24 óra, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-08 / 287. szám

MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ SZTRÁDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, TATABÁNYA SZOMBAT-VASÁRNAP IS NYITVA! IX. ÉVFOLYAM, 287. SZÁM / KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Rablótanoncok rossz estéie Jól jött a segítség a közeli garázsból Múlt hét pénteken három tatai fiatalember - egyikük 22 éves, a ajtó mellett. Felfigyeltek az másik kettő 17 éves - eldöntötték, hogy pénzt szereznek, az ak­ciófilmekből látott egyszerű módszerrel... TATA Egy trafikos hölgyet szemeltek ki áldozatnak. A. J.,A. K. és P. E. eltervezte, hogy a trafik bezárását köve­tően, 18.30 órakor megtámad­ják a 45 éves asszonyt, és meg­szerzik tőle a napi bevételt. A Bláthy Ottó úton egyikük - fe­kete álarcban - fellökte a höl­gyet, majd kitépte a kezéből a táskát, futásnak eredt, a közel­ben tartózkodó társai felé igye­kezett. Egy közeli garázsban két fiatalember szerelt a nyitott eseményekre, és látva-hallva a történteket, elállták a mene­külő útját, és ők adták át a rendőröknek az álarcos táma­dót, akinél még ott volt az okmányokat és huszonötezer forintot tartalmazó, nemrégen elrabolt táska... A beismerő vallomást köve­tően a két tettestárs is a kapi­tányságon találta magát. (Szirénahang a 3. oldalon.) T éRséqf cÁjolő (foulen kedden Járhatatlan járdák, törött csontok Téli nagyüzem a mentőknél MEGYEI INFORMÁCIÓ Az Útinform információja szerint az országban vala­mennyi út járható, bár a mellékutak havasak, jege­sek. A megtisztítatlan jár­dák megyénk több települé­sén okoztak balesetet. A megyeszékhelyen lényegesen megnőtt a forgalom a Szent Borbála Kórház baleseti sebé­szetén. A mentősök négy esetet regisztráltak tegnap délelőtt. A szó szerint elesett embere­ket fejsérüléssel, agyrázkódás­sal, lábtöréssel kellett kórházba szállítani. Komáromban egy idősebb hölgy csúszott el a köztemető­ben, és szenvedett kéztörést. Kisbér körzetében tegnap nem volt gond, de korábban, a hét végén itt is három sérülést oko­zott a jeges út. A térségben ne­hezíti a mentők munkáját a ha­vas-jeges út, a kocsik lényege­sen lassabban tudnak haladni. Ez elsősorban a Súr-Csatka út­vonalra érvényes. Az eszter­gomi Vaszaiy Kolos Kórház baleseti ambulanciáján megtud­tuk, hogy csak a tegnapi nap délelőttjén harmincöt sérültet kellett ellátni. Van köztük kéz-, lábtörés, sőt combnyaktörés is. Valamennyien felnőttek voltak, gyermek nem volt köztük. A közintézmények és a tár­sasházak előtti járdákon a leg­nehezebb érvényt szerezni a tisztításról szóló rendelkezések­nek. Néha az épület kezelője a lakóktól felveszi a pénzt, de nem mindig teljesíti a teendőit. A gond az: a szabálysértésnél el­indított eljárás még nem pucolja el a havat, jeget... Ha pedig bal­eset történik, per következhet, ami sok évszakon át tarthat. A 24 Óra sikere a sajtófotó-pályázaton - Az Axel Springer-Magyarország idei sajtófotó-pályázatának díjnyertes alkotásaiból hétfőn nyüt kiállítás a Magyar Újság­írók Országos Szövetségének székházában. A díjkiosztással egybekötött eseményt dr. Bayer József, az Axel Springer- Magyarország ügyvezető igazgatója nyitotta meg. A pályá­zatot és a kiállítást Keleti Eva, a Ferenczy Europress Buda­pest fotóügynökségének vezetője, a zsűri elnöke értékelte. Felvételünkön Mónos Gábor, a 24 Óra munkatársa veszi át a sportkategóriában nyert első díját dr. Bayer Józseftől. Cseh miniszter tatai katonák között - Szabó János honvédelmi miniszter meghí­vására kétnapos magyarországi látogatásra érkezett a cseh védelmi miniszter, Vladimir Vetchy. A hétfő délelőtti budapesti tárgyalások után Tatán a 25. Klapka György Gépesített Lövészdan­dárral ismerkedett, ahol Zsigmond Kálmán alezredes fogadta (képünkön). Az általános tájékoz­tatás után a békefenntartási tevékenységgel ismerkedett, valamint a harckocsivezetők és lövé­szek kiképzési gyakorlatát is megtekintette a magas rangú személy. fotó: kiss t. j Közmeghallgatásra váiják a dorogiakat Szerdán délután 5 órakor köz­meghallgatást tartanak a Közös­ségi Házban. Az izgalmasnak ígérkező fórumon a rendőrkapi­tánynak a közbiztonságról szóló beszámolóját, valamint a város tömegközlekedésének helyzetét elemző tájékoztatót vitatják meg. IDŐJÁRÁS 0 * 0 * w 0, -2 C-fok (Részletek a 7. oldalon.) Huszonötmillió tonna szén a Márkushegyi Bányaüzemből Még évtizedekre való készletek vannak a föld alatt Nevezetes számhoz érnek ma a tizenhét éves Márkushegyi Bánya­üzemben. Felszínre küldik azt a szenet, mellyel elérik a 25 millió tonnás össztermelést Az eocénprogram első bányájaként 1981- ben kezdték a termelést. Első volt és egyetlen, mely maradéktala­nul sikeresnek bizonyult Ma a Vértesi Erőmű Rt-vel integráció­ban működik, szenéből a bokodi hőerőmű álbt elő energiát mázták. Rengeteg szakmatörté­neti csúcsot állítottak fel, vágat­építőt éppúgy, mint termelésit. 1986 decemberében például a 406/F fronton, a 167 méter széles fejtési homlokról egy nap alatt 6400 tonna szenet bányásztak. Tizenhét év alatt több mint 207 kilométernyi vágatot hajtottak ki. A bányaüzem regényében a hősi teljesítményt követő magas szintű elismerések mellett tragé­OROSZLÁNY/PUSZTAVÁM Már megnyitásakor az ország legnagyobb mélyművelésű bar­nakőszénbányája volt. Fővágata­inak méretei lenyűgözték a régi aknákhoz szokott embereket. Hétezer dolgozót foglalkozta­tott. A legjobbak gyűltek oda. Lengyel szakemberek is. A leg­korszerűbb technológiát alkal­diák is történtek. Legsúlyosabb az 1983. június 22-ei sújtólég­robbanás volt, mely 37 bánya­munkás életét követelte. Közöt­tük négy lengyel szakemberét. A bányászati szerkezetátalakí­tás után ma is három és fél ezren dolgoznak Márkushegyen. Min­den tonna szenére igényt tart a hőerőmű, amely a pályázata sze­rint szeretne a jövő évezredben is sokáig működni. Az erőműi tervekkel össz­hangban a bányában is készen állnak a tervek egy mezőkapcso­lásra. Az előkészítés folyik. Ha megvalósul, a nagy múltú térség­ben még évtizedekig lesz bá­nyászkodás. Kádár P. Krétapor és porcukor kábította a fiút Már a drogot is hamisítják - Mit tegyenek a szülők ? TATABANYA Nagy bíyba került egy jól szituált tatabányai család, mert a velük történtek után végképp nem tudták, mitévők legyenek. Az apa ve­zető beosztású vegyész, az asszony számítógép-programozó, 17 éves fiuk jövőre már az érettségire készül. A baj akkor kezdődött, ami­kor az anya észrevette, hogy a családi kasszából - amit egy komód fiókjában tartottak - jó néhány ezer forint hiányzik. fiúcskája ruháit, hogy melyik szo­rul tisztításra. Ekkor az egyik pan­talló zsebéből egy mintegy 5x5 centiméteres, minden oldalán le- hegesztett nejlonzacskó pottyant a földre. A miniatűr csomagolásban va­lamilyen fehér por látszott, s ettől a látványtól az anyának majd el­állt a szívverése. Nyilvánvalónak tűnt, hogy valamiféle drogról, ká­bítószerről lehet szó, s emiatt ke­letkezhetett a hiány a házikasszá­ban. A szülők megtárgyalták a dolgot, s az apa is arra a következ­tetésre jutott, hogy gyermekük rossz társaságba keveredett, a diszkóban szerezhette be a kábí­tószert. A kétségbeesett szülők valla­Mint kiderült, a férj nem nyúlt a pénzhez, a gyerekről pedig nem tudták a szülők elképzelni, hogy bejelentés nélkül megdézsmálta volna a kasszát. A fiú tudniillik jól nevelt, szor­galmas, jó tanuló emberke, egye­temre készül. Néha-néha disz­kóba is elengedték, ahonnan min­dig a megbeszélt időben megér­kezett, szeszt nem fogyasztott. Végül is vallatóra fogták a gye­reket, aki kerek perec tagadta, hogy hozzányúlt volna a pénzhez. Néhány nap múltán aztán vá­ratlan fordulat dúlta fel a szülők nyugalmát. A mama átnézte a tóra fogták gyermeküket, aki a kezdeti tagadás után megtört, könnyek között ismerte be, hogy nem is egyszer vásárolt a kábító­szerből, miután azt mondták neki, hogy az egy könnyű hatású ké­szítmény, különösebb baja nem származik belőle.- És mit éreztél, miután bevet­ted ezt az átkozott port? - fag­gatta az apa.-Mindössze annyit, hogy na­gyon jó kedvem lett, állatian fel- dobódtam, de csak rövid időre, mert egy-két óra múltán már semmit sem éreztem. Az apa egyik kollégája segítsé­gével eljuttatta egy, a drogok vizsgálatra szakosodott laborba a nejlonzacskó tartalmát. Meghök­kentő volt a vizsgálat eredménye. Kiderült ugyanis, hogy szó sincs heroinról, kokainról, egyebekről, mert a fehér por - hála istennek - közönséges készítmény, kréta­por és porcukor keveréke. Sze­rencsére tehát a gyerek csak hitte, hogy valami drogszerű-^ séget nyel le, a feldobottságot csupán az úgynevezett^ placebo hatást képzelete 101 idézte elő. A nagy megkönnyebbülés mel­lett szinte megoldhatatlan di­lemma elé került a família. Ha ugyanis hivatalos ügyet csinálnak a dologból, az iskolában lehetet­lenné teszik fiuk helyzetét. Ugyanakkor viszont fennáll a veszélye annak is, hogy a kezdeti ártalmatlan keverék után a későb­biekben majd valódi kábítószer árusítására tér át az egyelőre még csupán csalónak nevezhető árus. Hosszas töprengés után az apa úgy döntött, hivatalosan bejelenti a történteket, bízva abban, hogy ezzel egy nagyobb tragédiának veheti elejét, és fia is levonja az ügyből a tanulságokat. - vájná -

Next

/
Oldalképek
Tartalom