24 óra, 1998. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

IX. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ÁRA: 39 FORINT KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Szőirzászlaja Vasárnap lórakor a szőnyi Hősök terémnepélyes kere­tek között a\ják fel a telepü­lés zászlaját/lűsort adnak a Bozsik iskolanulói, közre­működik a formátus egy­házközség ktsa. Este 6-kor ünnepi istenzteletet tarta­nak a ’48-as hők emlékére a református tejlomban. MSZGZ-díj Az egykori S)T-díj tavaly óta MSZOSZíj néven is a szakszervezet művészeti díja maradt, t idén a me­gyei képvisekndítványára a tatabányai hyász Kép­zőművész Köiapta a díjat, amelyet a I vezetője, Krajcsirovits mrik kép­zőművész vett április 30- án, Balatonfüren. Tűzoltó-elmerés A közelgő Flőn-nap al­kalmából a Belyminiszté- rium központi inepségén tűzoltó tanácsi címmel tüntették ki ütörtökön Lengyelfi Lászli a tatabá­nyai tűzoltóság íagyát. A tűzoltótechnika jlesztésé- ért elismerő oklelet vehe­tett át Bencsik 'nos pol­gármester. Az IPOSZ éaz adó Az IpartestületelOrszágos Szövetségének 1,gyűlése dokumentumot födött el az idei cselekvési ogram- ról. A szervezet undent megtesz azért, hogtz adó­rendszer mielőbbi ijlvizs- gálata megtörténje Első­sorban a tb-terhekeaván- nak könnyíteni. IDÖJÁRÁ 19, 21 C-fok (Részletek a 16. ólam.) +i* Esztergom vendége volt Lech Walesa Walesa érdeklődve hallgatja az előadást fotó: kiss t. j. A magyar államalapítás székhe­lyén neves és legendás vendég szólt fiatalhoz és idősebbekhez közös Európánk megteremté­sének feladatairól. Lech Walesa, egykori len­gyel hajógyári munkás, a Szo- lidamosty vezetője, majd köz- társasági elnök a Fidesz-MPP csütörtöki rendezvényének vendége volt, amelyen megje­lent Orbán Viktor pártelnök is. A részletekről a 4. oldalon számolunk be. Itt adunk össze­foglalót Lotz Károly miniszter tatai látogatásáról és kedvcsiná­lót Pozsgay Imre új könyvéhez. (A választási kampány hajrá­jára esett az idén május 1. A munka ünnepének néhány megyei rendezvényéről képes tudósítás­ban számolunk be a 3. oldalon.) Jóváhagyott hármas együttműködés - Testületi ülés Tatabányán Tavaly hetvenezren megúszták Tatabánya a bűnügyi fertő- zöttséget és a városi rendőr- kapitányságok felderítési mutatóját tekintve az első helyen zárta a múlt évet Magyarország megyeszék­helyei között - derült ki a képviselő-testület csütörtöki ülésén. A ténymegállapítás Végvári István alezredes, városi rendőr- kapitány Tatabánya bűnügyi- és közbiztonsági helyzetéről, a kapitányság múlt évi munkájá­ról szóló írásos tájékoztatójá­nak szóbeli kiegészítéseként, árnyalásaként hangzott el. Tavaly a megyeszékhely la­kosságából mintegy öt és fél ezer ember kárára történt vala­milyen bűncselekmény, hetven­ezer lakos sérelmére viszont nem. Csírájában már jelen van a városban a szervezett bűnözés is. Bizonyosra vehető, hogy még az idén megkezdi a munkát a vá­rosi fogda. (Aminél - mint kide­rült - elképzelhető, hogy az őr­zési feladatot valamely őrző­védő vállalkozás látja majd el.) Több hozzászólást követően a testület elfogadta a tájékoz­tató jelentést. Csakúgy, mint a napirend további részében a bűnmegelőzési és közbizton­sági bizottság, a közterület-fel­ügyelet és a helyi polgárőrség tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót. Áldását adta a testület a rendőrkapitányság, a polgárőr­ség és az önkormányzat hármas együttműködésére vonatkozó megállapodásra is. R. Z. Földrengés, árvizek - veszélyzónák Magyar-szlovák polgári védelmi konferencia Nem első, de nem is utolsó alkalommal találkoztak egymással azok a magyar és szlovák szakemberek, akik a Duna két partján élők polgári védelmi biztonságáért felelősek termé­szeti vagy ipari katasztrófák esetén. KOMÁROM A két ország küldöttségét Amb- ris József ezredes, az országos parancsnokság főigazgatója, valamint Jozef Burak, a nyitrai kerület főosztályvezetője ve­zette. A házigazdák nevében Zgyerka Pál Komárom-Eszter­gom megyei parancsnok kö­szöntötte a vendégeket, majd Győr-Moson-Sopron és Pest megyei kollegáival együtt el­mondták, milyen veszélyzónák vannak a mi térfelünkön, s mit tesznek az elkerülhető kataszt­rófák megelőzéséért. Hasonlóként cselekedtek a szlovák fél képviselői is, akik a magyszombati illetve a nyitrai kerületből érkeztek. Ők is fon­tosnak tartják a térségben bár­mikor bekövetkezhető földren­gések okozta károk mérséklé­sét, s igyekeznek mindent meg­tenni azért, hogy a hegyekből alázúduló tavaszi árvizek ne veszélyeztessenek senkit. Természetesen szóba került a még nem üzemelő Mohi atom­erőmű és a bősi vízlépcsőrend­szer biztonsága is, amivel kap­csolatban úgy fogalmaztak, hogy ezek miatt nem kell aggódni. Hat fiút nevelt a hazának Margit néni Bajnán, a polgármesteri hivatalban adta át Váradi Sándor ezredes, megyei hadkiegészítő parancsnok Keleti György honvédelmi mi­niszter üdvözletét és Végh Ferenc altábornagy 30 ezer forintos pénzjutalmát özvegy Szatai Lászlóné Margit néninek, akinek hat fia, László, György, Béla, Gyula, István és József, egyaránt letöl­tötte a katonaidőt. Ratkó József Zsoltár Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak; egyetlen halott sincs közülük; fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyerekkel; megöletnek minden halottal - harmadnapra föltámadnak, mire virradna. Adassák nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját. (Anyák napi összeállításunk a 7. oldalon.) Tájjellegű kutyák!állast rendeztek Komárom­ban, immáron hatodszor. A Kiáromi Napok eseményei kö­zött szereplő látványosságra ic 250 ebet neveztek az ország távolabbi részéről is ideérkezelazdák és tenyésztők. A fajta­győztes házőrzők idén először iát is kaptak. fotö: kiss Történelmi elégtételt adott Amerika Az amerikai szenátus - közép-európai idő szerint a péntek hajnali órákban - ratifikálta a Csehország, Lengyelország és Magyarország NATO-csatlakozásá- ról készült jegyzőkönyvet. A bővítésre nyolcvan szenátor adta a sza­vazatát és csak tizenkilenc ellenezte. A döntéssel elhárult a legfontosabb törvény­hozási akadály a hármak csatlakozásának az útjából. Kanada, Dánia, Norvégia és Németország után az Egyesült Államok az ötödik NATO-tagország, amely szentesí­tette a bővítést. Bili Clinton amerikai elnök fontos mér­földkőnek nevezte a döntést az egységes, demokratikus és békés Európa megterem­tése felé vezető úton. Madeleine Albright külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy a három közép-európai ország NATO-csat- lakozásának jóváhagyásával a szenátus történelmi igazságot szolgáltatott. Clinton: „Mérföldkő” fotó: feb/reuters A közép- és kelet-európai új demokrá­ciákba vetett bizalom és remény egyér­telmű megnyilvánulása az amerikai szená­tus szavazása a NATO-csatlakozási jegy­zőkönyvek megerősítéséről - jelentette ki Brüsszelben az észak-atlanti szövetség szóvivője. Kovács László külügyminiszter úgy véli, hogy az Egyesült Államok szenátusa ezzel a határozattal elismerte Magyaror­szág eredményeit, a demokrácia, a jogál­lam, a piacgazdaság kiépítését, a politikai és gazdasági stabilitást, a haderő átalakítá­sát, valamint az országnak a térségben ját­szott stabilizáló szerepét. A parlamenti ellenzéki pártok vezetői a hírt kommentálva arra hívták fel a figyel­met, hogy a magyar külpolitikának már a rendszerváltáskor, 1990-ben kitűzött célja volt a NATO-bővítés, és ennek végrehaj­tását a mostani kabinet - teljes konszenzus alapján - folytatta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom