség utáni vágy lehet rá jel­lemző már gyermekként. Kom­munikáció, memória, logika és önbizalom fejlesztése válhat szükségessé. Fizikailag terhel- hetőbb lesz az átlagnál. A túl­ságos korlátozás agresszív in­dulatokat válthat ki belőle. Jókedvünk Poénjai Napi Lapél _______ G azdátlan pénztár A z a helyzet, hogy érdemes a diszkontjeUegű áruházakba iámi, mert gyorsan, olcsón tu­dunk hozzájutni mindenféléhez, amire szükségünk van. Leg­alábbis ebben a hitben voltam - egészen tegnapig. Akkor figyeltem fel egy régeb­ben is tapasztalt dologra, valaho­gyan nagyon siettem volna, hát talán ezért.. Egy árva pénztár működött a sok közül, egyetlenegy. Mindjárt összetömegesedtünk, mi, vevők, volt is nagy hangulat, s olyan is akadt, aki letette a teli bevásárlókosarat, és inkább üres kézzel távozott. knl 14. HÉT A NAP MONDÁSA „A tudás a hatalom és végül minden elmélkedés célja valamely cselekvés vagy valamely dolog vég­hezvitele.” (Hobbes) 1999. ÁPRILIS 10., SZOMBAT A Nap kel: 6 óra 06 perckor, nyugszik: 19 óra 26 perckor. A Hold kel: 3 óra 07 perckor, nyugszik: 12 óra 39 perckor. ZSOLT napja ősmagyar név, jel.: fe­jedelem. O További névnapok: Ezékiel, Fulvia, Marianna. ÉVFORDULÓ • E napon született 1928- ban Seydon Badian fran­cia nyelven alkotó mali re­gényíró, politikus, orvos. • 35 éve halt meg Beke (Berger) Ödön (Komá­rom, 1883. máj. 20. - Bu­dapest, 1964. ápr. 10.) finnugor nyelvész, egye­temi tanár, az MTA tagja. 1999. ÁPRILIS 11., VASÁRNAP LEÓ napja Latin eredetű név, jel.: oroszlán. 9 További névnapok: Ariel, Arieila, Gemma, La­ura, Leon. Leona, Szaniszló. Két találós kérdés- Milyen fegyverrel küzdenek az orvosok a veszettség ellen?- Pasztőrrel.-Értett Nagy Sándor a sző­nyegtisztításhoz ?-Minden bizonnyal, hiszen jó alaposan kiporolta a per­zsákat. Tatai lomtalanítás A Tatai Városgazda Kht. tava­szi lomtalanítást végez a város­ban, négy ütemben. A lomtalanítás első része az Or­szággyűlés tér - Agostyáni u- Somogyi B. u. - Almási u. - Bajcsy Zs. u. - Bacsó B. u. - Mi- kovényi u. és a csatlakozó mel­lékutcák - Bacsó Béla úti lakóte­lep körzetet érinti április 12-14-e között. A második körzetben (Bartók B. u. lakótelep - Ady E. u. - Petőfi S. u. - Egység u. - Sport u. - Malom u. és az ezekből nyíló utcák - Vér- tesszőlősi u. - Baji u. - vasút által határolt kertvárosi városrész) ápri­lis 15-17 között lesz a lomtalanítás. A harmadik ütemben (április 19-21 között) a Rákóczi u. - Kocsi u. - Fazekas u. és a rácsatlakozó utcák, valamint a Május 1. u. - Új úti lakótelep - Űj út - Komáromi u. - Mocsai u. - Veres P. u. - József A. u. - Kocsi u. - Dadi u. és a rá­csatlakozó utcák kerülnek sorra. Negyedik körzetként, április 22-23-án a Tavasz u. - Mindszenti tér - Újhegyi dűlők - Agostyán vá­rosrész következik. A lomtalanítás csak a lakosságot érinti, a magáningatlanoknál kelet­kező háztartási hulladék, kerti hul­ladék, berendezési tárgyak elszállí­tására vonatkozik. Az építési törme­léket, szénport csak külön megren­delésre (34/381-362), díjazás elle­nében szállítják el. A meghirdetett időpontokban az első nap reggelén 7 órára kell az ingatlan elé a lomo­kat elhelyezni. Az Új Forrás Dorogon Dorog Város Barátainak Köre és az Arany János Városi Könyvtár hétfon 17 órakor tartja a 30 éves Új Forrás folyóirat születésnapi estjét. A gyermekkönyvtárban lesz a rendezvény, amely Kovács La­jos szerkesztő köszöntőjével kezdődik. Ezután két interjú következik, először Dankó József beszélget Monostori Imrével, majd Monostori Imre faggatja Szállási Árpádot. Közreműködik Tárnoki Beatrix népdalénekes. A közreműködők személye - Szállási Árpád Esztergom­ban élő s könyvei és a tévé Tudóra adásai révén is ismert művelődéstörténeti polihisz­torunk, Tárnoki Beatrix, a do­rogi Erkel Ferenc Zeneisko­lából indult népdalénekes, a Téka együttes énekese, vala­mint Monostori Imre, a folyó­irat főszerkesztője - garan­tálja az est színvonalát... Az „Új Forrás” tehát 30 éve reprezentálja a megyét, irodalmi-művészeti kötődé­sei, hatásai országosak, knl A közlekedés biztonságáért Az Országos Rendőr-főkapi­tányság Országos Baleset-meg­előzési Bizottság, a Hungária Biz­tosító Rt. és a Hírközlési és Víz­ügyi Minisztérium pályázatot hir­det a közlekedésbiztonság javítá­sát célzó társadalmi kezdeménye­zések támogatására. A maximum 22 gépelt oldal teijedelmű pályaműveket - 3 pél­dányban - az Országos Baleset­megelőzési Bizottság címére (1139, Budapest, Teve utca 4-6.) kell küldeni, május 25-éig. A borí­tékon szerepeljen az is: „Közle­kedésbiztonsági pályázat”. A pályázati kiírás értelmében az elnyerhető támogatás ösz- szege minimum 50 ezer, maxi­mum 1 millió forint. Érdeklődni a Komárom-Esz- tergom Megyei Rendőr-főkapi­tányság közlekedésrendészeti osztályán (is) lehet. Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 131. tel.: 34/ 310-777/2246 MOST FIZESSEN ELŐ A 24 ÓRÁRA! 1 havi előfizetés 280 Ft ÁRENGEDMÉNYT foglal magában. Árushelyen, standon történő vásárlás esetén az ár átlagosan havi 1075 Ft, ha előfizet, csak 795 Ft! / MEGRENDELEM a 24 0RA c. Komárom-Esztergom megyei napilapot __ p éldányban ... hónapra. INGYENES TELEFONSZÁMUNK: 06-80/310-390. * PRÓBAOLVASÁST kérek □ igen □ nem Megrendelő neve:......................................................................................... Címe:......................................................................................................... Kelt: aláírás * Egy héten át ingyen elhelyezzük az Ön levélszekrényében a 24 Órát. Meglátja - tetszeni fog! • Címünk: 2801 Tatabánya Pf. 141. á Koszorús a haza homloka Tatabánya. Az 1848/49-es for­radalom, és szabadságharc 150. évfordulója előtt tisztelegve történelmi konferenciának ad otthont a fenti címmel április 15-én, csütörtökön a Bárdos László Gimnázium. Előadók: Bona Gábor hadtörténész, Hermann Róbert hadtörténész, Gyüszi László helytörténész, Zakar Péter történész és Pe- lyach István történész. Elveszett telefon Szombaton Tatabányán, a Kodály téren egy Éricson- GH-198 rádiótelefont talál­tak. Szerény jutalom ellené­ben átadják a gazdájának. Ér­deklődni a 315-249-es tele­fonszámon érdemes. Hétfőn olvashatják A hagyományoknak megfele­lően hétfői lapszámunkban bő terjedelemben foglalko­zunk a hétvége különböző sporteseményeivel. Ezen be­lül is megyebeli csapataink­nak a különböző bajnokságok küzdelmeiben elért eredmé­nyeivel. a A nap fotója a Ha két medve először találkozik... - Akkor ilyen vidáman pancsolnak, mert megérkezett a tavasz a kölni állat­kertbe. Valószínűleg sok csodálójuk lesz ezen a hétvégén is. ANAPHÍRE A felperes rendőrség 500 zlotys indítványával szemben mind­össze 6 zloty (400 forint) pénzbüntetésre ítélte a januári lengyel „parasztlázadás” vezetőjét, Andrzej Leppert a bíróság. A férfi azonban még ennek megfizetésére sem hajlandó, úgy nyilatko­zott, hogy inkább leüli a pénzbüntetésnek megfelelő időt. A NAP KÜLÖNBSÉGE A jelek szerint mégiscsak ment elébb a világ az elmúlt évszázadok­ban, hisz Lepper „elődei” közül többen is (lásd: Dózsa György) sokkal súlyosabb árat fizettek parasztlázadást vezető szerepükért. A hat zloty és a tüzes trón, ugye, mégsem ugyanaz... Szuperexpressz A Benehi könnyűipari és kereskedelmi kft. (adószám: 10724806-2-11, Tatabá­nya II., Réti út 118.) hosszú bélyegzője leveszett és 1999. IV. 8. napjától ér­vénytelen. A Tatai Mezőgazdasági Rt. felvételre keres őröket külső területeire. Jelentkezni lehet az Rt. központjában Tata. Toldi M. üt 19. szám alatt Ludovics Imrénél hétfőn és ked­den 8-10 óra között. Tel.: 34/380-299, 20/9140-901. BARNA TYÚK VÁSÁR ‘ a Kömyei Mgtsz. Paszinkai (Tatabánya, Fürdő u.) telepén, amíg a készlet tart 1999. április 12-től reklámár: 210 Ft/db Kiadás: hétköznap 7-15 óráig, szombaton 7-13 óráig. Büfébe eladót felveszek. 06-30/9291-754. tataiak előnyben. ZENÉS SPANYOL VACSORAEST Vér­pezsdítő spanyol zene - mediterrán éte­lek és borok várják április 17-én, 18 órá­tól az Árpád Szálló éttermének spanyol vacsoraestjén. Belépőjével megnyerheti spanyolországi nyaralását. Asztalfogla­lás: 310-299. DJ MÉRI P0P-SH0W a Broadwayban szombaton Sörözőbe fel­szolgáló hölgyei keresek. 06-30-9-297-518. Kőműves, tetőfedő és festőmunkát válla­lunk 34/426-608. Tatai munkahelyre élelmiszereladó hölgyet keresek 06-30/9026-187. Tatai élelmiszer üzletbe azonnal belépéssel szakképzett eladót keresünk. Tel.: 382-773. Tatán keresek I. emeletig erkétyes 2 szo­bás lakást. 30/9374-366. UNIKUM ABC felvesz fiatal szakképzett nőt eladót. Tatabánya. 336-333. MEGJELENT A LAKASKULTURA KULONSZAMA KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! ANGOLI’AHK nem cvak angoloknak Retket a HoltJ tó vígéi).» TLLÁLÓ kÁLMÁK klókért és aim mögötte van Kert) humor meghitt ZUGOK

Next

/
Oldalképek
Tartalom