24 óra, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-05 / 258. szám

1997. november 5., szerda 24 Óra — Gazdaság - Pénz - Piac 7. oldal Történelmi csúcson a kárpótlási jegy Még inog a tőzsdeindex A Budapesti Értéktőzsdén kedden történelmi csúcsot állított fel a kárpótlási jegy, hiszen tőzsdei bevezetése óta először kelt el címletér­téken, vagyis 1000 forinton. Az index viszont a nap elején alacsonyabban kezdett és las­san, de folyamatosan veszített értékéből: záráskor a BUX 7258 ponton állt. Ez 117 pon­tos, 1,5 százalékos csökkenés. A húzó papírok mindegyike alacsonyabban zárt, kivéve a stagnáló, 7200 forinton álló BorsodChemet és az 50 forint­tal magasabban zárt Zalake- rámiát, amelynek utolsó ára 9190 forint volt. A nap sztárpapírja a kár­pótlási jegy, 996 forinton fe­jezte be a kereskedést, ami 36 forintos emelkedés, de ez a papír 1000 forinton is forgott kisebb tételekben napközben. A húzó részvényeknél ala­csonyabban, 4320 forinton zárt a Mól, valamint a TVK, amely 4100 forinton fejezte be a kereskedést. A bankpapírok is veszítet­tek értékükből. Az OTP 6215, az IEB pedig 18 800 forinton zárt. A gyógyszergyári papí­rok sem szerepeltek valami jól. A legnagyobb értékvesz­tést, 350 forintos csökkenést az Egis szenvedte el. A határidős piacokon a tá­volabbi határidők valamelyest erősödtek, így az 1998-as de­cemberi BUX értéke 29 pont­tal magasabban, 9669 ponton zárt. A legnagyobb értékesést a közeli határidő, a december szenvedte el, amelynek végső értéke 7499,50. A sertéshús termelői-felvásárlási és fogyasztói átlagárai Magyarországon (1994-1997. szeptember) A békéltető fórumok határozata nyilvánosságra is kerülhet Törvény készül a fogyasztókért Törvényt alkot a fogyasztóvédelemről az Országgyűlés, tegnap kezdték tárgyalni a javaslatot. Eszerint a jövőben bővül a Fo­gyasztóvédelmi Főfelügyelőség hatásköre, és létrejön a békél­tető fórum intézménye a vitás ügyek intézésére.- A fogyasztóvédelem törvényi szintű szabályozását magunk is hiányoltuk, ám az Európai Unió is szorgalmazta - nyilatkozta lapunknak Kajdiné dr. Suhajda Zsuzsanna, az Ipari, Kereske­delmi és Idegenforgalmi Mi­nisztérium jogtanácsosa. Ha az előteijesztést az Or­szággyűlés elfogadja, várha­tóan az eddiginél eredménye­sebb lesz a fogyasztók vé­delme. Megszűnik például a szabálysértési bírságok felső határa, amely eddig 30 ezer fo­rint, és már elvesztette vissza­tartó hatását. A jövőben az összeget a terü­leti fogyasztóvédelmi felügye­lőségek határozzák meg. így persze előfordulhat, hogy ugyanolyan mértékű jogsére­lem Heves megyében nagyobb büntetést kap, mint Vas me­gyében, de hát helyben tudják a legjobban, hogy az adott terüle­ten mi a sok vagy a kevés. Új­donság lesz, hogy a szabályta­lanságok miatt az üzletet akár be is lehet záratni. Fontos új szabály az úgyne­vezett közérdekű kereset - mondta a jogász. - Eszerint a felügyelet, a társadalmi szerve­zetek és az ügyészség a fo­gyasztók széles körét érintő és nagy hátrányt okozó cselekedet ellen akkor is kezdeményez­hetnek eljárást, ha azt a fo­gyasztók nem jelentik. A békéltető fórumok az uniós országokban már évtize­dek óta működnek. Hasonló testületeket hozunk létre mi is, a kamarák és a fogyasztó- védelmi szervezetek képvise­lőiből. A bíróságok helyett ide fordulhatnak majd a fogyasz­tók. Ha a bepanaszolt kereske­delmi, gazdálkodó szervezet aláveti magát a testület dönté­sének, akkor kötelező erejű ha­tározat születhet, ha nem, akkor csak ajánlás. Ezt viszont nyil­vánosságra lehet hozni. Koós Tamás Az eső továbbra is várat magára A fóliasátrakat éjszakánként már fűteni kell Az idei őszön a földműveseknek két ellenféllel kell megbirkóz­niuk: a faggyal és a szárazsággal. Akik október 20-ig elvetették a jövő évi gabonát és a mag már kikelt, reménykedhetnek a jó termésben. Akik viszont későbbre ütemezték az őszi vetést, nagy hozamokban nemigen bízhatnak. Stollár András agrometeoroló- gustól megtudtuk: a másfél hó­napja tartó szárazság elsősor­ban az ország középső területeit sújtja, s ebben a régióban hát­ráltatja leginkább a talaj-előké­szítő munkákat. A szántást végző gépek nehezen birkóz­nak meg a kiszáradt talajjal, könnyebben fennáll ilyenkor a géptörés veszélye. Ennek elle­nére sok helyütt már földben pihen a gabonamag. Az őszi kalászosok vetésé­nek optimális ideje október első három hete. Természetesen de­cember közepéig még lehet vetni, de minél később kerülnek a szántóföldi növények magvai a földbe, annál bizonytala­nabb kikelésük, megerősödé­sük. Annál valószínűbb, hogy csökken a jövő évi várható ter­méseredmény. Az agrometeorológus szerint december közepéig még alkal­mas lesz az idő gyümölcsfa-te­lepítésre, de az őszi ültetésű csemetéknek biztosabb az ere- désük. Bár a nappali időszakokban még meglehetősen sok a napsü­tés, amely megfelelő meleget nyújt a fóliasátrak alatt nevel­kedő kertészeti növényeknek. Éjszakára már fűteni kell, mert a sátor szélén lévő zöldségfélék könnyen fagykárt szenved­hetnek. Ami a következő hetek kilá­tásait illeti: november első fele az átlagosnál hűvösebb lesz. A hónap második felétől már az átlagosnak megfelelő lehűlés kezdődik, erős talajmenti éj­szakai fagyokkal. Ekkor szá­míthatnak a gazdák némi csa­padékra is, ez azonban nem ha­ladja majd meg a 15-20 milli­métert. Am a növényeknek ez is sokat jelent, a nedvesség még jótékony hatással lehet az őszi gabonák kikelésére. Újvári Gizella Tervtúlteljesítés. Az Ál­lami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. az idén vár­hatóan 334-354 milliárd fo­rint bevételre tesz szert. Ez 154—174 milliárddal több az eredetileg tervezett összeg­nél. A többletet az állam- adósság törlesztésére fordít­ják - közölte Kovács Árpád, az rt. elnöke. Kereskedőverseny. A Progresszív magazin keres­kedőversenyén, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a kereske­delmi szövetség is támoga­tott, az év legsikeresebb termékének bevezetéséért járó díjat a Dreher cég kapta. Ä magánkereskedők versenyében a szegedi Hajdú László győzött. Minőségi dijak. A 6. Ma­gyar Minőségi Hetet vasár­nap a Magyar Minőség Háza díjak átadásával nyit­ják meg. A díjjal olyan ha­zai termékeket jutalmaztak, amelyeket kiemelkedő mi­nőséget tanúsító minőség- biztosítási rendszerekben gyártanak. Ilyen például a bábolnai „Hírős” libamáj, az Ikarus két busza, a Herendi Porcelán Manufaktúra és a Zwack Rt. egyes termékei. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 327,50 Francia frank 33,68 Japán jen (100) 160,13 Német márka 112,78 Olasz líra (1000) 115,08 Osztrák schilling 16,03 Svájci frank 138,65 USA-dollár 194,66 ECU 222,50 Bővebb információért érdeklődjön a Ford márkakereskedőknél Magyarországi . Ford márkakereskedők Verseny az ügyfelekért Tatabányán is Fiókot nyitott az UNIC Bank FOTÓ: KISS T. J. Szabó Gabriella (balra) segít az ügyfeleknek Tizenkettedik vidéki fiókját nyitotta meg Tatabányán, a Szent Borbála téren az osztrák érdekeltségű Raiffeisen UNIC Bank Rt. Ebből az alkalomból kedden sajtótájékoztatót tartottak, ahol dr. Felcsuti Péter, az rt. vezérigazgatója elmondotta: 1987-ben jelent meg Magyarországon az UNIC Bank, és négy évvel ezelőtt kezdte meg országos hálózatának kiépítését. Kez­deti egymilliárd forintról tizenötmilliárdra gyarapította va­gyonát külső tőke bevonása nélkül. Közben minden évben jelentős osztalékot fizetett ki, tavaly például kétmilliárd forintot. Mérlegfőösszegét meghússzo- rozta, elérte az évi 150 milliárd forintot. A bank főbb ügyfelei közép- és nagyvállalatok, ve­gyes vállalatok, multinacionális cégek leányvállalatai, önkor­mányzatok és közüzemi szol­gáltatók. A vezérigazgató hangsú­lyozta, hogy Magyarországon a privatizált bankok között rend­kívül éles verseny indult az ügyfelek megnyeréséért. Az UNIC Bank versenyképes szolgáltatásokkal igyekszik pi­acot nyerni. A minőségi mun­kát mindig a mennyiség elé he­lyezik. Éppen ezért nem vélet­len, hogy az önkormányzatok közül egyre többen bízzák fo­lyószámlájuk vezetését bank­jukra. Azok az önkormányza­tok, akik eddig őket választot­ták, nem csalódtak, elégedettek szolgáltatásaikkal. Megyénk­ben tavaly az esztergomi, most pedig a komáromi önkormány­zat választotta partneréül az UNIC Bankot. A bank vezetője szerint ha­zánkban a vállalatok csődhul­láma levonult, stabilizálódik a gazdasági helyzet. Jelentős számú középvállalat alakult, amelyek értékes ügyfeleik le­hetnek a bankoknak. Ez az UNIC Bankot stratégiájának megváltoztatására késztette: ugyanolyan minőségű szolgál­tatást kíván a 200 millió for­galmat lebonyolító cégeknek is, mint a milliárdos multinacioná­lis vállalkozásoknak. Jövőre be­indítják a lakossági üzletágat is, valamint az önkéntes magán­nyugdíjpénztárat. Aranyosi Zoltán, a tatabányai fiók vezetője elmondta: azért tartották időszerűnek a tatabá­nyai fiók megnyitását, mert a város túljutott a gazdasági vál­ságon, jelentős fellendülés előtt áll. Számos külföldi befektető is megjelent a településen, és ezek potenciális banki ügyfe­leknek számítanak. Öt-hét milliárd forintos be­ruházással a Raiffeisen UNIC Bank folytatja vidéki hálózatá­nak bővítését. Megyénkben még ebben az évben kirendelt­séget nyit Komáromban és Esz­tergomban is. Raáb Erzsébet v

Next

/
Oldalképek
Tartalom