24 óra, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-02 / 27. szám

6. oldal 24 Óra — Gazdaság - Pénz - Piac 1999. február 2., kedd Kísérleti autó. A napok­ban készül el az Ikarus- Hyundai kísérleti személy­autója, amelyet a tavaszi BNV-n mutatnak majd be - közölte Vadnai Péter, a tár­saság vezérigazgatója. A kis szériában is nyereségesen gyártható autó „meglepően olcsón” kerül piacra. Új vezér az Antennánál. László Gézát, a társaság igazgatóságának jelenlegi elnökét választotta az An­tenna Hungária Rt. hétfői rendkívüli közgyűlése a vál­lalat új vezérigazgatójává. Tőzsdére készülnek. A Postabank és Takarékpénz­tár Rt. tavaly augusztusi és decemberi közgyűlésének döntései alapján határozatot hozott törzs- és osztalék- elsőbbségi részvényeinek tőzsdei bevezetéséről - kö­zölte a Magyar Tőkepiac hétfői száma. Emelkedett a BI X. A Bu­dapesti Értéktőzsde hivata­los részvényindexe, a BUX 65 pontos, egyszázalékos emelkedés után 6572 pon­ton zárt. A vezető részvé­nyek közül a Mól szerepelt a legjobban: 2,6 százalékkal emelkedett az árfolyama. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 360,02 Japán jen (100) 189,57 Svájci frank 155,15 USA-dollár 218,90 Euró 249,28 Átváltási arányok: 1 euró = 6,56 frf, 1,96 dem, 1936,27 itl, 13,76 ats. Népszerű a magánnyugdíj Létszám- és vagyonnövekedés a magánpénztáraknál Az állampolgárok nagy része egyetért a nyugdíjreformmal, ezt jelzi, hogy tavaly a magánnyugdíjpénztárba belépők száma meghaladta az 1,3 milliót - mondta Radnai György, az Állami Pénztárfelügyelet (ÁPf) elnöke. A jelentős létszámnövekedés hatására az elmúlt évben a ma­gánpénztárak vagyona már megközelítette a 29 milliárd fo­rintot, közölte az elnök. Az elő­zetes adatok alapján az önkén­tes és a magánnyugdíjpénztá­rakban felhalmozott vagyon együttes nagysága mintegy 130 milliárd forintra rúg. Az előzetes adatok alapján mindössze 5-6 ezer állampolgár lépett vissza a magánnyugdíj­pénztárakból a régi társada­lombiztosítási nyugdíjrend­szerbe. A népszerűség várha­tóan az idén sem csökken. A pénztárfelügyelet arra számít, hogy az év végére a magán- pénztárak taglétszáma eléri a 1,8-1,9 milliót. A pénztárak többnyire a biz­tonságosabb, így elsősorban az állampapírokba történő befek­tetést választják. Tavaly a har­madik negyedévben az összbe­fektetések aránya a következő­képpen alakult: a befizetések mintegy 80 százaléka állam­papírokban, 11 százaléka bank­számlákon, 8-9 százaléka pedig részvényekben igyekszik meg­tartani illetve növelni értékét. Az elnök elmondta: a ma­gánnyugdíjpénztárakba befolyt összeg döntően a tagok által kö­telezően befizetendő 6 százalé­kos tagdíjat jelenti, a munkálta­tók és a munkavállalók önkén­tesen vállalt kiegészítő tagdíjá­nak nagysága ebből hozzávető­legesen 1 milliárd forint. Az ÁPf arra számít, hogy idén a magánnyugdíj-pénztári befize­tések összege 40-50 milliárd forint között lesz. Az elnök arról is tájékozta­tott, hogy a felügyelet - a tör­vényi előírások megváltozása nyomán - új nyomtatványtípust ad ki a magánnyugdíj-pénztári tagdíj bevallására és a tagdíj- bevallás ellenőrzésére. E nyom­tatványgarnitúrát február 12-től lehet, de április 1-jétől már kö­telező alkalmazni. A GfK felmérése szerint a megbízhatóság a legfontosabb A bankválasztás szempontjai Az ideális pénzintézet jellemzői közül a megbízhatóság került az első helyre, megelőzve a három évvel ezelőtti lakossági fel­mérés listavezetőit: a kedvező kamatokat és díjtételeket. A GfK Hungária Piackutató In­tézet a felnőtt lakosságot repre­zentáló, ezer személy megkér­dezésével végzett tavaly őszi kutatása szerint a fontossági sorrendben a negyedik helyen a pénzforgalom gyors lebonyolí­tása, majd a tanácsadás, az al­kalmazottak barátságossága, a szolgáltatások sokfélesége, a megkérdezettek lakásához való közelsége, a magyar tulajdon és a sok fiók következett. Ez a sor­rend az elmúlt három év alatt csak annyit változott, hogy a lakáshoz való közelség fonto­sabb lett, mint a fiókok száma. A felmérés megállapította azt is, hogy nő a külföldi tulaj­donú bankok ügyfeleinek száma: míg 1995 harmadik ne­gyedévében a megkérdezettek két százaléka volt valamelyik külhoni pénzintézet ügyfele, addig tavaly ősszel már öt szá­zalékuk. Jellemző, hogy mind többen egyre több bankot ismernek. A legismertebb továbbra is az OTP Bank Rt., utána a Posta­bank, a takarékszövetkezetek, a Budapest Bank és a K&H Bank következik. A közvélemény-kutatás sze­rint az utóbbi három évben lát­ványosan elteijedt az átutalási forintszámla: míg 1995-ben a megkérdezetteknek csak egy- harmada vette igénybe ezt a szolgáltatást, addig tavaly ősz­szel már mintegy fele. Jelentő­sen nőtt a hitelt felvevők aránya is: 4-ről 13 százalékra. Csökkent viszont, 30 száza­lékról 19 százalékra a takarék- betétkönyvvel rendelkezők aránya. Éhhez hasonlóan 5 szá­zalékról 3 százalékra mérsék­lődött a devizabetétesek száma. A legutóbbi felmérés ered­ményei azt mutatják, hogy míg a takarékbetétkönyvek megléte nem függ össze a jövedelmi vi­szonyokkal, addig az átutalási forintbetétszámlák és a forint­alapú bankkártyák tulajdono­sainak aránya a jövedelmi vi­szonyokkal együtt növekszik. Az energiamegtakarítás új hitelprogramjai Tanácsadó hálózat épül Egyegységnyi energiával kétszer-háromszor több, dollárban kifejezett értéket állítanak elő az európai or­szágokban, mint hazánk­ban. A különbség csökken­tése gazdasági feladat, de nagyrészt energiatakaré­kosság kérdése is.-Évekkel ezelőtt indult az úgynevezett német szénse­gély, amelyért a jegybanki alapkamat 70 százalékának megfelelő „díjat” kellett fi­zetnie a felvevőnek a kezelési költséggel együtt. Ez a hitel­forma ma is létezik - mondta dr. Szerdahelyi György, a Gazdasági Minisztérium ta­nácsadója. Energiatakarékos­sági Hitel Alap a neve és az ABN Amro Bank kezeli.-Hat évvel ezelőtt az Or­szággyűlés elfogadott egy energiapolitikáról szóló tör­vényt. Ez még ma is érvény­ben van ?-Az abban foglaltak már nagyrészt megvalósultak, most ennek újabb változatán dolgozunk. Egy hitelforma a régebbiek közül is „él”, ez az Energiatakarékossági Hitel Program, amely az önkor­mányzatok intézményeinek támogatását szolgálja. Isko­lák, könyvtárak, művelődési házak és seregnyi más intéz­mény üzemeltetésére, működ­tetésére kevesebbet költeni, ha a szokásos kamat feléért felvehető hitel révén energia- takarékos berendezésekkel és rendszerekkel tudják ellátni azokat.- Közismert, hogy az egyik legnagyobb energiapazarló „üzem" a panelház. A panel­program, a lakások hőszigete­lésének elősegítésére szánt hi­telkeret iránt mégis csekély az érdeklődés.- Emellett egy újabb támo­gatási rendszer is bevezetésre vár, ha a kormány jóváhagyja. Tudjuk, hogy a nem megfele­lően szigetelt távfűtővezeté­keknek milyen nagy a hővesz­teségük. Télen a hőt szállító vezetékek felett elolvadó hó kirajzolja a vezetékek térké­pét. A panelházakban a távhő- ellátórendszer szerényen szólva, nem kielégítő és ezért energiapazarló. Egy új prog­ram keretében a távfűtőmű- vek vezetékeinek rekonstruk­cióját szeretnénk elősegíteni. A lakásokban pedig a fűtési rendszereket és a melegvíz­szolgáltatást kívánjuk korsze­rűvé tétetni. A távfűtőművek részére 1 milliárd forintnyi hi­telt, a lakosságnak pedig 150 millió forint vissza nem térí­tendő támogatást kívánunk az idén a Környezetvédelmi Mi­nisztériummal együtt adni.-A lakosságnak, akár új lakást épít, akár a régit kor­szerűsíti, szüksége van szak­tanácsokra, hogy lakásában a továbbiakban gazdaságosan bánhasson az energiával. Hol kérhet segítséget ma egy állampolgár?- A Műszaki és Természet- tudományi Egyesületek Szö­vetségének (MTESZ) 12 na­gyobb városban van már energiahatékonysági köz­pontja, és a közeli jövőben a többi nagyvárosban is folya­matosan hozzák létre ezeket a központokat, ahol minden ér­deklődő állampolgár pontos, szakszerű felvilágosítást, ta­nácsot kaphat. Koós Tamás űna Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Fiók 2800 Tatabánya, Fő tér 32. Telefon: (34) 310-611 (pénztári órák: hétfőtől-péntekig 08-13 óráig) D D DJD ÚT Szolgáltatásaink: Állampapír forgalmazás (Magyar Államkötvény, Kincstári Ta­karékkötvény, Kamatozó Kincstárjegy, Diszkont Kincstárjegy) • Másodpiaci forgalmazás (korábbi kibocsátású állampapírok vétele és eladása) • Újrabefektetési lehetőség (időkiesés és ka­matveszteség nélkül) • Vételkor és eladáskor átutalás folyó­számláról, folyószámlára Vásároljon állampapírt közvetlenül a Kibocsátótól, a Magyar Államkincstár Fiókjaiban, ahol az állam az állampapírokra tel­jeskörű garanciát vállal. Állampapírok vásárlására lehetőség van még az elsődleges for­galmazóknál és egyéb értékpapír-forgalmazóknál is.* A Magyar Állampapírok biztonságát az állami garancia adja, melynek ér­telmében az állam az adott állampapír tőkéjét és kamatait esedékességkor a forgalmazóknak mindenképpen kifizeti. *Felhivjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a forgalmazók kiválasztásakor és megbízásakor körültekintően járjanak el, mivel a kifizetőhelyek esetleges szerződésszegése, vagy visszaélé­se esetén a kifizetésekért a kibocsátó (azaz az állam) nem vállalhat felelősséget. Részletes információ: 06-40-24-24-24 (helyi hívás) Megmarad a cég és a falu jó kapcsolata A Piszkei Papír Rt. új vezérigazgatója válaszol kérdéseinkre Horváth Sándor személyében új vezérigazgatója van az athéni központú Zeritis csoporthoz tartozó lábatlani Piszkei Papír Rt.-nek. A részvénytársaság vezetőjét cége idei felada­tairól, a papírgyár és a nagyközség kapcsolatának alakulásá­ról és - elsőként - kinevezésének előzményeiről kérdeztük. LÁBATLAN- A gyár privatizációja után a működőképesség, a profitter­melő képesség megőrzése - lehe­tőségek szerinti javítása - érde­kében egy éven át szinte minden szakterületen görög menedzse­rek dolgoztak a cégnél. Olyan ismereteket adtak át, amelyek ná­luk természetesek voltak. Szá­muk fokozatosan csökkent, vé­gül ketten-hárman maradtak - köztük a vezérigazgató, Dimitris Zeritis. A múlt év végén ő is visszaköltözött Görögországba. Számítógépes kapcsolat- Milyen gyárat hagyott Lá­batlanon?- Az elmúlt öt év sikeres volt. Megőriztük pozícióinkat, a hazai háztartás-higiéniai pa­pírpiacon. Dinamikusan nőtt az exportunk, már elérte árbevéte­lünk húsz százalékát.- Milyen a kapcsolata a gö­rög tulajdonossal?- Közvetlen számítógépes összeköttetésben vagyunk a csoport athéni központjával. A tulajdonossal napi kapcso­latban vagyok.- Az ön kinevezése hozott-e más személyi változásokat?- Kereskedelmi vezérigaz­gató-helyettesként Bíró Imre volt a helyettesem, most ő lett a kereskedelmi vezető.- A dolgozók létszáma?- Nyolcszázan vagyunk. A közeljövőben nagyobb létszám­leépítést nem tervezünk. Hogy hány embernek tudunk munkát adni, az attól függ, miképp ala­kul a piactól függő termelé­sünk. A jövő biztató, az expor­tunk jó ütemben nő.- Hová szállítanak?- Hagyományosan Görögor­szágba, Hollandiába, Németor­szágba, Angliába, Romániába és a volt Jugoszlávia országa­iba. Ott vagyunk már a szlovák, a lengyel és a cseh piacon is.- A kinevezésével együtt, gondolom, feladatokat is kapott.- Itthon meg kell őriznünk pi­acvezető pozíciónkat, növelni kell az exportot, a profittermelő képességet, egy dinamikus tech­nológiai fejlődést kell biztosítani. Utóbbi feladathoz kapcsolódik, hogy jelenleg egy fontos fejlesz­tés közepén tartunk. Nem kell az importpapír- Mi lesz az eredménye?- Húsz százalékkal növeljük a legnagyobb, legtermeléke­nyebb papírgyártó gépünk ka­pacitását. Feldolgozóüzemeink nálunk gyártott alappapírral tudnak majd termelni - nem lesz szükség a görög importra. A tervek szerint a későbbiek­ben további gépeken is végre­hajtjuk a fejlesztést.- Hogyan tervezik meg­őrizni piaci helyzetüket?- Az igények dinamikus köve­tésével folyamatosan biztosíta­nunk kell háztartás-higiéniai ter­mékeink teljes választékát. Fo­lyamatosan korszerűsítjük a Crepto toalettpapírt, a Szilvia és a Nárcisz termékcsaládot. Például üzembe helyeztünk egy olyan be­rendezést, amely „festékteleníti” a nyomdai papírhulladékot - egyenletesen fehérebb, tisztább Crepto-papírt tudunk gyártani. A terület már megvan- Mi indokolta, hogy a cég földterületeket vásárolt a gyár közvetlen közelében?- Az elképzelések szerint néhány éven belül jelentős fej­lesztésbe kezdünk, új gyártó- és feldolgozóüzemet építünk.- Hogyan alakul a papírgyár és a nagyközség kapcsolata?- A jó együttműködésen nem akarunk változtatni. Továbbra is támogatunk néhány kulturá­lis, oktatási intézményt, a lab­darúgó-szakosztályt. Török Ist­ván polgármesterrel személye­sen is jó a kapcsolatom, vala­mikor egy munkahelyen dol­goztunk. Szponzorai maradunk például a neszmélyi jazz-fesz- tiválnak, a nyergesi sörfeszti­válnak, a Római Teniszakadé­miának, a fővárosi Kamara Színháznak és a tatabányai Já­szai Mari Színháznak is. * Az új vezérigazgató, Hor­váth Sándor 46 éves. Tardoson lakik. A könnyűipari műszaki főiskola elvégzése után az er­dészeti és faipari egyetem fa­ipari mérnöki karán szerzett diplomát. Angol nyelven is tárgyalóképes. Papírgyári útja: technológus, üzemvezető, kereskedelmi vezető, kereske­delmi vezérigazgató-helyettes, vezérigazgató. Mindkét lánya a mosonmagyaróvári agrártu­dományi egyetemen tanul. Fenyvesi Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom