24 óra, 1998. november (9. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-02 / 256. szám

IX. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM ÁRA: 39 FORINT 1998. NOVEMBER 2., HÉTFŐ KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Beomlott a bánya Megfulladt a vájár Oroszlány. Tragédia történt ok­tóber harmincadikén, délután öt óra húsz perckor a XX-as bánya­üzemben. Bányaomlás volt az elővájáson. A leomló anyag egy borsodi fiatalembert maga alá te­metett, és a szerencsétlen férfi megfulladt. A bányamentők már holtan hozták a felszínre. Szerencsétlenül járt társát gerincsérüléssel szállították kórházba. A népművészet apró mesterei Tata. Második alkalommal rendezték meg a Pötörke Nép- művészeti Egyesület tagjai a városi folknapot, aminek szombaton a Helyőrségi Műve­lődési Otthon adott helyt. Dél­előtt a legkisebbek alkottak apró mesterműveket rafiából, bőrből, agyagból, textíliákból, s más természetes anyagokból, míg délután és este a népzenéé és a néptáncé volt a főszerep. Váltópert nyert a részvénytársaság BÁBOLNA Váltópert nyert a Bábolna Részvénytársaság a Philaxia Pharma Részvénytársaság ellen pénteken a Fővárosi Bíróságon. Nagy Gábor, a Bábolna Rt. ve­zérigazgatója a tárgyalás után munkatársunknak elmondta: a cég 1997-ben készfizető kezessé­get vállalt a Philaxia Pharma Rt. egyik kölcsönfelvételéhez. A visszafizetési határidő lejártáig, azaz szeptember 30-áig a partner csak 110 millió forintot teljesített. Adós maradt viszont a további 476 millió forinttal. A Fővárosi Bíróság ennek az összegnek és 20 százalékos kama­tának megfizetésére kötelezte nem jogerős ítéletében a Philaxia Pharma Részvénytársaságot. A NAP INTERJÚJA A paraszti járműkultúra legfőbb tudója TATA A Magyar Tudományos Aka­démia Veszprémi Területi Bi­zottsága ma, a Magyar Tudo­mány Napja alkalmából ünnepi ülést tart Holnap döntenek ar­ról, hogy a disszertációjukat eredményesen megvédők közül, kik kapják meg a kandidátusi címet. Köztük van ifj. Kemecsi Lajos is (képünkön), aki a vizek városában él, dolgozik.- Miért a paraszti járműkultú­rát tanulmányozta?- Azért, mert ez a terület még kutatlan volt. Vizsgálódásaim csak Észak-Dunántúlra teijedtek ki. Dönté­semhez az is hozzájárult, hogy itt van a kocsiknak nevet adó Kocs község is, továbbá, hogy régen is a főutak mellett ala­kultak ki a szekeresközpontok.- Mit talált a legjellemzőbb­nek ezen a területen?- A lébényi és a szigetközi ko­csik használatát, amelyeknek leg­főbb jellegzetessége az ívelt sze­kéroldal. Ez olyan korabeli ma­gyar sajátosság, ami már a XV. században megjelent, de napja­inkban is létezik. - ás ­(írásunk az 5. oldalon.) Egyházi kézfogás a Duna mellett Kétnyelvű tanulmánykötet a bazilika építőjéről ESZTERGOM A Duna mellett, Szent István városában kezdett új érseki központot építeni az a prí­másunk - Rudnay Sándor -, akit egyaránt magáénak vall a szlovákiai és a hazai egy­házi tudományosság. Élet­műve előtt most kétnyelvű tanulmánykötettel tiszteleg­nek két, barátságra „ítélt” nemzet tudósai, kutatói. Rudnay Sándor, a Vág vidékén született jeles főpap volt az, aki a török elől Nagyszombatba költözött érsekséget visszaköl­töztette Esztergomba. Multikul­turális hagyományteremtőként ismerhettük meg vallják a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem Szlovák Intézetének tanárai, él­ükön Käfer Istvánnal, aki az egyik motorja volt a tanul­mánykötetnek. Az összeállítás a királyváros- ban működő Rudnay Kulturális és Városvédő Egyesülettel kö­zösen egy kiváló és kiemelkedő kulturális hagyományteremtő­vel ismerteti meg az olvasót. Rudnay érsek , á bazilika építője mai szóval a jelenkori „ma­gyar-szlovák multikulti” alap­Köfer István, Ján Sokol és Paskai László a könyv bemutatóján jait teremtette meg. A kétnyelvű kiadvány fiatal tudósok közre­működésével mutatja be a kort és a főpapot. A Prímási Palota könyvbemutatóján megjelent Paskai László esztergom-bu- dapesti és Ján Sokol po- zsony-nagyszombati érsek is. ők is, rr'kért a jelenlévő magyar és szlovák szakembe­rek hangsúlyozták: az ilyen együttműködés lehet csak az alapja az értelmes jövőnek. Tudomásul kell venni: a két főegyházmegye együttműkö­dése nélkül az egészséges ma­gyar-szlovák viszony meg­oldhatatlan. Ezzel együtt óriási tévedés azt gondolni, még nagyobb szerencsétlenség azt hinni, hogy a két nemzet, szlovákok FOTÓ: JUSZTIN és magyarok ellenségei lenné­nek egymásnak. Hosszú és os­toba, Trianon és második vi­lágháború utáni, zavaros évti­zedek hatásaként a két, évszá­zadokon együtt élt nép néha el­lenségként tekint egymásra. De a közelmúlt szlovákiai, belpolitika? változásai csak reményt jelenthetnek - jelen­tették ki a főpapok. R. B. NATO-ajánlat Tölgyes-telepre(?) Még a választások előtt, a lakossági fórumok egyikén Perjés Károly MDF-es képviselőjelölt vetette fel, hogy információi szerint a Kis­bér melletti katonai bázis - köznyelven Tölgyes-telep - sorsát ille­tően volt egy NATO-ajánlat A bázist elavult NATO-lőszerek meg­semmisítésére lehetett volna felhasználni, a közben keletkező hő­energiát pedig hasznosíthatta volna a város és a környék. Az aján­latra azonban - mondotta - az illetékesek nem reagáltak. KISBÉR Keleti György országgyűlési képviselő, korábbi honvédelmi miniszter nem volt jelen akkor, ezért most kérdeztük meg.- Dyen konkrét ajánlat - vála­szolta - nem volt. - A telepet én eredeti funkciójában kívántam megtartani, a Veszprém melletti katonai lőtér kiszolgálására. Ami­óta nem én vagyok a honvédelmi miniszter, a telep sorsára nincs közvetlen befolyásom. Tudom, hogy a felszámolása eldöntetett, s rövidesen valószínű végre is hajtják. Sajnálom a hiva­tásos tisztek bizonytalan sorsát, polgári munkahelyek megszűné­sét, s hogy a honvédség így kis­béri szolgálati lakásait is elveszíti. Dr. Udvardi Erzsébet kisbéri polgármester: - Jelenlegi tenger­nyi gondunk ezáltal még eggyel szaporodott. A legközelebbi testü­leti üléseink egyikén minden bi­zonnyal napirendre tűzzük az ob­jektum sorsát. Egyelőre annyit tu­dok mondani, hogy Kisbérnek a területről, az ott lévő értékekről nem szabad lemondania. s. k. 10,11 C-fok (Részletek a 6. oldalon.) IDŐJÁRÁS n _____ ■ É—— A Dunántúlon érdekes diffe­renciálódási folyamat in­dult meg. A Fidesz front­emberei közül néhányan visz- szaszerezték múlt havi veszte­ségeik egy részét. Orbán Viktor, Deutsch Ta­más, Áder János és Kövér László politikusi teljesítmé­nyét most 5-7 ponttal jobbnak ítélték a dunántúliak, mint egy hónappal ezelőtt. Ennek nyomán Áder és De­utsch hat-hat, Kövér öt, a mi­niszterelnök pedig egy hellyel lépett előbbre a népszerűségi listán. Kevésbé változott azoknak a minisztereknek a megítélése, akiket csak a kormányalakítás óta ismer a szavazóközönség. Martonyi János és Járni Zsig- mond továbbra is jobban szere­pel a többieknél. Chikán Attila szereplését csak kevesen tudták minősíteni. Az ellenzéki politikusok kö­zül Kovács László és Magyar Bálint továbbra is nagy népsze­rűséget élvez. Kósáné Kovács Magda és Horn Gyula ugyan­akkor egyre inkább a lista utolsó harmadába szorul. A legnépszerűbb politikusok A Szonda Ipsos októberi felmérése HiVH fill 1 iS jg ff Göncz Kovács Orbán Demszky Martonyi Deutsch Járai Magyar Áder Szájer Kövér Pintér Kuncze Szabó Stumpf 1 Chikán Chikán Latorcai Horn Kósáné Lezsák Boross Torgyári Csurka Árpád László Viktor Gábor János Tamás Zsigmond Bálint János József László Sándor Gábor János István Attila János Gyula K.Magda Sándor Péter József István + 1 + 2 HsJw® mm M rés» n ini ! M * BE j |3ji . Uiftü* III «fáz népszerűség (%) népszerűség!%) ismertség (%) ismertség (%) a nyugati országosan a nyugati országosan országrészben országrészben Az adatfelvétel ideje: 1998. szeptember 26-uktóber 2. Módja: személyes, hely típusa szerint megegyezik. A népszerűségi pontszám 0-tól 100-ig ter- kérdőíves megkérdezés. A megkérdezettek száma: 1000, akik az egész országot jedhet; a 0 pont nagy ellenszenvet, a 100-as nagy rokonszenvet jelez. A -4 és képviselik: közülük 320 a nyugati országrész lakója. Alapsokaság: 18 éves és a +4 közötti különbségek statisztikailag nem jelentősek. Az azonos pontszámú idősebb állandó nyugat-magyarországi lakóhelyű magyar állampolgár. Az politikusokat a tized-pontszámoknak megfelelő sorrendben adjuk meg. A *-gal alapsokaság és a megkérdezettek összetétele a korcsoport, a nem és a lakó- jelzett politikus az előző felmérésben nem szerepelt. v í t ! t

Next

/
Oldalképek
Tartalom