24 óra, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-07 / 32. szám

MA Megyei Körkép Filmszemle Megkezdő­dött a nagy érdeklődés­sel várt filmszemle. Bemuta­tunk két ott szereplő megyei alkotót, Varga Ágotát (képünkön) és Veér Károlyt. M agazin Esküvő ’98 E heti aján­lat: Vész­helyzet, ag­resszivitás, ruhakölte­mények. Sport Müller Zoltán Megyénk jól tanuló - jól sportoló diákjai dí­jakat vehet­tek át. Habsburg Ottót várják Komárom. A Polgári Ko­máromért Alapítvány meghí­vására kedden 17 óra 30 perc­től a városháza dísztermében dr. Habsburg Ottó, az Eu­rópa Parlament tagja, a Pán­európai Unió elnöke Helyünk Európában - az Európai Unióba jutás előnyei és terhei címmel tart előadást. A MIÉP jelöltjei A Magyar Igazság és Élet Pártja országgyűlési képvise­lőjelöltjei: 1. számú vk. (Ta­tabánya): Szabó Viktória, 2. számú vk. (Tata): Kozmemé B. Márta, 3. számú vk. (Kisbér-Oroszlány): a Kis­gazda Szövetséggel együtt állítanak jelöltet. 4. számú vk. (Komárom): Zsinka László, 5. számú vk. (Do- rog-Esztergom): Papp Pál. Vers- és prózamondók Dunaalmás. A megyei álta­lános iskolások IX. vers- és prózamondóversenyének döntőjét szombaton 9 órától rendezik a Csokonai Műve­lődési Házban. IX. ÉVFOLYAM, 32. SZÁM ÁRA: 39 FORINT 1998. FEBRUÁR 7., SZOMBAT KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA ^-ESZTER©' Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Esztergomba látogatott Nemcsók János politikai államtitkár. A Magyar Suzuki Rt. gyárában találkozott Bánki Frigyes vezérigazgatóval, majd dr. Kovács György Zoltán, a megyegyűlés elnöke, dr. Könözsy László polgármester és dr. Haller Zoltán országgyűlési képviselő társaságában megtekintette az üzemet. Képünkön balra a polgármester, az autónál az államtitkár. fotó: mónos Sok a bizonytalanság a vény nélküli gyógyszerek körül Legtájékozatlanabbak az öregek A lakosság mintegy 80 százaléka számára nyilvánvaló, hogy a recept nélkül kapható gyógyszereknek is lehetnek mellékhatá­sai, és ezek megvásárlásakor elsősorban a gyógyszerészek vé­leményére támaszkodnak a betegek. A Szonda Ipsos felméréséből olvasható ki mindez, néhány más, különösen figyelmet ér­demlő adattal együtt. A lakosság széles körében készült vizsgálat tapasztalatai szerint a megkérdezettek 11 százaléka úgy gondolja: a sza­badon megvásárolható készít­mények semmilyen káros kö­vetkezménnyel nem járhatnak. Kilenc százalék nem tudja, hogy egyáltalán lehet-e mel­lékhatás, a válaszolók 22 száza­léka pedig nincs tisztában az­zal, hogy szedésük befolyásol­hatja más, orvos által rendelt gyógyszerek hatását. A vény nélkül kapható ké­szítmények szedésének esetle­ges következményeiről, más gyógyszerekkel való kölcsön­hatásukról legkevésbé az idős- korúaknak és az alacsony isko­lai végzettségűeknek van tu­domása. Ez különös jelentő­ségű, ugyanis éppen ebben a körben található a legtöbb ve­szélyeztetett, hiszen koruknál, esetleg munkájuknál fogva ők szorulnak az átlagosnál gyak­rabban gyógyszeres terápiára. A legtájékozottabbak a felső­fokú végzettségűek. A diplo­mások 86 százaléka számol a recept nélkül kapható készít­mények mellékhatásaival, 91 százalékuk pedig azzal is tisz­tában van: nem bizonyos, hogy szedésük más készítménnyel összeegyeztethető. Az átlagos­nál ugyancsak többet tudnak e kockázatokról a gyermeket ne­velők. Erre az lehet a magyará­zat, hogy a kiszolgáltatott apró­ságok sorsára jobban odafi­gyelnek a szülők. N. Zs. Egy szett és más semmi... Vértes Volán - BSE CSM 1-3 (-11, -6,11, -9) Kaposvár, 800 néző, vezette: Horváth, Karádi. Vértes Volán: Szabó A., Or- szágh, Botos, Teron, Felleg- vári, Balázs. Csere: Karsai. Edző: Kasziba István. Meglepően sok néző volt kí­váncsi a női Extra Liga rang­adójára, amelyen a szurkolói ál­tal erősen támogatott Tatabá­nya jól kezdett. 5-0, majd 8-3 után a kiválóan mezőnyöző és sáncoló fővárosiak fordítottak. A folytatásban nagyon rosszul játszott a Volán, majd a harma­dik játékrészben lábra kaptak a „hazaiak”, 9-1 után már biztos volt a játszmanyerés. A 4. szet­tben ismét kiütköztek a tatabá­nyaiak hiányosságai, különösen a rossz nyitásfogadás okozott bosszúságokat. A BSE a vártnál jobb játékkal rukkolt elő, a vo- lánosok feltűnően idegesen röp- labdáztak. Jók: Országh, Szabó, Karsai. Kasziba István: - A BSE na­gyon jó napot fogott ki, sajná­lom, hogy szépszámú szurkoló­seregünk előtt nem győztünk. Az élet megy tovább. KÉSZ-ülés Tatán Kerekasztal-beszélgetésre várja a Keresztény Értelmi­ségiek Szövetsége az érdek­lődőket a tatai városi műve­lődési központ színházter­mébe. A február 9-én este hatkor kezdődő tanácskozás vendége Orbán Viktor (Fi- desz-MPP), Herényi Károly (MDF), Pusztai Erzsébet (MDNP) és Semjén Zsolt or­szággyűlési képviselő. Halálos baleset Márkushegyen Szerda este fél 7 előtt kőzetomlás volt a márkus- hegyi bányaüzemben. A kőzet maga alá temetett egy 39 éves, bokodi illetőségű vájárt, aki életét vesztette. A baleset a déli bányamező 354/A frontfejtés szállító- vágati kereszteződésében történt. A körülményeket vizsgálják. Piros autóban szállították a holttestet Keresik a csecsemőgyilkost Mint arról beszámoltunk, véres törülközőbe csavart le­ánycsecsemő holttestére bukkantak február 3-án Ba- konybánk szeméttelepén. Az üggyel kapcsolatban tegnap az alábbiakról értesültünk. Az elsődleges vizsgálatok sze­rint az újszülött február 1-3-a között egészségesen jött a vi­lágra. A szülést követően a csecsemőt valaki bántalmazta - a kisded elhalálozott. A feltételezett elkövető kö­rülbelül 160-165 centiméter magas, vékony testalkatú, 20 év körüli nő. Haja szőke, vállig érő, hátrafésült, s arca beesett, sápadt. Az elkövetőt a szemét­telepre egy ismeretlen, való­színűleg nyugati típusú és rendszámú, piros színű sze­mélygépkocsi vitte ki. Annak vezetője körülbelül 170-180 cm magas, 25-30 év körüli, közepes testalkatú férfi volt. Az illető rövid, fekete, hátrafé­sült hajú, s rövid bajuszt viselt. A megyei rendőr-főkapi­tányság bűnügyi osztálya em­berölés alapos gyanúja miatt kezdett eljárást az ügyben. Ké­rik, akik az esettel kapcsolat­ban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek a 310-777/22-02, illetve a 107-es telefonszámon. Csak az új típusú buszokon lehet fűteni Utazás a hidegben A napokban egyik olvasónk arról panaszkodott, hogy té­len nagyon kellemetlen a Vér­tes Volán Rt tatabányai helyi járatú autóbuszain utazni, mert az utastérben hideg van. Varga József forgalmi igazgató kérdésünkre elmondta: a prob­léma Tatán, Komáromban és Esztergomban is létezik. A he­lyi közlekedésben az Ikarus 200-as típusú - az ismert há­rom- és négyajtós - autóbuszok fűtésére a motor hűtővízrend­szerébe beépített radiátorok szolgálnak. Énnek hatékony­sága alacsony, nagyobb hideg­ben a buszok utastere nem tud kellőképpen felmelegedni. A 200-as buszok felújítása során a környezetbarát D 10-es motorral felszerelt járművekre kiegészítő fűtőberendezéseket építettek be. A helyi járati for­galom jellege, a gyakori ajtó­nyitás miatt ez a megoldás sem tökéletes. A legújabb autóbu­szok, az Ikarus 415-ös jelűek az előzőeknél jobb fűtéssel ren­delkeznek. Ilyenből az rt. hatot üzemeltet Tatabányán. A helyközi, de különösen a távolsági autóbuszok utastere a nagyobb kapacitású fűtőberen­dezések, valamint a kevesebb megállás miatt már érezhetően melegebb. Keleti György felajánlása a nagyigmándi iskolának Számítógéptermet avattak Tegnap reggel a nagyigmándi Pápay József Általános Isko­lában felavatták az új számí­tógéptermet, amely példa ér­tékű összefogás eredménye. Az ünnepségen dr. Márkus Já­nosáé, az iskola igazgatónője elmondta: szükséges, hogy a diá­kok már első alma materükben megismerkedjenek a komputer használatával. Kiemelte, hogy a Nemzeti Alaptanterv bevezetése is kötelezővé teszi az informatika oktatását, ezért is kellett gyorsan lépniük. Az 1996/97-es tanév többlet- bevételét a nagyigmándi önkor­mányzat, valamint a környék képviselő-testületei -körzeti is­koláról van szó - tartalékolták, s 1 mülió 540 ezer forintot adtak a tanintézetnek. Ebből 9 gépet vá­sárolhattak. 200 ezer forintot nyertek a megyei közoktatásért közalapítványtól, s Keleti György honvédelmi miniszter, a térség országgyűlési képviselője tiszteletdíjából 400 ezer forintot ajánlott fel. A szülők is segítettek: múzeumi papucsokat varrtak, hogy a teremben sikerüljön meg­őrizni a tisztaságot, védjék a gé­peket a bekerülő portól. Keleti György örömét fejezte ki, hogy az iskola vezetése és a polgármesterek mindent megtet­tek a gépterem létrehozásáért. Hangsúlyozta: hazánkban még mindig nagy a lemaradás a szá­mítógépes oktatás területén, az előrelépésért az igmándiak is te­hetnek valamit. A miniszter fel­hívta a figyelmet arra is, hogy a nyelvek tanításában is használják ki ezt a lehetőséget. (k. 1.) Az élet a pártpolitikán kívül zajlik - Polgárok saját magukról Együtt Magyarországért - Tatabányán A tatabányai Jászai Mari Színház, Népházban pénteken tartotta bemutatkozó tájékoztatóját az Együtt Magyaror­szágért Unió nevű szervezet. Ismertették az érdeklődőkkel a politikai célokat, működési elveket. A jelenlévőket Szentirmai Fe­renc önkormányzati képviselő üdvözölte házigazdaként, őt követően a szervezet elnöke, dr. Magyar György ismertette a szövetség céljait.- Csak néhány hete alakul­tunk, mégpedig azért, mert mára a párt fogalma lejárató­dott, függetlenül attól, hogy parlamenten kívüli vagy be­lüli, avagy a parlamenti patkó melyik oldalán lévő pártról van szó. Közben egyre gyara­podik a politikából élők száma, ők maguk nemkülön­ben... Az ország lakosságának a fele úgy érzi, őket senki sem képviseli, további negyede pedig csak a legsúlyosabb kompromisszumok árán tud választani.- Kiderült, hogy a politizá­lás alternatíváját a körön kívül kell keresni, hiszen jelenlegi politikusaink érdeke a jelen­legi parlamenti viszonyok fenntartása. Az alelnök, Bányai P. Mi­hály, a Jogvédő Egyesületek Szövetsége részéről elemezte az elmúlt évtized kormányzati, lakosságszegényítő törvényte­lenségeit, különös tekintettel a Dr. Magyar György tatabányai távhőszolgáltatás speciális helyzetére, a lakók kiszolgáltatottságára, és ennek az országos problémának jog­szerű - és gazdaságos - meg­oldásának lehetőségére. knl Annák kiállítása Szombaton 11 órakor Ta­tabányán, a Közművelődés Háza Kortárs Galériájában együtt mutatkozik be anya és lánya egy közös kiállítá­son. Jakobiné Neuberger Anna és Jakobi Anna festő­művészek alkotásait Ben- csik János polgármester ajánlja az érdeklődők fi­gyelmébe. IDŐJÁRÁS . . 2, 4 C-fok (Részletes időjárás-eló'rejelzé- sünk a 10. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom