24 óra, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

X, ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ÁRA: 43 FORINT 1999. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ Zöld Zoltán a zold-fehéreknél Sport 11-13. oldal KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Lakóhelyük értékeit védelmezik a fiatalok Nyergesújfalui egyetemisták az új vezetésben----------------------------------------két, s őrzik a környék hagyo­E SZTERGOM A Győr-Moson-Sopron megyei Hédervár műemlékeit, illetve azok környékét szépítik meg az idén nyáron a fiatal település­védők. Minderről e hét végén döntöttek a Város- és Faluvé­dők Szövetsége ifjúsági szerve­zetének tagjai az Esztergomban megtartott közgyűlésükön. A tanácskozáson elhangzott: az 1993-ban megalakult közösség taglétszáma folyamatosan nő az országban. A 10—18 év közötti fiatalok elsősorban lakóhelyükön védik az épített és természeti értéke­mányait. Az évenkénti központi tábo­ruk helyszínén, 1996-ban pél­dául segédkeztek Deák Ferenc kehidakustyáni kúriájának helyreállításánál. Egy évvel ké­sőbb a tatai Angol-park, tavaly pedig Tárcái megszépítésén munkálkodtak. E táborokba rendszeresen meghívják a szomszédos országokban élő s hasonló célkitűzést valló ma­gyar fiatalokat is. A közgyűlésen leköszönt a szervezet eddigi vezetősége. Az új elnök Sütő Annamária, a tit­kár pedig Kéhner Brigitta lett - mindketten Nyergesújfalun él­nek, s egyetemisták. A helyesírási verseny helyezései Kárpát-medencei döntő Szombaton hirdették ki a gyulai nyelvész, Implom Jó­zsef nevét viselő középiskolai helyesírási verseny kárpát­medencei döntőjének ered­ményeit. Megyénket öten képviselték a névadó .áruiá­ban rendezett, immár ha­gyományos, nagy vetélkedőn. A pénteki megnyitót követően előadás hangzott el Petőfi és a nevek címmel, majd a diákok­nak három órájuk volt a toll­bamondás és a feladatlap írá­sára, aztán pedig Erkel Feienc szülővárosával ismerkedtek Szombaton délelőtt dr. 3en- kes Zsuzsa, a nyelvtudomáryok kandidátusa értékelte a telje­Esztergomi gyémántmise Bensőséges ünnepre, gyé­mántmisére gyűlt össze négy plébános a bazilikában. Pénteken Berkesi Mátyás, Kör- nyei Vilmos esztergomi, Funde- lius Vilmos budapesti és Dombi Ferenc Felvidéken szolgáló plé­bánosok újra találkoztak, hogy megünnepeljék 1939. február 26­át, amikor pappá szentelték őket. A pénteki gyémántmise bará­tok és családtagok előtt zajlott. A négy plébános hivatalos köszön­tése június 19-én az esztergomi papszentelőn lesz, amikor a bazi­likában Paskai László bíboros, esztergom-budapesti érsek társa­ságában köszöntik az új generá­ciót, a nyomukba lépő kispapokat. Motor kiállítás Komáromban - A Duna-partiak a tavaszt szerették volna köszönteni azzal a motor- és veteránmo- tor-kiállítással, amelyet tegnap rendeztek a Zeneszínházban. A nap folyamán nem csak a helyiek tekintették meg a „gépeket”, hanem az ország minden részéből, illetve Szlovákiából is érkeztek látogatók, motorosklubok tagjai. Felvételünkön az észak-komá­romi Gáspár Erik, Ráesik János és Rumi Miroslav szakértő szemmel vizsgálják az egyik motort. fotó: haraszti sítményeket. A Komárom-Esz- tergom megyei diákok közül Goór Zsuzsanna (tatabányai Bárdos) lett a legjobb, aki az elérhető 350 pontból 330-at szerzett meg, s a 11. helyen végzett a gimnazisták kategóri­ájában. Csupán egy pont kü­lönbséggel következett Hart- mann Bea (tatai Eötvös), míg Ay Mónika (esztergomi Dobó) a gimnazisták középmezőnyében fejezte be a versenyt. A szakközépiskolások sor­rendjében Túri Nikoletta (ko­máromi Széchenyi) a 18., a szakiskolás Szántó Andrea (ta­tabányai Mikes) pedig a 12. lett. Valamennyien emléklap­pal tértek haza. Az igazgató váratlanul elköszönt... A tatabányai Közművelődés Háza Közhasznú Társaság igazgatója, Salamon Hugó munkatársainak bejelentette, március végén meg­válik a iiaz irányításától, más területen folytatja munkáját. A menedzser igazgató nagy ér­demeket szerzett abban, hogy a megyeszékhely közművelődési intézménye színvonalasan mű­ködik, rendezvényei rangosak, vállalkozásai sikeresek. A közművelődés városi gaz­dáját, Bársony László alpol­gármestert kérdeztük a bejelen­tés hátteréről.-A ház közhasznú társaság­ként működik, az önkormányzat tulajdonrésze a nagyobb, ám a többi tulajdonossal együtt kell megtalálni e fontos réladat ellátá­sára képes új vezetőt. A hátteret, az indokokat nem ismerem, de sajnálom, hogy kiváló menedzsert veszít a város közművelődése... Salamon Hugó március végén nyilatkozik lapunknak döntése okairól, további terveiről. OTP-jelzáloghitel: 20 millióig él Gyorskölcsön - Bármilyen célra igényelhető Amint arról már korábban hírt adtunk, az OTP Bank március 1-jétől, azaz mától felújítja jelzálog-hitelezési te­vékenységét. 500 ezer forinttól akár 20 millió forintig lehet kölcsönt kérni a banktól, de az igényelt összeg nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan hitelbiztosítéki értékének 35 százalékát. A jelzá­loghitei tehát azoknak jelent egy­szerűen igénybe vehető, kedvező feltételű, hosszú lejáratú kölcsönt, akik megfelelő értékű, forgalom- képes, rendezett tulajdoni hely­zetű és tehermentes ingatlannal rendelkeznek. A kölcsön lejárata legfeljebb tíz év, és bármilyen célra igényel­hető, a bank a felhasználást nem ellenőrzi. A döntést a bank a fede­zetül felajánlott ingatlan hivatalos értékbecslésére alapozza. A hitel változó kamatozású. A legalacsonyabb kamat mértéke 23,5 százalék, ha az ügyfél egyen­letes havi törlesztést vállal. A felső határ 24,5 százalék, ezt abban az esetben számítja fel a bank, ha az ügyfél csak félévente fizeti a hitel- dijat, illetve évi egyszeri tőketör­lesztésre vállalkozik. A kezelési költség mértéke minden esetben mindössze évi 1 százalék. A kölcsön visszafizetésénél az ügyfél választhat a havi egyenletes törlesztés és az éves törlesztés kö­zött. Az első esetben negyedéves hiteldíjat a második esetben fél­éves hiteldíjat kell fizetni.. Disznófejjel is becsapják a gyanútlan vásáriót Csalafinta pénztárgépek — A technika ördöge — Elveszett forintok Úgy látszik, kimeríthetetlen a vásárlókat megkárosító külön­féle trükkök, csalafintaságok tárháza. Ilyen esetről számolt be szerkesztőségünknek címzett levelében egyik tatabányai olva­sónk, Csonka György. TATABÁNYA Mint leírta, a családnak kocso­nyafőzéshez támadt kedve, ezért ő felkereste az egyik hús- csarnokot. Fél sertésfejet és két körmöt vásárolt. Fizetett, távo­zott, s már félúton járt, amikor eszébe villant, hogy túl sokba, 1140 forintba került a portéka. Visszament az üzletbe rek­lamálni, ahol nagy nyugalom­mal közölték vele, hogy min­den stimmel, nem történt sem­miféle túlfizetés. Csonka György nem nyugo­dott bele a válaszba, és pana­szával felkereste a megyei fo­gyasztóvédelmi felügyelőséget. Itt is úgy vélekedtek, már csak ránézésre is, hogy a vásá­rolt húsért túl sokat számoltak fel. A felügyelőség telefonon felhívta a húsboltot, és kérte, hogy pontosan nézzenek utána, miért fizettettek ilyen nagy ösz- szeget a szóban forgó áruért. A panaszos immár harmad­szor is visszament az üzletbe. Annak pénztárosa ekkor kiderí­tette, hogy valóban túlfizetés történt „technikai hiba” miatt, méghozzá azért, mert egy elő­zőleg más által vásárolt tétel a pénztárgépben maradt, s azt is hozzászámították a Csonka György által fize­tendő összeghez. A panaszost „kártalaní­tották”: aki 427 forin­tot visszakapott az 1140 forintból. Az ügy kapcsán megkérdeztük a fo­gyasztóvédelmi fel­ügyelőség vezetőjét, szabályozza-e vala­miféle törvény a pénztárgép fogyasztó általi ellenőrzését. Megtudtuk, szi­gorú rendelet írja elő, hogy minden kereskedelmi egységben úgy kell elhelyezni a pénztárgépet, hogy azt a fo­gyasztó jól láthassa, biztonsá­gosan leolvashassa róla a vásá­rolt áru mennyiségét, kilónkénti árát és a fizetendő összeget. Más kérdés persze, hogy ezt a rendeletet sok helyen, különö­sen a kisebb boltokban nem tartják be, szinte eldugják a pul­ton felhalmozott áruk mögé a pénztárgépet. A cikkben szereplő húscsar­nokot mi is felkerestük, s meg­állapítottuk, hogy ott két pénz­tárgép is működik, de mind­egyikük olyan diplomatatáska formájú konstrukció, hogy a vásárló nem láthatja a rajta sze­replő számokat. Azt csupán a pult mögött álló eladó felülről regisztrálhatja. Ez is lehet egy jó módszer a gyanútlan vásárló becsapásához. Vájná Gy. Elhunyt a polgármester Radovics István, Kesztölc polgármestere vasárnap a déli órákban váratlanul el­hunyt. 50 évet élt. Temetése március 2-án 16 órakor lesz a kesztölci temetőben. Megyei képviselő brüsszeli napjai Az Európai Parlament libe­rális demokrata frakciójá­nak meghívására Szalay Gábor, megyénk szabad demokrata országgyűlési képviselője Brüsszelbe uta­zott. Három hétig a „virtuális Európa Parlament” képvise­lőjeként vesz részt a liberális frakció munkájában, vala­mint a plenáris és bizottsági üléseken. A júniusi Európai Parla­mente választásokat meg­előző utolsó brüsszeli és stras- bourgi munkahetek sűrűsödő programja jó lehetőséget kínál megyénk képviselőjének az európai demokrácia gyakor­lati működésének belülről tör­ténő megismerésére.' IDŐJÁRÁS 12,13 C-fok (Részletek a 7. oldalon.) 977141686500299050

Next

/
Oldalképek
Tartalom