24 óra, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-01 / 203. szám

1997. szeptember 1., hétfő 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet MÓROCZ KÁROLY A kezdet és vég 24 órája Tfülönös játéka a sorsnak, hogy szeptember elseje a második JA.világháború kitörésének napja, másodika pedig a befejezé­séé. Milyen szép is lett volna, ha a németek 1939-ben, meglátva az ellenük kivezényelt lengyel könnyűlovasságot, csendesen visszafordulnak tankjaikkal... Persze, nem így történt. Hat évig tartott a világégés, hatvan­millióra becsülik az áldozatokat, megszámlálhatatlan a testi és lelki seb. Az utóbbiak lassabban gyógyulnak. A hó'si halált ha­lók és az értelmetlenül meggyilkoltak családjai sok országban máig nem kaptak sem anyagi kárpótlást, sem bocsánatkérést. A világháborút követó' kényszerű népvándorlás hullámverése napjainkban is tart: Magyarországra - megyénkbe is - költöz­nek haza a kitelepített németek, vagy éppen megbékélés napját tartanak, együtt az itthon ma­________ radottakkal. A kezdet 58 évvel ezelőtt a béke végét jelentette, a vég 52 esztendeje’az újrakezdés lehe­tőségét. Azóta hiába emlékez­tetünk, mindig megújul a ret­tenetes haláltánc. Korea, Vi- -----------------------—---- etnam, Irak, a sokáig békeszi­getnek hitt Európában Bosznia - megannyi rémálom, amelyek­nek résztvevői az újabb vádló tekintetű követei lesznek a béké­nek. Afrika és Ázsia, Európa és Amerika poliiikusainak több­sége tanul a szörnyűségekből, de maradnak hatalomra éhes (fél)őrült diktátorok. M ostanában egyre több az akár háborút is kirobbantható merénylet, tömegmészárlás. Miközben a józanpolitikusok kibé­külésre szólítanak fel, Algériában a fanatiku ok falvakat irta­nak ki, Izraelben pokolgépek tépik szét az áratlan embereket. Szlovákiában „csak” magyarokat vernek a kocsmákban - ez nem hivatalos megfélemlítés törvényeket tvornak. A Jem sok szép jutott eszembe a kezdet és a 'ég mostani furcsa i V 24 órájáról. „ őrizd a békét... ” - énekelf.k John Lennonnal továbbra is. Akit, mint tudjuk, megöltek. Mindig megújul a rettenetes haláltánc Megyei arcképcsarnok 135 éve született Kövesli- gethy Radó (1862-1943) fi­zikus, csillagász. Tehetsége már középiskolás korában megmutatkozott. 1881-1884. között a bécsi egyetem hallgatója volt, dip­lomájának megszerzése után az ottani csillagvizsgálóban kezdett dolgozni. 1883—87-ig a Konkoly­Thege Miklós nevével fémjel­zett ógyallai (ma Hurbanovo) obszervatórium megfigyelője volt. Közben Eötvös Loránd ta­nársegéde a pesti egyetemen. 1889-től itteni magántanár volt, kozmográfiát és geofizikát ok­tatott. 1906-ban megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és a Földrengési Ob­szervatóriumot, melynek halá­láig igazgatója maradt. 1924- ben Lóczy-emlékéremmel tün­tették ki. Számos európai tudós társa­ság választotta tagjává. Művei: A mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve (1899), Se­ismonórm (1906), A Világ­egyetem 1.906), A Kárpát-me­dence üldrengéseiről készült összeáítását halála után adták ki (19)). * * * 130 í'vel ezelőtt, Tata-Tó- váro>n született Witau- sek ároly jogász, várme- gveMvatalnok. Élétől eleddig igen keveset tudik. Hivatali pályáját vár- mcyei második aljegyzőként keite, fokozatosan lépkedett a rajlétrán, 1897-től első al- je'zőként dolgozott, majd titeletbeli főjegyzővé nevez­te ki. Műve: A vadászatra vo- rkozó jogszabályok és gya- Irlat. Az 1883. évi XX. és az 83. évi XXII. t. cikkek teljes üvegével, a vonatkozó rende- :ekkel és a közigazgatási, va- mint bírói gyakorlat közlésé1 :1. Komárom, 1908. 1903-19- ; szerkesztette Komárom ármegye Hivatalos Lapját. Witausek Károly halálának átuma egyelőre nem ismert. Százharminchat gólya a főiskola tanévnyitóján - Búcsú tanároktól „Vitézes” évkezdet Esztergomban A vízivárosi templomban diákok, tanárok részvételével tar­tották a főiskola tanévnyitó nagymiséjét fotó: m. g. Százötvenötödik tanévét kezdte meg Esztergomban a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola. Az in­tézmény tanárai és hallgatói előbb venisanctén, azaz tan­évnyitó nagymisén, majd a főépület dísztermében ünnep­ségen vettek részt. Paskai László bíboros, prímás, érsek és Gál Endre, a társin­tézmény Hittudományi Főisko­lájának rektora jelenlétében Gárdái Zoltán főigazgató kö­szöntötte áz új elsőéveseket:- Alapító okiratunk fő gon­dolatát idézem: „A főiskola fel­adata: felkészítés az értelmiségi létre, a nemzeti kultúra közvetí­tésére a katolikus egyház által is képviselt, örök emberi érté­kek figyelembevételével.” A felsőoktatási törvény elő­írásainak megfelelően végzi ezt a munkát az intézmény. Ehhez a főigazgató hozzátette:- Hallgatóinknak megfelelő morális légkört biztosítunk, amely nézetem szerint minden becsületes embernek megfelel, és amely társadalmunk bizo­nyos köreiből sok esetben, saj­nos, hiányzik. 136 hat elsőéves kezdi meg idén tanulmányait Esztergomban tanítói, (ezen belül szlovák és német nemzetiségi), művelő­désszervezői, óvodapedagógusi, hittanári és kommunikációs sza­kokon. Az intézményben ebben a tanévben, négy évfolyamon 503 hallgató tanul. Kevesebben van­nak, mint korábban. Azok a korlátozások, ame­lyeket a művelődési kormány­zat előírt, arra kényszerítették az intézmény vezetését, hogy ne csak kevesebb hallgatót ve­gyenek fel, hanem megváljanak néhány kiemelkedő tanáruktól is. Az intézmény vezetője ebből az alkalomból köszönte meg több évtizedes, áldozatos mun­káját Mosolygóné Erdélyi Györgyinek, Bónáné Földes Katalinnak (idegen nyelvi tan­szék), Némethné Zoller Évának (ének-zenei tanszék), Homon- nai Nándornak (testnevelés tanszék), valamint Gyárfásáé Kincses Edit és Pozsonyi Gab­riella tanárnőknek (magyar nyelvi és irodalmi tanszék). Pihenésükhöz mi is jó egész­séget kívánunk! rafael Tárva a tatai Talentum - Szvorák Katalin (képünkön) és Tóth Zsóka előadóművé­szek fellépése tette színesebbé az évnyitót szombaton Tatán, a Talentum Általános Iskola, Gimnázium és Kézműves Szakiskola ünnepségén. A kertvárosi iskolában mától 62 gyerek négy osztályban kezdi meg tanulmányait. Abban az épületben, amit nemrég még az önkor­mányzat működtetett, de ma már az alapítványi iskola otthona. fotó: haraszti Norbert Traffipax Ma, megyénkben Kisbéren, Dorogon, Tatán és Tatabá­nyán számíthatnak az autó­sok traffipaxos gépjármű­ellenőrzésre. SzirénaHang Vörös kakas. Vasárnap, néhány perccel tizenkét óra előtt kapták a tűzoltók az értesítést: Bábolnán kigyul­ladt egy ötvenszer tizenkét méteres istálló és a benne tárolt tojástálcák. A kiér­kező tatabányai, komáromi tűzoltók és helyi önkénte­sek két és fél órán keresztül viaskodtak a lángokkal, ám így is csak a csupasz falak maradtak meg az épületből. A kár tetemes, a keletkezési okot vizsgálják. *** Szombat hajnalban az oroszlányi vasútállomásnál égett ki egy 1200-as Lada személygépkocsi. A lángo­kat a tatabányai tűzoltók fé­kezték meg. A kár jelentős. *** Szombat délután a komá­romi tűzoltóknak két vonu­lásuk volt. Negyed ötkor a lengyár gerebenüzemében fogott lángot a lenanyag. A becsült kár háromszázezer forint. Két fecskendővel ol­tották el a lángokat. *** Este fél hétkor ugyancsak Komáromban, a Juhász Gyula úton egy kétszintes családi házban egy propán­bután palackból szivárgó gáz lobbant be. Szerencsére személyi sérülés nem tör­tént. Az anyagi kár a becs­lések szerint mintegy hat­vanezer forint. *** Ugyancsak szombaton este negyed kilenckor Orosz­lányban egy különálló be­tonépítményben fogott lán­got az abban lévő matrac és egyéb tárgyak. A tüzet a ta­tabányaiak oltották el. *** Súlyos sérült. Harminca- dikán délelőtt fél tizenket­tőkor történt az alábbi sú­lyos kimenetelű közlekedési baleset. A tatai Bacsó Béla úton N. G. 33 éves helybeli lakos Volkswagen Golfjá­val akart balra kanyarodni, és összeütközött a vele szemben szabályosan ha­ladó segédmotor-kerékpár­ral. A baleset következtében a motorkerékpár vezetőjét - egy 31 éves tatai fiatalem­bert - súlyos sérüléssel szál­lították kórházba. Vala­mennyi ügyben folytatják a vizsgálatot. Találkozóimat avatott Bajon a nemzetiségi önkormányzat A Tata melletti település egynyaikat, viseletűket, kultúráju- része német ajkú. A hajdan ide- kát. Éppen ez késztette őket került német családok utódai a arra, hogy jó lenne kialakítani mai napig ápolják hagyomá- egy úgynevezett „találkozóhá­Elsöként a hagyományő együttes lépett fel a házban zat”, amely kisebb összejövete­lekre, gyűlésekre, hagyomány- őrző együtteseik próbáira egy­aránt alkalmas. Amikor 1995- ben megalakult a baji német nemzetiségi önkormányzat, ak­kor még inkább előtérbe került ez a kérdés. Volt a faluban egy 1940-ben épített osztályterem és tanítói lakás, amit az új is­kola elkészítése után a községi önkormányzat átadott a nemze­tiségi önkormányzatnak. A le­hetőség így adott volt. Kaincz József képviselő, aki a kisebbségi önkormányzat el­nöke, szinte azonnal hozzáfo­gott a szervezéshez, s eljutottak odáig, hogy pályázatot írtak a Német Szövetségi Belügymi­nisztériumnak. Kérték a segít­ségüket a ház megvalósításá­hoz. Kérésük meghallgatásra talált, s hétezer márkát utalt át a bajiaknak a bonni belügymi­nisztérium. Ebből 5400 márkát bútorra, 1600 márkát műszaki berendezésre költöttek, s mert rendbe is kellett hozni az ingat­lant, a Magyar Nemzeti és Et­nikai Kisebbségi Hivatal több mint egymillió forintot bocsá­tott rendelkezésükre, így kívül- belül impozáns lett a ház. Frank György, a Komárom- Esztergom Megyei Német Ki­sebbségi Ónkormányzatok Szövetségének elnöke adta át a meghatott közösségnek az épü­letet, amelyben elsőként a kó­rus német dalai csendültek fel. Végül az Örömódával és imá­val kérték Isten áldását a to­vábbi működésükre. Főleg az idősebbek voltak ott nagy számban az ünnepségen, és so­káig beszélgettek a fehéraszta­lok mellett. Ádám Éva Gesztenyéink veszélyben Fiatalon elhunyt biológus barátom nővére állít meg. Pesten él, az ünnepek alatt itt­hon volt, s a temetőben járt Andris sírjánál. Döbbenten ta­pasztalta, hogy ijesztő mérték­ben pusztulnak a sírkertben a vadgesztenyefák.- Tűzelhalás, ide figyelj, tűz- elhalás! Azonnal meg kell állí­tani, mert 2000-re itt, a Prímás­szigeten, ahol egy hatalmas ál­lományuk van, az ötszázból egy fa sem marad! És ugyanez fe­nyegeti a Csalamádé-temetőt, a bazilika környékét, ott is renge­teg a vadgesztenye. ígérem, hogy utánanézek - s rá öt percre az egyik hegygaz­dával, volt osztálytársammal futok össze. Kati szakember.- Nem tűzelhalás, hanem gesztenyemoly, gesztenyelepke - mondja. - De valóban nagy a veszély. Évente többször kell, sok-sok költséggel, permetezni. De meg lehet állítani. Drága Esztergomunkra még­iscsak vigyáznak néhányan. S bár nyár lévén, illetékeseket egyelőre nem találok, valame­lyest megnyugszom. Figye­lünk, izgulunk, szólunk. Sze­retnénk, ha ez a város valóban az otthonunk lenne. Szeret­nénk, ha - például - a lakatlan Fürdő Szálló ablakait legalább egyszer évente lemosnák, mert így még nagyobb szégyen a vá­ros közepén. Szeretnénk, mert nekünk ez a paradicsom ada­tott. Nem a Karib-szigetek és nem a norvég fjordok. Mi itt akarunk otthon lenni. Itt és mindig, mindennap. De helikopterezni, önmagunktól felemelkedni, azért még nem tudunk. Rafael Balázs

Next

/
Oldalképek
Tartalom