24 óra, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

I ti IX. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ÁRA: 39 FORINT 1998. DECEMBER 1., KEDD 7“ KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 URA •ESZTERÉ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja SZOMBAT-VASÁRNAP IS NYITVA! Kifüstölték a drogfészket Szomorú vasárnap virradt a hét végén Tatabányán egy Gál-la- kótelepi diszkóra. Ámbár ez megítélés kérdése. A megyei rendőr-főkapi­tányság rendőrei ugyanis meg­lepetésszerű ellenőrzést tartot­tak a szórakozóhelyen. A razzia során bebizonyosodott, hogy a korábbi információk helytál­lóak. A drogfogyasztók itt meg­találják - pardon, megtalálták... - számításaikat. Nem csak fo­gyaszthatták a narkotikumot, de hozzá is juthattak a testet-lelket nyomontó szerhez. A rendőrök a razzia során a helyiségben tartózkodóknál több olyan növényi maradványt, por- és tabletta formájú készítményt találtak, ami kábítószerre és - szaknyelven szólva - pszichot- róp anyagra utal. Ezt az előzetes szakértői vélemény megerősíti. A vasárnapi akció során tizenki­lenc fiatalt állítottak elő. Életko­ruk 17-28 éves korig teljed. (Részletes beszámolónk a 3. ol­dalon.) Újjáépítik a Mária Valéria-hidat Szlovákia felől sincs akadálya a felújításnak FOTÓ: MÓNOS POZSONY, ESZTERGOM Katona Kálmán magyar és Gabriel Palacka szlovák köz­lekedési és hírközlési minisz­ter hétfőn Pozsonyban megál­lapodott, hogy az Esztergom és Párkány között immár több mint fél évszázada csonkán álló Mária Valéria-híd felújí­tásának tervéről a műszaki szakértők még ezen a héten tárgyalni kezdenek Eszter­gomban. A tervek szerint Szlovákia december első felében aláírja a hídépítés finanszírozásáról szóló háromoldalú egyez­ményt. Ezt a megállapodást Magyarország és az Európai Unió már korábban ratifi­kálta. A szlovák aláírást kö­vetően azonnal elkezdődnek a hídépítés műszaki tervezé­sének előkészületei. (Részletek a 4. oldalon.) Duplájára nőtt a súlyadó Az intézmények többsége jól gazdálkodott KOMAROM Tegnap tartotta ülését a ko­máromi önkormányzati képviselő-testület. A többi között elemezték az önkor­mányzat vagyoni helyzetét. Meghatározták a következő év költségvetési irányelveit, és megvizsgálták a helyi adóbevételek időarányos tel­jesülését is. Dr. Lengyel Jencí, a pénzügyi bizottság elnöke az önkor­mányzat első háromnegyed éves költségvetését elemezve kiemelte: bevételi tételeik jó néhány területen megfelelően alakultak, gondot okoz viszont az, hogy a céltámogatások, pá­lyázati pénzek a megkötött szerződések ellenére is kése­delmesen érkeznek. A munka- csoport vezetője szólt arról is, hogy az intézményeik többsége is jól gazdálkodott az említett időszakban. A jövő évi költségvetésről elhangzott: a kormány elképze­léseit még csak hozzávetőlege­sen ismerik, de az bizonyos, hogy a Duna-partiak ragasz­kodnak intézményeikhez, ame­lyeket a jövőben is működtetni kívánnak, továbbá a folyamat­ban lévő beruházásokat nem ál­líthatják le. Megfogalmazták azt is, hogy a bevételek gyara­pítása érdekében mindenkép­pen a helyi adókat kell majd megemelniük. Később meg is vizsgálták az ilyen jellegű közterheket, ám egyetlen rendeletet módosítot­tak csak ezúttal. A gépjármű­súlyadó mértéke 100 százalék­kal, azaz 400 Ft/100 kg-ról 800 Ft/100 kg-ra növekedett. Az ülésen megválasztották a részönkormányzatok elnökeit és tagjait is. A szőnyiek munká­ját dr. Topálné dr. Zsirka Ilona, a koppánymonostoriakét pedig továbbra is dr. Kovássy László irányítja majd az elkövetke­zendő négy évben is. Nyolcvan nap alatt Dorog körül Sok érdeklődő az új út szalagátvágásán - 142 millióba került Hétfőn ünnepélyes keretek kö­zött forgalomba helyezték az 1106. jelű összekötő út Doro­got tehermentesítő elkerülő út­szakaszát és a 10. számú főút Puskin utcai csomópontját A szalagátvágásra sokan jöttek el, hiszen a 142 millióba került a város és az Útalap által finan­szírozott beruházás nagy jelen­tőségű Dorog életében. Dobosi Tivadar, az Állami Közútke­zelő Kht. ügyvezető igazga­tója és Gajdán István, a jó mi­nőségű munkát végzett kivite­lező Magyar Aszfalt Kft. terü­leti igazgatója elégedetten szólt a 80 nap alatt elkészült elkerülő útról, amelynek hasz­nálatával a Csolnok, Dág, Úny, Sárisáp irányában és a környékbeli ipartelepen köz­lekedők elkerülhetik az amúgy is túlzsúfolt városközpontot.- Részleges, de jelentős eredményt igazoló útépítésről Gajdán István, Dobosi Tivadar, Nagy Péter és a szalagot átvágó polgármester, dr. Tittmann János van szó. Amikor ezt az utat át­adjuk, azt remélem, hogy a Dorogon elkezdődött pozitív fejlődés további hasonló eredményekkel jár majd - emelte ki az új elkerülő út ava­tásán dr. Tittmann János pol­gármester, aki az ÜKIG beru­házási osztályvezetőjével, Nagy Péterrel vágta át a sza­lagot, átvette a dorogi elkerülő útszakaszt. M. I. Búcsú a mikrofontól Szepesi György új könyvét - Búcsú a mikrofontól - mutatják be szerdán délután 4 órakor Ta­tabányán, az újvárosi Szemethy könyvesboltban. A szerző de­dikálja művét a megyei bemu­tatón, amelynek volt válogatott labdarúgók is vendégei lesznek. Játékos formák Gengeliczky László faműves munkáiból nyílik kiállítás hol­nap 17 órakor Tatabányán, a Kereskedelmi és Vendéglátó­ipari Szakközéj)- és Szakmun­kásképző Iskolában. A Játékos formák című bemutató anyagát Bencsik János polgármester ajánlja az érdeklődők figyel­mébe a megnyitón. A kiállítás december 17-éig naponta 8 és 18 óra között tekinthető meg. Irigy Hónaljmirigy A Vöröskereszt V/3-as megyei alapszervezete szervezésében jótékonysági koncertet ad csü­törtökön este Tatabányán, a Vadorzó Klubban az Irigy Hónaljmirigy. A bevételt a rá­szoruló gyerekek karácsonyi ajándékozására fordítják. IDŐJÁRÁS 2, 3 C-fok (Részletek a 7. oldalon.) Cfajnálom Tor­nyán Józsefet, akiről sokan hittük idáig, hogy ő a Hingyi család legfőbb patronálója. Egy ország értette őt félre. De csak hétfőn délig, amikor a rádióból megtudtuk, hogy az FKGP nem delegál új tagot a Malév Rt. Igazgatótanácsába és a Sze­rencsejáték Rt. Felügyelőbizottságába sem, mi­után menye, Hingyi Beatrix és nászasszonya, Hingyi Lászlóné egyaránt visszaadta e két testü­letben számukra felajánlott megbízatást. Ennek pontos részleteit la­punk ötödik oldalán is megis­merhetik, aztán elgondolkod­hatnak a pártelnök mindent megmagyarázni tudó zseniali­tásának újabb bizonyítékáról. Egyébként - kedves ismerő­seim döntő többségével szemben - én nem hábo­rodtam fel a Hingyi család gyors felemelkedésén. Azt ugyan nem értettem, hogy Kávássy Sándor ál­lamtitkár úr miért tartotta ezt a középkori gya­korlatot természetesnek ezredvégi demokráci­ánkban, de ezzel biztosan nem voltam egyedül. Azt gondoltam ugyanis, hogy ami Torgyán József rokonaival történik, az csupán biztató kezdet. PALÁSTI PÉTER JEGYZETE Hingyik vagyunk mind Eddig élhetett bennünk a remény A kisgazdapárt hármas jelszava: Isten, haza, család is arra utal, hogy fontosnak tekintik az országos ügyek intézése mellett a rokoni kapcsolatok ápolását. Márpedig egy kormánypárti főember esetében mi sem ter­mészetesebb annál, hogy példát mutat. Tekintve, hogy mi valamennyien Hingyik vagyunk - csak az adminisztrációs keveredés elkerülése érdeké­ben hívnak minket másként -, előbb-utóbb sorra kerültünk volna mind. Először persze a tagdíjat is fizető igazi kisgazdák, aztán a kis gazdák, hiszen e párt egyik kel­lemes tenorú elnökhelyettese már évekkel ezelőtt megmondta, hogy Magyarországon csak kétféle ember létezik: kisgazda és leendő kisgazda. Igazából persze nem haragszom azokra, akik ad­dig méltatlankodtak a Torgyán dinasztia tagjainak jobbnál jobb pozíciókba kerülése miatt, hogy a vé­gén bekövetkezett a csaknem teljes visszavonulás. Tfmiatt nem csak a családfejét, Torgyán doktort Hz sajnálom, hanem sokkal inkább magunkat. Mert eddig élhetett bennünk a remény, hogy nekünk is jut majd valami. Na, de ezek után? Színház - a szeretet jegyében Levelet hozott a posta. A megyei gyermekvédő szakszolgálat és nevelőotthon vezetője és a tatabányai Jászai Mari Színház igazgatója írta alá a szíves invitációt A Pál utcai fiúk decem­ber 9-ei előadására. A legfontosabb: a remek előadás bevéte­lét a gyermekvédő intézmény gondozásában élő gyerekek karácsonyi ajándékára ajánlotta fel a színház. Aki jegyet vásárol, maga is karácsonyi ajándékot ad az állami gondozott gyerekek­nek. A színház igazgatója szívügyének tekinti a hátrá­nyos helyzetű gyerekek tá­mogatását. Magánemberként is segítséget igyekszik nyúj­tani ahhoz, tágabbra nyájon előttük a világ. A nyáron bu­dapesti kirándulást szervezett számukra. Megcsodálhatták az Országházat, filmet néztek a Duna Plazában, nagy él­mény volt, hogy sétálhattak az állatkertben. Az indíttatás okáról faggat­tam Zubornyák Zoltánt, a színház igazgatóját.-Az ok nagyon egyszerű. A lányom most tizenegy éves, és azt tapasztalom, egyre nő a különbség a gyerekek lehető­ségei között. Különösen hát­rányos helyzetűek azok, akik nem családban nőnek fel. Én azért igyekszem segíteni ma­gánemberként is a gyermek­védő intézet gondozottjainak, hogy jobban kinyíljon előttük a világ, érezzék, hogy törőd­nek velük, gondolnak rájuk... Zubornyák Zoltán A decem­beri színházi program egyébként is a szeretet és a jótékony­ságjegyében zajlik le. Eddig is kaptak ked­vezményt az előadásokra a nyugdíjasok, ingyenjegyet a rászoruló gyerekek - ez prog­ram az év végéig folytatódik. December 4-én a Rotary Club a színházban rendezi jótékony- sági Mikulás-estjét, 300 rászo­ruló gyermek kap ajándékot. Hatodikén este gálaműsort ren­deznek egy csontátültetésre váró kislány, Zakar Kinga megsegí­tésére. -g. -g.­I

Next

/
Oldalképek
Tartalom