24 óra, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1997. május 2., péntek Megkezdődtek a ballagások. Elsőként a megyében Tatabányán, a Mikes Kelemen Fel­nőtt és Ifjúsági Középiskola (a volt dolgozók gimnáziuma) tanulói vettek búcsút társaiktól, ta­náraiktól. Az idén 16 osztály végzett különböző szakokon, összesen majd’ 400 diák. Az iskola nevében Farkas Lászlóné igazgatónő, a végzősök részéről Hamar Zoltán búcsúzott az alma ma­tertől. Az ünnepség végén a végzős osztályok tanulói emlékül egy-egy szalagot tűztek föl az is­kola zászlajára. fotó: kiss Kilenc év börtönbüntetésre ítélték az ácsi férfit - Az asszony életben maradt Hasba szúrta élettársát A felgerjedt sárkányfiak Az Esztergom és Vidéke munkatársai nagy kedvvel készítik hetilapjuk Diáktoll mellékletét. Legutóbb, ifjú szerzőtársakat gyűjtve, me­seíróversenyt hirdettek. A nemes vetélkedőre a legkisebbek közül hat első, illetve második osztályos kisdiák jelentkezett. Szántó Barna, a lap szerkesztője vezetésével irányított mesét mondtak, azaz egy adott té­mát variáltak, hosszan, sza­badon engedve fantáziáju­kat. A rögtönzött mesealko­tás szóban történt, s a részt vevő gyerekek: Balogh Máté, Bodrogai Zsófia, Csák Dénes, Csapó Szandra, Tatár Zoltán és Winfein Bernadett élvezettel játszották végig az eszter­gomi mesedélutánt. A zsűri tagjai, mint az ilyenkor szokásos, hosszas tanakodás után Dénest ítél­ték a legszellemesebbnek. Ő és a többek, A felgerjedt sárkány és társai című mű­alkotás létrehozói könyv­csomaggal, csokoládéval, valamint hófehér, meseí­rásra különösen alkalmas papírlapokkal lettek gazda­gabbak. Nagyfalusi Tibor kulturális mindenes, könyv­tárigazgató pedig arra biz­tatta a legfiatalabb alkotó­nemzedék tagjait: Csak így tovább! Az újság nyitva áll a jó toliforgatók előtt - a mesélőkre szükség van! Ha Vadorzó, akkor funky és soul A péntek és szombat este, 10 órától a fuíiky és a sóul jegyében telik a tatabányai Vadórzóban. Május 2-án a 11 tagú Free Time Band, 3- án a 9 tagú Tax Free nevű csapat játszik, James Brownra és Joe Cockerre emlékeztetve a hallgatókat. Fesztivál Komáromban A Komáromi Napok kere­tében, az egykori Rang­adó-fesztiválok' folytatá­saként ismét zenei cseme­gét kínálnak a határváro­siak. Pénteken, 19 órától hardcore zenekarok talál­koznak a Csokonai Műve­lődési Központ udvarán. A budapesti AMD és a Mindcrime, a gyulai Fal­con Gate, az egri Forcas és a helyi Barrikád és Teto­vált sakálok elnevezésű csapat zenél. (Folytatás az 1■ oldalról) A megromlott élettársi kapcso­lat után mind a férfi, mind élet­társa italozott. A férfi sérelmezte, hogy D. G-vel kapcsolatos vita esetén K. K-né a fiát védelmezte, nem mellette állt ki. Június 22-én K. K-né dol­gozni ment, M. J. pedig ácsi otthonukban házimunkával fog­lalta el magát. Egy liter bort vett, annak a felét itta meg. Dü­hös lett amiatt, hogy élettársa nem az általa gondolt időben ért haza, s nem egyedül, hanem egyik munkatársával érkezett. A vendég vett két liter bort, mire az elfogyott, ittasak voltak az asszonyok. Emiatt az iskolai évzáróra M. J. vitte el a két gye­reket. Amikor hazaérkeztek a vendég bort követelt, ezért K. K-né vett újabb két liternyit. Este későn, 23 óra tájban M. J. arról faggatta nevelt fiát, D. G-t, hogy milyen bizonyítványt hozott. A fiú nem felelt, a vád­lott szerint alvást színlelt. Erre ő dühös lett, és azt mondta a fiúnak: mi van, te púpos, még válaszolni se vagy hajlandó? A Gyermekbarátok mozgalom nyergesújfalui csoportja ne­gyedszer szervez nyári tábort a Börzsönyben található Deszkáspusztára. Az itt talál­ható tanya a bernecebaráti er­dészet tulajdona, évtizedek óta a budapesti Gémes Ter­mészetjáró Egyesület kezeli. A fiú azt vallotta, hogy mos­tohája nyárssal bántalmazta, mivel félt tőle, először a fürdő­szobába, majd a szoba ablakán át a szabadba menekült. A zajra előkerülő K. K-né, elvette a fér­fitől a nyársat, majd utána ment a konyhába. M. J. állítása sze­rint megnyugtatásként burgo­nyát akart hámozni, ezért vette elő a nagykést. Rászólt az asz- szonyra, hogy takarodjon, s az asszony felé szúrt, aki mondta neki, hogy a szúrás nagyon fáj. A férfi az egyik gyereket men­tőért küldte. A gyerekek a rendőrséget is értesítették. Az igazságügyi orvossZak- értő és a leletek szerint az asz- szony olyan súlyos sérülést szerzett, hogy abba belehalha­tott volna. Az ügyészség ezért emberölés kísérletének bűntet­tével és egyrendbeli könnyű testi sértés vétségével vádolta M. J-t. Dr. Wiederkomm Aurél végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól. A védő szerint M. J. nem akarta bántalmazni élettársát, a cselekményt beismerte. A védő indítványozta, hogy ne Vízvezeték, villany, telefon nincs. A város felső tagozatos általános iskolásaiból verbu­válódó csapatnak várhatóan sok izgalmat rejteget a nomád életmód. A tábor lakói közül a fel­nőtt kísérők mindennap főz­nek. Nagy segítséget jelen­emberölési kísérletnek, hanem életveszélyt okozó súlyos testi sértésnek minősítse a bíróság a tettet. A büntetőtanács a rendelke­zésére álló dokumentumok, bűnjelek, vallomások, igaz­ságügyi szakértői vélemények és a tanú beismerő vallomása alapján kilencévi börtönbünte­tést szabott ki M. J-re. Ta- kácsné dr. Varga Erzsébet ta­nácselnök az indoklásban ki­emelte, a férfi emberélet kiol­tására alkalmas eszközt hasz­nált a cselekmény elkövetése­kor. Élettársa védekezni nem tudott, s olyan testrészen szúrta meg a sértettet, amely különösen veszélyes testtáj. A vádlott négygyermekes anyát szúrt meg, cselekménye sú­lyosságával tisztában volt. A védő a cselekmény minő­sítésének megváltoztatását in­dítványozta, emellett enyhíté­sért és védence szabadlábra helyezéséért fellebbezett. Ez utóbbit a bíróság elutasította. A fellebbezést továbbítják, az ítélet nem jogerős. Madarász Anna tene nekik egy-két, gázpa­lackról üzemeltethető sütő­zsámoly. A szervezők kérik olvasóinkat, hogy aki ilyen zsámolyt jutányos áron el­adna vagy felajánlana a gyermekbarátoknak, a 24 Óra szerkesztőségén keresztül ér­tesítse őket. Zsámolyt kérnek Nyergesújfalun Valahol Európában - Eredeti helyszínen Musical-láz Oroszlányban Úgy kezdődött, hogy az oroszlányi Lengyel József gimnázium diákjai Buda­pesten, a Fővárosi Operett Színházban megnézték a Valahol Európában című musicalt. Elhatározták, ők is bemutatják a darabot.- Legelőször is a szereplőket kellett kiválogatni - meséli Nagy Gábor, a gimnázium magyartanára, aki a rendezés felelősségteljes feladatát vál­lalta. -Mivel a jó énekhang volt a legfontosabb, Hegyi Mónika, a gimnázium énekta­nára válogatta ki a város diákjai közül a legjobbakat. A tanárnő nem csupán a zenei részek be­tanítója, de szerepel is a darab­ban, az egyik leány gyerekve­zért, Évát alakítja.- Hármas szereposztásban játsszuk a darabot, még két di­áklány is felléphet majd Éva szerepébent, Kővári Orsolya és Nagy Noémi. Az előkészüle­tek során több száz gyereket hallgattunk meg, míg kiválasz­tottuk az ötven legjobbat. Több mint húsz felnőtt szereplője is lesz a darabnak. A gimnázium tanárai is együtt szerepelnek majd a diá­kokkal. Hrubi Gábor igazgató játssza Simon Péter zeneszerző Egy jelenet a próbáról szerepét -a filmben Somlay Artúr tette halhatatlanná ezt a különös, humanista alakot. Fakli Gábor testnevelő tanár a kamaszvezér, Hosszú alakját formája meg. Két diák, Kállai Endre és Kurucz Zoltán is ki­próbálhatja képességeit ebben a szerepben. Ma 17 órakor lesz a premier, május 4-én, vasárnap ismét rendeznek előadást. Azt tervezik: a nyáron az „eredeti helyszínen” a gesztesi várban is bemutatják a musi­calt. Itt forgatták ugyanis 1947- ben Radványi Géza rendező irányításával a Valahol Euró­pában című, immár klasszi­kussá vált magyar filmet, -g­Zászlós sörényű paripákon Díjugratóverseny Kisbéren Felvételünkön Bóna Réka lovát ugratja A Bakonyalja fővárosában, a kisbéri félvér lófajta szülőhe­lyén az ötvenes években is lovasversenyekkel ünnepelték a május elsejéket. Hosszabb szünet után, évek óta újra zászlós sörényű, tán­cos léptű paripák tarkítják május elsején a kisbéri majá­lis park zöld gyepét. Köszön­hetően az önkormányzat hoz­záállásának, a kisbéri lovas­klub lelkes aktivistáinak ­Kardos Csabának, Bognár Károlynak, Leszli Lajosnak, a Mészáros testvéreknek... - az idén országos nevezésű díjug­ratóverseny kezdődött csütör­tök délelőtt Kisbéren, a me­gyei lovasszövetség támoga­tásával. A B,1 - 2 kategóriák ver­senyszámai után délután a Majális kupáért folyt a ver­sengés, mely lapzártakor még tartott. A rászorulók támogatásáról is döntöttek Új utakon járhatunk Tatán A munka ünnepe előtti na­pon kemény munkát végez­tek reggel nyolctól Tata ön- kormányzatának képviselői, akik egy h(ján húsz kérdés­ben hoztak határozatot. Hosszas vita után először jóvá­hagyták a tavalyi gazdálkodásról szóló beszámolót, majd a koráb­ban többszörösen módosított szociálpolitikai rendelet helyett gyakorlatilag újat alkottak. Első­sorban azért, hogy a rászorulók támogatását a sürgősség alapel­vének szem előtt tartásával rövi- debb idő alatt lehessen intézni. Szó volt az önkormányzat va­gyonának hasznosításáról, gaz­dasági társaságokkal kötött meg­állapodásokról, továbbá a kór­ház-rendelőintézet hosszú távú működtetésének lehetőségeiről. Ez utóbbival kapcsolatban dr. Pálos Lajos általános igazgató- helyettes egyebek mellett ismé­telten felhívta a figyelmet arra, hogy a megváltozott finanszí­rozási feltételek miatt legfonto­sabb feladatnak a szakkórházzá való átalakulást kell tekinteni, amire legkésőbb 1998 nyaráig kell felkészülni, mert akkor ad­ják át Tatabányán az új kórházi pavilont, ami meghatározza a tatai intézmény jövőjét is. A későbbiekben a képviselők döntöttek még arról, hogy idén hol újítsák fel a tönkrement jár­dákat és utakat. Az erre fordít­ható 12,5 millióból új burkola­tot kap a Tópart sétány, a Va- szary iskola melletti közterület, a Bacsó Béla út páros oldalán lévő járda, továbbá a Kocsi és az Arany János utca. Pé-k L sIk és hullámpala akciói ETERNIT-ETERNOVA GYÁRI AR -13% Viszonteladóknak, kivitelezőknek további kedvezmények. Cím: START TRANS KFT, NYERGESÚJFALU, a 10-es út melletti!! Tel.: 33/457-177 Mobil: 06-60/461-194 ÖTÉVES AZ OTTHON BÚTORÁRUHÁZ Szülinapi akció rendkívüli kedvezményekkel!- Szekrénysorod 0-35 E Ft^ps árengedménnyé már 42 #00 Ft-tól- Ülőgarnitúrák T§iiPlPrt-os árengedménr^^^w^f 50 000 Ft-tól- Konyhabútorok, étkezők 10 E Ft-os árengedménnyel, 000 Ft-tól 200 000 Ft,0i<)tii váSSMsnál. további 10 000 fit Weed nimm és ingyenes házhoz sz<Jmtá§L0^^ányán) kínálunk vásárlóinknak. Címünk: Tatabánya V., Győri út 16/b. Telefon: 34/312-126 ?23 V ...‘Eladó”V 1 dbNOBAS G-17 típusú önjáró gumihenger, megkímélt állapotban. Érdeklődni lehet: (20)455-990-es telefonon, BékásiJános Rövidesen Itt a ballagás! Arany nyak- és karláncok, fülbevalók és gyűrűk, olasz, thai ezüstékszerek nagy választékban. A legkedvezőbb árakkal várjuk Önöket! Tata, Ady E. u. 4. Tel.: 34/382-252 JZLnyák napi AJÁNLAT a Vértesalja ÁFÉSZ Iparcikkboltjaiban A FAMÍLIA ÁRUHÁZ, KÖRNYE Iparcikkbolt, Tarján Iparcikkbolt, Bököd THOMAS TAKAJ BOSCH POR! ELIN 24 l-es fői tel.: 34/473-017 tel.: 34/372-645 tel.: 34/490-723 . 35 900 Ft f 19 990 Ft rctsiitő 24 990 Ft äjusd-, 3-án.^. MINDENtVEG-ÉS PORCELÁNÁRUT 15% engedménnyel vásárolhatnak a fenti boltokban 10 ezer forint feletti terméket előleg nélkül vásárolhatnak 6-24 havi részletfizetéssel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom