24 óra, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

IX. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ÁRA: 39 FORINT 1998. FEBRUÁR 2„ HÉTFŐ Mennyivel emelkedik a kenyér ára? (2. oldal) KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Kést szúrt az élettárs hátába Életveszélyt okozó testi sértés — Beavatkoztak a szomszédok Életveszélyt okozó testi sértés bűntette kísérlete miatt a szabad­lábon lévő S. János ellen indult eljárás. A Komáromi Városi Rendőrkapitányság vizsgálati alosztályán Kaszabné Németh Mária rendőr százados, a vizsgálati alosztály vezetője ismer­tette az alábbiakat. Röviden Útnak indul a 2000-es bankó. (Részletek az 5. oldalon.) A rendőőrs belép BÁBOLNA. A Közrendért és Közbiztonságért Alapít­vány segítségével egy-két héten belül belép a rendőrség országos számítógépes háló­zatába a nagyközség rend­őrőrse. A 800 ezer forintos beruházást teljes egészében az alapítvány támogatja. Eb­ből a pénzből az őrsön és az országos központban felállí­tott számítógépek átjátszó modemét szerelik fel. A kamara ismétel TATABÁNYA. A Komá- rom-Esztergom Megyei Ke­reskedelmi és Iparkamara feb­ruár 5-én 9 órakor megismétli a társadalombiztosítási tör­vény változásairól szóló elő­adást a Szakszervezetek Házá­ban. Előadó: Pappné Varga Anna, a KÉM Egészségbizto­sító Pénztár osztályvezetője. Jubiláló népdalkor ÚJBAROK. Húsz évvel ez­előtt alakult meg Újbarokon a Nemzetiségi Népdalkor. Az együttes tagjai szép sikereket értek el a magyarországi és a határon túli fellépéseiken. Gratulálunk A január 26-ai keresztrejt­vényünk helyes megfejtése: Szorosabban tartsd, Lajos, azt mondják, csak egy hét múlva tudnak jönni! Aján­dékot nyert: Molnár Jó­zsefire (Tatabánya); Riesing János (Kecskéd). A nyere­ményeket postázzuk. IDŐJÁRÁS-1, -3 C-fok (Részletek a 8. oldalon.) A gyanúsított, S. János, 1985. júniustól élettársi kapcsolatban élt K. Irma sértettel. 1997. au­gusztus 14-én Komáromban, a sértett lakásán szóváltás tört ki. A gyanúsított egy 13,8 cm pen­géjű konyhakést ragadott fel, és ezzel a sértettet hátba szúrta. A I Miért csak most, a választá­sok előtt került ez szóba?-Való­jában nem új a kezdeményezés, hiszen azt már 1994-ben is szóba hoztuk, de akkor nem reagáltak rá ér­demben azok, akik megtehették volna. Tény viszont, hogy Horn Gyulának csak most írtunk le­velet ezzel kapcsolatban. I Minden elnök aláírta, vagy csak a szövetség vezetői? A Rákóczi Szövetség ..Hídverő” szervezete 1995. június 30. óta több kulturális rendezvénnyel igyekszik szorosabbá fűzni a kapcsolatot 11 Révkomárom és Párkány közötti község, vala­mint Neszmély között. Február 3-án a szövetség a szellemi hídverésen túl lehetősé­get kíván nyújtani a Felvidéken élő, Duna menti polgármeste­továbbiakat a beavatkozó szomszédok megakadályozták. Az igazságügyi orvosszak­értői vélemény szerint a sér­tett gerince a bal oldalon az egyes csigolya magasságában az izomzatba hatoló szúrástól sérülést szenvedett.- Álláspontunk kialakítása után egyhangú szavazással dön­töttünk úgy, hogy kérésünkkel megkeressük a miniszterelnö­köt, de a hivatalos dokumentu­mot csak a MÖOSZ elnöke, dr. Balogh László írta alá. I Miért tartják fontosnak a közvetlen választást?- Azért, mert ez minden me­gyei elnöknek sokkal nagyobb legitimitást adna, hiszen hivata­luknál fogva ők a vezetői a me­gyei területfejlesztési taná­csoknak is, ahol sokszor száz­milliós nagyságrendű döntése­ket kell hozni egy-egy térség fejlesztésével kapcsolatban, reknek, hogy a vízlépcsővel kap­csolatos aggodalmaikat meg­oszthassák a magyar tárgyalóde­legáció vezetőjével. A Neszmé­lyen lévő Hilltop Borhotel és Ét­terem konferenciaterme ad he­lyet délelőtt tíz órától annak a fó­rumnak, amelyen részt vesz Nemcsók János államtitkár, a magyar tárgyalódelegáció veze­tője és Duray Miklós, az A gyógyulás tényleges tar­tama tizennégy nap, azonban a hasüreg megnyitásának és a veseállomány sérülésének re­ális lehetősége miatt a szúrás alkalmas volt életveszélyes sérülés okozására. A szúrás körülbelül köze­pes erővel történt. A rendőrség vádemelési ja­vaslattal a megyei főügyész­ségnek továbbította a doku­mentumokat. M. A. ami legtöbbször alapjaiban érinti az ott élőket. I Nyilván szerepet játszik a pártoktól való függőség is.- Kétségtelen, hogy a vá­lasztásokon győztes párt vagy pártok támogatása nélkül senki sem kerülhet a megyei elnök székébe. Nálunk kivételesen kedvező a helyzet, mert ahogy az elmúlt években tapasztal­hatták, valamennyi frakció tagjai egységesen lépnek fel a megye egésze érdekében, s nem lehet érzékelni az önös pártérdekeket, mint máshol. Ennek ellenére magam is azt vallom, hogy jobb lenne az el­nököket úgy függetleníteni, hogy őket a választók közvet­lenül válasszák meg, mint ahogy a főváros és a települé­sek polgármestereit is. I Mennyi esélyt lát erre?- Sajnos, ma még nem sokat. Palásti Péter Együttélés Politikai Mozgalom vezetője. A fórum témája: „Dunán in­nen, Dunán túl”, azaz létezik-e ésszerű kompromisszum a víz­lépcsővel kapcsolatban? A fórum lehetővé teszi a Duna mindkét oldalát egy régióként érintő, a vízlépcsővel kapcsola­tos környezetvédelmi és idegen- forgalmi kérdések tisztázását. Csak a 24 ÓRA olvasóinak - A közgyűlés vezetőjének indokai A választók válasszanak megyei elnököt! A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége levélben kérte a miniszterelnöktől, hogy az állampolgárok a polgármesterekhez hasonlóan a megyei közgyűlések elnökeit is közvetlenül választ­hassák. Elképzeléseikkel főleg a pártok vezetői és a politikusok nem értenek egyet, pedig a felvetés több szempontból is szimpati­kus. Indokaikról a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés el­nökét, dr. Kovács György Zoltánt (képünkön) kérdeztük. Neszmélyi hídverők fóruma - szakértőkkel Gyimesi Péter .főtörzsőrmester egy Szlovákiába tartó kamiont ellenőriz Komáromi határkeringő A hét utolsó munkanap­ján különösen nagy volt a forgalom a komáromi határátkelőhelyen. A je­lentős személygépkocsi­áramlás mellett egy-egy nap ilyenkor 200 kamion és tehergépjármű ki- és beléptetését is elvégzjk a határőrök, valamint a vám- és pénzügyőrség szakemberei. Megnehe­zíti a szakemberek mun­káját, hogy a magyar ol­dalon a teherforgalmat csak egy sávon tudják lebonyolítani. így elő­fordul a hosszabb vára­kozási idő és tumultus a városban - néha az ott lakók bosszúságára. Gúla, petőfís módra - Fergeteges sportgála színhe­lye volt a hét végén a komáromi városi sportcsarnok. Sok­sok színvonalas, szórakoztató produkció tette hangulato- • sabbá a rendezvényt. Képünkön a Petőfi iskolások gúlája. (Beszámolónk a 7. oldalon olvasható.) fotö: haraszti A vizek városának ivóvize Kevesebb ivóvizet használ­tak fel Tata polgárai az el­múlt években, mint azt egy 1993-ban készített tanul­mánytervben tételezték fel a szakértők. Mára az a kérdés, hogy az igények hosszabb távon is ki- elégíthetők-e a jelenlegi felté­telek mellett. Ezt is áttekintette a város önkormányzata legutóbbi ülésén, amikor egyebek mel­lett szó esett arról, hogy a távlati vízigények mindaddig a jelenlegi szinten stagnál­nak, amíg a városban nem épülnek tömegesen új családi házak, illetve nem jön létre olyan új termelőüzem, ahol a munkavégzéshez nagyobb mennyiségű vízre lenne szükség. 1993-ban még úgy gondolták: csúcsidőszakban akár 9200 köbméterre is szükség lehet 1997-ben, de még 6000-et sem használtak fel tavaly a tataiak. Nyilván a különbség ma­gyarázata az áremelkedésben rejlik, amit az itt élők is taka­rékossággal igyekeztek ellen­súlyozni; a jelek szerint siker­rel. Ennek ellenére volna mit tenni az ivóvízhálózat fejlesz­tése érdekében, mert az újhe­gyi városrészben csúcsidő- szakban változatlanul gyenge a nyomás, de esetenként ha­sonló problémák merülnek fel Kertvárosban is, aminek megoldása már az idén cél­szerű lenne. Egy csók... - Eisemann Mihály: Egy csók és más semmi című népszerű operettje aratott nagy sikert Tatabányán, a Jászai Mari Színház, Népházban a hét végén. Ezúttal kecs­keméti színművészek vendégjátékában elevenedett fel a műfaj egyik klasszikus darabjának története. A telt házas előadáson a nézők pirosra tapsolták tenyerüket. Képünkön Csombor Teréz és Pál Attila kettőse. fotó: kiss t. j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom