24 óra, 1998. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

IX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ÁRA: 39 FORINT Bátor Zoltán -ankételőzetes (6. oldal) KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Esztergom főváros lesz (?) M int képünkön is látható, a nép megelégelte már, hogy Budapest az ország fővárosa. Esztergom szeretne újra Ma­gyarország fővárosa lenni. Az előkészületek megtörténtek, az Alkotmánybíróság tagjai rövi­desen a király városba költöznek. Bizalmas forrásból származó hí­rek szerint a májusban megvá­lasztott honanyák és honatyák közvetlenül az eskütétel után közfelkiáltással megszavazzák, hogy Esztergom legyen hazánk fővárosa. (Április elsejei jegyzetünk a 3., összeállításunk a 7. oldalon.) Elszánt Esztergom-párti tün­tetők a mostani fővárosban Mondd a bankod, s megmondom, ki vagy... Vezet a folyószámla Jóllehet, egyre több bank működik az országban, a pénzintézetek ismertsége meglehetősen csekély a lakos­ság körében. Ezt állapította meg a GfK Hun­gária Piackutató Intézet abban a felmérésében, amelynek során négyezer, a felnó'tt lakosságot reprezentáló személyt kérdeztek meg arról, mennyire tájékozot­tak a bankok szolgáltatásairól. A piackutató intézet jelen­tése szerint a piacot változatla­nul a hagyományos „nagyban­kok” uralják. A legfontosabb pénzintézetnek a válaszolók többsége az OTP-t tartja, ezt követi a Postabank, majd a ta­karékszövetkezet. A felmérés tanúsága szerint a kisebb településeken a takarék- szövetkezetek a legkedvelteb­bek, a nagyvárosokban azonban népszerűbb és ismertebb a Citi­bank, a Postabank és a CIB Bank Hungária. A megkérdezettek háztartá­sának havi nettó jövedelme alapján megfigyelhető, hogy a takarékszövetkezetek az ala­csonyabb jövedelműeknél, a nagybankok pedig a jobb kö­rülmények között élők körében népszerűek. A bankok ügyfelei zömmel 30-49 év közöttiek, többnyire felsőfokú végzettségűek. A szol­gáltatások közül legtöbben az át­utalási betétszámlát említették, ezt követi a betétkönyv és a hitel. Lánykereskedőket lepleztek le A BRFK az osztrák rendőrség­gel együttműködve leánykeres­kedő szervezetet leplezett le Budapesten. Az osztrák állam­polgárságú P. Walter zuglói la­kásában 17-19 éves román, szerb és ukrán lányokat dolgoz­tatott prostituáltként. A házkutatás során a lányok adatait tartalmazó több száz kartont találtak a rendőrök. A hölgyeket azzal csábították Magyarországra, hogy innen Nyugat-Európába, főleg Auszt­riába, Svájcba és Olaszor­szágba viszik baby-sitternek. P. Walter ezen kívül magyar lá­nyokat is utaztatott Ausztriába, akik call-girlként és táncosnő­ként dolgoztak. Ök tudatában voltak annak, hogy milyen munkát kell végezniük. Az osztrák férfit magyar élettársa segítette. P. Walter előzetes letartózta­tásban van, a vizsgálat egyebek között kerítés és üzletszerű ké- jelgés elősegítése bűntett ala­pos gyanúja miatt indult meg ellene. Csak a olvasóinak - A vád: emberölés kísérlete Éjszakai ütés-verés a temetőben Kedden ítéletet hirdetett a megyei bíróság Dudás Györgyné dr. büntetőtanácsa abban a bűnügyben, amelyben három ta­tabányai fiatalembert - köztük egy fiatalkorút - emberölés bűntette kísérletével vádol a megyei főügyészség. A tanúk meghallgatásával be­fejezték a bizonyítási eljá­rást. A perbeszédek során dr. Wiederkomm Aurél vádbeszé­dében fenntartotta a vádirat­ban foglaltakat. Eszerint 1997. március 21­én éjszaka Tatabányán D: Já­nos sértett az egyik vendéglő­ben szórakozott, akárcsak a fiatalkorú D. László, L. Péter és H. Ádám. 23 óra tájban, zárórakor valamennyien tá­voztak. D. János ekkor már annyira részeg volt, hogy támogatni kellett. A sértett az öreg bánhidai temetőig együtt haladt a fia­talokkal. A temetőhöz vezető bejárónál beszélgetés közben felmerült, hogy D. János fia erőszakos nemi közösülést követett el, ezért felelősségre kellene vonni. H. Ádám kezdte meg a bántalmazást. (Cikkünk a 3. oldalon.) mása Esztergom. A 6. Champion-Magyar Aszfalt Rallye sajtótájékoztatóján a szervezők a részle­tekkel is megismertették az érdeklődőket. Felvételünkön Serényi Péter sajtófőnök, mellette Hor­váth Miklós (balra), a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. Részletek a 9. oldalon. Összefognak az ifjúság biztonságos jövőjéért Kampány indul a kábítószerek ellen Április 6-10. között a Magyary Zoltán Művelődési és Ifjú­sági Központban nagyszabású kampányt indítanak a kábító­szerek ellen, az ifjúság biztonságos jövője érdekében. TATA Nem csak a kábítószerek hasz­nálata teljed a városban, hanem az alkoholfogyasztás is meg­emelkedett az ifjúság körében, ami ugyancsak kábító hatású. Egy vizsgálat megállapította, hogy Tatán és környékén a 17-18 évesek 30,3 százaléka dohányzik kisebb-nagyobb mértékben, s csak öt százalékot tesznek ki azok, akik egyszer sem gyújtottak még rá. Rendkívül magas az alkohol­fogyasztók száma, ugyanis en­nek a korosztálynak csaknem háromnegyede rúgott már be legalább egy alkalommal. Öt százalékuk használt már vala­milyen ópiumszármazékot or­vosi előírás nélkül, s 197-en vannak, akik kipróbálták már a tiltott drogokat is. Elkeserítő a helyzet az álta­lános iskolák 7. és 8. osztályo­sainak körében is, ezért a szer­vezők őket is váiják a külön­böző programokra. Fontos, hogy e figyelemreméltó kez­deményezés nem csak a fiata­loknak szól, de szüleiknek is, akiket szintén várnak. A 24 Óra gyermekei Felkértük a Komáromban élő Bartalos Mária karakter-nume- rológust, írja le, hogy várhatóan milyen tulajdonságai lesznek az aznap születő babáknak. A szak­ember felhívja a figyelmet az erényekre, hiányosságokra, hogy a szülő időben felismerhesse azokat. Ma kezdjük sorozatunkat - A 24 Óra gyermekei címmel - lapunk 10.. oldalán. Színesfémkommandó A fogyasztóvédelmi felügyelő­ség, az APEH, a Közép-dunán­túli Környezetvédelmi Felügye­lőség és a rendőrség szakembe­rei április 9-éig 44 Fejér me­gyei színesfémgyűjtőhelyen vizsgálódnak. A szabálysérté­seket keményen büntetik. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 357,41 Francia frank 34,44 Japán jen (100) 159,89 Német márka 115,37 Olasz líra (1000) 117,06 Osztrák schilling 16,40 Svájci frank 140,05 USA-dollár 213,20 ECU 229,32 A végtisztességről Minden temetés szomorú, de kétségtelen, hogy egyben üzleti vállalkozás is. A Komárom-Esz- tergom Megyei Temetkezési Kft. tulajdonosai közgyűlést tartottak tegnap Tatán. Áttekintették a cég tavalyi tevékenységét. A gazda­sági számítások mellett figyel­met fordítottak a végtisztesség magasabb színvonalú biztosítása érdekében tett intézkedésekre. Meghatározták az idei év legfon­tosabb feladatait is. IDŐJÁRÁS V»» 20, 21 C-fok (Részletek a 10. oldalon.) A Teleház dán vendégei A Magyar Népfőiskolái Társa­ság meghívására Dániából, Sil­keborg városából 25 tagú nép­főiskolái csoport látogatott el Torben Jorgensen tanár vezeté­sével a neszmélyi Teleházba. A Teleház-mozgalom Svéd­országból és Dániából indult hódító útjára. Neszmélyen az egyik ilyen modellház egy éve működik. A vendégek az itteni tevékenységgel, annak ered­ményeivel ismerkednek. Ez az információs központ a maga különleges és szerteágazó tevékenységével a Neszmély Barátainak Köre működésének csúcsa - a kétnapos ismerkedés során majd kiderül, miben egyezik, miben különbözik a „bölcsőtől”. A dán csoport a baráti kör vendége, annak tagjainál száll­nak meg. Megismerkednek a faluval, a környékkel, a „teleházi” tevékenysé­gekkel. A csoportot Kristóf Jó­zsef, a baráti kör elnöke köszöntötte. A Teleház- ról, a faluról Nagy István ötletgazda adott tá­jékoztatót. Hallhattak a főiskolások a munkanélküliségről is: éppen a 18 munkanélküli számára szer­vezett, szakmát és alapfokú an­gol tudást adó tanfolyamot fi­gyelhették meg gyakorlat köz­ben. A tapasztalatokat szerdán összegzik, majd a két település kapcsolatáról tárgyalnak.- ádám Eladó a Polgári Bank A Pénzintézeti Központ Rt. hamarosan értékesíti a tete­mes veszteséget felhalmozó Polgári Bankot - jelentette be Pusztai Viktor, a pénz­ügyi intézmény elnök-ve­zérigazgatója a bank köz­gyűlését követően. Eredményes az Agip Az Agip Hungária Rt. a tava­lyi 24 milliárd forintos for­galmával szemben az idén 30 milliárd forint bevétellel számol. Ugyanakkor az idén már pozitív eredmény vár­ható a társaság gazdálkodá­sában a tavalyi több mint egymilliárd forintos veszte­séggel szemben. A cég a kö­vetkező három évben 3 mil­liárd forintot fordít magyar- országi beruházásaira. Bábolnán a mezőgazdaságról - Felkészülés az EU elvárásaira Hiteles adatszolgáltatást! Noha a felkészülést már meg­kezdtük, a következő években még sok intézkedést kell hozni ahhoz, hogy mezőgazdasá­gunk megfeleljen az Európai Unió elvárásainak. Elengedhe­tetlen lesz például a hiteles adatszolgáltatás bevezetése és minden ágazatban a termelés minőségének javítása. Mindezt Kis Zoltán, a Földművelésügyi Miniszté­rium politikai államtitkára emelte ki kedden Bábolnán, az agrárfórumot megelőző sajtótájékoztatón.- A hiteles adatszolgálta­tást az teszi szükségessé, hogy az ágazat csak így kap­hat különféle támogatásokat a Európai Uniótól. (Részletek a 3. oldalon.) Balról: Saxon Attila, az IKR vezérigazgatója, Kis Zoltán, Bencsik János, Tatabánya polgármestere és Hofer György, a Bábolna Rt. vezérigazgató-helyettese fotó: kiss t. j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom