24 óra, 1998. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

$ SUZUKI tmwmf///* ...... \ M ÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ SZTRÁDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, TATABÁNYA, TEL: 34/31W10, SZERVIZ: 34/311-561 AZOKNAK, AKIK MÉG NEM DÖNTÖnEK a tiszta uvioölim Programunk ideje alatt TRABANT, WARTBURG autóját 150 000 Ft-tól - 300 000 Ft-ig beszámítjuk az új SUZUKI vásárlásánál! Extra felszereltsegu SWIFT és SEDAN IX. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ARA: 39 FORINT 1998. JULIUS 1., SZERDA 24 ÓRA KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI °^*fS2TERe°^ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■■■■■ hmhhhhhh Gőzerővel dolgozott a T. Ház Honatyáink tegnap tartották plenáris ülésüket a Parlamentben. Számos téma került terítékre, egyebek mellett a tandíjmentes­ség, az alanyi jogon járó családi pótlék. A miniszterjelöltek minden ágazatban megkapták a támogatottsági többséget - hogy csak néhány témát említsünk. Az országgyűlés elfogadta a a Magyar Köztársaság miniszté­riumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslatot is, amelynek célja, hogy hatékonyabb és takarékosabb államszervezetet hoz­zanak létre. Magyarán: több lesz a minisztérium, de kisebb ap­parátus működteti majd. (írásunk az 5. oldalon.) Hídverő Napok - Dunán innen és túl Neszmély, a szlovákiai Vág- füzes és Búcs település lesz az idei Nemzetközi Hídverő Na­pok helyszíne július 4-étől. Az eseményt negyedik alka­lommal szervezi meg a Magya­rok Világszövetsége (MVSZ) és a Rákóczi Szövetség Híd­verő Regionális Szervezete. A rendezvény július 4-én a neszmélyi Millecentenárium Parkban kezdődik. A progra­mok sorából kiemelkedik a Hidak Európába című politi­kai és gazdasági konferencia, valamint a Mécseshajó fedél­zetére tervezett „Európába, de mindahányan!” címmel meg­hirdetett külpolitikai fórum. Vágfüzesen e napon oltár­képet szentelnek, és felavat- j ják a Hídverő-oszlopot. Ava­tóbeszédet mond Dobos László, az MVSZ Kárpát-me­dencei Régiójának elnöke, va­lamint Németh Zsolt, a Kül­ügyminisztérium politikai ál­lamtitkári tisztségének váro­mányosa. A Búcson tervezett hálaadó istentiszteleten, július 5-én Tőkés László Királyhágó-mel- léki református püspök is az igehirdetők között lesz. Az it­teni Hídverő-oszlop felavatá­sakor Csoóri Sándor, a Ma­gyarok Világszövetségének elnöke mond beszédet. A Hídverő Napok neszmé­lyi vásárára, a színes, táncos kultúrműsorra és a találko­zókra ebben az évben is tö­megeket várnak a Duna mindkét partján szombaton és vasárnap. Negyvenedik jubileumi Sobieski-emlékvízitúra Lampionos felvonulás a fénypont Ma kezdődik Esztergomban a 40. Sobieski-emlékvízitúra. A Dunán érkeznek a nemzetek, többségében lengyel és magyar csónakosok a királyi városba, hogy régi vagy új ismerősként, barátként üdvözöljék egymást. A Magyar Természetbarát Szövetség, az Esztergomi Ön- kormányzat, a Lengyel-Magyar Baráti Társaság és a lengyel ön­kormányzat rendezi az ese­ményt, amelynek dr. Könözsy László, Esztergom polgármes­tere a fővédnöke. A Prímás-szigeten két tábo­rozóhely áll a vendégek rendel­kezésére. Az egyik a sportcsar­nok és annak környékén lesz, a másik a Duna-parton, a parkos telepen. A találkozó ma kezdő­dik, a kora esti órákban érkez­nek a túrázók és a lengyel ven­dégek, akik kötetlen ismerke­dési estet tartanak. Csütörtökön az esemény fénypontjának ígérkezik a lam­pionos hajós felvonulás. Pénte­ken nyitják meg a jubileumi ki­állítást a megyei levéltárban 17.30-kor, amely a Sobieski-ví- zitúrák negyvenéves történetét eleveníti fel. 18.00-kor a lengyel és magyar himnusz elhangzása után koszorúzzák meg a Sobi- eski-szobrot. A Kolping-sporttelep terüle­tén a rendezvénnyel egyidőben nagyszabású sörfesztivál is várja a vendégeket. II. Bakonyi Néptánctábor Bakonyszombathelyen - A helyi művelődési ház má­sodik alkalommal rendezte meg a néptánctábort, ahova 145 táncolni vágyó fiatal érkezett. Tí­már Sándor Kossuth-díjas táncpedagógus, koreográfus és Túri György, a népművészet ifjú mes­tere tanítja a gyerekeket. Szombaton 14-16 óra között gálaműsoron mutatják be, hogy mit ta­nultak az egy hét alatt. Képünkön: Tímár Sándor és a gyerekek. fotó: Jusztin Csak a 24 ÓRA olvasóinak - Folytatódik a Seriffek ügyének tárgyalása Asztalra csapott a védőügyvéd Csaknem egy hónapos szünet után folytatta a Tatai Városi Bí­róság dr. Oláh Tibor vezette büntetőtanácsa az úgynevezett Seriff-ügyet. A névadó K. G. másod-, H. I. harmadrendű vád­lott - mindketten a Seriff becenevet viselik. K. G.-t Tatán, H. I.-t Tatabányán nevezik így. Különleges biztonsági óvintéz­kedéseket kellett elrendelni, ne­hogy az ellenérdekű felek egy­másnak essenek a per folyamán. Hiába volt azonban három erre az alkalomra a bíróságra rendelt rendőr, s hiába mellettük egy termetes németjuhász eb... A 24 Óra tudósítójának a ne­gyedrendű vádlott és az egyik tanú elmondta, hogy a büntetés­végrehajtási őrök kíséretében vonuló K. G. és H. I. összebilin­cselt kezükkel jelezték és mond­ták a bíróság folyosóján: lesz még következménye a fentebb említettek számára a tárgyaláson elmondottaknak, eljön számukra is a megtorlás. A kedden újra folytatódó per­ben már tíz alá csökkent a kihall­gatandó személyek száma. így reális az az elképzelés, hogy íté­let fog születni a jövő héten az M. S. és társai ellen indított bűn­ügyben, amelyet a Tatai Városi Ügyészség kezdeményezett lő­fegyverrel való visszaélés és más bűncselekmények okán. Az egyik tanú, akit a két vádlott a bí­róság folyosóján (is) megfenye­getett, félelemtől reszketve mondta el a bíróság előtt, hogy ő visszaadta azt a 22 000 német márkát, amelyet egy másik tanú­tól kért kölcsön. Ez a tanú vi­szont olyan módon hazudtolta meg adósát, hogy zengett a tár­gyalóterem. Miután a bíróság tudomására jutott, hogy az adóst megfenye­gették, a két érintett vádlott tá­vollétében hallgatta ki a tanúkat, akik két eltérő stílusú hangvétel­ben mondtak egymásnak ellent. A kölcsönt adó adta oda H. I.- nek a pénzátvételét tanúsító nyugta fénymásolatát, hogy pró­bálja meg visszaszerezni évek óta nem látott - tetemes - pén­zét, amelynek következménye pillanatnyilag az egyik vádpont, nevezetesen a zsarolásé. Mint más tanúk kihallgatása esetén, most sem járt sok sikerrel a büntetőtanács. Erősen ellent­mondó tanúvallomásokat kellett jegyzőkönyvezni. Hallhattunk egymás között tett fenyegető ki­jelentésekről, torokelvágás ko­rábban tett kilátásba helyezésé­ről, s volt a tanúk között olyan, aki bár a nyomozati anyagok szerint ott volt egy fegyver mu­togatásánál, az ügy egyetlen megvádolt szereplőjét sem tudta felismerni, mi több, állítása sze­rint még a kihallgatási jegyző­könyvek is másként lettek leírva a rendőrségen, mint ahogy azt ő mondta a nyomozónak. A fegyverek igazságügyi szakértője véleményében nem zárta ki, hogy az egyik éjszakai szórakozóhelyen a vád tárgyát képező időpontban eldördült egy fegyver, de a hangeffektus lehe­tett akár petárdától is. Az ajtón megvizsgált lövedék be- illetve kimeneti nyílása nem tipikus, azt utólag már babrálta valaki. Dr. Bárándi György ügyvéd egy asztalra csapással elköve­tett demonstrációja védence pozícióját erősítette, míg dr. Cseresnyés Antal ügyvéd to­vábbi tanúk kihallgatását - köz­tük egy rendőrét- kezdemé­nyezte, akiknek a vallomásai nagyban hozzájárulhatnak a régóta húzódó büntetőügy megnyugtató lezárásá­hoz. (berg) Kiprich csütörtökön mond igent vagy nemet Az elmúlt napokban a tatabá­nyai labdarúgó-szurkolókat leginkább az foglalkoztatta, hogy a TBSC és a holland Feyenoord egykori sztáija, Kiprich József visszatér-e régi sikerei színhelyére. A kiváló futballista sorsa hol­nap dől el véglegesen. Tatán megszűnik a szülészet A Tata Városi Kórház és Rendelőintézet szülészeti osztálya július elsejével megszűnik. A szülészeti-nő­gyógyászati fekvőbetegek el­látása ettől az időponttól a ta­tabányai Szent Borbála Kór­ház új szülészeti pavilonjá­ban történik. A tatai nőgyó­gyászati járóbeteg-ellátás (nőgyógyászati szakrendelés, terhestanácsadás, ultrahang- vizsgálat) változatlanul mű­ködik tovább a már megszo­kott helyen és időpontokban. Ford-nosztalgia Kovács Katival A hetvenes évekre emlékez­tető nosztalgiaárakkal várja az érdeklődőket a hét végén a Ford In-West Bau Kft. Rög­tön hozzátesszük, hogy ez tejre, kenyérre és sörre vo­natkozik majd, szombaton reggel fél kilenctől délután öt óráig a tatabányai OBI Áru­ház mögött. Á gyerekekre meglepetések várnak, aszfalt­rajzverseny is lesz. A felnőt­tek a márkakereskedés Ford Escort, Mondeo és Transit gépkocsijaival ismerkedhet­nek. Délután 2 órára sztár­vendég érkezik: Kovács Kati táncdalénekesnő. IDŐJÁRÁS 26, 27 C-fok (Részletek a 7. oldalon.) Juhász József, dr. Horváth István és dr. Vései Árpád Három kamara közös tájékoztatója - Mától vége a vállalkozók sorbaállásának?! Vizsgázik az egyablakos rendszer Ma életbe lép az úgynevezett egyablakos rendszer. A gaz­dasági kamarák ügyfélszolgá­lati irodáiban megkezdik a vállalkozói igazolványok el­készítésével kapcsolatos ható­sági ügyek intézését. Egy nyomtatvány kitöltése után számítógépes nyilvántartásba ke­rülnek a kérelmező adatai, s ez­zel megindul a „gépezet” annak érdekében, hogy mielőbb elké­szüljön igazolványa. Ily módon a leendő vállalkozók mentesülnek a különböző hivatalok előtti, sokszor félnapos sorban .állás alól. A kérelmező otthonában várhatja igazolványát, amit pos­tán küldenek el részére. Az egyablakos módszer beve­zetéséről megyénk három gazda­sági kamarája, az agrár-, a kéz­műves-, valamint a kereskedelmi és iparkamara együttes sajtótájé­koztatót tartott kedden Tatabá­nyán. Dr. Horváth István, a megyei kereskedelmi és ipar­kamara elnöke kiemelte, hogy az új hatósági feladat átvételé­vel közelebb kerülnek a vállal­kozókhoz, mert az új ügyfél- szolgálati irodákban az igazol­ványok kiadásán túl tanácsokat is kapnak a kamarai tagok. Dr. Vései Árpád, a megyei agrárka­mara ügyvezető alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az őster­melői igazolvány nem azonos a vállalkozói igazolvánnyal. A mezőgazdasági tevékenységhez - néhány szakma kivételével - nem kötelező a vállalkozói iga­zolvány kiváltása. Ezentúl is minden őstermelő­nek magának kell eldöntenie, hogy számára melyik igazolvány beszerzése a legelőnyösebb. Juhász József, a megyei kézműveskamara elnöke egyebek között azt hangsú­lyozta, hogy az egyablakos rendszer bevezetésével ugyan lényegesen egyszerűbbé válik a vállalkozások indítása, de ez nem jelenti azt, hogy kontroll nélkül lehet hozzájutni az iga­zolványokhoz. Ä kamarák ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó, jól (ki)képzett mun­katársak meg tudják ítélni, hogy jogosultak-e a kérelme­zők az okmányra. A kérelmezőknek tehát július elsejétől nem kell felkeresniük az ÁPEH-et, a társadalombizto­sítást és a statisztikai hivatalt. Mindezt helyettük megteszi a kamarai ügyfélszolgálati iroda. Továbbra is azonban a vállal­kozóknak kell beszerezni az er­kölcsi bizonyítványukat, illetve a munkájukhoz szükséges ható­sági engedélyeket. A kamarák ugyanis nem vállalhatják át a személyiségi jogokkal járó ira­tok beszerzését, ehhez az adat­védelmi biztos járul hozzá... Az új ügyintézés bevezetése jelentős informatikai fejlesztés­sel, kiadással jár. Az ehhez szükséges pénzt a kamaráknak maguknak kell előteremteni. - Ismét átvettünk egy feladatot a kormánytól - mondotta dr. Vé­sei Árpád -, de forrást, anyagi támogatást most sem kaptunk kiadásaink fedezésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom