24 óra, 1998. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

eRseqr , ífüufe/t kei fete fi 2. Mal IX. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ARA: 39 FORINT 1998. SZEPTEMBER 1., KEDD 24 Óra KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 0a,*E$ZTERG°W Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja A kormányfő szavahihetősége a tét Kövér őrzi a titkot — Egyelőre nagy a homály A koalíciós pártok parlamenti vizsgálóbizottság felállítását szor­galmazzák, míg az ellenzékben lévők azt akarják, hogy a már meg­lévő nemzetvédelmi bizottság vizsgálja ki mindazt, amit Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-MPP vezetői ellen folytatott tör­vénysértő adatgyűjtés és a titkosszolgálatok közötti összefüggések­ről álb'tott nagyobb nyilvánosság előtt A konkrét részletekről a Keleti György vezette testület hétfői tanácskozása után sem lehet sokat tudni, de az ügy kezd egyre homályosabb lenni. BUDAPEST Ez a minő­sítés Kövér Lászlótól, a titkosszol­gálatokat felügyelő tárca nél­küli mi­nisztertől (képünkön) származik, aki a kormányfő képviseletében je­lent meg a nemzetvédelmi bi­zottság ülésén. Kövér a sajtó munkatársai előtt nem volt hajlandó tájé­koztatást adni. Az általa el­mondottakra a tanácskozást követően a bizottság ellenzéki képviselőkből álíó tagjai utal­tak, akik szerint a „titokmi- liszter” azt sem árulta el, ogy valóban vannak-e Orbán iktor birtokában a Fidesz ci­nkének korábbi állítása alátá­masztására alkalmas dokumen­tumok, nem, hogy megmutatta vagy még inkább átadta volna azokat. Ezt maga Kövér László is megerősítette a zárt ülésről való távozásakor, de arra a kérdésre nem volt hajlandó válaszolni, hogy a rendelkezé­sükre álló dokumentumok megegyeznek-e azokkal az összeáílításokkal, amelyeket több napilap és televízió szer­kesztősége is megkapott a hét végén. Azokból ugyanis kitű­nik, hogy nem csak a Fidesz, hanem a szocialista párt és az SZDSZ egyes vezetőiről, il­letve a hozzájuk valamilyen formában kötődő cégekről, vállalkozásokról is gyűjtöttek adatokat. Nikolits István, a volt Hom- kormány titkosszolgálatokat felügyelő minisztere újságírók előtt kijelentette, a nemzetvé­delmi bizottságnak az alkot­mányos rend őrzésén túl az or­szág tekintélyére is figyelem­mel kell lenni, de most már Orbán Viktor szavahihetősége is tét. Úgy fogalmazott, hogy: „kis követ engedett el valaki a hegy csúcsán, ami lavinává vál­tozott, közben nem esik szó Si- micska Lajosról, az APEH el­nökéről, aki a háttérben dolgo­zik.” Keleti Györgytől, a nemzet- védelmi bizottság elnökétől (képün­kön) meg­tudtuk, hogy továbbra is élni kívánnak a törvények által megszabott lehetőségekkel, ezért levélben is kérni fogja a miniszterelnököt egy olyan időpont megjelölésére, amikor személyesen tud majd részt venni a testület tanácskozá­sán. Már csak azért is, mert a „titokminiszter” megőrizte azt a titkot, amit mindenkinek is­mernie kellene, hiszen Orbán Viktor is nagy nyilvánosság előtt vádolt meg másokat. (A bizottság tanácskozásáról további részletenct az 5. olda Ion olvashatnak.) Ha nincs földgáz, egy PRÍMA tartály a megoldás! PRÍMAGÁZ > nlmaAn immdm 9 % * a * M Ez-a módszer a földgázon kívül minden más energia- ellátó rendszernél gazdaságosabb. Ha például eddig fűtőolajat használt akkor mostantól kb. 50%** owiíoolívn v<hí ■j'ti’f1 <ult> r Es akkor az aján­dékba kapott kényelemről még nem is beszéltünk! A PRÍMAGÁZ tartályos rendszere biztosítja a kis- és közepes vállalkozások számára, hogy nagymérték­ben csökkenthessék energiaszámláikat de príma megoldást jelenthet egy családi ház rezsiköltsé­gének mérséklésére is. PRÍMAGÁZ mmmmmmmmmmmmmmamm mm* * öné minden energiánkl Elérkezett az idői Váltson PRÍMAGÁZRA! A legjobb pillanatban teheti meg, mert most jelentős kedvezményekben is részesülhet.* A részletekről érdeklődjön telefonon, vagy küldje yissza mielőbb az alábbi kupont! *Az akció visszavonásig érvényes! INFORMÁCIÓS VONALUNK SZÁMA: (06 1) 215 5050 ’ Szeretnék bővebb információt kapni a Prímagáz tartályos j rendszeréről. I j Név:--------------------------------------------------------------------­I «*□□□□. * Telefon: □□□□□□□□□□ Diákváró szeptember - Megyénk legtöbb iskolájában ünnepélyes tanévnyitóra gyü­lekeztek tegnap a diákok és a pedagógusok. Képünk a tatabányai Vas László Egészség- ügyi Szakközépiskolában és Gimnáziumban készült, ahol Bálványos István igazgató kö­szönti a tanintézet nagy családját. (A diákok készültek... 3. oldal.) fotó:m g. TATA Postacím: PRÍMAGÁZ TARTÁLY, 1300 Budapest, Pf. 246 „Harcképtelen” napok a szomódi lőtéren Kábelt lopott a mérnök úr személy, a tatai illetőségű P. J. hu­szonnégy éves és H. A. negy­vennyolc éves - saját bevallása szerint gépészmérnök - jános- halmai lakos pénzt remélve kábe­leket gyűjtöttek a lőtéren. Három éve azért húzódik a büntetőügy befejezése, mert a másodrendű vádlottat, H. A.-t egyszerűen nem találták a hatóság emberei. Később, amikor már sikerült egy elfogatóparancs nyomán fel­lelni, a kérdésre válaszolva ál­landó tartózkodási helyéül a Vértesszőlős melletti erdősor szélét jelölte meg. Hogy ne tudja meghiúsítani kihallgatását a bí­róság előtt, legcélszerűbbnek az látszott, hogy előzetes letartózta­tásba helyezik. (Részletek a 3. oldalon.) Három éve húzódik az az ügy, amely azt hivatott tisztázni, hogyan válhatott működés- képtelenné több napon át a Magyar Honvédség lőtere Szomódon. A katonák képtelenek voltak el­látni a kiképzési feladatokat, nem lehetett irányítani a célalakokat, nem tudott leszállni a har ci felada­tok támogatására rendelt helikop­ter, s rengeteg kapcsolódó tevé­kenység kényszerű szünetelteté­sét kellett elrendelni. Az ügy a Ta­tai Városi Bíróság büntető tanácsa elé került. Az említett lőtéri anomáliák azért következtek be, mert két Érvénytelen népszavazás KISBÉR Vasárnap, lapzártánk után szü­letett meg a kisbéri városházán a helyi népszavazás szavazókö­reinek összesített eredménye. A leadott szavazatok 22,25 szá­zalékos választói részvételt mu­tatnak. Az 5890 választópolgár közül 1310-en keresték fel a szavazóhelyiségeket. Ez azt je­lenti, hogy a népszavazás eredményét hivatalosan érvény­telennek kell tekinteni. A vo­natkozó törvény értelmében az adott tárgykörben - hogy elad­ható-e a park egy része? - egy éven belül új népszavazást ki­írni nem lehet. A megjelent szavazók közül 925 polgár NEM-mel, 374 pe­dig IGEN-nel támogatta a kép­viselő-testület dilemmáját a kisbéri park értékesítése ügyé­ben. Eszerint a döntés - s a le­bonyolítás felelőssége - újra a képviselő-testület kezében van. (Jegyzetünk a 3. oldalon.) Nehéz a lakbérek behajtása KOMAROM Tegnap délután ülésezett a vá­ros képviselő-testülete, ahol ki­derült: egyre nehezebb a lakbé­rek behajtása. A Saxum Kft. tevékenységi köré­nek egy része az önkormányzat és a város működésével kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a vál­lalkozásokból származó nyereség megszerzésére irányul. A képvi­selők megtudhatták, hogy egyre nehezebb a lakbérek behajtása. A Távhő Kft.-nél és a Vizák Kft.-nél is időarányosan alakultak a fő számok. A termálfürdőt mű­ködtető Komthermál Kft. jelentős beruházásokba fogott, de a befek­tetés a későbbiekben megtérül, és szépen kamatozhat majd - ígérik az illetékesek. Rablóifik hétvégéje Vasárnap este a tatabányai Gőzfürdő előtt egy férfit több fiatal bántalmazott é: kirabolt. Elvették karóráját, ébresztő­óráját, kétszázötven forint készpénzét, egy alapos verés után. A sértett könnyebben megsérült, majd bejelentést tett és jó személyleírást adott. A járőrök már a hajnali órák­ban elfogták a 15 éves B. T-1 és V. R.-t, valamint két 12(!) éves társukat. A négytagú banda beis­merte tettét, sőt további három rablásról - részben gyermek­kornak sérelmére -, és több, a hét végén elkövetett betörésről is vallomást tettek. (Bűnügyi hírek... 3. oldal.) Négyéves az IrodaCentrum Tegnap a Bábolna Computer Kft. szaküzlethálózatának ta­tabányai kirendeltsége az IrodaCentrum négyéves szü­letésnapját ünnepelte. Az eseményen Zovits András ügyvezető igazgató és Pa- uer Rezső kereskedelmi igaz­gató beszélt a cég életéről, amely profiljában, vidéki vi­szonylatban, a legjobban prosperálok között van. A négyéves tatabányai kis­lány, Kövesdi Katherine be­tétkönyvet és egy gyönyörű tortát kapott ajándékba, ő lett az idén a szerencsés ki- válaszott, mert egy napon született az IrodaCentrum megnyitásával. (Tudósításunk a 6. oldalon.) IDŐJÁRÁS «5® 22, 23 C-fok (Részletek a 7. oldalon.) . k

Next

/
Oldalképek
Tartalom