24 óra, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

2. oldal 24 Óra — Tatabányai Híradó - Térségi Tájoló 1998. december 1., kedd Megteremtődtek a közgyűlési munka szervezeti keretei Kiegyensúlyozott gazdálkodás, a kulturális élet fellendítése is a célok között szerepel Tatabánya képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával megalkotta azt a szervezeti felépítést, aminek keretei­ben dolgozni fog. Összeállításunkban bemutatjuk a bizottsági elnö­köket, a tanácsnokokat, a polgármestert és az alpolgármestereket Polgár- mester: Bencsik János (1965) függet­len: ­1987-ben a szegedi Római Katolikus Hittudományi Főiskolát, 1990- ben a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémiát, 1993-ban a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­nárképző Főiskola általános szociális munkás szakát, 1996- ban az ELTE szociológus sza­kát, ezzel párhuzamosan a szarvasi DATE főiskolai kará­nak településüzemeltető szak­mérnöki szakát végeztem el.- Legfontosabb tennivalóm az önkormányzat munkájában: A város előmenetele érdekében nyugodt hátteret biztosítani a közgyűlés zavartalan működé­séhez, melynek során remé­nyeim szerint nem a kizáróla­gosságra való törekvés, hanem egymás tudásának és értékei­nek kiegészítése lesz a cél. Alpolgármesterek: Papp Károly és Bársony László (MSZP). Bársony László: - 1948-ban Tiszaújfa- lun szület­tem hét­gyermekes család ötö­dik tagja­ként. Ta­nulmá­nyaim: vájár (Ajka 1966), há­ny atechnikus (Tatabánya 1967), bányamérnök (1975 NME), mérnök-tanár (1984 BME). 1975—78-ig a Borsodi Szénbányák Vállalatnál mér­nökként, 1978-tól Tatabányán, a bányaipari technikumban ta­nárként, tagozatvezetőként, igazgatóhelyettesként, majd 1989-94 között igazgatóként dolgoztam. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Ala­pítvány kuratóriumának elnöke vagyok. Tagja vagyok a tatabá­nyai Német-Magyar Baráti Társaságnak és az Óvárosi Ba­ráti Körnek. Elnöki tisztet töl­tök be a Szuper Ligás női teke­szakosztálynál, az Old Timer Aero Clubnál és a TSC-nél. A választásokon az MSZP jelölt­jeként szereztem egyéni man­dátumot a 2. számú választó- körzetben.-Mint területi képviselő, a Gál-lakótelepen élők egyéni és csoportos gondjainak enyhíté­sét, a komfortérzetük javítását, a tulajdonosi szemlélet erősíté­sét, a közbiztonság fokozását, az intézmények működési felté­teleinek biztosítását tartom ki­emelt feladatnak. Alpolgármes­terként olyan kiszámítható vá­rosi költségvetési politika ki­alakítását tartom fontosnak, amely az önkormányzat tör­vény szerinti alapfeladatain túl a város egészének hosszabb távú érdekeit veszi figyelembe. Papp Károly: - 1952-ben szület­tem, a műszaki egyete­met 1976-ban Miskol­con, a közgaz­dasági egyete­met 1992-ben Budapesten vé­geztem el. Társadalmi szerve­zetekben betöltött tisztségeim: az MSZP városi elnökségének tagja, a Baloldali Önkormány­zati Közösség OT tagja, a TVSE elnökségi tagja, a Me­gyei Munkaügyi Tanács tagja és a Komtávhő Rt. felügyelőbi­zottságának elnöke vagyok.- Alpolgármesterként célom a város fejlődésének biztonsá­gos elősegítése, a városüzemel­tetési feladatok minél optimáli­sabb feltételeinek kiharcolása és választókörzetem, a Ságvári és Cseri úti terület megfelelő képviselete, az óvárosi tudat megerősítése. Jogi bizottság: elnök dr. Partali László (MSZP); bel­tagok: Sántik Lajos (MSZP), Miklós Ákos (SZDSZ); külta­gok: dr. Slezák Tamás (EMU), Böröndi József (MSZP). Dr. Partali László: - 1949- ben Esztergomban születtem. Lakatosként, majd technikus­ként dolgoztam. Pedagógiai diplomámat Esztergomban, jogi diplomámat a szegedi egyetemen szereztem.-Több mint egy évtizedig irányítottam a megye sport- mozgalmát, tagja voltam a Ma­gyar Olimpiai Bizottságnak. Je­lenleg a TSC elnökségének és a Megyei Sportsegély Kuratóri­umának munkájában veszek részt. 1975 óta élek Tatabánya Dózsákért városrészében. Fele­ségem tanítónő, lányom egye­temista, fiam középiskolás. Je­lenleg ügyvédként dolgozom. Pártonkívüliként, az MSZP tá­mogatásával indultam a válasz­tásokon, s a dózsakerti szava­zók támogatásával jutottam be a képviselő-testületbe.-Vá- lasztó- körze- temben egy kö­zösségi helyiség kialakítá­sát, a volt betonke­verő-te­lep és a körülötte lévő földterü­letek rendezését, a közbizton­ság javítását és a lakossággal való kapcsolattartást tekintem legfontosabb feladataimnak. Szociális és egészségügyi bizottság: elnök dr. Kis József (FTVj; beltagok: dr. Dallos István (FKGP), László György (MSZP), dr. Plavecz János (FTVj; kültagok: dr. Rákóczi Ferenc (MSZP), Somhegyi Lajos (FKGP), Szmrtyka Imréné (FTV). Az egészségügyi albizottság el­nöke: dr. Dallos István (FKGP). Dr. Kis József: - 1948-ban születtem Alsógallán. Gimná­ziumba Pannonhalmára jártam. Műtősként, körzeti ápolóként dolgoztam Tatabányán öt évig, pécsi egyetemre kerülésemig, ahol orvosi diplomát, majd há­ziorvosi szakké­pesítést szerez­tem. Ez­után Al- sógalla házior­vosa vol­tam, je­lenleg az Egyesített Szociális Intézmé­nyek igazgatójaként dolgozom.-Az önkormányzatban ké­pességeimnek megfelelően a város egészségügyi és szociális ügyeivel szeretnék foglalkozni. Alsógallán a megkezdett mun­kák befejezése, a városrész vég­leges arculatának kialakítása, a lakók mindennapi életének se­gítése a célom. Városfejlesztési és környe­zetvédelmi bizottság: elnök Zsíros László (MSZP); belta­gok: Takács Péter (MSZP), Fenyvesi Béla (FTV), dr. Pet- rássy Miklós (FTV); külta­gok: Giber Erzsébet (MSZP), dr. Kovács György Zoltán (MSZP), Száraz Róbert (Fi- desz-MPP). Zsíros László: - 1952-ben születtem. A Pollack Mihály Műszaki Főiskolán szereztem főiskolai végzettséget, majd diplomát kaptam a Közgazda­ság-tudományi Egyetemen. A Politikai Főiskolán egyetemi oklevelet kaptam. A Vértesi Erőmű Rt.-nél dolgozom ta­nácsadói munkakörben. Veze­tője vagyok az Óvárosi Baráti Egyesületnek. Alelnöki tisztsé­get töltök be a Bánya- és Ener­giaipari Dolgozók tatabányai szakszer­vezeti szövetsé­gében, a Kom­távhő Rt. igazgató- tanácsá­nak el­nöke va­gyok. Tagja vagyok továbbá a Komá- rom-Esztergom Megyei Ön- kormányzatnak.- Legfontosabb tennivalóm az önkormányzat munkájában: folytatni az elmúlt négy évben elkezdett gazdasági munkát. Költségvetési és tulajdonosi bizottság: elnök Jóna Imre (MSZP); beltagok: Lévai Fe­renc (MSZP), Miklós Ákos (SZDSZ), Tóth István (Mun­káspárt), Hegedűs Csaba (FTV); kültagok: Benkovics Alajos (MSZP), Moravcsik Ágnes (SZDSZ), Novák János (TTE), Szalai László (Fidesz- MPP). Jóna Imre: - 1951-ben Ke- réktelekin születtem. 1976-tól a KISZ, 1984-től a rendszerváltá­sig az MSZMP megyei appará­tusában dolgoztam. Történe­lemtanár, népművelő, politoló­gus és szakközgazda-diplomát szereztem. 1980 óta lakom Ta­tabányán, és azóta vagyok nős. Feleségem pedagógus. Két fiú­gyerme­künk van. 1994-től dolgozom önkor­mányzati képvise­lőként. Az előző ciklusban az okta­tási bizottság tagja, majd el­nöke voltam.- A költségvetési és tulajdo­nosi bizottság elnökeként a ki­egyensúlyozott gazdálkodást tartom fontosnak. A város te­herbíró képességéhez kell iga­zítanunk az intézményrend­szert. A munkahelyteremtést továbbra is támogatnunk kell. Az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működte­tését úgy kell befolyásolnunk, hogy a szolgáltatások árát a la­kosság meg tudja fizetni. A vá­rosi vagyon óvását, gyarapítá­sát tartom fontosnak. Oktatási bizottság: elnök Sólymos Tiborné (FTV); bel­tagok: Kilián Géza (MSZP), Pusztai Endre (MSZP); kül­tagok: Izsáki Mihály (Mun­káspárt), Perger Valéria (MSZP), Zachar Zoltán (FTV). Sólymos Tiborné: -1948- ban születtem Tatabányán. Esz­tergomban, a Vitéz János Taní­tóképző Főiskolán és Győrben, a Műszaki Főiskolán szereztem diplomát. Három felnőtt gyer­mekem van, féljem testnevelő tanár. A Fellner Jakab Szakkö­zépisko­lában dolgozom műszaki tanárként, a vasipari munka- közösség vezetője vagyok.- Sze­retnék hozzájárulni, hogy mér­hető eredmények legyenek az oktatás területén, a családok életében, a szabadidő kulturált eltöltésében. Kulturális bizottság, elnök: Ablonczy Dánielné (MDF), beltagok: Szentirmai Ferenc (EMU), Hegedűs Csaba (FTV), kültagok: Henyecz László (MSZP), Kovácsné Hetényi Mária (FTV). Ablonczy Dánielné Bartha Katalin (1946): -A KDNP tagja vagyok, az MDF felkéré­sére lettem listás jelölt. A ta­nárképző főiskolát 1968-ban Pécsett végeztem el. A Bánhi- dai Általános Iskolában dolgo­zom tanárként. A KDNP orszá­gos választmányának tagja és a Keresztény Pedagógus Társa­ság városi titkára vagyok. Cé­lom az oktatás nehézségein enyhíteni, a Nemzeti Alaptan­tervben megfogalmazottakat elérhetővé tenni valamennyi is­kola számára. Támogatni fogok minden olyan törekvést, amely a lakosság szociális helyzetét javítja. Célom, hogy a városban értelmes, tartalmas szórako­zást je­lentő le­hetőségek teremtőd­jenek. Hat gyermek édesany­jaként közéleti munkámon túl családi feladataimnak is eleget kívánok tenni. Pénzügyi bizottság: elnöke Lengyel Péter (TTE); belta­gok: Ádám Róbert János (FKGP), Tóth István (Mun­káspárt); kültagok: Weisz Tibor (MSZP), Ferencz Már­tonná (FTV). Lengyel Péter: - 1954-ben születtem, a Társasházi Tulaj­donosok és Bérlők Egyesületé­nek képviselője vagyok. Okle­veles városgazdász-diplomá- mat 1975-ben, munkavédelmi szaküzemmémöki végzettsé­gemet 1981-ben, épületfenntar­tási üzemmérnöki diplomámat 1990-ben szereztem meg. A Kékes Kft. ügyvezető igazga­tója és a TTE elnöke vagyok. Legfontosabb céljaim: a szerkezetátalakítás folytatása, a lakásalap lakásszektorba tör­ténő visszajuttatása, a közü­zemi szolgáltatók árváltozásai­nak féken tartása, az önkor­mányzati munka átláthatóságá­nak biztosítása és a polgárok biztonságérzetének nagymér­tékű javítása. Növelni kell a lakhatási támogatásra fordított keretössze­get, illetve felül kell vizsgálni az ezzel összefüggő alaprende- leteinket. Mint a Pénzügyi bizottság elnöke, szeretném, ha tovább erősödne intézményeink gaz­dálkodása, illetve ezzel párhu­zamosan a számviteli munka területén is jelentős színvonal- növekedés állna be. Közbeszerzési bizottság: el­nök Németh Ferenc (MSZP); beltagok: dr. Szalay Zoltán (Fidesz-MPP), Németh Imre (FTV); kültagok: Hetzmann Zoltánná (FTV), Gallai Ru­dolf (MSZP), Tárnái Endre (TTE), Holczhacker Mi- hályné (SZDSZ), valamint Benyőcs Ferenc. Németh Ferenc: -39 éves vagyok, családommal nyolc éve élek Tatabányán. Alapvég- zettségem okleveles villamos­mérnök, ezen kívül digitális rendszertervezői szakmérnöki és mémök-közgazdászi diplo­mával is rendelkezem. Pálya­kezdőként az Oroszlányi Szén­bányáknál, majd a VERT Rt.- nél dolgoztam, jelenleg a Bá­bolna Rt. számítástechnikai igazgatója vagyok.- Az önkormányzati válasz­tásokat követően a 11. számú választókörzet képviselőjeként lettem a testület tagja. Képvise­lőtársaim bizalmának köszön­hetően megválasztottak a köz- beszer­zési bi­zottság elnöké­nek. Mint egyéni képvi­selő, rendkívül fontosnak tartom választókörzetem hatékony képviseletét, és az ott élők napi problémáinak megoldását. A közbeszerzési bizottság elnö­keként legfőbb feladatom a közpénzek takarékos felhaszná­lása a legszélesebb nyilvános­ság mellett. Kisebbségi bizottság: elnök dr. Németh Imre (szlovák ki­sebbségi képviselő); beltagok: Fenyvesi Béla (FTV); albi- zottsági külső tagjai: az öt ki­sebbségi önkormányzat el­nöke: Bihari József (cigány), dr. Zábráczki József (len­gyel), Schwarcz Edit (görög), Merz Gáspár (német), dr. Hlogyik László (szlovák). Dr. Németh Imre: -1942- ben születtem. Független szlo­vák kisebbségi képviselő va­gyok. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1967-ben kaptam gépészmérnöki diplomát, dok­tori disszertációmat 1976-ban védtem meg. Szlovákul, oro­szul és németül beszélek. Mun­kahelyem a Magyar Villamos Művek Rt., ahol szakértőként dolgozom. A Tatabánya-Bán- hida Közösségi Kör elnökhe­lyettese vagyok.- Leg­fontosabb célom a kisebb­ségi ön- kormány­zatok tá­moga­tása, részvétel a város energetikai iparának szinten tartásáért és fejlesztéséért folyó önkor­mányzati munkában. Oldalunk Tatabánya Me­gyei Jogú Város Önkor­mányzatának támogatásá­val készült. Tanácsnokként dolgoznak a városért Közbiztonsági tanácsnok: Sántik Lajos (MSZP).-1941- ben szület­tem, nyug­díjas va­gyok. Főis­kolai dip­lomámat 1979-ben, szereztem, társadalomtudomá­nyokból. 1994-től vagyok Sár­berek választott önkormányzati képviselője. A Komárom-Esz- tergom Megyei Munkások Kul­turális Egyesülete elnöki tisztét töltöm be. Eredményesen és ha­tékonyan szeretném képviselni választókörzetem lakóinak ér­dekeit. Mint közbiztonsági ta­nácsnok, fontosnak tartom az együttműködést a város és va­lamennyi, a közrend és közbiz­tonság területén dolgozó hivatá­sos és civil szervezet között. Cé­lom, hogy elősegítsem a közterü­let-felügyelet hatékony működé­sét. Feladatot szeretnék vállalni a közterület-felügyelet, a városi polgárőrség és a polgármesteri hivatal szabálysértési irodájának egységes elvek szerinti munka­végzésének biztosításában, a díjhátralékok rendezésében. Külügyi és európai integrá­ciós tanácsnok: Ádám Ró­bert János (FKGP).- 1959-ben születtem, 1984- ben az ELTE-n biológusi, majd 1986-ban a miskolci egyetemen környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szereztem. Az ÉDV Rt. főtechnológusaként dolgo­zom. Több találmány feltalálója vagy feltalálótársa vagyok. An­elnökeként"" dolgoztam. Más társadalmi szervezetekben betöltött tisztsé­geim: a TVSE elnöke, a Baráti Egyesület Kertvárosért elnök­ségi tagja, az Autonóm Szak- szervezetek Szövetségének me­gyei koordinátora vagyok.- Legfontosabb céljaim az önkormányzati munkában: a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása, a peremkerületek fejlesztése, a helyi vállalkozók támogatása, a lakáshelyzet mie­lőbbi javítása, a város és a régió európai integrációjának előmoz­dítása. Sporttanácsnok: Szentirmai Ferenc (1955), EMU.- Főisko­lai diplo­mámat 1980-ban Pécsett, egyetemi végzettsé­gemet 1997- ben Budapesten szereztem. Az önkormányzati tulajdonú Sport Kft. ügyvezető igazgatója va­gyok. Célom, hogy a sport fej­lődése ne legyen csupán „pénz­kérdés”. E szférának vannak belső - szakmai, erkölcsi, anyagi - tartalékai. Ha a támo­gatás oda kerül, ahol igazában szükséges, akkor ez már jelen­tős helyzetjavulást hoz. Célom, hogy a szakosztályok, egyesüle­tek kiegyensúlyozott, nyugodt létesítményhasználati lehetősé­get kapjanak. i 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom