24 óra, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-29 / 252. szám

1997. október 29., szerda 24 Óra — Hazai Tükör 5. oldal A szlovén vezérkar főnöke Tatára látogatott Két hadsereg kapcsolata Nagy Tibor ezredes köszönti Albin Gutman vezérezredest a tatai laktanyában fotó: haraszti Magas rangú katonatiszt lá­togatott tegnap a tatai Klapka György Gépesített Lövészdandárhoz. Albin Gutman vezérezredest, a szlovén hadsereg vezérkari főnökét - egy delegáció élén - Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancs­noka, vezérkari főnök hívta meg hazánkba, s megyénk alakulatához. A szlovén katonai delegáció hétfőn érkezett Magyaror­szágra. A vendégeket tegnap reggel udvariassági látogatáson fogadta Keleti György honvé­delmi miniszter és Gyuricza Béla, az Országgyűlés Honvé­delmi Bizottságának alelnöke. A szomszéd ország katonái ez­után Tatára utaztak. A Klapka György Gépesített Lövészdandárnál Nagy Tibor ezredes, az alakulat parancs­noka fogadta a magas rangú vendégeket. Tájékoztatást adott a dandár életéről és mindennapjairól, a katonák felkészültségéről. A megbeszélés után Végh al­tábornagy az újságíróknak el­mondta: a két hadsereg kapcso­latai több évre nyúlnak vissza, majd leszögezte: biztosították a szlovén kollégákat, hogy segí­tik felkészülésüket a NATO- csatlakozásra. Albin Gutman vezérezredes kijelentette: ma­gyarországi látogatásuk baráti hangulatban telik. A delegáció tagjai ezután a szomódi gyakorlótéren megte­kintettek egy gyakorlatot, majd Esztergomba indultak. A ki­rályvárosban dr. Dékány Lajos püspök vezetésével ellátogattak a bazilikába, illetve a Kincs­tárba. (szűcs) Törvény készül az önkormányzatok együttműködéséről Még élnek a szomszédvárak ellentétei Az önkormányzatok önállósága lehetővé teszi az önkéntes szabad társulásukat is, az elmúlt évek tapasztalatai szerint azonban ez a jog inkább csak lehetőség maradt - hangzott el tegnap az Országgyűlésben. Ezt erősítette meg expozé­jában Kuncze Gábor belügy­miniszter, az önkormányzatok társulásainak ösztönzésére hi­vatott törvényjavaslat előter­jesztője is. Emlékeztetett arra, hogy a megszüntetett tanácsrendszer­ben a községi igazgatás általá­nos formájává vált a községi közös tanács. A községek két­harmada tartozott ilyen szer­vezetbe. A települések között az idő tájt kialakult ellentétek még hosszú időn át hatnak. A jelenleg érvényes szabá­lyozásban is van több olyan elem, amely akadályozza az átfogó társulási rendszer to­vábbi kiépülését. Ilyen pél­dául, hogy minden társulás jogi személy. Ezt a törvényja­vaslat szerint csak akkor szük­séges előírni, ha a szolgáltatás közös biztosítása igényli az önálló vagyoni jogokat, a kö­telezettségvállalást. Megemlítette a miniszter, hogy a társuló önkormányza­toknak nincs elég támpontjuk a társulási megállapodások tartalmi, formai részeinek meghatározásához. A társulá­sok működésével kapcsolatos viták eldöntése a bíróság ha­tásköre, de emellett is elő kell segíteni a viták peren kívüli rendezésének lehetőségét. A közoktatási törvény ösz­tönző rendszere növelte az is­kolafenntartó társulások szá­mát, a területfejlesztési tör­vény rendelkezései alapján pedig szinte az ország teljes területét lefedik a kistérségi területfejlesztési társulások. A felszólalások azt tükröz­ték, hogy a törvényjavaslat céljait illetően egyetértés van a képviselők között. S. A. Vegyesebb a kép, színesebb a parlamenti pártpaletta Döntés a szavazás tisztaságáért Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának hétfői dön­tése értelmében összesen tíz, parlamenti képviselettel ren­delkező párt és szervezet delegáltja vehet részt a november 16-i népszavazás idején a választási szervek munkájában. Hack Péter bizottsági elnök szerint nem új rendelkezésről, hanem a parlamenti ülésterem „átrendeződése” nyomán szükségessé vált törvényértelmezésről van szó.- Némi fejtörést okozott a vá­lasztási törvénynek az a pasz- szusa, mely szerint a referen­dumon történtek ellenőrzésére az Országgyűlésben képvise­lettel rendelkező pártoknak van joguk - mondta Hack Pé­ter. - A legutóbbi, 1990. évi népszavazás idején az Orszá­gos Választási Bizottságnak könnyű volt a dolga, hisz a Házban csak a választások után frakciót alapító hat par­lamenti párt képviselői ültek. Most vegyesebb a kép. A ’94-es voksoláson még nem is létező MDNP például „menet közben” alakított képviselő- csoportot, a KDNP frakciója pedig szétesett, a tagok egy ré­sze átült. Ugyancsak átülés következtében a MIÉP egy tagja is jelen van a honatyák között, mint ahogy az Agrár­szövetség és a Vállalkozók Pártja is mandátumhoz jutott. Hack szerint az alkotmány- ügyi bizottság szélesebb körű törvényértelmezés? nyomán a november 16-i referendumon a NATO-csatlakozást ellenzők megbízottai is ott lehetnek az ország mind a tizenegyezer választókörének szavazat- számláló bizottságában, il­letve az Országos Választási Bizottságban. A döntés a népszavazások jövőbeni gyakorlatát is egyér­telművé teszi, s igyekszik el­oszlatni a szavazás tisztaságá­val kapcsolatos MDF- és Fi- desz-aggodalmakat. Takács Mariann Változatlanul időszerű a „főállású anya” elismerése Családi ügyek minisztériuma? Hazánkban ma minden ne­gyedik család a létminimum alatt él, és napi létfenntartási gondokkal küszködik a há­rom- és többgyermekeseknek több mint a fele. Általában: rohamosan fogy magának a családoknak a száma is. Mindez a közelmúltban össze­hívott, a témával foglalkozó, immáron ötödik élet védő kon­ferencián hangzott el. A kétnapos tanácskozás résztvevői zárónyilatkozatuk­ban - mint dr. Téglásy Imre, az Alfa Családvédelmi Szövetség elnöke elmondta - felhívták a figyelmet a gondokra. Javasol­ták egy család-, ifjúság- és szo­ciális ügyek minisztériuma, va­lamint egy országos családvé­delmi tanács felállítását. A kedvezőtlen tendenciák okait vizsgálva a szakemberek rámutattak arra, hogy téves a család értékrendjének felbom­lását csak a szociális gondokból eredeztetni, ugyanakkor való­ban nagyobb támogatás kel­lene, hogy a gyermekét nevelő anya főállású munkaviszony­ban „működhessen” otthon.- A konferencián a rászoruló fiatalok számára „Első Lakás Program” megindítását is java­solták - mondta Téglásy Imre. (csernyánszki) Évszázados hidegrekord dőlt meg tegnap hajnalban Vacogtató lesz az idei tél, kevés hóval Országos hidegrekord dőlt meg tegnap hajnalban: Kecske­mét térségében mínusz 9,7 fokot mértek, ami ebben a szá­zadban a legalacsonyabb érték volt október 28-án. A meteo­rológusok szerint azonban ez még csak ízelítő volt az idei, rendkívül hidegnek ígérkező télből. Havazásban egy rekordot, a gyorsaságit biztosan nem viszi el az idei esztendő. Az Orszá­gos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a legkorábban tavaly, szeptember 30-án Bu­dapesten, a Széchenyi-hegyen szállingózott a hó. Elkészült a statisztikai elemzéseken alapuló hosszú távú előrejelzés is. Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál hidegebb idővel köszönt ránk. Az első héten 8-10 Celsius-fok lesz a legmagasabb hőmérséklet, az utolsó héten pedig várhatóan csak 0-5 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A csapa­dék mennyisége a sokévi át­lagnak megfelelően alakul, számottevő havazásra a hónap első felében nagy valószínű­séggel nem kell számítani. Az átlagosnál hidegebb idő decemberben is folytatódik. A hónap elején legfeljebb 5 Cel- sius-fokig emelkedik a hőmér­séklet, majd tartósan fagypont körül marad. Kevés lesz a hó decemberben is, nem való­színű a fehér karácsony sem. Az új esztendő enyhülést hoz, a január a sokéves átlag­nál melegebbnek ígérkezik. Nagyobb mennyiségű csapa­dék sem várható. Februárra át­lagos időt „jósolnak” a meteo­rológusok. A hőmérséklet nappal 5-10 fok körül lesz, és mérsékeltnek ígérkezik a csa­padék mennyisége is. N. Zs. Titkos jelentés. Az Ország- gyűlés honvédelmi bizottsága egyhangúlag elfogadta az úgy­nevezett Kalasnyikov-albizott- ság jelentését, de az előzetes hírekkel ellentétben azt még­sem hozzák nyilvánosságra. Póda Jenő, a Kalasnyikov-albi- zottság vezetője elmondta, hogy hűtlen kezelés, sikkasztás és okirathamisítás alapos gya­núját állapították meg. Civilek a Parlamentben. A parlament és a civil társadalom címmel október 31-én nyílt na­pot tartanak az Országgyűlés Kongresszusi termében. Fiiló Pál (MSZP), az eseménnyel kapcsolatban hangsúlyozta: há­rom olyan fontos törvény tár­gyalása folyik a parlamentben, amelyhez nem nélkülözhető a civil szférával történő véle­ménycsere. Az érdemi javasla­tok módosító indítványok for­májában kapcsolódhatnak a tervezetekhez. A tagság Horn meUett. A Magyar Szocialista Párt orszá­gos elnökségének ülése után Kósáné Kovács Magda ügyve­zető alelnök elmondta: összesí­tették annak a belső „politikai szondázásnak” az eredményét, amelynek során kikérték a tag­ság véleményét a párt válasz­tási esélyeiről. A megkérdezet­tek egybehangzóan úgy nyilat­koztak, hogy jövőre is Horn Gyula legyen a párt miniszter­elnök-jelöltje. Tiltakozik az ORTT. Az Or­szágos Rádió és Televízió Tes­tület levélben tiltakozott az Or­szággyűlés költségvetési és pénzügyi bizottságánál a rádió­zásról és a televíziózásról szóló törvény tervezett módosítása ellen. Az ORTT-nek és a köz- szolgálati médiumok elnöksé­geinek közös álláspontja az, hogy a közszolgálati műsor- szolgáltatók anyagi helyzetét jelentősen és indokolatlanul megnehezítené, ha a költségve­tés a jövőben csak háromne­gyed részben vállalná át tőlük műsorterjesztési kiadásaikat. Elhunyt Körösi József. Hatvankilenc éves korában el­hunyt Körösi József újságíró, a Valóság című folyóirat nyu­galmazott főszerkesztője. Te­metéséről később intézkednek. IngyenNet. Már hozzáférhető és használható a DrótPostaGa- lamb elnevezésű első magyar ingyenes elektronikus levelező rendszer, amelynek használata nem igényel számítógépes elő­képzettséget: magyar nyelvű, és egyszerű grafikus ábrákkal kezelhető. A Dunántúlon a politikusok népszerűsége szeptem­berben általában emelkedett, kivéve Torgyán Józsefét, aki­nek a megítélése 6 pontot romlott az előző havi felmé­réshez képest. A politikusok szimpátia­rangsorát azonban ez nem módosította. Az élen továbbra is Göncz Árpád, Kovács László, Demszky Gábor és Keleti György áll. Nem válto­zott a két fideszes politikus, Deutsch Tamás és Orbán Vik­tor ötödik-hatodik helye sem. A népszerűségi lista új sze­replői: Pokorni Zoltán, a Fi­desz frakcióvezetője, Pusztai Erzsébet, az MDNP frakció­vezető-helyettese és Szent- Iványi István, az SZDSZ frakcióvezetője. Pusztai 56, Szent-Iványi 52, Pokorni 51 szimpátiaponttal a lista tize­dik, tizenkettedik illetve ti­zenharmadik helyén áll. A koalíciós pártok vezetői a középmezőnyben foglalnak helyet. Kuncze a nyolcadik, Kósáné Kovács Magda a ti­zennegyedik, Gál Zoltán a ti­zenötödik a sorban. FEB Kik most a legnépszerűbbek? A Szonda Ipsos szeptemberi felmérése I népszerűség(%l népszerűség (%) ismertség (%| ismertség (%) a nyugati országosan nyugati országosan országrészben országrészben Göncz Árpád 78 77 +1 +3 93 Kovács László Demszky Gábor 68 Keleti György Deutsch Tamás 88 79 83 Orbán Viktor 89 Magyar Bálint Kuncze Gábor Medgyessy Péter 58 59 57 57 56 56 +1 +2 +2 +2 +1-t 73 91 83 56 54 53 52 52 51 ❖ * +2 +1 * * 44 66 Szent-Iványi Pokorni Zoltán 41» 52 * 44 Kósáné Kovács Magda Gál Zoltán Szabó Iván Horn Gyula Lezsák Sándor 47 48 47 46 +1 +4 +3 +3 78 j| 93 75 Demeter Ervin 44 46 45 +1 +4 I 40 Szekeres G. Nagyné Imre Maczó Agnes 45 45 +4 +3 69 45 46 0 +1 79 Torgyán József Giczy Boross 39 42 38--ni 36 38 38-6 +4 +3 +2 +3 92 71 94 Az adatfelvétel ideje: 1997 szeptember 12-30. Módja: személyes, kérdőíves megkérdezés. A megkérdezettek szá­ma: 1000, akik az egész országot képvi­selik; közülük 311 a nyugati országrész lakója. Alapsokaság: 18 éves és idő­sebb állandó nyugat-magyarországi la­kóhelyű magyar állampolgár. Az alap­sokaság és a megkérdezettek össze­tétele a korcsoport, a nem és a lakó­hely típusa szerint megegyezik. A nép­szerűségi pontszám 0-tól 100-ig ter­jedhet; a 0 pont nagy ellenszenvet, a 100-as nagy rokonszenvet jelez. A -4 és a +4 közötti különbségek statisz­tikailag .nem jelentősek. Az azonos pontszámú politikusokat a tized-pont- számoknak megfelelő sorrendben ad­juk meg. A *-al jelölt politikusok az előző felmérésben nem szerepeltek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom