24 óra, 1997. július (8. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-31 / 177. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1997. július 31., csütörtök Húsz kilométernyi út pormentesítése - Az önkormányzatra vár a feladat Sártenger és homokvihar Tata utcáin A Latinka Sándor utca jellegzetes tócsái, kátyúi az elmúlt napok jelentős esőzései után fotó: haraszti Norbert Innen-Onwan Ma a Várszínházban Esztergom. A városból el­származott Cziglényi Andrea Koronák és királynők című vár­színházi műsorát július 20-án elmosta az eső. A szervezők bíz­nak benne, hogy csütörtökön este fél kilenctől több szerencséjük lesz az időjárással. Az est házi­asszonya Mikes Lilla, többek között közreműködik Oláh Fe­renc és szalonzenekara, a lát­ványtervező Mihály Béla. Bozóky-akadémia Dömös. A Pro Musica Antiqua Hungarica Egyesület és a Kecskés együttes szervezésé­ben zajló Bozóky Mihály Nyári Akadémia - keresztény fiata­lok zenés programsorozata - zárókoncertje szombaton este fél nyolckor kezdődik a ró­mai katolikus templomban. Komposztálótelep Nyergesújfalu. Miskolczi Jó­zsef polgármester levélben kérte a német partnerváros, Karlsdorf-Neuthard polgármes­terét, Egon Klefenzet, hogy bo­csássák a nyergesiek rendelke­zésére a náluk kialakított kom­posztálótelep tervdokumentá­cióját. A levelet a vendégségbe utazó röplabdások vitték el magukkal Németországba. A kért anyag gyorsan megérke­zett a polgármesteri hivatalba. Tévé a könyvtárban Lábatlan. A Ságvári Endre utcai könyvtár tévénézésre in­vitálja mindazokat, akik otthon nem tudják megnézni a helyi kábeltelevíziós rendszerben a falutévé adásait. Péntekenként délelőtt a falu képes hírei látha­tók a könyvtárban. Sokan nem is gondolnák, hogy az idegenforgalmára oly sokat adó Tata városában még 21 ki­lométernyi földút van, melyek pormentesítésének nagyobb részét az önkormányzatnak kellene megoldani. Ezek között a legkritikusabb helyzet az újhegyi részen talál­ható Frankel Leó és Latinka Sán­dor utcákban alakult ki az elmúlt napok jelentős esőzései után is, ahol szárazság idején viszont a homokviharok okoznak nehezen elviselhető kellemetlenséget az ott élőknek. Arra a kérdésre, hogy mikor szüntethetők meg ezekben a bel­területi utcákban a sártengerek, Simonné Németh Annától, az önkormányzat illetékesétől kér­tünk választ. Megtudtuk, hogy jó esélye van itt az útépítésnek, mert már elkészült a földgázveze­ték és a csatorna is. Egyetlen gond a mindent eldöntő pénzhi­ány. Ennek áthidalására a képvi­selő-testület szeptemberben tár­gyalja az útépítési és útkorszerű­sítési programot. Ez majd három évre határozza meg a konkrét tennivalókat. Ennek kapcsán dől el az Akácfa utca végének a sorsa is, ahol hasonló problémákat kell megoldani. Nehezíti a feladat tel­jesítését a felszíni vízelvezetés hi­ánya is, de mindenképpen a pénz­ügyi fedezet megteremtése a leg­fontosabb, hiszen a Munkácsy utca 600 méteres szakaszának ki­építése is 15 millió forintba került. ____________Noteszlap ___________ E ternit és lovaglás A Jyugati és japán felmérések is bizonyítják, l V hogy ha egy cégnek a termelési felkészültsé­gén, módszerein túl saját füozófiája is van, s azt dolgozói és partnerei körében megjeleníteni is tudja - ez a termelési eredményekben is kimu­tatható. A Nyergesújfalu központú Eternit Művek Hatschek Lajos Kft. cégfilozófiájában jelen van a teljesítményelvűség, a dolgozók, vezetőik, együtt­működők szoros kapcsolata, ugyanakkor a kör­nyezetvédelem szempontjai a természetes anya­gok alkalmazására, s nem utolsósorban vevőik minőségi termékekkel való ellátása. Mindennek megjelenítésére, kinyilvánítására a cég - nagy örömünkre - a dinamizmuson, termé­szetszereteten, maximális figyelemösszpontosítá­son alapuló lovassport támogatását is felvállalta, zászlajára tűzte. Az elmúlt években az Eternit Ausztria támogatását élvezve készülhetett fel az osztrák díjugrató versenyző, Helmut Morbitzer az atlantai olimpiára. A július 29-ei budapesti sajtókonferencián a cég képviselői kijelentették, hogy szponzorálni kívánják a július 31-augusztus 3. között, Buda­pesten zajló CSIO nemzetközi díjugratóversenyt, melyen az Eternit által támogatott olimpikon, Helmuth Morbitzer is indulni fog. A programban szerepel majd az Eternit-Samsung-verseny, a Budapest Díj és a Volvo Kupa. Gondolom, ezek a nevek is jelzik, hogy a díjugrató-lovassport olyan színvonalú eseményén vehetünk részt, amilyene­ket olykor az Eurosport tévécsatorna adásain láthatunk. Cjokszor magukra hagyottnak látott, érzett ma- kJ gyarországi lovas sportolóink mindegyikének ugyanilyen támogatásokat kívánunk. S.K. Szív küldi O Plevnyák Bélánénak, Tatabá­nyára. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, mégis a kettőnk életét úgy féltem én. Köszöntlek 78. születésna­pod alkalmából, hosszú boldog éveket kívánok együtt: férjed, Béla. ft Öreg! Boldog 45. születésnapot kíván: feleséged és két fiad. O Dózsakertbe és Héregre, Barsi Martinnak ötödik szü­letésnapjára, Szandrának és Lacinak ugyancsak szünnap­jukra minden jót, sok boldog évet kíván: Nagymama és Dédike. ft Rácz Beátának, Tatára. Születésnapod alkalmából sok boldogságot kívánok: Szüleid és testvéred, Anita. ft B. Juditnak, Tatára, a Nagykert utcába. Ha Isten megsegít és éltet téged, akkor a 14. születésnapodon ve­lünk együtt Isten is éltessen Téged! Akik nagyon szeretünk Téged. 9 Fülöp Sándornénak, Tatabánya, Mártírok útja 93. Drága jó édesanyánk, 82. születésnapod alkalmából kívá­nunk neked jó egészséget, erőt, boldogságot, éljél még soká. Köszönjük a sok szépet jót, amit adtál nekünk: Sze­rető gyerekeid, unokáid, dédunokáid. ft Havasi Jánosné, Ani néninek. Boldog névnapot kí­ván: Marika, a szomszéd utcából. ft T. Grétának, Tatabányára. Hiszed vagy nem. Te mindig itt élsz bennem. S minden szívdobbanással újjá­születsz. Percenként bukkansz fel szívemben, s én szinte sajgók, hogy újra szeretsz. Gondolj néha rám, de ne gyű­lölj meg engem! Belém kapaszkodj, érezd, hogy szeretsz! Velem vétkezz és velem imádkozz! Hát ne titkold, hogy szerelem ez! A Te Sárkánykád. O Fülöp Lászlónak, Szomódra, leszerelése alkalmából küldöm: Bevonulásodkor a fájdalom könnyzápora közül néztelek, míg láttalak, most a leszerelésed alkalmával az örömkönny záporától nézlek, de mégsem látlak. Anyu. ft Holczhackerné Gróf Juditnak, Tatabányára. Név­napod alkalmából nagyon sok örömet és hosszú, boldog életet kíván: Családod. Hosszú és göröngyös út vezetett az augusztus 2-ai jubileumi versenyig - Népes a támogatók csapata - Millióra rúgnak a költségek Kömlőd a mazsorettek fővárosa lesz Nemzetközi hírűek a kömlődi mazsorettek Kömlőd a mazsorettek fővárosa lesz - így nevezte a III. verseny eredményhirdetésekor Balázs Árpád zeneszerző, a Magyar Fúvószenei Szövetség titkára - akkor a zsűri elnöke -, ezt a létszámában nem nagy községet. És joggal, ók az el­sők voltak az or­szágban, akik bele mertek vágni egy ilyen nagy mazso- rettrendezvénybe, s azok is a kömlő- diek voltak, akik kiharcolták, hogy a fúvósszövetség mellett megala­kuljon a mazsorett szekció. Igaz - tudván, hogy a fúvószene és a mazsorettmoz- galom szorosan összefüggő fo­galmak -, több segítséget vár­tak az országos szervektől. Ez elmaradt, sőt nem kevés gán- csoskodást is le kellett győz­niük a kömlődieknek, hogy a hagyományt (egyedül, saját szervezéssel) folytassák, és el­jussanak a jubileumi, V. verse­nyig. A Kömlődi Kulturális és Mazsorett Táncegyesület el­nöke, Senkár Béláné megszál­lottja vállalt kötelezettségének. Minden szabad idejét leköti egész éven át a szervezés, a kül- és belföldi szereplések megalapozása, bonyolítása, az anyagiak előteremtése, a pró­bák, a fellépések szervezése. De nincs egyedül. Madari Fe­renc polgármester, Bogáth Ist­ván alpolgármester és felesége, Baumann Ferenc, Swartzné Stieder Rita jegyző, Molnár Sándomé ... és a fél falu egy emberként segít, szervez, ada­kozik, szállást ad egy-egy na­gyobb rendezvény megvalósí­tásakor. És akkor ott a két oktató: Hegyesi István és felesége, Ma­rika, mindketten az ország táncpedagógusainak élvonalá­ból. ők tanítják éve óta a négy korcsoportban készülő mazso- retteket, s ügyelnek arra, hogy felkészülésük pontos, fegyel­mezett, előadásuk látványos le­gyen. A házaspár budapesti, de a versenyt megelőző hetekben szinte Kömlődön „laknak”. Ki- sebb-nagyobb szünetekkel egész nap a próbát irányítják, fáradhatatlanul (a lányok nem­különben!) róják a felvonulási útvonalat, diktálják a tempót, javítják a mozgást, miközben pörögnek a botok az egyelőre könnyű nyári ruhában gyakor­latozó lányok kezében. A rendezvény egymillió fo­rintba kerül, s meghívó­jukon a csá­szári magán- vállalkozótól a budapesti Dunatrade Holding Rt.- ig, a fővárosi Alapprogram Tanácstól a Vértes Volán Kft.-ig 30 egyéni és társas vállalkozás szerepel szponzorként. Jól dol­goztak a szervezők! Ám kell is a pénz, mert augusztus 2-ára - vannak akik előbb - megérkez­nek a versenyző mazsorett- csoportok. Bajáról a Kék Hu­szárok, Bokodról a junior ma­zsorettek, Pozsonyból és Duna- varsányból a mazsorett- és táncegyesület csoportjai, Gyoma-Vésztőről a Körös menti mazsorettcsoport, Kábá­ról a művelődési ház mazso- rettcsoportja, Kiskőrösről a vá­rosi mazsorettcsoport, Mező- csátról több együttes, Nyerges­újfaluról a városi mazsorett­csoport, Nyíregyházáról a Sza­bolcsi Koncert és Fúvószenekar mazsorettcsoportja, Pécsről a Szibirobi mazsorettcsoport, Szeghalomról a Plastic mozgás­stúdió mazsorett-táncegyüttese, Szendrőről egy nagycsoport, Szentesről a Mini Mazsolák és Bounty. Szombathelyről a ma­zsorettcsoport, Tátról a kultúr- ház mazsorettcsoportja, Tót­komlósról a mazsorettcsoport és Vácról az Árpád fejedelem Álta­lános Iskola mazsorettcsoportja. Jön a Székesfehérvári Helyőr­ségi Fúvószenekar is. Lesz vagy 600 versenyző, akiknek étel, ital, sokuknak szál­lás kell. Lesz, a szervezők min­denre felkészültek. És a műsor egész nap tart: 9.30-kor a felsorakozó csapatok előtt hangzik el a megnyitó, 10 órakor kezdődik a menettánc - verseny végig a Szabadság ut­cán. 13.30-kor térzene, 14 óra­kor a dadi szalontánccsoport előadása, majd 14.30-kor kez­dődnek az egyéni és csoportos színpadi versenyek. Lesz egyéni botforgató verseny, pá­ros botforgatás, külön feltételek mellett versenyeznek a mini- mazsorettek, végül a leglátvá­nyosabbnak, a színpadi mazso- rett-táncversenynek tapsolhat­nak a nézők, akik ilyenkor hul­lámzó tömegben lepik el a sportpályát, a versenyek színhe­lyét. 18 órakor „tetőz” a nap, kezdődik a gálaműsor, a zsűri kihirdeti az eredmény, és aki­nek marad még ereje, mulathat a diszkóban, ahol lézershow lesz. Nagyon jó lenne, ha a me­gyében oktató mazsorettveze- tők is eljönnének legalább ta­pasztalatot szerezni. A rendezvény fővédnöke Ke­leti György honvédelmi minisz­ter, országgyűlési képviselő, akit szeretettel vár a falu. Ádám Éva Dad-Kömlőd: közös csatornahálózat Nem keseredett el a két „szomszédvár” - Dad és Kömlőd polgármestere, amikor az első körben nem kapták meg kö­zös szennyvízhálózat és tisztítómű építéséhez a céltámoga­tást. Újra pályáztak, s kitartásuk eredményesnek bizonyult. Ugyan még csak ígérvényük van a támogatásra, de mivel a többi pénz együtt van a beruházásra, bíznak abban, hogy a kiegészítést megkapják. Ha kedvező döntés születik a pályá­zatukra, még az idén megkezdik a közös munkát. A terveknek megfelelően halad a falu büszkeségének, az új iskolának az építése. Biz­tosnak látszik az augusztus 15-ei műszaki átadás, ezért az is, hogy szeptemberben itt kezdhetik a diákok az új tanévet. A testület határozott arról, hogy új bútorral szerelik fel az intézményt. fotó: Jusztin

Next

/
Oldalképek
Tartalom