24 óra, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

$ SUZUKI---✓//>■■—-... - — MÁ RKAKERESKEDÉS ÉS SZER VÍZ SZTRÁDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, TATABÁNYA A CSEREAKCIÓ FOLYTATÓDIK! Autók már 0% slőtogg^! Régi SUZUKIT ■ ÚJUL vagy BÁRMILYEN regi autót ÚJ SUZUKI HA IX. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ARA: 39 FORINT 1998. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA ^-fSZTERö' Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja FOTÓ: MÓNOS Masanori Sueoka, Könözsy László és Miavecz Jenő a városházán Királyvárosi tapasztalatokat gyűjtenek Kíváncsi japán pedagógusok - Az autógyáros szülőföldjéről Európai kőrútjuk során két napig tartózkodik megyénk ke­leti fővárosában egy japán pedagógusdelegáció harminc tagja. A magyar oktatáspolitika, az elmélet és a gyakorlat megismerése mellett kíváncsiak történelmünkre is. ESZTERGOM A távoli vendégek szerda dél­előtt a Dobó Katalin Gimnázi­umba látogattak el, ahol előbb közösen egy testnevelési, majd kis csoportokban különböző ta­nítási órákon vettek részt. Ezt követően a Montágh Imre Spe­ciális Szakiskola és Általános Iskola volt vendéglátójuk, ahol az egyedi nevelési program sajá­tosságai iránt érdeklődtek. A városházán dr. Könözsy László polgármester fogadta a szigetország tanárait. Cso­portvezetőik, Masanori Sue­oka és Soura Fujimo elmond­ták, hogy örömmel iktatták úti­tervükbe az első magyar autó­gyár városát: a cégtulajdonos Osamo Suzuki ugyanis megyé­jük, Yamaguchi prefektúra szü­lötte - így egy kicsit otthon érez­hetik magukat. Szakmai céljaik: azért jöttek, hogy minél alaposabban ismer­jék meg a magyar oktatást, tör­ténelmet, kultúrát. Hazatérve hasznosítani fogják magyaror­szági tapasztalataikat - ígérték. Ma a legkisebbek nevelésé­nek hazai sajátosságaival ismer­kednek a Honvéd utcai óvodá­ban, majd a József A (lila Általá­nos Iskola váija őket. Egész napos programjuk zá­rásaként részt vesznek az iskola japán gyermekrajz-kiállításának megnyitóján és az intézmény ta­nulóinak koncertjén, amelyet a zenei világnap alkalmából ren­deznek. R. B. Családtámogatás: elkészült a tárca javaslata A Szociális és Családügyi Mi­nisztérium számításai szerint a januártól induló családtámoga­tási ellátások rendszere - a gyermekek után járó adóked­vezménnyel együtt - előrelát­hatóan mintegy 90 milliárd fo­rintjába kerül a költségvetésnek- nyilatkozta Harrach Péter miniszter szerdán. Hozzátette: a 90 milliárd fo­rintba a minimálnyugdtj 25 száza­lékos emelése nincs bekalkulálva, és nem biztos, hogy a büdzsé el- búja a szociális támogatások eh­hez igazított emelését. Betöréssel próbálkoztak a komáromi polgármesternél Krajczár Gyula megüzente... - Rájár a rúd Kedden a késő esti órákban ismeretlen tettes próbált meg be­törni dr. Krajczár Gyula komáromi polgármester (képünkön) házába. A részletekről a város vezetőjét kérdeztük. KOMAROM Harrach Péter elmondta: a mi­nisztériuma által kidolgozott ter­vezet tárcaközi egyeztetése a na­pokban kezdődik. A miniszter reményei szerint a kormány két hét múlva már tárgyalhat a javas­latcsomagról. (Vitanap az 5. oldalon.)- Kedden éjjel negyed 12 körül a feleségem zörgést hallott a házban, ám ekkor még nem tu­lajdonítottunk ennek különös jelentőséget.- A koppánymonostori, új házban?-Értem a kérdést. Minden­féle híreszteléssel ellentétben csak egy házunk van.- Mi történt késeibb?- Reggel, amikor munkába indultunk volna, nem tudtuk kinyitni az ajtót. Amikor kiju­tottunk, akkor fedeztük fel, hogy valaki kiszerelte a zár ci­linder részét, a hevederzárat le­Eltűnt 10 millió a pénzszállítóból Győr. Csaknem 10 miihó forin­tot elloptak el hétfőn egy pénz- szállító gépkocsiból Győrött - tá­jékoztatta a sajtót szerdán a Győr- Moson-Sopron Megyei Rendőr­főkapitányság illetékese. A három pénzkazetta és benne a pénz ak­kor tűnt el, amikor a pénzszállító járműből a bankkártyás automa­ták feltöltését végezték. A rendőrség lopás bűntette mi­att indított nyomozást az ügyben ismeretlen tettes ellen. IDŐJÁRÁS 18,19 C-fok (Részletek a 9. oldalon.) Kisebb infláció Változatlanul élénk a ma­gyar gazdaság, az infláció a vártnál is jobban csökken. A nemzetközi pénz- és tőkepiaci válság hatásaként azonban, szeptemberben to­vább estek a tőzsdei ár­folyamok, romlott a fizetési mérleg, és emelkedtek a kamatok. Ez kedvezőtlenül befo­lyásolja a közeljövő növe­kedési kilátásait. A GK1 Gazdaságkutató Rt. most közzétett prognó­zisa szerint továbbra is az ipar, az építőipar, a hírköz­lés és a szállítás teljesítmé­nye növekszik a legdinami­kusabban. Az év hátralévő idősza­kában a nemzetközi kon­junktúra lanyhulása és Oroszország fizetési nehéz­ségei vélhetően lassítani fogják az ipar növekedését. Az előrejelzések szerint az infláció mértéke éves átlagban 14,8 százalék kö­rül várható. T Tannak V érdekek, olyan ame­lyek nem tűrnek halasztást. Példának okáért a korrupció felszámolása. Nos, ilyesmivel foglalkozott hétfői lapszámunk vezér­cikke, amely Orbán Viktor miniszterelnök kijelenté­seinek kommentálásaként született. Mindazok elle­nében, akik a korábbi években kiépített bástyáikat védelmezik körömszakadtáig, s jól összekuszált vi­szonyok zavarosában halásznak. Igen, ujjongana a kisember is, ha nem tapasz­talta volna évtizedeken át testközelből az áttörés nehézségeit. Emlékeztetőül idézet a Had­üzenet című kommentárból: „... Emellett a maffia elleni harcot nehezíti, hogy a bűnözés gazda­sági érdekei - jó szándékú lobbi­ként - megjelennek a politikai döntéshozatalban is. Polgármesterek - megyénk­ben is így van ez jó néhány helyen -felettébb fur­csa vagyonosodása mögött is fellelhetők: ezek a jegyek. Elég, ha számba vesszük az állami meg­rendelések címzettjeit, az önkormányzati beruhá­zásokra kiírt pályázatok állandósulj!) nyerteseit. Tatabányán is van - például - olyan építőipari cég, amely árbevételét csaknem megtízszerezte egy esztendő alatt. Sokat és „jól” pályázott. Ez ám az igazi piaci életképesség... A gondolatok innen kezdve szabadon szárnyalhatnak. Politiku­sok, önkormányzati vezetők, tisztségviselők hú­zódnak meg nem egy esetben a háttérben. A meg­VELEMENY - SZTRAPAK FERENC: Hadüzenetek ? Szemünk előtt, illetve a háttérben vesztegetésre szánt pénzek, a mindig „fogadásra kész” zsebek alsóbb szin­teken is sokasodnak... ” Érdekes, egyetlen vállalkozás sem jelentkezett azokközül, amelyek találva érezhettékmagukat. Miskei Ferenc kommentárjára más viszontkom- mentár érkezett, már aznap. Ezt is megismerve, fel kellett tenni a kérdést: kinek van igaza? Ha az olvasóink segítenének kiigazodni, megkönnyíte­tték a főszerkesztő dolgát. Egy valaminek semmi­képp sem látom értelmét: annak, hogy a válaszok, viszontválaszok, meg a várható rekontrák tengeri kígyóvá tere­bélyesedjenek. Ugyanakkor bo­torság lenne elzárkózni a ter­mékeny vitától. Jó, ha nyilvá­nosan ütközhetnek a nézetek. Ennek tisztes mérlegelésére ad a sajtótörvény 8 napban megszabott határidőt. A tisztázásra és döntésre, illetve a közreadásra. Úgy látszik ugyanakkor, valóban tény: léteznek olyan érdekek, amelyek nem tűrnek halasztást. A sajtótörvény részletes indoklása azt is kimondja: „A sajtószabadságból nem következik, hogy a sajtó minden - egyébként a törvény rendelkezéseit nem sértő - véleményt köteles közölni. A közlésnek ugyanis határt szab a sajtótermék profilja, szerkesz­tési koncepciója, terjedelme. ” Tfgyelőre szakmailag ez így van. A többi a politika L-j széles mezején játszódik A szemünk előtt, illetve a nehezen belátható háttérben. törte. A felje­lentést meg­tettük, a rendőrség vizsgálja az ügyet.- Véle­ménye sze­rint a betö­rési kísérlet összefüggésbe hozható-e a választásokkal?- Elképzelhető, de természe­tesen nem vagyok biztos a dol­gomban. Mindenesetre kelle­metlenül érint az ügy, de nem riadok meg, teszem a dolgomat. Az elkövetőnek üzenem: igaz, hogy a munkám miatt gyakran vagyunk a feleségemmel távol, de a ház korszerű riasztóval van felszerelve. Akár otthon va­gyunk, akár távol, sohasem ha­gyunk értéket az asztalon. Az is ide tartozik, hogy otthonomban bárkit szívesen látok, körülnéz­het nálam, de csak azokat hí­vom, akik tisztességes szán­dékkal közelednek felém. Dr. Hérics Mihály, a Komá­romi Rendőrkapitányság nyo­mozó alosztályának vezetője érdeklődésünkre megerősítette: a nyomozást megkezdték. Dr. Krajczár Gyula elmond­hatja magáról, hogy rájár a rúd. Két évvel ezelőtt autóbale­setet szenvedett, néhány héttel rá tűz ütött ki Csokonai utcai lakásában, most pedig új házá­nál betörést kíséreltek meg. Bi­zonyára arra számít most, hogy három héten belül nem éri újabb kellemetlen meglepetés. Tévedtek az oktatáskutatók Érettségi - vita a szintekről Megkérdőjelezték az előző kúltuszkormányzat által szorgalmazott kétszintű érettségi szükségességét egy, a napokban rendezett pedagógiai tanácskozás résztvevői. Az oktatási tárca is vizsgálja: indo- kolt-e a bevezetése. A kérdés a Korona Kiadó szakmai fórumán vetődött fel az Akadémián, ugyanis a tan- könyvkiadás számára sem mellékes, hogy marad-e a mai gyakorlat, az egységes köve­telményszint minden matu- randus számára, vagy sem. Maga Kömyei László, az Oktatási Minisztérium közok­tatásért felelős helyettes ál­lamtitkára is elismerte, hogy a kétszintű érettséginek, azaz a tanulók esélyegyenlőtlenségét intézményesítő vizsgarend- szer ellenzőinek kezdettől nagy tábora volt, s ez az utóbbi időben tovább növe­kedett. Nem is ok nélkül. Napjainkra bebizonyosodni látszik ugyanis, hogy tévedtek azok az oktatáskutatók, akik néhány éve a középiskolai, és azon belül is a gimnáziumi oktatás robbanásszerű elterje­dését vetítették előre az ez­redfordulóra. Előrejelzéseik­ben úgy vélték, hogy a 18 éves korúak 70-75 százaléka fog majd érettségizni 2000 tá­ján. Mivel csak kisebb hánya­duk egyetemi továbbtanulását valószínűsítették, indokoltnak látszott az érettségi követel­ményszint differenciálása. A statisztikai adatok a középis­kolások számának növekedé­séről, ám e növekedés lassúbb üteméről tanúskodnak. Jellemző például, hogy míg az évtized elején a megfelelő korú népességnek megközelí­tően 37 százaléka szerzett érettségi bizonyítványt, 1996- ban csak alig több mint 48 százaléka, és lényeges növe­kedés az utóbbi két évben nem volt. Az illetékes azt mégsem mondta ki, hogy a mostani kultuszkormányzat „visszacsinálja” a kétszintű érettségit, mert a közoktatási törvényt és a NAT-ot módo­sító javaslatot csak a pedagó­gusok véleményének ismere­tében terjesztenek elő. (der) Az OTP továbbra is kész a lakáshitelek átütemezésére Az OTP Bank változatlanul kész a lakáshitel-tartozások átütemezésére - tájékoztatta a bank szerdán az MTI-t. Az átütemezéshez azonban egyéni szerződésben, reális átütemezési tervben kell megállapodniuk a feleknek, azaz az állampolgárnak és az önkormányzatnak. A kormány az 1998. au­gusztus 13-ai ülésén módosí­totta a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságter­heinek enyhítéséről és lakha­tási körülményeinek javításá­ról szóló korábbi kormány­rendeletet. A módosítás sze­rint az önkormányzatoknak 1998. szeptember 30-áig kell rendeletet alkotniuk a szociá­lisan hátrányos helyzetűek adósságtörlesztéséről, és de­cember 31-éig kell szerződé­seket kötniük velük. Szep­tember közepéig az OTP-nek 500 önkormányzat jelezte, hogy megalkotja a helyi ren­deletet - ismertették. Az OTP Bank 290 ezer 1989 előtt megkötött lakáshitel-szer­ződést tart nyilván. Ebből 80-90 ezer olyan, amelyeknél hat hó­napnál régebben nem fizetik a törlesztőrészleteket. M Y

Next

/
Oldalképek
Tartalom