24 óra, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-13 / 188. szám

4. oldal 24 Óra — Világtükör 1997. augusztus 13., szerda A mauzóleum fontosabb az éhezőknél Mi van az észak-koreai hajó és az emberek gyomrában? Mindennapos küzdelmébe kerül 5,5 millió észak-koreainak a szerény, százgrammos rizsadag megszerzése. Az idén leg­alább kétmillió-háromszázezer tonna rizsre, illetve gabonára volna szükség a még nagyobb katasztrófa elhárításához. Bősi „adu” Meciar kezében Nyelvrendőrök jártak a lévai parókián Magyar alpinisták mentettek meg egy sérült francia hegy­mászót Európa legmagasabb hegycsúcsa, a Mont Blanc kö­zelében. Az expedíció Chamo­nix közelében bukkant arra a sérült hölgyre, aki mászás köz­ben lezuhant, és már igen rossz állapotban volt. A magyarok rádión mentőhelikoptert hívtak, és az orvos megérkezéséig el­sősegélyt nyújtottak. MagánkihaUgatáson fo­gadta pekingi rezidenciáján Norodom Szihanuk kambo­dzsai király a délkelet-ázsiai ország két társminiszterelnö­két, Ung Huotot és Hun Sent. Kambodzsa katonai főügyésze közben letartóztatási parancsot adott ki a hatalomból elűzött és az országból Thaiföldre mene­kült első miniszterelnök, Noro­dom Ranariddh herceg ellen fegyvercsempészés vádjával. Zárt ajtók mögött folynak a svájci Montreux közelében a tárgyalások Rauf Denktas, a ciprusi török és Gláfkosz Kle- ridesz, a görög közösség veze­tője, ciprusi államfő között. Egy névtelenséget kérő diplo­mata mindenesetre megje­gyezte, hogy a tárgyalások lég­köre jó. Az eredményekről szombaton tájékoztatják a nemzetközi közvéleményt. Az albániai hatóságok ­csupán néhány órával az után, hogy a nemzetközi katonai erő részeként az utolsó olasz ka­tona is elhagyta az országot - elkezdték felszámolni a kizáró­lag a dzsungeltörvényeknek engedelmeskedő fegyveres bandákat az ország déli kikötő­városában, Vlorában. Erdő- és bozóttüzek pusztí­tanak napok óta az olaszországi Amalfi üdülőhely környékén. A tűzvész kőomlásokat oko­zott. A Salerno és Sorrento kö­zött kanyargó országút mintegy 15 kilométeres szakaszát Amalfi közelében átmenetileg lezárták a forgalom elől. Agy hártyagy ulladás pusztít ismét Románia déli részén. Or­vosok kiderítették, hogy a meg­betegedést a West Nili vírust hordozó szúnyogok teijesztik. Girgiuban és Brailában az utóbbi hetek rendkívül csapadé­kos időjárása a rovarok elszapo­rodásához és a járvány veszély fokozódásához vezetett. Hatos ikreket szült egy 34 éves olasz asszony. A Velence környéki nőt mesterségesen ter­mékenyítették meg, és most négy kisfiú és két kislány boldog édesanyja. Az inkubátorban tar­tott csecsemők súlya 500 gramm és másfél kilogramm között van, és édesanyjukkal együtt mind­nyájan egészségesek. A hatos ik­rek a terhesség 27. hetében jöttek a világra. Mindössze félmillió tonnát tesznek ki a hazai rizstartalé­kok, és ugyanennyit ígértek a nemzetközi segélyszervezetek Phenjannak, pedig ennek akár a másfélszerese is elkelne. Augusztusban az Egyesült Államok, Kína és a két Korea újabb megbeszéléseket foly­tat. A tárgyalópartnerek to­vábbra is kiszámíthatatlannak tartják Phenjan reakcióit, de bíznak abban, hogy a türelmes párbeszéd eredményt hoz. A világ legjobban bezár­kózó országán azonban nehéz segíteni. Nemrég hetekig tar­tott, amíg Dél-Koreából meg­érkezhetett az első ötvenezer tonnás segélyszállítmány. Az adományozók joggal elvárják, hogy nyomon követhessék a küldemény útját, nehogy az a hadsereg raktáraiba kerüljön. Az is előfordult, hogy Japán egyik kikötőjében horgonyt vetett egy észak-koreai teher­hajó, és gyomrából ezer tonna takarmánykukoricát rakodtak ki. Az húzódott meg mögötte, hogy a legfelsőbb elit ellátá­sára mindenképpen szükség van valutára. Csaknem ne­gyedmillió dollárt költenek a Kim ír Szen-mauzóleum bur­kolására is. Megfigyelők a hároméves gyászidőszak után a hatalmi harc kiéleződését valószínűsí­tik. Bár a halott diktátor fia, Kim Dzsong II szerepel a nyil­vánosság előtt, hivatalos beik­tatása még nem történt meg. A világ érdekét persze az szol­gálná, ha nem a legszélsősége­sebbek kerülnének nyeregbe. Réti Ervin Vladimír Meciar szlovák mi­niszterelnök Horn Gyula ma­gyar kormányfővel tartandó pénteki győri találkozóján várhatóan megpróbálja meg­játszani a „bősi kártyát” - ál­lítja keddi kiadásában a Právo című prágai napilap. Meciar már július elején telefo­non érdeklődött Hornnál, tuda­tosult-e Budapesten, hogy az oly sokat bírált bősi vízmű az idén megmentette Magyaror­szágot az árvizektől. Horn ak­kor kitért a válasz elől, ezért Meciar most Győrben ismét felveti a kérdést, mert úgy véli, az idei árvizek után Bős rend­kívül jó adu a kezében. Hornnak igen szűk a moz­gástere, mert a bősi vita az utóbbi években tisztán politikai problémává vált. A cseh lap úgy véli, hogy a magyarok vi­szont a 600 ezer szlovákiai ma­gyar rendezetlen problémáját A 38 esztendős iráni asszony, akárcsak honfitársnői, ruha helyett fekete csadort, a fején pedig ruszárit (kendőt) hord, legfeljebb csíkos blúzának uj- jai tarkítják kissé a képet. Massumeh Ebtekar azonban a gyengébb nem reménysége Te­heránban. Az új elnök, Mu­hammad Khatami kinevezte a tíz miniszterelnök-helyettes egyikének, és rábízta a Környe­zetvédelmi Hivatalt. Egyébként nem újonc a poli­tikában. Miután amerikai egye­temeken végezte tanulmányait, Az elmúlt héten egynapos sztrájkra szólította föl az au­tósokat az olaszországi Zöl­dek szervezete, tiltakozásul a magas benzinárak miatt. Úgy tetszik, a felhívás most okafo- gyottá vált. A dollár megtorpanása nyomán ugyanis Olaszországban kedd­től 10 lírával csökkentették az üzemanyag literenkénti árát, amely azonban még így sem igazán olcsó. A dollár erősödésére hivat­kozva Olaszországban a nagy olajtársaságok július végén és augusztus elején két hét alatt négy alkalommal emelték 5-5 lírával az üzemanyag árát. így Itáliában az elmúlt napokban már az európai átlagnál jóval húzzák elő, hiszen azt szeret­nék, ha végre megkezdhetné munkáját az alapszerződést el­lenőrző vegyes bizottság, amelyben a kisebbségek is he­lyet kapnának. A szlovák fél ezt azonban határozottan ellenzi, de nincs egyetlen érve sem, amivel meg tudná magyarázni csökönyösségét - olvasható a prágai lapban. Pásztori Attiláiéval reformá­tus esperes az Új Szóban el­mondta, hogy távollétében a szlovák nyelvtörvény megtartá­sát ellenőrző „nyelvi tanács­adók” tettek rajtaütésszerű vizi­tet a parókiáján, s büntetéssel fenyegették az ott talált magyar nyelvű iratok miatt. Hudec szlovák kulturális mi­niszter megengedhetetlennek tartja, hogy a szlovákiai magya­rok művelődési szövetsége csakis a magyar kultúrát mű­velje, és ne kétnyelvű kulturális rendezvényeket támogasson. majd hazájában a női jogok egyik zászlóvivője lett, leg­utóbb elsöprő többséggel vá­lasztották meg parlamenti kép­viselőnek. És még egy fontos vonatkozása van életrajzának: a most leköszönt elnöknek, Raf- szandzsaninak a lánya. Az Iráni Iszlám Köztársaság csaknem két évtizedes története során ő az első asszony, aki fontos kormánypozícióba ju­tott. Ha mondani lehet, ő az első fecske. Igaz, az első fecs­kék nem csinálnak még nyarat, de rendszerint a fecskék nem egyedül repülnek. FEB többe került a benzin (a szuper literjét mintegy 200 forintért árulták). Ráadásul épp akkor, amikor az olaszok nagy része gépkocsival éves szabadságára indult. A sorozatos áremelést nem csak a fogyasztók, hanem az olasz kormány is igazolhatat- lannak minősítette. A forgal­mazók ugyan váltig állították, hogy számos ok miatt kényte­lenek emelni az árakat, ám a miniszterelnök személyes köz­belépésére végül vállalták, hogy augusztus közepéig ön­mérsékletet tanúsítanak. A dollár erősödése a múlt hét végén megtorpant, árfolyama visszaesett, s ezt ezúttal - talán éppen a felzúdulás hatására - a benzinárak is azonnal követték. Csadorban dolgozik a miniszterelnök helyettese Csoda történt Iránban Csökkenő olasz benzinárak A dollár árfolyamának változása az ok Nick García egyenes életútja Helikopterben született — helikoptert vezet Huszonhat esztendővel ez­előtt a levegőben, egy beteg- szállító helikopter fedélze­tén jött a világra Nick Gar­cía. Úgy látszik, élete első élménye meghatározó ha­tással volt rá, mert a fiatal­ember eltökélte: ő pedig he­likopter-pilóta lesz. Az elhatározást tett követte, és Nick immár az amerikai haditengerészetnél hivatásos helikopter-vezető. Minapi ki­nevezésére kedves levélben hívta meg annak a légi jármű­nek a pilótáját és fedélzeti or­vosát, amelyen megszületett. Az orvos, aki jó ideje már Kaliforniában él, meglepődött az „ismeretlen” fiatalember szívélyes invitálásán, és elő­ször tréfának vélte az ügyet. „Hiszen amikor legutóbb lát­tam, néhány perces újszülött volt csupán” - mondta a doki. Nick García szülei a hetve­nes évek elején Schweifurt- ban éltek, édesapja a Német­országban állomásozó ameri­kai hadsereg szakácsa volt. Amikor eljött a pillanat, és fe­leségénél elkezdődtek a szü­lőfájások, az alakulat mentő- helikopterével Schweifurtból a würzburgi kórházba küldték az asszonyt. Csakhogy a gyerek min­denkinél jobban tudta, hogy mikor kell megszületnie. Ar­ról nem tehetett, hogy a hely­szín a repülő alkalmatosság fedélzete volt. Ferenczy Europress Börtönnel büntessék a gyermekeiket elhanyagoló szülőket! Egyre több a fiatal bűnöző Több százezer gyermekkorú, tehát 14 éven aluli fiú és lány el­len folytattak eljárást tavaly a hatóságok Európában. A gyer­mek- és ifjúsági bűnözés már tarthatatlan méreteket öltött, és ahelyett, hogy javulna, folyamatosan romlik a statisztika. A politika alakítói ezért sokfelé mindinkább arra hajlanának, hogy szigorítsák a kiszabható büntetéseket. Az Európai Unió tagorszá­gainak egy részében erősödik a meggyőződés, hogy a mostani 14-ről 12 évre kellene csökken­teni a büntethetőség korhatárát, a 18. évüket betöltők esetében pedig 10-ről 15 évre emelnék a kiszabható leghosszabb bünte­tést. Némelyek követelik, hogy a gyereküket elhanyagoló szü­lőket is csukják le. Ilyen javaslatok már az Európai Unió brüsszeli köz­pontjába is eljutottak. Ezzel szemben különböző országok baloldali-liberális politikusai a munkanélküliséget, a rosszab­bodó társadalmi körülményeket okolják. A konzervatívok pedig az általános társadalmi-erkölcsi értékek elkopását emlegetik a bűnözés fő okaként. Szakértők szerint mindez egyenként akár igaz is lehet, bár szerintük a fiatalok is fele­lősek saját sorsuk alakulásáért, sokukból ugyanis hiányzik a tartás, az akarat és a szorgalom. Eközben több francia pol­gármester saját hatáskörben már megtiltotta, hogy 12 éven aluliak éjszaka otthonukon kí­vül töltsék az időt. Az Európai Unió már ismert gyermekpszi­chológusok véleményét is kérte a gyermekbűnözés jelenségé­ről. Az ő javaslataik alapján is körvonalazódik az a vélemény, hogy a drákói szigor önmagá­ban nem lehet megoldás, mi­közben az állam persze nem nézheti tétlenül a betöréssel, lopással, súlyos testi sértéssel „foglalkozó” gyermekbandák garázdálkodását. Ezért helyeslik például, hogy a németek újra megnyitják az 1990-ben bezárt javítóintézete­ket, és a törvény teljes szigorá­val kényszerítik a szülőket gyermeknevelési kötelezettsé­geik gyakorlására. És mielőtt újabb, szigorú törvényeket hoznának, a meglévőket fogják teljes következetességgel al­kalmazni. A 18-21 évesekre pedig nem lesz kötelező a fia­talkorúakat megillető, enyhébb szankciók alkalmazása: „fel­nőtt” ítélet is kiszabható rájuk. Brüsszelben a tervezet ki­dolgozói úgy vélik, hogy a kép­let nem ilyen egyszerű. Nem el­sősorban a büntetés, a megtor­lás az állam feladata, hanem olyan társadalmi körülmények megteremtése, amelyek mind kevésbé adnak okot és lehető­séget a bűnözésre. Kulcsár László Börtön-világ Észak-Afganisztánban. Az iszlám tálibok soraiból már több mint há­romezer hadifoglyot tartanak embertelen körülmények között rabságban az ellenzéki csapa­tok. A Vöröskereszt most szót emelt az emberségesebb bánásmódért. fotó: feb/eeuter Két kisherceg és a walesi herceg. Miközben Károly brit trónörökös fiaival, Vil­mossal (elöl) és Haralddal Skóciában nyaral, a brit közvélemény fukarkodik a dicséretekkel, már csak kevesebb mint 50 százalékuk elégedett a monarchiával. fotó: feb/reuter

Next

/
Oldalképek
Tartalom