24 óra, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-01 / 203. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép - Gazdaság 1997. szeptember 1., hétfő Röviden Makettkiállítás és -verseny A tatai Intruders Makett Klub harmadik alkalommal szervezi meg a hónap végén azt a nagyszabású makettki­állítást és -versenyt, amit hét kategóriában hirdetnek meg. Ezeket és a többi fon­tos részletet Fülesi Tamás­tól tudhatják meg a részt venni szándékozók a 34-es körzet 348-270-es telefon­számán. Jachtkikötő épül Pilismaróton? A címbéli kérdésre ma még nem lehet egyértelmű igennel válaszolni, mert csupán az a biztos, hogy a helyi önkor­mányzat szeretne egy olyan öblöt kialakítani a Dunán, ahol ilyen kikötő létesülhetne. A konkrét elképzelésekről kedden tájékoztatják lapunk munkatársát is, a Hydra nevű kutatóhajón. Jelenkor KERTÉSZ N. LÁSZLÓ KARIKATÚRÁJA A tanévkezdet alkalmából nyárbncsúztató összejövetelt szerveztek a pedagógiai szakszolgálat munkatársai Tatabányán, a sárberki fejlesztő óvodában. Az önkormányzat pályázatán nyert pénzből mintegy 400 óvodás és kisiskolás korú gyereket láttak vendégül. A vidám programso­rozaton kívül sportvetélkedő és játszóház is várta a kicsiket. fotó: kiss t. József Szív küldi... 9 Melindának és Renátának. Szüle­tésnapotok alkalmából nagyon sok bol­dogságot, jó egészséget és az életben sok sikert kíván nektek: Irénke. 9 Farkasné Sárkány Elvirának, Csémre. 22. születésnapod alkalmából: Szívünk szeret, ezt ne feledd, / legtöbb, mit adhatunk, az a szeretet. Sok szeretettel köszöntünk: anyu, apu, Tímea és Jocó. 9 Sárkány Tímeának, Nagyigmándra. 19. születésna­pod alkalmából sok szeretettel kívánjuk: életedet boldog­ság és szerencse kísérje. Sok szeretettel köszöntünk: szü­leid és vőlegényed. 9 Sulák Istvánnak, Sárra. 16. születésnapod alkalmá­ból sok boldogságot, erőt, egészséget és hosszú életet kí­vánunk: keresztszüleid, Imi, Ati. 9 Legkedvesebb barátnőmnek, Dadra. Szülinapod al­kalmából szeretettel köszöntelek, sok boldogságot és jó egészséget kívánok neked. Remélem, barátságunk örökké tart: Edit, Bokodról. Fafaragómesterek! Jövőre, veletek, ugyanitt Még a búcsúesten is hangos volt a csiszológép, néhány műremeken az utolsó simításokat végezték a faművesek, faszobrászok, „fa- nyűvő” mesterek a fafaragók hagyományos táborában Tatabá­nyán, a Szabadtéri Bányászati Múzeum központi épülete előtt Ott állt készen a hatalmas fa­rönkökből faragott Életfa, ame­lyet Gengeliczky László alkotói irányításával közösen készítet­tek, mindenki formált, csiszolt, szépített rajta valamit. Az épü­letben ott sorakoztak a táboro­zás idején készült munkák: fa- rönkbútorok, ülőkék, asztalok, szobrok, térplasztikák. A város intézményeit - a többi között a múzeumot - a tereket, parkokat díszítik majd. Mlinár László ta­tabányai faműves és három társa - Balpgh Istváp, Kucsera István, Simon László -közös munkáit, az ökörfejes billenő­hintát, mászókát már fel is állí­tották végleges helyén, a Csó- nakázó-tó partján. M. Nagy Jó­zsef szobrászművész tölgyfába faragott gyönyörű szobra, az Emberpár, a városrészek vetél­kedőjének egyik díja lesz majd, és csak a döntőben derül ki, ki nyeri, hova kerül. Gengeliczky László táborve­zető már a tizenötödik famű- vestábort zárhatta. Az idén dol­goztak itt a legtöbben, és talán ezúttal volt a legvidámabb a társaság. Megköszönte min­denkinek - a város önkormány­zatának, a múzeumnak, a szponzoroknak -, hogy segítet­tek. A legtöbb támogatást a West étteremtől és személy szerint Takács Antaltól kapták, ő gondoskodott a tábor lakói­nak étkeztetéséről. Bársony László alpolgármes­ter nem csupán a búcsúesten járt a táborban, figyelemmel kísérte az alkotások születését is. Elis­meréssel szólt arról, hogy sok új értékkel gazdagították a faműve­sek a várost. Fontos, hogy folyta­tása legyen ennek a művészeti életet színesítő sorozatnak. A vá­ros vezetése szeretné biztosítani a feltételeket, hogy érvényes ma­radjon a jelmondat: Jövőre, vele­tek, ugyanitt. -g-g­Az Emberpár - M. Nagy Jó­zsef egyik szép alkotása Gyermely az expón A Gyermely Rt. hagyomá­nyosan részt vesz a tatabá­nyai Vértes Expón, mely szerdán veszi kezdetét.- Elsősorban négytojásos tésztákkal jelentkezünk- mondja Káhn Róbert -, s üveges mártásokkal. Újdon­ság lesz a durumtészta-csa- lád, ennek nagyobb a sárga búzatartalma, ezért etgész- ségkímélőbbnek ítélik. A magyar piacon eddig nem létező kiszerelésben jelenik meg. Ebből már több or­szágba exportálnak. A vásáron a tésztacsaládo­kat kedvezményesen árulják. Mind az öt napon lesz kós­toló, de receptekkel is ked­veskednek az érdeklődőknek. Határidők cégvezetőknek Szeptember 1.- Tehergépkocsi közlekedési korlátozás. Szeptember 5.-A kifizetők által levont sze­mélyi-jövedelemadó befizetése;- gyakorított áfa-befizetés;- a jogi személy felelősségvál­lalásával működő gazdasági munkaközösségek tb-járulékbe- fizetése a felelősséget vállaló gazdálkodó szervhez;- felszámolói díjkülönbözet igénylése. Szeptember 7.- A számítógéppel vezetett vámáru-nyilvántartás hitelesí- tettetése;- a földművelésügyi hivatal tá­jékoztatása a szövetkezet által felvett tagi kölcsönök összegé­ről. Pénzforgalom A Magyar Nemzeti Bank el­nöke új rendelkezést adott ki a pénzforgalomról. A szabályo­zás hatálya a hitelintézetek, a korlátozott rendeltetésű pénz- forgalmi számla vezetésére fel­hatalmazott jogi személyek, va­lamint a postai pénzforgalmi közvetítő tevékenységet végző szervezetek és a számlatulajdo­nosok belföldi forintkifizetései­re terjed ki. A rendelkezés jú­lius 21-én lépett hatályba, de a korábbi rendelkezésben (3/1992. MNB rendelkezés) szabályozott határidős besze­dési megbízásokat 1997. de­cember 31 -ig még be lehet nyúj­tani. Fontos tudnivaló, hogy la­kossági bankszámla javára vagy terhére 1997. október 2-ig, pénzforgalmi bankszámla ja­vára, illetve terhére pedig 1998. január 8-áig nem nyújtható be csoportos átutalási megbízás. Népszavazás Az 1997. évi LIX. törvénnyel módosított alkotmány szerint a jövőben kizárólag az Ország- gyűlés hatáskörébe tartozó kér­dés lehet a tárgya országos nép­szavazásnak és népi kezdemé­nyezésnek. Országos népszava­zást döntéshozatal vagy véle­ménynyilvánítás céljából lehet tartani. Az eddigi 100 000 alá­írással szemben 200 000 válasz­tópolgár aláírása szükséges ah­hoz, hogy az Országgyűlés nép­szavazást írjon ki. Mérlegelés alapján azonban a köztársasági elnök, a kormány, az ország- gyűlési képviselők egyharmada vagy 100 000 választópolgár kezdeményezésére is elrendel­hető országos népszavazás. Televízió üzemben tartási díj Nemrég kerültek a postalá­dákba azok az űrlapok, amelye­ken televíziókészülékeinket kell bejelentenünk. Ennek hátteré­ben az a kormányrendelet áll, amely megszigorította a televí­zió üzemben tartási díjának be­szedésére vonatkozó rendelke­zéseket. A 122/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet szerint az üzemben tartási díj havonként utólag esedékes. A televízióké­szüléket a díjbeszedő által kéz­besített formanyomtatványon kell bejelenteni, az üzemben tartót azonban nem mentesíti a bejelentés alól, ha nem kapott formanyomtatványt. Ebben az esetben a díjbeszedő helyi kép­viselőjénél kell bejelenteni a készüléket, a rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül, azaz 1997. szeptember 15-ig. A bejelentési kötelezettség teljesí­tésének minősül az augusztusi díjfizetés is. Felhívjuk a fi­gyelmet, hogy szabálysértést követ el és 10 000 forintig ter­jedő pénzbírsággal sújtható, aki a fenti határidőn belül nem je­lenti be a televízió műsor véte­lére alkalmas készülékének üzemeltetését, illetve szándéko­san hamis adatot közöl a beje­lentésben. Megőrizhető a hazai vadállomány Miniszteri beszéd a vadásznapok nyitányán Az országos vadásznapok nyitányát a belsősomogyi Nagysal- lérban a Lábod-Mavad Vadászati Rt.-nél tartották. Az ünnep­ségen ott volt Nagy Frigyes földművelésügyi miniszter, aki a többi között arról beszélt, hogy az új vadászati törvény szava­tolni tudja a vadgazdálkodás folyamatosságát. A vadászterületek átlagos nagysága 9 ezer hektárról 7 ezer hektárra csökkent, a ko­rábbi 801 vadásztársaság he­lyett ma 1200 vadásztársaság működik, ám a törvény értel­mében több a társaságoknál dolgozó hivatásos vadász. A mintegy 80 ezer négyzet­kilométernyi hazai vadászterü­let 10 százaléka továbbra is kü­lönleges rendeltetésű terület, rezervátum maradt, amelyben a legértékesebb vadpopulációk élnek. A vadásztatás évi 8 mil­liárd forintnyi bevételt hoz. Vajai László, a Földműve­lésügyi Minisztérium vadgaz­dálkodási és halászati főosz­tályvezetője az utóbbi tényt kommentálva elmondta, hogy a 8 milliárdos bevételt lehetne növelni, de ez nem járhat együtt a vadállomány csökkenésével, ezért inkább az évente hozzánk érkező 21-25 ezer külföldi va­dász ellátását kell még színvo­nalasabbá tenni. A főosztályvezető elmondta, hogy előkészület alatt áll egy mi­niszteri rendelet a megyei vadá­szati és halászati felügyeletekről, amelyek az FM-hivatalokon be­lül működnek majd. A felügyele­ten dolgozó halászati és - a me­gye nagyságától függően - átla­gosan négy vadászati felügyelő segítőkész ellenőrzője lesz a vad­gazdálkodóknak, nem pedig ad­minisztrátor. Az Országos Magyar Vadász­kamara hatósági jogokat kap. Itt lehet megvásárolni a vadászje­gyeket, és a vadászok vizsgázta­tása is a kamarák feladata lesz. A vadászjegyek bevételének a fele, évente mintegy 120 millió forint a kamaráknál marad. ______________BÁLINT GYÖRGY ROVATA______________ L apok a kertész noteszából A komposzt aranyat ér. Ez a legtermé­szetesebb tápanyaga a kert talajának. Ezekben a hetekben sok kom- posztkészítésre alkalmas szer­ves hulladék keletkezik a ker­tekben: a lekaszált fű, gyomnö­vények, babszár, szőlőhajtás, zöldségfélék konyhai hulladéka stb... Ezeket célszerű felaprózni annak érdekében, hogy a kor- hadásukat meggyorsítsuk. Ha kevés komplex műtrágyát is keverünk a felaprított kom- posztba, akkor a legjobb istálló­trágyával is versenyre kelhet. Most kell elültetni azoknak a hagymás növényeknek - pél­dául a tulipán, a jácint és nár­cisz - a gumóját, amelyek kora tavasszal fognak virágozni. A számukra felásott talajt érett komposzttal javítsuk fel. Mint­hogy az elültetett hagymák ősz­szel és télen nem viselik el a pangó talajvizet, az ültetőgö­dörbe ajánlatos egy (ültető)la- pátnyi homokot vagy kavicsot szórni. A hagymákat olyan mé­lyen kell ültetnünk, hogy felet­tük kétszer akkora földréteg le­gyen. A most elültetett hagy­mák még az ősz folyamán meggyökeresednek és tavasszal gazdag virágzással fogják meghálálni a szakszerű ültetést. Most még lehet vetni sóskát és spenótot. Ezek késő ősszel már szedhetők és abban az idő­szakban látják el vitamindús, friss levéllel a családot, amikor már a tél felé közelítünk. Az utóbbi hetek meleg időjá­rása megállította a szőlőtőkék peronoszpóra fertőzését, ezért további permetezésre most már nincs szükség. Ha azonban mégis észlelnénk a peronosz­póra szürke penészgyepét a szőlőlevelek fonákján, akkor a „zárópermetezésre” csak bor­dói lé 0,5 százalékos oldatát használjunk, vagy alkalmaz­zunk rézmészporos porozást. Virágzik az egyik legmutató- sabb edényes növény: az an­gyaltrombita. Hatalmas, fehér, csüngő, illatos virágai vannak, az utóbbi időben azonban for­galomba kerültek a kevésbé il­latos sárga és rózsaszín virágú változatok is. Hajtásait most le­het meggyökereztetni. Világos fagymentes helyen teleltessük! Kamarai érdekek Az ország további gazda­sági fejlődése megkívánja, hogy összességében ne nö­vekedjenek az adóterhek - hangsúlyozta a Magyar Ke­reskedelmi és Iparkamara elnöki kollégiumának két­napos ülése után Bihall Ta­más, a kollégium elnöke. A testület állást foglalt amellett, hogy az anyaghá­nyad értékét és a kamarai tagdíjak egy részét vonhas­sák le adójukból a vállala­tok. Nem támogatják az osz­talékadó növelését, miként azt sem, hogy az önkor­mányzatok növeljék a helyi iparűzési adókat. Javasolják viszont, hogy a kamarai tagdíj minősüljön - behajt­ható - köztartozásnak. Tolnay Lajos, a Kereske­delmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy a kamarai törvény szeptember köze­pén kormány elé kerülő módosítási tervezetébe ja­vaslataik nagyobb része be­épült, s a többi között sze­retnék elérni a szabad kama­raválasztás jogát, de azt pél­dául ellenzik, hogy az ag­rárkamara „átterelhessen” tagjai közé élelmiszeripari vállalkozásokat, cégeket. Határozottan sürgetik a kamarai jogosultságú köz­feladatok átadását az állam részéről, mert e nélkül csor­bul a kamarák érdemi mű­ködése, közjogi szerepe. Az elnöki kollégium elve­tette a kamarai magánnyug­díjpénztárak létrehozását célzó javaslatot. Viszont támogatta a Hitelgarancia Rt.-vel kötendő megállapo­dás tervét, amely mind a kamarai tagok hitelhez ju­tási esélyeit, mind a bankok hitelezői készségét növelné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom