24 óra, 1998. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-22 / 222. szám

6. oldal 24 Óra — Gazdaság - Pénz - Piac 1998. szeptember 22., kedd Alan Greenspan, az ame­rikai gazdaság nagy hatalmú guruja szeptember elején már megpendítette, hogy ha folytatódik a tőzsdei mély­repülés, előbb-utóbb csök­kenteni fogják a kamatlába­kat, ami élénkítené a gazda­ságot, Azóta a tőzsdék álla­pota semmit sem javult, mégsem változtak a kamat­lábak - az amerikai kis- és középvállalkozások legna­gyobb elkeseredésére. Az utóbbiak a Washington Post szerint erőteljes lobbizásba kezdtek. Egyik képviselő­jük, a teherautó- és autóbu- szablak-kereteket beszállító Scot Laney elmondta: az ázsiai válság miatt nincse­nek megrendelései. Kamat- csökkentésre várnak az amerikai vállalkozások. A külföldi tőkepiaci nagybefektetők kezdenek különbséget tenni Oroszor­szág és a régió országai kö­zött, ami jó hír Magyaror­szág számára - mondta a londoni Citybank elemző osztályának vezetője teg­nap. Térségünkről szólva elmondta, hogy a szlovákiai választások után a szlovák korona leértékelése várható, akár 15-20 százalékos csök­kenés is elképzelhető. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 368,20 Francia frank 38,83 Japán jen (100) 164,71 Német márka 130,21 Olasz líra (1000) 131,70 Osztrák schilling 18,51 Svájci frank 158,38 USA-dollár 219,05 ECU 255,72 Gabonaválság- Rendkívüli ülést tartott a TESZÖV megyei elnöksége Útlezárásra készülnek a gazdák Csütörtöki ultimátum a kormányfőnek Rendkívüli ülést tartott a TESZÖV megyei elnöksége is hétfőn Tatabányán. A testület úgy döntött, hogy amennyiben a kor­mány nem lép a gabonaválság ügyében, csatlakozik az orszá­gos demonstrációhoz. Hogy miből állhat ez? A gaz­dák a főváros ki- és bevezető útjait szándékoznak eltorla- szolni, valamint valamennyi ha­tárátkelőt. Miként jutott ilyen elkeseredett döntésre az agrár­társadalom? Tóth Károly tárká- nyi elnök, aki részt vett a békés­csabai országos tanácskozáson, kiemelte: az FVM nem tett semmit a felhalmozódott gabo­nakészletek értékesítésére. Az, hogy néhány ezer tonna búza közraktárba került, nem jelent megoldást. Addig hangsúlyoz­tuk, hogy az idei búza minősége gyenge, amíg piacokat vesztet­tünk, illetve alaposan ára alatt le­het csak a terményt értékesíteni. Költségek Egy hektár búza általános költsége körülbelül me­gyénkben 80 ezer forint. Az idei átlagtermés 4,5 tonna/ha volt. Az átlagár 12 ezer Ft/tonna. Pédaként: az ácsi szövet­kezetben a 800 hektárnyi búza csaknem 24 millió fo­rint veszteséget „hozott”. Pedig a „rossz” magyar gabona még mindig bőven megfelel az európai uniós szabványoknak. Tulajdonképpen a mezőgazda- sági kormányzat rontja termé­nyeink piaci pozícióit. A készülő demonstráció leg­fontosabb elemének a szektor- semlegességnek és a politika- mentességnek kell lennie. Mert a problémák egyaránt égetik a kis­gazdákat és a nagyüzemeket. Az értékesítési gondok pedig gazda­sági és nem politikai megoldásra várnak. Az agrárium szereplői már nem bíznak a tárca vezetőiben, így velük nem is akarnak tár­gyalni. Ennek megfelelően a mi­niszterelnöktől várnak választ követeléseikre. Amennyiben ez nem nyugtatja meg a termelőket, akkor: jönnek az útlezárások. Mezőgazdaságunk több akut problémával küszködik. Nyu­godtan beszélhetünk szőlő-, ku­korica- vagy sertésválságról. De most a legfontosabb a búzamizé­ria mielőbbi levezetése. És ezt nem is szabad összemosni a kö­vetkező időszakban jelentkez­hető gondokkal. A TESZÖV vezetése arról is döntött, hogy az ügyben fel kell venni a kapcsolatot a megyében működő valamennyi egyéb me­zőgazdasági érdekvédelmi szer­vezettel. A demonstráció nem kaphat politikai színezetet. Még akkor sem, ha a tárca visszafelé muto­gat a válságkezelés helyett. A termelők nem engedhetik meg maguknak, hogy megosszák őket, mert az érdekük azonos. Petiik József Gabonahelyzet Magyarországon megköze­lítőleg 2 millió tonna búza van raktáron, piac nélkül. Körülbelül 160 ezer tonna búza intervenciós felvásár­lását oldotta meg a mező- gazdasági kormányzat. Ex­portálni eddig 100 ezer ton­nát sikerült. Megyénkben csak a szö­vetkezeti szektorban nagyon nagyok a raktári készletek. A legnagyobb gondot az ér­tékesítés jelenti. Az agrár- vállalkozók hitelei éppen szeptember-októberben le­járnak. Az árbevételek pe­dig a hiteltörlesztést sem fe­dezik. Ezzel ellehetetlenül­nek a gazdák, az újrakezdés megoldhatatlan. Bezárt a Budapesti Nemzetközi Vásár Bezárta kapuit vasárnap a 102. Budapesti Nemzetközi Vásár - tájékoztatta a Hungexpo Rt. sajtóosztálya az MTI-t. A nemzetközi árumustrán a kőbányai vásárvárosban ti­zenöt ország 893 kiállítója mutatta be termékeit 33-500 négyzetméteren. A fogyasztási cikkek bemu­tatóját kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint negyed- millióan nézték meg. A szer­vező Hungexpo szakemberei a kiállítóktól és a látogatóktól érkezett vélemények és visz- szajelzések alapján sikeresnek ítélte meg a cég legnagyobb rendezvényét. Jövőre a tervek szerint a BNV-t szeptember 10-19-e között rendezik. Szeptember végén: könyvvizsgálati eredmények A veszteség okai titkosak Mennyi is a Postabank vesz­tesége? Eddig két könyv- vizsgálói jelentés és két szám került a nyilvánosság elé: az egyik csupán 13, a másik 110 milliárd forintos veszteségről számol be. Mi­ből adódik a különbség? A Postabank hivatalos könyvvizsgálója, a Deloitte and Touche (DT) által feltárt veszteség 13 milliárd forint volt. Ez az adat a menedzs­mentváltásról is szavazó nyári közgyűlésen vált nyilvánossá, azonban a jelentés csak az 1997-es évet vette számba. Ekkor már készülőben volt az a független könyvvizsgálói je­lentés, amelyre a megbízást az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF) által kiírt tender győzteseként a KPMG nemzetközi cég kapta meg. Az eredmény 110 milliárdos veszteségről beszél, amely csupán az 1998-as év első fél­évére vonatkozik. Gulácsi Ferenc, az ÁPTF szóvivője lapunknak el­mondta, a DT, a Postabank hivatalos könyvvizsgálója szintén elkészíti jelentését er­ről az időszakról, az ered­mény szeptember végére vár­ható. Valójában csak ekkor kerülhet sor a két könyvvizs­gáló cég közötti adategyezte­tésre, a felelősségre vonásra, alapos gyanú esetén pedig büntető följelentésre. Ugyan­akkor számos, jogilag meg nem támadható, elsősorban közgazdasági-banki kifogás merült fel a Postabank tevé­kenységével, kockázatos hi­telkihelyezéseivel és veszte­séges sajtó portfóliójával kapcsolatban, amelyek törvé­nyes orvoslására nincs mód. Érdeklődésünkre, hogy a felhalmozott veszteség hátte­rében mi áll, elmondták: sem a KPMG, sem az ÁPTF nem adhat erről tájékoztatást. A je­lentésbe hivatalosan csak a bank vezetése, a pénzügyi ha­tóság illetve a kormány nyer­het betekintést. Amennyiben a bank tulajdonosai, a részvé­nyesek ez iránt érdeklődnek, azt közgyűlésen kell bejelen­teniük. Cs. J. Mit buksz kis BUX? Újabb mélypontot ért el a BUX-index hétfőn: 3775 ponton zárt, 9 százalékkal alacsonyabban a péntekinél. A Rába-, a Pick- és a Cofinec- papírok kereskedését 20 szá­zalékot meghaladó értékvesz­tés miatt fel kellett függesz­teni, de 10-10 percre az OTP, a Richter és a Zalakerámia részvényeit is blokkolták. Az OTP 5305, a Richter 3900, a TVK 1490, a Mól 3775, a Matáv 935 forinton zárt. Schalkammer Erika, a tőzsde ügyvezető-helyettese szerint nem várt mértékű csökkenés volt a tegnapi, s az esésnek a brókerek szerint sem volt különösebb oka. A tőzsdeindex csökkenésé­nek elméleti alsó határa a. nulla, mínuszba tehát biztosan nem mehet át a BUX. (bere) Új székházba költözött a kereskedelmi és iparkamara Olcsó a lecsónakvaló Végre jelentőségének megfe­lelő székházba költözött a megyei kereskedelmi és ipar­kamara. Hétfőn rövid ünnep­ség keretében adták át ren­deltetésének Tatabányán a kamara önálló és több emele­tes székházát, amely egykor a KISZ épülete volt. Amikor ár. Horváth István, a kamara elnöke köszöntötte a Fő téren emelkedő létesít­mény bemutatására meghívott vendégeket, külön felhívta a figyelmet arra, hogy takarékos megoldásokkal, minden fény­űzést nélkülöző, de kényelmes és korszerű székházat készítet­tek tagjaiknak és tisztségvise­lőiknek. A csaknem 600 négyzetmé­teres épületben központi köz- igazgatási-ügyfélszolgálati irodát rendeztek be, amit rö­videsen számítógéppel össze­kötnek a megye városaiban megnyitott ügyfélszolgálati irodákkal. Ily módon nagyon sok ügyintézéstől megszaba­dítják a kamara tagjait. Könyvtár is lesz az új épület­ben, az információszerzéshez szükséges szakirodalmat, a törvények tárát, a külkereske­delemmel kapcsolatos óriási mennyiségű határozatokat is megtalálhatják majd itt a vál­lalkozók. Dr. Horváth István köszöntőjében hangsúlyozta: Azt szeretnék, ha az új szék­ház a vállalkozók második otthona lenne, arra töreked­nek, hogy onnan senki se tá­vozzék dolga végezete nélkül. A felújítás, bővítés során te­tőteret építettek az állandóan beázó lapos tetőre. Átalakítot­ták a földszintet is, megszün­Impozáns látványt nyújt az új székház tették tagoltságát. Az építőket a munkálatok során nem kis meglepetés érte: az egyik fal bontásakor a mélyben 70 négyzetméteres alapterületű, szépen kialakított pincét „fe­deztek fel”. Ez nem szerepelt a tervrajzokon és az adás-vé­teli szerződésben sem. Irattár­ként hasznosítják majd a „ti­tokzatos” pincehelyiségeket. A kamara a versenysemle­gesség jegyében pályázaton hirdette meg a székház terve­zését és kivitelezését. A pá­lyanyertes Tataterv Kft. és a tatabányai É. R. T. Kft. kitűnő teljesítményt nyújtott. Re­kordidő - három hónap alatt - fejezték be az építkezést, és hiánypótlás nélkül adták át rendeltetésének. A házavató ünnepségen Tolnai Lajos, a Magyar Keres­kedelmi és Iparkamara elnöke beszédében arra utalt, hogy Ta­tabányán, csakúgy mint több más megyében, az ígéretek el­lenére, állami segítség nélkül voltak kénytelenek felépíteni a kamarák székházukat. Szeren­csére jól sáfárkodtak a kamarai tagdíjakkal, s így ebből a for­rásból fedezték Tatabányán is a vállalkozókat szolgáló létesít­mény elkészítését. R. E. A szaktárcánál elkészült zöldség- és gyümölcstermesztési gyorsmérleg szerint a kertészeti ágazatban a tavalyinál több és jobb termést takaríthattak be a termelők. Jó szezont zárnak a paradi­csomtermesztők: a tavalyi ter­més másfélszeresét takarították be, és a minőséggel sem voltak problémák. A paprikatermesz­tők sem panaszkodhatnak, leg­feljebb arra, hogy a kínálati piac miatt a tavalyinál (80-120 forint) olcsóbban, kilogram­monként 50-80 forintért tudnak túladni a termésen. A vörös­hagymát is felszedték már a földekről, a kereskedők és fel­dolgozók 20-30 forint közötti áron vásárolják fel kilóját. Az uborkások gyenge évet zárnak az idén: a kedvezőtlen időjárás és a növénybetegségek alapo­san megtizedelték a termést. Kedvező hozam ígérkezik viszont csemegekukoricából, amelyet a vetésterület feléről már betakarítottak. Felvásár­lása zökkenőmentesen folyik. Hamarosan véget ér az őszi­barackszüret. Becslések szerint az idei termés mennyisége meghaladja az előző évit. Az étkezési gyümölcs ára 100 fo­rint felett van, a feldolgozók 40-50 forintot fizetnek kilójá­ért. Szilvából a tavalyinál keve­sebb termett, a gazdák - minő­ségtől függően - 30 és 80 forin­tért tudják eladni. A szederter­mesztők viszont jobb termést takaríthatnak be, a felvásárlási ár 150-180 forint. Almából a tavalyihoz ha­sonló termés várható. A korai őszi almákat minőségtől és faj­tától függően kilogrammonként 50 és 120 forint között tudják értékesíteni a termelők a nagy­bani piacokon. Gond van a lé­almával: a feldolgozók keveset kevés pénzért, kilónként 11 fo­rintért vettek át augusztusban. A legtöbb borvidéken au­gusztus végén megkezdődött a szüret. A csemegeszőlőt 50-80 forintért veszik át a feldolgo­zók. A legkapósabb a kékszőlő és a jó minőségű fehérszőlő. Az asztali bort adó gyengébb fajtá­kat a tárolótérrel nem rendel­kező gazdák feltehetően ön­költségi ár alatt tudják csak ér­tékesíteni. Az átvételi árak - a tavalyi szinten - 20 és 80 forint között várhatók. U. G. A kormány a minimálbér 16 százalékos emelését javasolja Megnövelt gyermekkedvezmények A jövő évi adótörvények tervezete a gyermekek után az erede­tileg elgondoltnál nagyobb mértékű kedvezményeket tartal­maz, miután a Gazdasági Kabinet tegnapi ülésén úgy határoz­tak, hogy 10-12 milliárd forinttal többet fordítanak erre a célra. A miniszterek az orosz exportgondokról is tárgyaltak. Járai Zsigmond pénzügymi­niszter elmondta: az új javaslat szerint egy és két gyermek után havi 1700 forintot, három il­letve több gyermek után gyer­mekenként 2300 forintot lehet majd leírni az adóból. Á megemelt kedvezmények megfelelően kompenzálják azt a hátrányt, ami az adószabályok egyéb irányú változásai miatt éri az alacsonyabb jövedelmű rétegeket. Ugyanezt a célt szol­gálhatja, hogy a kormány a mi­nimálbér 16 százalékos emelé­sét javasolja. A pénzügyminiszter beszá­molt arról is, hogy az új előter­jesztésben nem szerepel a for­galmi adóval kapcsolatos vál­toztatás, ahogyan a jövedéki adóra vonatkozó szabályok is a korábbi elképzeléseknek meg­felelően alakulnak. Az Ikarus ügyét az ülésen külön nem tárgyalták, de átte­kintették az orosz válság által érintett magyar cégek támoga­tásának lehetőségét. Ha az érin­tett cégek megfelelő fedezetet tudnak nyújtani a garanciavál­lalásra, az érvényes exportbiz­tosítással, illetve devizaható­sági engedéllyel rendelkező ki­szállítások lehetőségét a kor­mány biztosítani fogja - han­goztatta Chikán Attila gazda­sági miniszter. A legyártott, de még ki nem szállított termékek belföldi értékesítésének lehető­ségét pedig megvizsgálják. A miniszter elmondta, hogy ezek az alapelvek természete­sen az Ikarus buszaira is vonat­koznak. Azzal a nyilatkozattal kapcsolatosan, amely szerint a kiszállításokat a Magyar Nem­zeti Bank akadályozta volna meg, a miniszter közölte: Surá- nyi György tájékoztatása szerint ez félreértés. A három, garan­ciát vállaló bank közül kettő ugyanis megkapta az export- engedélyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom