24 óra, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-08 / 132. szám

12. oldal 24 Óra — Krónika 1998. június 8., hétfő Napi Lapél ________ D upla fohász A néphagyomány szerint, ha Medárd napján esik az eső, akkor negyven napig nem du­gulnak be az ég csatornái Erre, ahogy kinézek az ablakon - sok esélyt most nem látok. Igaz, Aig­ner Szilárd már hetek óta riogat meteorológiai jelentéseiben, hogy hétfőn, vagy kedden jön a zuhé. Hát.., hogy szelíden fo­galmazzak, Aigner úr is tévedett már. Egyelőre úgy tűnik, hogy a ladik és a gondola a sufniban marad. Helyette a sildes sapka az alkalmasabb viselet Ez a negyvennapos eső megfi­gyelésen alapuló, de ki is ez a szent Medárd, akinek a „nya­kába varrták” a záporokat Bará­tunk, egy frank származású kato­likus püspök volt Ő a gabona aratásának és a szüreti munká­nak a védőszentje. Ami meglepő: fogfájáskor is az ő közbenjárását kérik. Nekem is fája fogam, egy kis esőre, hogy a kánikula eny­hüljön. Azaz, mostanában dup­lán fohászkodhatok a derék szenthez. Bár ezekből a „könyör­gésekből” rendre kihagyom a negyven nap kifejezést, mert ennyi eső azért nem hiányzik. Vi­szont én már elértem a 40 sort, így itt, abba is hagyom az eszme- futtatást (petrik) A 24 Óra gyermekei Bartalos Má­ria Komárom­ban élő karak- ter-numeroló- gus szerint a ma születő gyermek következő főbb tulajdonságai alakulhat­nak ki: Az akarat uralja szemé­lyiségét Logika és elemező in­telligencia hatja át minden rez­dülését Gondolatait, érzéseit nem képes megosztani. Terveit megvalósíthatja, céljait elér­heti, de csak akkor, ha kommu­nikációs, koncentrációs képes­ségeit fejleszti, ügyességet és emberismeretet tanul. Egyensú­lyának megtartásához fizikai le­terhelésre és egyre nagyobb közösség elismerésre, szerete- tére lesz szüksége. 24. HÉT A NAP MONDÁSA „...Az ember csak kelle­metlenséget okoz mások­nak, ha nem ismeri a saját képességei korlátáit.” (O’Casey) 1998. JÚNIUS 8., HÉTFŐ A Nap kel: 4 óra 48 perckor, nyugszik: 20 óra 39 perckor. A Hold kel: 18 óra 48 perckor, nyugszik: 4 óra 4 perckor. MEDÁRD napja Germán eredetű név, jel.: hatalmas és bátor. 9 További névnapok: El­lák, Kaliiopé, Medárda, Tas, Vilmos, Zaránd. ÉVFORDULÓ • E napon hunyt el 1809- ben Thomas Paine ameri­kai prózaíró, politikus. Gyászközlemény Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér, REIBER FERENC életének 79. évében csen­desen elhunyt. Temetése 1998. június 9-én, 17 óra­kor lesz az almásfüzitői temetőben. A gyászoló család Majk az égből - A Vértes lábainál, festői környezetben található a gyönyörű barokk műenúékegyüttes, Majk. A Csá- | kyak, a Hochburgok, a Zichyek és Esterházyak voltak a kör­nyék legismertebb birtokosai. Esterházy Móriczné sokáig la­kott az egyik cellaépületben. A kamaiduli szerzetesek 1733- ban telepedtek meg itt, s ma is a fő turisztikai útvonalakba tar­tozó látványosság hirdeti emléküket. fotó: haraszti [ Holnapi számunkban olvashatják • Környe. A község tavának sorsa régóta szívügye az ön- kormányzati képviselő-testületnek. Az utóbbi időszakban iszaphegyeket szállítottak a környező helységekbe, helyreál­lították a völgyzáró gátat, kijavították a vízzáró zsilipeket. Összesen mintegy huszonötmillió forintot áldoztak a rendbe­hozásra. A részletekről és a tervekről Horváth Miklós polgár- mester nyilatkozott a 24 Órának. Hirdetések ÉDÁSZ Rt. tatai kiren­deltsége értesíti T. Fo­gyasztóit, hogy áramszü­netet tart az alábbi helye­ken és időpontokban: 1998. június 15-17., 8-16 óráig Tar dós: Alkotmány u., Rákóczi u., Dózsa Gy. u., Jánosik u., Szegfű u. 1998. június 18-19., 8-16 óráig Tardos: Márvány u., Jókai u., Csalogány u., Kiskert u., Bartók u., Kos­suth u., Rózsadomb terü­letén. A hálózat élet- és vagyonbiztonsági szem­pontból folyamatosan fe­szültség alatt állónak te­kintendő. Kérjük az érin­tettek megértését. Érettségizetteket felvesz nappali felsőfokú, esti/le- velező középfokú szak­képzéseire az Idegennyelvi Titkárnőképző Magánis­kola. 06-1/350-8427. tíbl f]•';,( ülíaLÍÍ't J8s bibes Ohasáink! to*1*!** Kamionos fesztivál - 24 óra Nyertes totótippelők A kamionos fesztiválon a 24 Óra sátornál 346-an töltöttek ki szellemi totót. Ebből 39-en ér­tek el 12 találatot. Sorsolás útján 24 Órás pólót nyertek: Südi Szabolcs (Tatabá­nya, Vadász u. 83.), Haraszti Edina (Tatabánya, Sárberki ltp. 211.), Nagy Lajosné (Tatabá­nya, Köztársaság u. 23.), Kolo- zsi Istvánné (Tatabánya, Győri u. 16/B.), Bemáthné B. Renáta (Tatabánya, Szőlődomb u. 34.), Fekete Adrienn (Tatabánya, Gál ltp. 218.), Haintz Erzsébet (Ta­tabánya, Tompa M. u. 40.), Bó- dai Zoltán (Oroszlány, Fürst u. 4/2.). A nyeremények június 8-án 10 órától átvehetők a kiadó ter­jesztésén (Tatabánya, Fő tér 4. III. emelet 316-os szoba). MOZI TATABÁNYA, TURUL: Hercule és Sherlock - magya­rul beszélő francia vígjáték (17.30 órakor). A vadon fog­lyai - amerikai film (19.30 órakor). TATABÁNYA, T-BOY AUTÓSMOZI: Zimmer Feri (21.30 órakor). TATA, PÁNEURÓPA (tele­fon 380-392): Tudom, mit tettél tavaly nyáron (PEUMO 18 órakor). Különösen veszélyes (20 órakor). ESZTERGOM, PETŐFI: Gyilkos donor (18 órakor). Deep impact (20 órakor). ESZTERGOM, DUNA AU­TÓSMOZI: Kinek a papné (21 órakor). KOMÁROM, JÓKAI FILMSZÍNHÁZ: A kis hable­ány (18 órakor). A boldogító nem (20 órakor). NYERGESÚJFALU, VIS- COSA MOZI: Titanic (18-kor). Baross Gábor köszöntése A „vasminiszter” emléktáblája A „vasminiszterként” is tisztelt Baross Gábor 150 éve született A jeles reformkori politikusra emlékezve az ország számos te­lepülésén avattak emléktáblát az évforduló alkalmából. A ki­rályvárosban sem feledkeztek meg az egykori diákról. ESZTERGOM Gimnáziumi éveinek egy részét itt végezte a felvidéki szárma­zású fiatalember a múlt század hatvanas éveiben - hangsúlyoz­ták a megemlékezők a vasútál­lomáson. Ecker Erzsébet, a régió vas- útigazgatója és dr. Ámon György alpolgármester részle­tesen elemezte a kiváló szak­ember sokoldalú tevékenysé­gét, akinek meghatározó része volt az ország fejlődésében, majd együtt leplezték le a vas- miniszter, egykori esztergomi diák emléktábláját. Ecker Erzsébet vasútigaz- gató beszédét mondja FOTÓ: JUSZTIN Szeretni jó Csáky Ida rajzai A tatabányai József Attila művelődési ház - Alsógalla központjában - fontos kiál­lítóhellyé vált az utóbbi időben. Most, a könyvheti program jegyében Csáky Ida grafikusművész meseil­lusztrációi kerültek a falakra. Egy könyvet „nyitott szét” a művésznő, a Szeretni jó című, frissen megjelent meseköny­vének színes rajzait „lapozza fel” az érdeklődő számára. A meseillusztrációk a könyvből kilépve is élményt jelentenek. Arról is vallanak, hogy az a mesevilág, amelyet Csáky Ida felfedez szá­munkra, nagyon is közel áll hozzánk. Állatfigurái kedve­sek, szeretetre méltóak, és a gonosz boszorka sem riasz­tóan csúnya, inkább szeretetre vágyó, magányos ember. Á művésznő több mint tíz éve rajzol, illusztrál és alkot könyveket - jó irányba ve­zeti a kis olvasók ízlését, fantáziáját. Ki tudja, merre jár? A grafikán látható férfi május 15-én 13.30 óra körül vásárlási szándékkal betért a II. Győri úton található PORST üzletbe. Az eladótól kikért egy Pola­roid típusú fényképezőgépet és egy Panasonic gyártmányú sé­tálómagnót. Amikor az eladó a pénztárgépbe ütötte volna a vé­telár összegét, az ismeretlen tet­tes felkapta a szatyrot, és a 19 ezer forint körüli számla kifize­tése nélkül távozott. Személyleírása: 38-40 éves lehet, 180 centiméter magas, kövér testalkatú, arca hosszú­kás és borostás. Haja sima, fa­kószőke, hátul hosszabbra nö­vesztett. Kérjük, aki felismeri, illetve hollétéről érdemleges in­formációval rendelkezik, te­gyen bejelentést a tatabányai rendőrkapitányság vizsgálat osztályán személyesen, vagy te­lefonon: 34/310-777, (23-74-es mellék). Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 23. játékhéten az ötöslottón az alábbi nyerőszá­mokat sorsolták ki: 27,33,66,76,81 Jokérszám: 087915 Hatoslottó nyerőszámai: 4,11, 24, 26, 34,44, A pótszám: 28. Szuperexpressz Szobafestőket felveszünk. 06-30/366- 350. Tatabányára érkezett a szőnyeg és ta- karótűra. Csak egy napig! Az év szen­zációja: 2x3-as gépi perzsaszőnyegek 50 % árengedménnyel, 9900 Ft-ert vá­sárolhat. A soproni Szőnyeggyár Rt. és a szombathelyi Latextil Rt. szinte teljes választékával és egyéb lakástextil árukkal (ágynemű, ágytakaró) várjuk kedves vásárlóinkat. Normál takarót 1500 Ft-tól kínálunk. A vásár helye A Közművelődés Házában lesz június 9- én, 9-17 óráig. Ne feledje! 9900 Ft-ért már 2x3-as szőnyeget vásárolhat! Te­lefon: 30/537-80. Hahota Gyógyszertári Például... ügyelet Június 8-12-éig- Gyerekek, milyen a nehéz munka? Dorog: Szent Margit, Rá­- Például az én papám kóczi u. 9. örökös szenvedés árán ke­Esztergom: Kolos, Petőfi resi meg a pénzét. u. 30.- Miért, Jancsika, Mi a te Kisbér: 11/12. Batthyány papád? tér 4., állandó ügyelet.- Fogorvos. Komárom: 8-9-én: Bal­Utcán zsam, Klapka u. 3., 10-én: Mentha, Jedlik Á. u. 12., 11-12-én: Vásártér (Szőny),- Miért bömbölsz, kisfiú? Széchenyi u. 81.- Brühühü... elvesztettem Nyergesújfalu: Kék egy húszast. írisz, Tompa u. 5.- Tessék, itt van egy hú­Oroszlány: Szt. Márk, szas. Na most meg mit bőgsz Móricz u. 4/A. megint? Tata: 8-án: Capricomus,- Hogy miért nem egy öt­Eötvös u. 14., 9-én: Városi, venest vesztettem el...! Kossuth tér 2., 10-én: Sani- tas, Váralja u. 6., 11-én: Nélkülözhetetlen Castanea, Gesztenyefasor 6., 12-én: Tóvárosi, Ady u.-Péter, megint elkéstél... 7.- Igen, mert a papámnak Tatabánya: Hunyadi, szüksége volt rám otthon. Turul u. 2.-Miért? Tokodaltáró: József A.- El akart fenekelni! u. 35. SúMm vÁmáiFi 20-50%-os árengedmény!!! a Tatai Fényes Áruházban A nagy sikerre való tekintettel akciónkat 1998. június 12-ig meghosszabbítjuk!! Számos új termék kerül az akcióba, például: 2 millió forint értékű szőnyeg, szőnyegpadló nagy választékban 20-40% Gyermekeknek:- Minden gyermekcipő, szandál, papucs 40 %- Minden játék 30 %- Számos más gyermekruha 20-40 % Felnőtteknek:- Minden női, férfi konfekció 20-40 % (öltönyök, pantallók, blézerek, kosztümök, blúzok, aljak)- Felnőtt márkás szabadidőruhák 30-40 %- Valamennyi farmeráru 20%- Minden női szandál 20%- Minden női, férfi póló 50% Családoknak: .- Minden függöny 20%- 5 millió értékű bútor 30%- Étkészletek, fürdőmérlegek, edények 30% Ismerje meg a Fényes Áruház kínálatát!!! 2575

Next

/
Oldalképek
Tartalom