24 óra, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-13 / 188. szám

1997. augusztus 13., szerda 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal A Jegyvenegy éve jelent meg az új forint. Akkor a fizetések 300- 1V 400forint körüliek voltak, a tojás fillérekbe került. Most jött el az ideje annak, hogy az oroszok után, akik három nullát levág­tak a rubelértékből, mi kettőt levágjunk, hogy pénzünknél le­gyünk. A lengyelek is csináltak hasonló devalválást. Irigykedve mondják az arra tartó turisták, milyen erős az a pénz. Persze a banki emberek megemlítik, milyen sok többletkiadással jár és mi­lyen veszélyes a tőke szempontjából egy ilyen pénzügyi attrakció. Az már bizonyos, hogy mi a devalválás helyett új pénzsori adunk ki, most jelent meg az új tízezres. Édesanyám már kapott egyet: özvegyi nyugdíjas, a többi apró volt. Takarékosságra szok­tatta ez a hatalmas bankjegy, amely méretében kisebb az ötszáz forintosnál. Napokig nem merte felváltani. Óvatossága érthető, hiszen az ismeretlen, márka méretű (né­met orientáció) pénz nehezen felváltható, ugyanakkor az OTP ál­tal kiadott prospektusokból meglehetős hatékonysággal hamisí­tották az elmúlt hetekben, mert még a boltoskisasszonyok sem lát­tak ilyesmit. A következő években minden pénz megváltozik, az egész sort újratervezték. Mire véget ér az akció, jó forintunk értéke a húsz­tíz százalékos leértékelődés folytán még egy nullát veszít értéké­ből, tehát már a három nulla levágása is indokolt lenne. Persze megdöbbentő, hogy az ötvenforintosok kivonása a Takarékosságra forgalomból csaknem 500 millió hasznot hozott a kincs- szoktat tárnak, a nem visszaváltott , százforintosokból legalább az uj oankjegy ennyi hasznot várnak, hiszen _________________________ jövő év végéig megszűnik a p apír százforintos, mint fize­tőeszköz. Tele vagyunk feledékenységgel. Ideje lesz, hogy visszaállítsuk a magyar forint valahai érté­két, rangját. Akkor új érmesort lehet verni, új papírpénzeket nyomni, megint lehet fejleszteni az állami pénzverde illetékes részlegét. Ugyanis a most elkezdett pénz fizetőeszköz cseréjé­nek pozitív felhangja az volt, hogy ennek kapcsán korszerűsí­tették a bankjegynyomdát, világszínvonalra került, nyilván ke­restek rajta az éremtervezők és bankjegytervező grafikusok is. A z új pénzek nyomása - az eddigi történelmi tapasztalatok szerint - sosem jelentette, hogy a fizetőeszköz értékálló... Épül a nézőtér a komáromi erődben - A szom­bati színielőadáshoz a monostori erőd központi épületének udvarán a WF Kft. dolgozói már építik az 528 személyes nézőteret, amely szétszedhető, bővíthető. Osbáth Imre művezető irányításával Németh András és Szalai István a székeket helyükre illesztik. fotó: Jusztin Kegyeleti park - Összeomlott vágat Tatabányán - Avatás: szombaton Emlékmű - bányászoknak Nagy munkában B. Hegyi László szobrászművész Messziről aknabejáratnak látszik, közelről egyértelművé válik a kép. A süttői márványból faragott támfák megroggyantak, alóluk kibuggyant a kőomladék. A fekete andezit kövek fenyegetően és egyben ünnepélyes komorsággal a bányásztragédiák, a szén- és kőomladék alá temetett bányásztársak emlékét idézik. Tatabányán, a Ságvári út bal oldalán, az egykori „hatajtó­sok” helyén magasodik az em­lékmű, szombaton délután avat­ják. Arra is emlékeznek ezzel, hogy éppen tíz esztendeje zárt be az utolsó akna, a XH/a. Csics Gyula mondja majd az avatóbeszédet.- A Tatabányai Bányász Ha­gyományokért Alapítvány, a bányászszakszervezet, az OMB KE tatabányai szerveze­tének vezetői gondoltak először arra, hogy meg kellene örökí­teni azok nevét, emlékét, akik itt, a tatabányai szénmedencé­ben - 1895-től napjainkig életüket áldozták a bányászat szolgálatában. Megkezdődött a kutatómunka, összegyűjtöttük azok nevét, akik áldozatai let­tek a bányászkodásnak. A „munka frontján” estek el - nem hősök és nem mártírok voltak, egyszerű, hétköznapi emberek, áldozatok. Megér­demlik, hogy emlékezzünk rá­juk - összegezi a kezdeménye­zők szándékát Csics Gyula.- Ötszázhatvankilenc név került fel az emléktáblákra, amelyek a Reneszánsz Kőfara­góipari Rt. süjtői üzemében ké­szültek. Köztük vannak azok is, akik a felszínért vesztették éle­tüket, akár például gépkocsi­balesetet szenvedtek. Ottjáriunkkor az építmény előtt hatalmas daruval emelik helyükre a köveket. Sokan segí­tenek B. Hegyi László szob­rászművésznek, aki tervezte, és kőfaragók segítségével építi is az emlékművet. Kezében vako­lókanál, éppen egy hatalmas kőszikla kerül tervezett helyére.- Megtiszteltetés számomra, hogy én kaptam a megbízatást az emlékmű elkészítésére az alapítványtól, a bányától. Szabó Csaba igazgató volt a legfőbb kezdeményező. Örülök, hogy tervezetem egyezett a megren­delők, a bányászok elképzelése­ivel. Kegyeleti park alakul majd ki itt, és ennek monumen­tális darabja lesz az elhunyt bá­nyászok emlékműve.- Egy összeomlott vágat jel­képezi a bányász tragédiák helyszíneit. A süttői mészkőé­pítmény a föld mélyének egy darabja, az omlás látványát a legsötétebb színű kőből, ande­zitsziklákból alakítottam ki. A süttői mészkő tartós és kemény, dacol az idővel, az emlékmű az örökkévalóságnak készül. 1546 év garanciát adok rá... - mondja a művész fáradtan, de jókedvvel. Beszélgetés közben sem áll meg kezében a kőmű­vesszerszám. - A negyvenhat év ráadást azért, mert éppen negyvenhat éves vagyok... Már csak néhány nap van hátra az avatóig. Fehér kavics kerül az utakra, felállítják a márvány emléktáblákat, ame­lyekre 569 nevet véstek a kőfa­ragók. Ennyi áldozatot követelt száz év alatt ez a nehéz munka, nem adta ingyen a föld mélye fekete kincsét. A rendezők, a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, az OMBKE, Tata­bánya Megyei Jogú Város ön- kormányzata sok emlékező embert, családtagot, rokont, munkatársat, városlakót vár a szombaton délután 4 órakor kezdődő ünnepségre, avatóra és megemlékezésre. Gombkötő Gábor Újra felröppent a vörös kakas Hétfőn délután fél kettőkor a tatabányai autópálya­rendőrségre riasztották a tűzoltókat, ahol kigyul­ladt egy Alfa Romeo utastere. Kiérkezésükig a rendőrök megfékezték a lángokat. Este hét óra előtt néhány perccel a lábatlani pa­pírgyár tűzjelzőkészüléke lépett működésbe. Két tűzoltóautó elindult a helyszínre, de szerencsére téves volt a jelzés. A riadalmat a műszer alatt elha­ladó targonca kipufogójának a füstje okozta. Nyergesújfalun a Váci Mihály úton egy villany­óraszekrény faváza és vezetéke gyulladt meg este hét órakor. A tűzoltók poroltóval és halongázzal fékezték meg a veszélyforrást. Kedden háromnegyed tizenkettőkor Nagyig- mándon ívhegesztést végeztek, amelynek követ­keztében lángot fogott egy száz négyzetméteres épületben tárolt tíz mázsa szalma. A tűzben káro­sodott továbbá két mázsa búza, tizenkét pala, va­lamint egy ötször ötméteres ponyva. A komáromi tűzoltók, valamint a nagyigmándi önkéntesek kézi- szerszámokkal és három fecskendővel oltották el a lángokat. A kár harmincötezer forint. Fura muri Nagysápon történt hétfőn az alábbi eset. Két rokon va­lamin összeszólalkozott, és a vitát tett követte. Egyikük ugyanis a helyi ABC-áruház tulajdonosa. A vitapartnere azt eszelte ki, hogy bezúzza a bolt kirakatát, amit meg is cselekedett egy kővel. Mint­egy húszezer forintos kárt okozott a sértettnek. A tör­ténetnek ezzel még nincs vége. Az ablakzúzó följelen­tette saját magát a rendőr­ségen a tett elkövetése után. A károsult rokon csatlako­zott a feljelentéshez szándé­kos rongálás miatt. Van te­hát egy pont, amiben egyet­értettek a civakodók... SzirénaHang Megérte...? Hétfő éjszaka hat helyre törtek be a bűnö­zők az almásfüzitői tim­földgyár területén lévő rak­tárakba. Használt műszaki cikkeket vittek magukkal tizenötezer forint értékben. A rongálással ugyanennyi kárt okoztak. Nagysápon egy családi ház kertjében a fóliasátrat vágták ki a tolva­jok. Ötven kiló paprikát vit­tek magukkal, aminek az ér­téke ötezer forint. A fólia szélvágásával viszont har­mincezer forintos kárt okoz­tak a gazdának. lebuktak. A taxisok segít­ségével került rendőrkézre a fiatalkorú B. G. és három társa tizenegyedikén dél­előtt. Az ifjú társaság Tata­bányán, a Jászai Mari Szín­ház pincéjéből húszezer fo­rintot érő elektromos veze­téket lopott el. Százezrekért... Hétfőre virradóra a tatabányai Ron- zumban működő sportruhá­zati boltba hatoltak be a bű­nözők. Kétszázezer forint értékű ruhaneműt loptak el, és tízezer forintos rongálási kárt okoztak. *** A Szent Borbála kórház portása vette észre tizen­egyedikén éjszaka, hogy be­törtek a műveseállomásra. A betörők kifeszítették az ajtót, és száznegyvenezer forint készpénzt zsákmá­nyoltak. Kedden éjszaka Kisbéren a Városház téren lévő do­hánylerakat lakatját vágta le ismeretlen tettes. Ötvenezer forint készpénzt, valamint száznegyvenhétezer forintot érő dohányárut vitt magá­val. Valamennyi ügyben folytatják a vizsgálatot. „A civil szféra sok lehetőséget tartogat... - Beszélgetés Horn Gáborral Tatabánya számítógépipari központ? Horn Gábor az SZDSZ oktatásért és kultúráért felelős politi­kusa következetesen képviseli azt a liberális álláspontot, mely szerint a kultúra és tudás egyaránt piaci érték, konvertálható, beváltható. Fizetni kell a megszerzéséért, megtartásáért, fel- használásáért egyaránt.- Tatabányán egy csodát kö­vethetünk nyomon - mondta. - A változás bizonyítéka a főis­kola. Vannak mozgósítható ha­gyományok, fejlődési lehetősé­gek. Tatabánya modellkísérlet­nek számít. Bányászvárosból számítógépipari központ lesz.- Sok a szegény család, s te­hetséges gyermekek ott is megmutatnák magukat.- A felsőoktatásban való részvétel jól gyümölcsöző be­ruházás.-De a Nyilas Misik... A diplomások könnyebben elhelyezkedhetnek. A felsőok­tatásnak is piackomfortosnak kell lennie. Nem igaz, hogy a költségek térítése beszűkíti a lehetőségeket. Szó sincs elitista koncepciótól.-De a szegények nem tud­ják megfizetni.- A rendszer csak jó ösztön­díjtámogatás mellett működhet.- Ennek kevés nyoma van.- A költségeken osztoznia kell az egyénnek és az állam­nak. Az ingyenes oktatás ab­szurd. A tatabányai alapítványi főiskola is kemény piaci alapo­Horn Gábor kon működik, de az itt végzet­tek az elmondhatói, hogy szinte senkinek sincs elhelyezkedési gondja a diploma megszerzése után. Kádár Péter Komáromban is mélypontot hozott a július Már a szúnyogoktól sem riadnak vissza a külföldi vendégek Közeledik a nyár vége, s elmondható, hogy az időjárás ebben az évszakban csak az elmúlt másfél hétben volt olyan, amilyet mindenki várt. Aztán a napokban ismét megteltek a fürdők, a strandok, s ha az augusztus 20-ai főszezon végéig továbbra is így süt a nap, akkor a létesítményvezetők elégedetten dörzsöl­hetik majd a tenyerüket. A komáromi Thermálfürdő igazgató­ját, Kerekes Tibort kérdeztük arról, hogy a határvárosban mekkora gondot okozott az őszre emlékeztető idő.- Gondolom, Komáromban sem jegyezlek rekordszámú fürdőzőt júliusban.- Mi sem mosolyogtunk reg­gelente, amikor azt láttuk, hogy a nap nem akar előbújni a felhők közül - mondta Kerekes Tibor.- Az elmúlt hónap gyengére sikeredett nálunk is. Kevés vendég látogatott el hozzánk, a kempingünk is mélyponton volt. A jó idő megérkezése után, augusztus elejétől fokoza­tos javulást mutatnak a szá­mok. Hétközben 1500-1600- an, szombaton és vasárnap 3000-en jöttek el a fürdőbe. Azt is megjegyezném: az or­szág különböző pontjairól sorra kerestek meg minket azok, akik lengyel árvízkárosult gyereke­ket látnak vendégül. Igyek­szünk mi is segíteni nekik, s díjtalanul jöhettek be hozzánk.-A kempingben és a mo­telben is „helyre állt a rend”?-Jól állunk, jelenleg már csak 6-7 lakókocsinak tudunk helyet adni. Ha az időjárás to­vábbra is így marad, akkor a ki­adóhelyeink is elkelhetnek. A motelunkban jelenleg 45 len­gyel diák üdül, s 20 tanuló vesz részt az egészségmegőrző tá­borban a Máltai Szeretetszolgá­lat támogatásával.- A szúnyoginvázió sem ri­asztja el a vendégeket?- Tavaly többen panaszkod­tak, noha a városban lakók azt mondják: idén több a vérszívó. Úgy látom, a vendégek megér­tők, tudják, másutt nagyobb ár­víz volt, s ott még több a szú­nyog. (kovács) KÁDÁR PÉTER A jó forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom