24 óra, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-02 / 126. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1997. június 2., hétfő Pünkösd utáni úrnapi körmenet - A római katolikus egyház szép ünnepén a hí­vők a szentmise után végigvonulnak a templom környékén. A katolikus hívő számára az oltá- riszentség az egyik legfontosabb hittitok, melyben Jézus Krisztus szentségi jelenlétét fogal­mazza meg és ünnepli. Képünk az alsógallai úrnapi körmeneten készült. Szőlőből is lehet bort készíteni - mondta Baja Ferenc miniszter Ászáron „Országunk gazdag csodás tájakban” Az ászári Aranykalász Mg. Szövetkezet alaposan felkészült a háromnapos borrali résztvevőinek fogadására. Ez azonnal ki­derült, amikor egymás után futottak be az autócsodák. Rajz- és kézművestábor Tardoson Fogadónapok Esztergom ♦ Dr. Ámort György alpol­gármester június 4-én 13-16 óráig. ♦ Dr. Takács Márta jegyző június 11-én 13-17 óráig. ♦ űr. Könözsy László pol­gármester június 25-én 13-17 óráig. Komárom ♦ Dr. Szölló'sy Ferenc jegyző június 2-án 8-12 óráig. ♦ Dr. Szendrényi József al­polgármester június 9-én 8-11.30 óráig. ♦ Dr. Hermann Zoltán al­jegyző június 16-án 13-16 óráig. ♦ Dr. Krajczár Gyula pol­gármesterjúnius 23-án 9-12 óráig. Fogadóóra Tatabánya. Moravcsik Ág­nes, a 10. számú választó- körzet képviselője kedden délután öttől tartja fogadó­óráját az újvárosi Móra Fe­renc Általános Iskolában. Komárom. Győri István önkormányzati képviselő ma délután háromtól négyig tartja fogadóóráját a Jedlik Ányos utcai Közösségi Házban. Cukorbetegeknek Csolnok. A cukorbetegek klubja„A szív- és érrendszeri szövődmények” címmel tartja következő foglalkozá­sát szerdán délután öttől. Rengeteg érdeklődő várta a ne­ves párosokat, sokan vették kö­rül az ismert politikusokat, szí­nészeket, közéleti embereket. A fogadóbizottságban ott volt dr. Bozori Endre, Kisbér polgármestere, Willisits Vilmos, az ismert autós raliszervező és még sokan mások. Meglepetés volt, hogy még a befutók előtt megérkezett a túra fővédnöke, Baja Ferenc kör­nyezetvédelmi miniszter és útitársaként felesége. A környezetvédelmi minisz­ter azonnal ki is próbálta a Willisits cég által gyártott hangtalan, valóban környezet­kímélő villanyautók egyikét, s elismeréssel szólt az ötletről. Baja Ferenc így nyilatkozott a raliról: - Nagyra értékelem ezt a túrát, mert a leginkább tenni tudók járták be az ország bortermelő tájait, és ismerked­tek a legfontosabbal: szőlőből is lehet bort készíteni! Más az étterem asztala mellett megíz­lelni egy történelmi vidék bo­rát, s más megtapasztalni mindezt a helyszínen. Hamarosan megjött az első befutó, az SZDSZ-páros, dr. Kertész Zoltán-dr. Gombos András. Elmondták, hogy az úton sok tapasztalatot szerez­tek, képviselőként valószínű hasznosítani is tudják ezeket, mivel a mezőgazdasági bizott­ság tagjai. Dr. Rubovszky András, a Gellért Szálló igazgatója a fi­ával járta végig a távot, úgy vélte, hogy országunk csodá­latos tájakban gazdag, min­denkinek jobban meg kellene ismernie minden szegletét. Az ászári Aranykalász Mg. Szövetkezet minden párost megajándékozott a nagy hírű ászári borok valamelyikével, jó hangulatban zajlott le a rö­vid ügyességi bemutató. A szurkolókká átalakult ászári érdeklődők .nagysze­rűén szórakoztak, ádám A tardosi Fekete Lajos Álta­lános Iskola és az Okuláré Alapítvány két csoportban 1-1 hetes nyári táborozást tart. Az időpontok: június 16-21-éig (8-14 éveseknek) és június 23—28-áig (14 év felettieknek). A helyszín a tardósi Malomvölgy és a művelődési ház. A résztvevők a többi kö­zött megismerkedhetnek a rajzolás és festés különböző technikáival, gyurmázhat­nak, drótékszereket készít­hetnek. Agyagozás, koron­gozás is lesz, továbbá a Ge­recsében kőzeteket, fosszíli- ákat gyűjtenek majd. A foglalkozásokat peda­gógusok és képzőművészek vezetik. Az érdeklődőknek a rész­letekről a 34/351 -446-os (ál­talános iskola), valamint a 33/463-015-ös telefonszá­mon (Bulla Ottó festőmű­vész) adnak tájékoztatást. Horgászsuli Síkvölgyön Már lehet jeTentkezni arra a táborozásra, amelyet a tatabá­nyai Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület szervez tavainál 6—12 éves gyerekeknek június 16-20 között. A kellemes szünidei prog­ramok reggel kilenckor kez­dődnek, és délután fél négyig tartanak. A résztvevők halbiológiá­val. különböző horgászmód­szerekkel, környezetvéde­lemmel ismerkednek meg, emellett barkácsolnak és ter­mészetesen sokat horgászhat­nak. A feltételekhez mindösz- sze egy űszós keszegező fel­szerelés és napi 200 forintos részvételi díj tartozik. Összesen huszonöt jelent­kezőt várnak személyesen a jövő hét keddjén, délután négy óra és este hat óra között a síkvölgyi horgásztanyán. (Telefon: 319-843). . t-i i i«,í A város, a színház jó házigazda volt Szakáll Judit nyilatkozata a gyermekszínjátszó fesztiválról Három napig a gyerekeké volt a tatabányai Jászai Mari Színház. Itt zajlott le az immár hatodik Weöres Sándor gyermekszín­játszó találkozó, amelynek gaz­dája a Magyar Drámapedagó­giai Társaság. Elnöke, Szakáll Judit elégedett az idei találko­zóval.- Az első alkalom, hogy színház vállalkozott az orszá­gos fesztivál megrendezésére. Eddig művelődési központok­ban kaptunk helyet, ezért is há­lásak vagyunk Tatabánya város és a Jászai Mari Színház veze­tésének, hogy igazi színházi kö­rülményeket biztosított szá­munkra, és kitűnő házigazda volt a három napon.- Mi a társaság programja?- A rendszerváltással alakul­tunk, és ezzel a gyermekszín­játszás kikerült az egykori Népművelési Intézet hatóköré­ből. Civil szerveződés, azok a pedagógusok alakították, akik korábban is értek el sikereket az iskolai színjátszásban. Mi a módszert tartjuk fontosabbnak, a játékot, amellyel nevelni le­het. A színház, a dramatikus já­ték végül is nevelési eszköz, másrészt természetesen a szín­ház szeretetét is elmélyítheti. Magyarországon hagyományai vannak a gyermekszínjátszás­nak. Természetesen az európai tapasztalatokra is építünk.- Hol tanítják a drámape­dagógiát?- A pedagógiai főiskolák speciális kollégiumain készül­hetnek fel a tanítók, a tanárok. Van törekvés arra, hogy önálló tanszékeken lehessen' drámape­dagógusi diplomát szerezni. Je­lenleg tanítói, szaktanári dip­lomát kapnak a végzősök, és e mellé megszerzik a drámape­dagógiai képesítést is. Nem ön­álló tantárgyként tanítják, csak mint módszert használják fel a nevelésben. Természetesen nem csupán magyarórákon, de a történelem és más tárgyak esetében is kiválóan alkalmaz­ható ez a módszer. Különösen a jövőben, hiszen' a Nemzeti Alaptantervbe bekerült a tánc és a dráma tanítása. Társasá­gunk is megkapta négy évvel ezelőtt azt a jogot, hogy tanfo­lyamokat szervezhessen a pe­dagógusok számára, és okleve­let adjon ki a vizsgázóknak. Csaknem ötszázan végeztek itt az elmúlt években.-Miből gazdálkodik a tár­saság?-Ónálló civil szakmai szer­veződés vagyunk, társadalmi Szakait Judit elnök kö­szöni a vendéglátást munkában dolgozunk. Koráb­ban a Magyar Művelődési Inté­zet volt a gazda: Ma a kapcsola­tunk annyi, hogy az intézetben van az irodánk. Pályázatokkal igyekszünk pénzt szerezni a működésünkhöz, szponzorokat keresünk, és a parlament is biz­tosít a civil szerveződések szá­mára bizonyos keretet, ebből is kapunk támogatást.-Milyen irányba fejlődik a gyermekszínjátszás ?- A tatabányai találkozó ta­pasztalatai azt bizonyították, nagyon sokirányú a munka. Fantasztikus műfaji színesség jellemezte a bemutatósorozatot. A balladától a mesejátékig, az irodalmi összeállítástól a moz­dulatjátékig nagyon széles a skála. Ötszáz csoportból a leg­jobb huszonhárom jutott el az országos döntőig. Ez a díj és a jutalom. Itt már mindenki „a legjobb”. A rendezők, a csopor­tok vezetői viszont kaptak el­ismerést, díjakat szakmai, pe­dagógiai munkájukért, (g. g.) A FESZTIVÁL DÍJ AZOTT AI: Rendezői díjat kapott: Ledő Attila (Vécsey Színpad, Bu­dapest), Várhidi Attila (Alföld Gyermekszínpad, Debrecen), Vona Éva (Csöpp Színpad, Máriapócs), Fodor Mihály (Fapihe, Bag). Elismerés sikeres rész- eredményekért, kiemelkedő megoldásért: Pajorné Molnár Magda és Tátrai Judit (Balas­sagyarmat), Sándor Jolán (Budapest), Szimáné Vlajk Mária (Debrecen), Szabó Miklós (Sopron), Kis Tibor (Fót), Balia Edit és Mátyás Gabriella (Budapest), Ke fé­nyi Agnes (Budapest), Szekré­nye sné Juhász Mária (Kunhe­gyes), Miglinczi Éva (Tatabá­nya), Papp Gábor (Budapest). Benefon remekművek a(u)kcies áron! A Westel 0660-nát most kalapács alatt a Benefon két csúcsminőségű készüléke, a közkedvelt Delta és az észkombájn Sigma. Ha nem késlekedik, május 20. és június 6. között óriási kedvezménnyel vásárolhatja meg őket. A Benefon Delta ugyanis most 95.900 Ft helyett csupán 39.800 Ft, a Benefon Sigma pedig 124.900 Ft helyett mindössze 54.800 Ft-ba kerül, a többi készülékünkhöz hasonlóan 3 év garanciával. Sőt, most 12 havi kamatmentes részletre 50% előleg­gel is elvihetők a készülékek, mindössze 19.900 ill. 27.400 Ft-ért. 3L Ingyenes rendszerbelépés! Mindezen felül a Westel most mpg a 25.000 Ft-os rendszerbelépési dijat is elengedi. A 0660-as telefonok a legkedvezőbb mobil perc­díjakkal, az ország egész területén használhatók. Bárhol jár, bármennyit telefonál. Jelenlegi előfizetőinknek az alábbi kedvezményt kínáljuk: 15W-os készülékkel rendelkező ügy­feleink, akik legalább 2 éve előfizetőink, külön­leges díjcsomagot választhatnak, mellyel akár 20%-os megtakarítás is elérhető. Érdeklődjön ügyfélszolgálatunknálI Kamatmentes hitel! • Siessen, mert a készletek végesek! Az árak az áfát nem tartalmazzák. OOGO Társ társalgásban nról ingyen hívható 06 80 450-450-es telefonszámot, http://www.westel.hu WESTEL IRODA: GYŐR, 9022 PÁLFFY MIKLÓS U. 1 . i EL.: (06 96) 318-896. RADIÖTELEF0N: (06 60) 327-400 KÉRÉSÉRE ÜZLETKÖTŐNK FELKERESI ÖNT NEMES NORBERT TEL: (06 60) 427-428 • SCHMITZHOFER KÁROLY TEL: (06 60) 327-430 WESTEL FORGALMAZÓK. TATABÁNYA, RIASZTÁSTECHNIKA 2000 KFT. 2800 SZENT BORBÁLA TÉR 6.. TEL.: (06 34) 311-024 • KOMÁROM. SALON BT. (LEVIS SHOP). 2900 KALMAR KÖZ 28.. TEL : (06 34) 342-898 (Kimm m I WESTEL

Next

/
Oldalképek
Tartalom