24 óra, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-22 / 117. szám

1997. május 22., csütörtök 24 Óra — Gazdaság - Pénz - Piac 7. oldal HÁZUNK TÁJÁN Állatra is van jótállás Vásárokon cserél gazdát a legtöbb állat. Sajnos, a vevő a kiszemelt állatnak gyakran csak az árát tudakolja, s ha az kedvező és a jószág is megfe­lel, megveszi anélkül, hogy rákérdezne a részletekre. Az­tán, ha megbetegszik az állat, nincs kinél érvényesítse sza­vatossági igényét. A jótállás azonban az ál­latra is vonatkozik. Az eladó­nak szavatosságot kell vállal­nia arra, hogy az állat fizikai­lag és jogi tekintetben hibát­lan. így például ő felelős a jó­szág egészségi állapotáért, de a tulajdonságaiért (rugós, csökönyös stb.) is. Ez a fele­lősség éppen a rejtett, fel nem ismerhető hibákra vonatko­zik. Akkor nem terheli fele­lősség az eladót, ha a vételkor felhívta a vásárló figyelmét a jószág előnytelen tulajdonsá­gaira. A legtöbb szavatossági per az állat elhullása miatt in­dul. Ilyen esetekben állator­vosi boncolást kell kérni, mert ez perdöntő lehet. Fontos, hogy ne csak diagnózist kö­zöljön az állatorvos, hanem részletes jegyzőkönyvet ve­gyen fel. Szavatossági hiba esetén a vevő kérheti az állat gyógyítását, árleszállítást, vagy visszakérheti a vételárat. Allatvásárláskor ne spórol­junk a papírral: írjunk néhány soros adásvételi szerződést, amelyben szerepel az eladó és a vevő neve, lakcíme, az állat kora, ára és főbb tulajdon­ságai. Lengyel Zoltán A Budapesti Árutőzsde hírei 9 A keddi tőzsdenapon a gabonafélék és a kukorica ára limit mérték­ben emelkedett vételi nyomásra. Az időjárás kedvez a termésnek, a 140 dolláros exportbúza-kötések mégsem zavarják a vevő oldalt. • A napraforgó árai érdektelenség mellett nem változtak. • A sertéspiacon a legközelebbi határidőben lefelé csúsztak az árak. Áru/Hó Elszámolóár Vételi Eladási Üzletkötés ajánlati ársáv Kukorica (Ft/t) Május 19 920 19 120-19 920 19 920 19 920 Október 20 500 19 700-20 500 20 500 20 500 Étkezési búza (Ft/t) Július 24 100 23 400-24 100 24 100 24 100 December 26 060 25 380-26 060 25 780-26 050 25 780-26 050 Takarmánybúza (Ft/t) Július 23 160 22 360-23 160 23 160 23 160 Takarmányárpa (Ft/t) Július 21 400 20 600-21400 21 100-21 400 21 100-21 400 Napraforgó (Ft/t) Október 45 100­45 400-45 500­EU-vágósertés I. (Ft/kg) Június 223,00 221,00-223,00 221,00-229.00 221,00-223,00 EU-vágósertés II. (Ft/kg) Június 220,00­220,00-228,00­Ballai Pál BÁT-tőzsdetag Javuló kilátások a gazdaságban A pénzügykutató szerint évi 3-4 százalékkal csökkenhet az infláció Az idén tovább gyorsul a gazdasági növekedés és a nemzeti össztermék (GDP) várhatóan 2,5 százalékkal lesz magasabb, mint tavaly. A Pénzügykutató Rt. előrejelzése szerint ezért to­vább romlik a külkereskedelmi mérleg egyenlege. Hiánya elér­heti a 3,3-3,5 milliárd dollárt. Ez azonban az országba várha­tóan beáramló 1,5-2 milliárd dollárnyi külföldi működőtöké­vel és az idegenforgalmi bevételek révén finanszírozható lesz. A pénzügykutató 1996-ról ké­szült értékelését és 1997-es elő­rejelzéseit tegnap ismertették. A prognózis szerint év végére a költségvetés hiánya elérheti a 4,6, az államháztartásé pedig az 5,5 százalékot a GDP-hez vi­szonyítva. A szakemberek erre az évre 19 százalékos átlagos infláció­val számolnak. Csak mérsékelt, évi 3-4 százalékpontos inflá­ciócsökkentést tartanak elfo­gadhatónak, mert az ennél eről- tetettebb ütem problémákat Hazánkban továbbra is a gép­ipar lesz az ipar legdinamiku­sabban növekvő ágazata, e terü­leten ugyanis már kiépültek az exportképes kapacitások. Az ipari növekedés legfőbb hordo­zói várhatóan a jövőben is a nagyrészt külföldi érdekeltségű vállalatok lesznek - mondta az Industria ’97 kiállítás megnyi­tását megelőző szerdai ünnep­ségen Hegyháti József, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenfor­galmi Minisztérium helyettes államtitkára. okozna a gazdaságban. Az 1995 márciusában megkezdett stabilizáció eredményei ma már jól érzékelhetőek, a nemzet- gazdaság azonban még megle­hetősen sérülékeny. A pozitív tendenciák visszájukra fordul­hatnak, ha az államháztartásban érvényesített megszorítások fel­lazulnak. A stabilizációnak nagy ára volt; a reálbérek és a reálfo­gyasztás jelentős visszaesésére a lakosság nem volt felké­szülve. A pénzügykutatók sze­Szólt arról, hogy az export további növekedése remélhető az ipar valamennyi ágazatában, a rendelésállomány jelenlegi adatai alapján elsősorban a gép­iparban, a kohászatban, a fém- feldolgozásban, valamint a ne­mesfém alapanyagú ásványi termékek gyártásában. A belföldi kereslet valószí­nűleg csak kis mértékben nö­vekszik, ám az önkormányzati és állami beruházások szintje valamelyest emelkedni fog. Amennyiben az ipari export to­rint azonban mindez könnyeb­ben elviselhető, mint az, amit az .1995 márciusa előtti gazda­ságpolitika folytatása jelentett volna. A környező országok tapasz­talatait is figyelembe véve az a következtetés vonható le, hogy a réméit évi 4-5 százalékos gazdasági növekedés csak az export fokozására alapozva nem érhető el. Szükséges a belső kereslet élénkülése is, ami viszont egyensúlyi prob­lémákat vet fel. Ezért a pénz­ügykutató szakemberei úgy vé­lik, hogy a kö vetkező években 3 és 4 százalék közötti válta­kozó ütemű GD'P-bővülés vár­ható. Vélhetően szükség lesz majd kisebb kiigazításokra, de ezek mértéke nem (esz olyan je­lentős mint tavaly. vábbra is az eddigiekhez ha­sonló mértékben bővül, az idén akár ötszázalékos termelés- növekedés is elképzelhető. Az ünnepélyes összejövete­len Industria nagydíjat kapott a Rába Rt. G10 DE 190-es tiszta földgázüzemű motoija és Rába 574 típusú traktor futóműpárja; az Ikarus Járműgyártó Rt. 417- es alacsony padlós, csuklós vá­rosi autóbusza; a Nord Holding Kft. Nordlamp bányászati vilá­gítóberendezés családja; a Gáz­ipari Gépgyár Kft. KHS/100 tí­pusú gáznyomás-szabályozója; a Dunaferr Acélművek Kft. zománcozható acéllemeze, va­lamint a Tungsram Rt. nyolc­csövű, 23 wattos elektronikus kompakt fénycsöve. Újra a Postabankról. Nem hoz létre különbizott­ságot a parlament a Posta­bank helyzetének vizsgála­tára, ám a törvényhozás gazdasági bizottsága zárt ülésen tájékozódik a pénz­intézet megsegítésére hozott kormányzati döntések indo­koltságáról. Privatizáció. Legkoráb­ban 1998-ban kerülhet sor a villamosenergia-ipar priva­tizációjára -jelentette be tegnap Csiha Judit tárca nélküli miniszter. Értékesí­tésre szánják a Paksi Atom­erőművet, a távvezeték- rendszert és magát a Ma­gyar Villamos Műveket. A tőkenagyság miatt a privati­záció előkészítését jelentős nemzetközi szakmai figye­lem kíséri. „Márkás” cipők. A nyír­egyházi Szaport Cipőgyártó Vámszabad-területi Rt. szerdai közgyűlésén el­hangzott: a múlt évi árbevé­tel meghaladta a 2 millió 604 ezer márkát. A gyártott 129 ezer pár cipőt az Ame­rikai Egyesült Államokban és Németországban értéke­sítették. Az idén 380 ezer pár lábbeli gyártását terve­zik, mind exportra. Az MNB Hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 299,15 Francia frank 31,74 Japán jen (100) 158,34 Német márka 106,92 Olasz líra (1000) 108,57 Osztrák schilling 15,19 Svájci frank 128,51 USA-dollár 180,56 ECU 208,80 Kiosztották az idei Industria ’97 ipari nagydíjait Szakvásár a fellendülés jegyében A beruházási javak idei nemzetközi szakvására - amely május 27-től 31-ig tart nyitva - jó alkalom lesz a hazai cégek megmé­rettetésére. Ezúttal 653 kiállító vonultatja fel legkorszerűbb termékeit, közülük 159 a határainkon túlról érkezik. A kiállí­tási terület összességében meghaladja a 30 ezer négyzetmétert. . Néhányat* már ismernek minket, sokan még nem. erra Most Önnek is lehetősége nyílik arra, hogy Ausztria egyik legnagyobb utazásszervezőjének utasa legyen. 1 997-ben megnyitottuk budapesti foglalási központunkat és kiegészítettük ajánlatainkat egy új katalógussal! Több mint 200 szálláshely egyénileg utazók részére • 76 oldalas, magyar nyelvű katalógusban • forintban kalkulált árakkal. Ausztria, Franciaország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia Mielőtt eldöntené, hogy hova utazik, szeretnénk, ha megismerné kínálatunkat. Érdeklődését várjuk. r% Touristik Union International Group Hunguest Travel Komtourist Gran Tours lata Cooptourist Előd vezér u. 17. Ady E. u. 24. Széchenyi tér 25. Tóparti sétány 18. Vannak nagy cégek és kicsik - A köztes réteg hiányzik Eltűnt vállalkozások nyomában Európai normák: tisztítótűz Megközelítőleg 1,1 millió vállalkozás létezik ma hazánkban - ha nem is ténylegesen, de papíron mindenképpen. Ez vajon sok vagy kevés? - kérdeztük Székács Annát, a Pénzügyminiszté­rium miniszteri biztosát.- Ha az Európai Unió átlagát vesszük, akkor ez a szám na­gyon magas, mintegy másfél- szerese az elfogadottnak. Vál­lalkozóknak minősülnek olyan, egyéni vállalkozói iga­zolvánnyal rendelkezők is, akik egyáltalán nem végeznek ez irányú tevékenységet.-Ezek az úgynevezett fan­tomcégek?-Egy részük igen, de ide­tartoznak azok a munkaválla­lók is, akik munkaviszonyos tevékenységet végeznek egyéni vállalkozói igazol­vánnyal. Tartalmában nem vállalkozók, csak a munkaere­jüket adják el.-Mi kényszeríti ókét erre?- Egyszerű a válasz: a munkaadó, aki a teher mini­malizálása érdekében vá­lasztja ezt a formát. A vállal­kozók másik tekintélyes cso­portja ügynöki tevékenységet folytat.- Hányán lehetnek?-Erre még csak megköze­lítő választ sem tudok adni, már csak azért sem, mert ren­geteg vállalkozást meg sem találunk.- A Központi Statisztikai t Hivatal napokban megkezdett összeírása - amely a vállalko­zásokat akarja pontos regisz­terbe venni - képes lesz a fel­mérésre ilyen átláthatatlan helyzetben?- A gazdasági tisztánlátás miatt ennek nagy jelentősége van, e nélkül gazdaságpoliti­kát nem lehet tervezni. Ha normalizálódik a gazdaság, akkor ezek a dolgok 5-6 év múlva magvaktól a helyükre kerülnek. Ha a Munka Tör­vénykönyve [szerinti alkalma­zotti jogviszony kedvező lesz a munkaválíaló számára, amikor például élvezheti majd az ezzel járó kedvezmé­nyeket, de választhatja a vál­lalkozói formát i,s, akkor sze­rintem az előbbi javára billen a mérleg nyelve. Ha az euró­pai normák szerinti játéksza­bályokat a vállalkozók betart­ják, akkor ezek az áílvállalko- zások maguktól me,g fognak szűnni, megtisztul a gazda­sági élet.- A középvállalkozásokból azonban nagy a hiány.- Sajnos. Az összes vállal­kozásnak csak 0,6 százalékát teszik ki. Egyelőre aránytalan a szerkezet: vannak nagy cé­gek és kicsik, a köztes réteg hiányzik. Holott a gazdaság húzóága éppen ez lenne, amely mobil, alkalmazkodóképes és tőkeereje is van. Cs. .1. Hörögi Állásajánlatok A megyei munkaügyi központ dorogi kiren­deltsége az alábbi állásokat hirdeti meg: Segédvájár, építőipari segédmunkás, faipari gépi-kézi betanított, illetve segédmunka csökkent munkaképességűek részére is, gépkocsigyártó (18-45 év közötti férfi-nő részére), erdőművelő (18—40 éves korig), csirkegondozó (kizárólag nők részére), ortopédcipész, vájár, csillés, föld alatti lakatos, föld alatti villanyszerelő, kőműves, festő-mázoló, horizontesztergályos, esztergályos, mechanikai műszerész, hegesztő, csőhálózat-sze­relő, szerszámkészítő, pék, cukrász, villanysze­relő, üvegfúvó, üvegátnéző, C-kategónás jogo­sítvánnyal rendelkezők részére autóbuszvezetői, illetve vasútüzemi NTZ-traktorvezetői képzés, traktorvezető, nyomdaipari foglalkozás, ecet- gyártó, felszolgáló, szakács, csatornaüzemi gép­kezelő, vagyonvédelmi rendszerek forgalmazása, üzletkötő, biztosítási üzletkötő, üzleti tanácsadó, technikumi végzettséggel rendelkező kereske­delmi vezető, folyamatirányító (villamosmérnök, ipari programozói gyakorlattal), villamosmérnök (német nyelvtudással), üzletvezető (vendéglátó­ipari képesítéssel), minőségbiztosítási illetve termelési vezető. Ügyfélfogadás. Hétfőtől péntekig naponta 8-12 óráig. Cím: Mátyás király út 1. Telefon: (33)331-448, 331-537.

Next

/
Oldalképek
Tartalom