24 óra, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

éRSéqí cÁloLó IX. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ARA: 39 FORINT 1998. JUNIUS 2., KEDD {fűiden ftedtlen 2. o/dcd KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI UtíM Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Lóerők dübörögtek a megyeszékhely útjain Ezúttal is látványosra si­keredett a IV. Nemzetközi Kamionos Fesztivál Tata­bányán. Szombaton reg­gel a város útjain dübö­rögve vonultak fel a több száz lóerős kamionok. A sportcsarnok és környéke adott otthont a találkozó­nak. Kamionos ügyességi verseny, szakmai bemu­tató volt a nappali prog­ram, este pedig a szoká­sos bállal múlatták az időt a látogatók. Vasárnap a fesztivál fénypontja a gyorsulási verseny volt. Nagy sikert aratott a heli- kopterezés. Igaz egy-egy repülés sokba került - a gyerekek 2500, a felnőt­tek 3000 forintért emel­kedhettek a levegőbe - mégis megállás nélkül repkedett a megyeszék­hely fölött a négyszemé- Kamionkonvoj a levegőből lyes helikopter. Nem esett folt a Duna „becsületén” Hivatalos jelzés ugyan nem ér­kezett a magyar szakhatósá­gokhoz, a hírügynökségi jelen­tések részletesen beszámoltak arról, hogy Alsó-Ausztriában, Melk közelében szombaton mintegy 40 tonna kőolaj öm­lött a Dunába. A Marianne nevű német szállítóhajó ugyanis egy víz alatti sziklának ütközött és léket kapott. A hajót vasárnap délutánra meg­javították - közölte az alsó-auszt­riai rendőrség. A hajó repedéseit betömték, az olajszállítmány ki nem ömlött részét, valamint a be­folyt vizet kiszivattyúzták. Az erős széllökések a késő dél­utáni órákban elsodorták a vízbe ömlött olaj szétterjedését gátló, 400 méter hosszan elhelyezett te­relőelemeket. A mentőalakulatok ezután nagy területre kiteijedő vegyszeres eljárással, kötőanyag­gal próbálkoztak - sikerrel. Mohos Pál, az Országos Víz­ügyi Főhatóság ügyeletes mér­nöke lapunk érdeklődésére el­mondta: május 30-án történt a baleset, ám mindeddig a folyó magyarországi szakaszán szeny- nyeződést nem észleltek. Szomszédaink az esetről nem küldtek figyelemfelhívó hivatalos tájékoztatást, holott az efféle szakmai kötelezettségnek eleget szoktak tenni. A „mulasztás” minden bizonnyal azzal magya­rázható, hogy gyors és eredmé­nyes mentőakcióval útját állták az olaj teijedésének. Informátorunk hozzátette: a dunai baleset - amelyet föltehe­tően a radarberendezés meghibá­sodása, illetve kormányozási hiba okozott - voltaképp szerencsés kimenetelű volt, hiszen a német hajó összesen több mint másfél ezer tonna kőolajat szállított. Ha ekkora mennyiség ömlött volna a folyóba, valószínűleg a Duna ma­gyar szakasza sem mentesülhetett volna a szennyeződéstől. Hat évtizeddel ezelőtt, június elsején szűnt meg Tóváros köz- igazgatási önállósága, s az Öreg-tó partján fekvő település az­óta is szerves része Tatának. A két község egyesítésének 60. év­fordulója alkalmából nagyszabású ünnepségsorozatot szervez­tek a hét végén, amelyen nagy számban vettek részt a külföldi testvérvárosokból érkező választott vezetők és vendégek. Az első programot pénteken tar­tották a Cziffra malom előtti ha­tárkőnél, ahol a két település jel­képes határa húzódott egykoron. Itt, a városrészek különböző korosztályú csapatai kötélhú­zásban mérték össze erejüket. Egyetlen kivétellel a tataiak nyertek. Győzelmeik hűen tük­rözték a történelmi valóságot, hiszen 60 éve is Tata „húzta át” Tóvárost, és nem fordítva. Azóta már több mint fél év­század telt el, s azoknak lett iga­zuk, akik a közös fejlesztések­ben látták célszerűbbnek a jövőt. Ma már semmilyen ellentét nincs a városrészek között, s mindenki büszkén vallja tatai­nak magát. Ennek ellenére vasárnap dél­után néhány órára két táborra oszlottak a helybéliek, akiknek 30-30 fős csapatai a Vaszary is­kola tornatermében vetélkedtek. Sokáig úgy látszott, hogy dön­tetlen lesz a végeredmény, de a legvégén kiderült, hogy a múlt ismeretében a tóvárosiak jeles­kedtek jobban. Győzelmükről mégis lemondtak annak fejében, hogy a „beolvasztott” városrész nevét valami­lyen formában hivatalosan is örökítse meg a képviselő-tes­tület. Ez még nem történt meg, de a városhoz kö­tődő öt könyv és egy idegen- forgalmi kiad­vány már meg­jelent, amelye­ket ugyancsak most mutattak be a nagykö­zönségnek. Az érdeklődők megtekintették a test­vérvárosok művészeinek gálaest­jét is vasárnap este, míg hétfő dél­előtt a Testvérvárosok parkjában ünnepeltek együtt. Délután felavatták az Eszter- házy-sétányt, ahol nosztalgia pik­niket rendeztek az 1930-as évek hangulatában, este pedig a sza­badtéri színpadon a Szegedi Nemzeti Színház előadásában volt látható Mozart Varázsfuvola című operája. (írásunk a 2. oldalon.) Kerti Katalin polgármester a testvérvárosok vezetőivel az Eszterházy-sétány felavatásán Miniszteri értékelés Szomor. A németországi Rajna-Pfalz tartomány külügy- és sportminisztere, Walter Zu­ber - küldöttség élén - vasár­nap ellátogatott a szomori nemzetiségi fesztiválra, ahol rögtönzött értékelésében örömmel állapította meg, hogy Rajna-Pfalz és Komárom-Esz- tergom megye között 1991 óta egyre szorosabbra fűződő kap­csolatok alakulnak ki, amely különösen a sport, a rendőrségi és a tűzoltósági együttműkö­désben és testvéri kapcsolatok­ban nyilvánul meg. Megra­gadva az alkalmat, a tartomá­nyi politikus ajándékot nyújtott át Nagy Györgynek, a település polgármesterének. Virág és főhajtás Oroszlány. Május utolsó va­sárnapján, a hősök napján a Rákóczi Szövetség kezdemé­nyezésére az evangélikus temp­lom falán lévő I. és II. világhá­borús emléktáblánál tiszteleg­tek a város vezetői, civil szer­vezetek tagjai, az elesettek hozzátartozói. Nagy Elemér At­tila, a helyi Rákóczi Szövetség elnöke sajnálatosnak tartotta, hogy a városnak nincs hősi em­lékműve. S a Rákóczi Szövet­ség nevében kérte a jelenlévő­ket, hogy támogassák azt az el­képzelést, akaratot, hogy közös összefogással Oroszlányban is létesüljön hősi emlékmű. Közös körzet Epöl/Máriahalom. Az eddigi tapasztalatok szerint jó döntés volt a közös - epöli és mária- halmi - háziorvosi körzet lét­rehozása. A két településen felváltva rendel délelőtt - reg­gel nyolctól tíz óráig - és dél­után - kettőtől négy óráig dr. Lassú Imre. 27, 28 C-fok (Részletek a 7. oldalon.) Pünkösd szent ünnepén - Pünkösd ünnepe nemcsak a húsvéti időszak befejezésének, hanem az egyház születésnapjának ünnepe is. Pünkösdvasárnap a magyar katolikusok központ­jában ugyanúgy, mint szerte a keresztény világban, a bérmálkozók, azaz a hitükben nagykorúvá válók tettek fogadalmat. E jeles napon osztja ki az egyház felnőtté érő fiainak a bérmálás szentsé­gét. Az erre felkészült fiatalok, mintegy százan az egyházmegyéből, szüleikkel és bérma-kereszt- szüleikkel együtt várták a zsúfolt bazilikába érkező Paskai László bíboros, prímás, esztergom-bu- dapesti érseket. Ő az apostolok utódaként végezte a bérmálás szentségének átadását. A főpász- tomak Kovács Tibor kanonok atya, a bazilika plébánosa mutatta be a bérmálkozókat. Elmúlt a pakuraveszély IDŐJÁRÁS Tata és Tóváros közös 60 éve - Büszke városlakók - Külföldi vendégsereg Kötelet húztak a határkőnél Ausztria bemutatkozik Tatabánya. Június 4-én 9 órakor nyitják meg a Keres­kedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmun­kásképző Iskolában az Ausztria bemutatkozik című kiállítást. Ausztria rendkívüli és meghatalmazott nagykö­vete, dr. Hannes Pórias ajánlja a kiállítást az érdek­lődők figyelmébe. Ausztria idegenforgalmáról Kapus György, az Osztrák Nem­zeti Idegenforgalmi Képvi­selet igazgatója tart korre­ferátumot. Dr. Hannes Pó­rias régiónk és Ausztria kapcsolatáról szól majd. Fűrész Józséf a megyei ipari és kereskedelmi ka- : mara alelnöke a megye gaz­dasági helyzetét elemzi. GOMBKÖTŐ GÁBOR JEGYZETE Hétköznapi trükkfelvételek... A z ünnepeken mindig könnyedebb kézzel költ az ember. „Szórja a pénzt”. Nem is olyan ne­héz. Forognak a hinták a téren, a gyerek nem akar leszállni megszokott helyéről, amíg csak meg nem szédül. Keleti csemegéket kínálnak a sátrasok, már harmincöt forint egy gombóc fagyi, és háromnál kevesebbel el sem érdemes kezdeni. Habzik a hideg sör a tálcákon, ha meghívod a barátaidat - ug­rott egy zöldhasú Bélás... Aztán még nem is ettél a sült kolbászokból, a rablóhús­ból. Észre sem veszed, hogy kifosztottak, pedig a tömegben nézelődő zsebe sek szerencsére el is kerültek... Ekkor odaáll eléd egy öregember. Ruhája ko­pott, de tiszta, nem is teljesen ágrólszakadt. A keze reszket, amint eléd tolja kérges tenyerét. Or­vosságra kellene, nyolcvannégy forint az Algopi- rin... A zsebedben kotorászol, nyolcvannégy nincs nálad kerek pénzben, persze hogy egy százast kell adni a szegény öregembernek. Eszedbe se jut, hogy a gyógyszertár nincs is nyitva, és hogy mi­ért kell ennek a reszkető kezű öregnek éppen Al- gopirin. Mindegy. Olcsón megúsztad, nyolcvan- négy forintért ma már nem kapsz gyógyszert se­hol. Egy fröccsre futja talán belőle a reszkető ke­zűnek, számára az is gyógyszer lehet... A buszmegállónál megszólít egy fiatal nő. Kér, de azért kicsit erőszakos. Neki csak huszonnégy forint kellene. Tegnap óta nem evett, a szülei ki­tagadták, egy fillérje sincs... Előkotorászod a zsebedből a megmaradt százasodat. Holnap neked sem jut reggelire - míg el nem jutsz egy pénzkiadó automatához, szeren­csédre lehet még a bankszámládon valamennyi. M ég látod az autóbuszról, hogy az ismerős, sokszor megfigyelt öregasszony felnyitja a szeméttároló tetejét, és szakavatott mozdula­tokkal száraz kenyér, ételmaradék után kutat, ő nem talál ki semmiféle trükköt, megdolgozik a mindennapiért... Bár koldulni is nagyon ne­héz kenyérkereset lehet... Kérni sem lehet egyszerű A pilisszentlélek! Pálos Monostori búcsú látványos mű- j sorsorozata sokakat vonzott szombaton és vasárnap. Nemzeti­ségi műsor, lovaglás, ősmagyar íjászverseny és a világhírű Kecskés együttes Szentendréről szórakoztatta a jelenlévőket. Képünkön az íjászverseny korhű öltözékben látható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom