24 óra, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

1997. április 1., kedd 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet RAFAEL BALÁZS Április bolondja T Tonnán eredhet, hogy éppen április elseje lett a bolondok, 11 helyesebben a bolondozások napja? Még a legnagyobb szakértő, az emberi butaság példáit gyűjtögető Ráth-Végh Ist­ván sem ad rá valódi magyarázatot. Április elsején az egészsé­ges lelkületű emberek (azaz félként a gyerekek...) mindenfélével szédítik egymást. S amíg az egész nem lép túl egy határon, nem válik otrombává, a dolog élvezhető is. Mert valóban elkel egy nap az évben, amikor kiengedünk, amikor nem vagyunk olyan vészterhesen komolyak, mint egy vakbélgyulladás. Éppen három évtizede, hogy ezen a napon áldott emlékű ma­tektanárunkkal, Marton Kálmánnal volt az első óránk. Tanítás előtt a szomszédos negyedikesekkel termet cseréltünk. A követ­kezmények drámaiak voltak. A „Marton” tajtékozva berontott, aztán: papírt elő, röpdolgozat! Legalább nyolc kemény loga­ritmuspélda. (Ötöt, ha a leg­jobb meg tudott csinálni.) Rá­gyújtott, eltűnődve füstölt kö- rénk egy fél csomag Munkást. Csöngetéskor a hetes össze­szedte a dolikat. Tanárunk akkurátusán összerendezte, s arcán, sátáni vigyorral, da­rabokra tépte őket. „Ez volt az én áprilisi tréfám! ” - mondta, s távozott. A korábbi korok embere a megszállottakat, bomlott elméjűe­ket kiváltságosaknak, szinte szenteknek tartotta. Vigyáztak rájuk. Hieronymus Bosch középkori festő egy képére, a Bolon­dok hajójára ilyen alakokat gyűjtött össze. Itt mindenki mással foglalkozik, mint amivel kellene - a hajó mégis halad előre. Ha jól megnézzük a figurákat - nem lehet, hogy magunkra isme­rünk? Nem mi vagyunk rajta ezen a tüneményes alkotáson? Javult Nagyigmánd közbiztonsága Nem garázdálkodnak Kell egy nap az évben, amikor kiengedünk Iskolai kórusok találkoztak Tatabányán Zenés tavaszköszöntő őszirózsás bordalok - Tisztán csengő Bárdos kórus Énekkari találkozót szervezett a KÖT A tatabányai cso­portja az Erkel Ferenc Zeneiskola koncerttermében. Beve­zetésként a népzenei együttesek és népdalkörök mellett szó­listák is felléptek. Ezután az iskolai kórusok városi találko­zójára szólt a meghívás, ennek befejezése után az egyesített nagykórus részt vett a megyei jogú város ünnepi program­ján, a bánhidai szoborkertben. Színvonalas és értékes mű­sorokat hallgathatott a közönség. Megtartotta márciusi ülését Nagyigmánd nagyközség önkormányzati képviselő­testülete. Vendégük volt az ülésen Szabó Károly rendőr alezredes, a komáromi rendőrkapitányság munka­társa és Pál Attila rendőr főtörzszászlós, a - a terüle­tileg illetékes - bábolnai rendőrállomás vezetője is. A rendőrségi beszámolóból kiderült, hogy az elmúlt év rendőrségi statisztikái szerint, a korábbi évekhez képest lé­nyegesen javult Nagyigmánd közbiztonsági helyzete. Ízelí­tőül: a nagyközség területén 1996-ban lopás bűntettében 21, betörés esetében 10, ittas vezetésért mindössze 5 alka­lommal kellett eljárást elren­delni. Megszűntek a garázda­Kisbér. Két esemény színhe­lye volt pénteken délelőtt a kisbéri városháza. Dr. Bozori Endre elnökletével itt tartotta soros ülését a megyei önkor­mányzat ügyrendi bizottsága. ságok, szervezett bűnözésre, kábítószeres bűncselekmé­nyekre utaló jelek nem mu­tatkoztak. Ugyanakkor zök­kenőmentesen működött a térségben az igazgatásrendé­szeti tevékenység. A jelenlévő rendőrtisztek az eredményeket az önkor­mányzattal való zavartalan együttműködésnek, továbbá a térséget szolgáló Közrendért és Közbiztonságért Alapít­vány támogatásainak is tulaj­donították, melyekért köszö- netüket fejezték ki. A képviselők ugyancsak el­ismeréssel szóltak a nagyig- mándi rendőrök munkájáról. Megállapították azt is, hogy szakszerűtlen intézkedés mi­atti panasz régóta nem illette őket. A szomszédos teremben a megyei nyugdíjbiztosítási ön- kormányzat munkatársai ad­tak tájékoztatást intézmény- vezetőknek, a hivatal dolgo­zóinak új jogszabályokról. A bánhidai szlovák nemzeti­ségi népdalkor hangulatosan, szépen daloló közössége meg­érdemelten kapta az országos minősítési fokozatot. Az újvá­rosi Őszirózsa népdalkor új műsorát (bordalok, tavaszt kö­szöntő népdalok) a Sárberki Általános Iskola citerásai kísé­retében mutatta be szép siker­rel. A Felsőgallai Német Nem­zetiségi Népdalkörben egyre kevesebben vannak, de még mindig „aranyminősítéses” szinten értékelte őket a zsűri. A kertvárosi Bányász nép­dalkor a legfrissebb aranymi­A már országos hírnévre szert tett kömlődi mazsorett- csoport és a község vezetői régen dédelgetett álma, hogy saját kísérőzenekara legyen a táncos lányoknak. Néhány éve el is kezdték a munkát a jelentkezett fiatalok­kal, s mára - ha még nem is megy a kíséret -, elég szépen haladnak. Decemberben Szabó György, a Tuba Szövetség el­nöke egy kelet-thüringiai ze­nekar karnagya, Monika Jahn számára lehetővé tette a kis együttes meghallgatását. Meg­tetszett a fiatal karmesternek a kömlődi csapat, s elfogadták meghívásukat most, húsvétra. Viszontagságos út után meg is érkezett egy autóbusznyi - kü­lönböző korú - zenész, akiket Madari Ferenc Kömlőd pol­gármestere és a meghívó Köm­lődi Ének és Zeneegyesület ve­zetője, Pankaszné Sárközi Márta fogadott. Gazdag prog­ramja volt négy napig a thürin- giaiaknak. Nagypénteken Budapestre mentek, szombaton zenés éb­resztőt adtak Kömlődön, 10 órakor hangversenyt a reformá­tus templomban, délután 2 óra­kor az oroszlányi fúvószene­karral a városi művelődési ház­ban koncerteztek. Vasárnap Ta­tát nézték meg, délután a csá­szári katolikus templomban mutatkoztak be koncertművek­kel, majd húsvéthétfőn hajnal­nősítéssel rendelkező kóru­sunk nagy kedvvel, tisztán, szépen énekelt, miként az ár- pádos szólisták is. Bizonyítot­ták, hogy kategóriájukban a megye legjobbjai között talál­juk őket, nagyon tehetségesek Saltzer Géza tanítványai. Az Árpád gimnázium leánykara új műsorát visszafogottan, nagy drukkal mutatta be. Még gya­korolniuk kell, ha a régi sike­res kórusok nyorrtdokaiban akarnak haladni. A sárberki általános iskola dalköre is színt vitt a tavaszkö­szöntőbe. Szépen formálódik a népdalénekes karakterük, ban tértek vissza Kelet-Thürin- giába. Megállapodás született arról, hogy a tartós kapcsolat első lépcsőjeként a nyáron a Bala­megkapóan ügyesedtek citerá- saik. Á Váci általános iskola énekkara egyre jobban fejlő­dik, s hangzásában is formáló­dik a kórus. A bemutatott mű­sorral nagy sikert arattak. A Bárdos László gimná­zium vegyes kara csodálato­san fegyelmezett nagy lét­számú énekkar. Sokat gyako­rolt műsorukat csengő, tiszta hangon, stílusosan szólaltat­ták meg. Nagy taps volt a ju­talmuk. Délelőtt a tatabányai Mad­rigál együttes, délután a Bár­dos Lajos vegyes kórus szere­pelt az aranyminősítéses kó­rusaink közül. Mindkét kórus bemutatója minőségében érett, kidolgozott, élményt adó előadás volt. A madrigá­listák ortodox liturgikus éneke, a Bárdos kórus Da- róczi Bárdos: Ünküdára című népdalfeldolgozása váltotta ki a legnagyobb sikert. tonnái közös zenei táborban vesz részt a két zenekar, majd meghívást kaptak a kömlődiek október 3-ára a zenekar székhe­lyére, Altenbergbe. -ádám Ma, megyénkben a követ­kező helyeken számíthat­nak az autósok traffipaxos gépjármű-ellenőrzésre: az Ml-es autópálya 94-es ki­lométerszelvényénél, vala­mint Kisbéren, Dorogon, Tatán és Tatabányán is el­lenőrizni fogják a járművek sebességét. Tűzesetek • Igencsak megnövekedett a tűzoltók munkája a hét végén, mint azt az alábbi esetek bizonyítják. • Pénteken az esztergomi Ady Endre úton egy magyar rendszámú Mercedes ka­mion egy útszéli fának üt­között. A megdőlő fa ráesett a kocsi fülkéjére. Az eszter­gomi tűzoltóknak fűrészt, egyéb kéziszerszámokat kellett kézbe venni, hogy megszabadítsák az autót a kellemetlen kölönctől. • Szombaton ugyancsak Esztergomba vonultak a tűz­oltók. Az Epeijesi úton egy családi háznál kigyulladt és leégett a húsfüstölő a benne lévő „disznóságokkal” egye­temben. A kár több tízezer forintos nagyságrendű. Ezen a napon öt avartűzhöz riasz­tották a piros kocsikat. Tata­bányán, Bajóton és Eszter­gomban, illetve a települések külterületein lángolt fel a ki­száradt növényzet. • Vasárnap Bicskénél égett a nádas, így a szomszédos megyébe is átmentek tűzoltó­ink. De lángolt a határ Mo­gyorósbányán, Dorogon, Tokodon, Hántán, Tatabá­nyán, Leányváron, sőt az Esztergom környéki Strá- zsahegyen mintegy húsz hektáros bozótost kellett mentesíteni a lángoktól. Húsvét vasárnapján me­gyénk valamennyi laktanyá­jának tűzoltóautói mozgásba lendültek. KocsiKárok Talán lopott kocsival akartak locsolkodni azok a bűnözők, akik hétfő éjszaka tulajdoní­tották el az alábbi autókat. Nyergesújfalun a Duna útról kötött el egy Trabantot isme­retlen tettes. Az okkersárga jármű forgalmi rendszáma DVE-509. Ugyancsak egy Trabant lett a tolvajok zsák­mánya Tatabányán, a Vere- bély út 13-as szám előtt. Rendszáma APF-229.- s. k. ­Csúcsforgalom a városházán Thüringiai zenészek Kömlődön - Budapesti, tatai kirándulás A Balatonnál nemcsak fürdenek Zenés ébresztő - Hangversenyek A németek húsvétra érkeztek a faluba fotó: tin A munkanélküliség nem betegség - Életpályaépítő sorozat Elkészülni, vigyázz, Start! Tatabányán, a Közművelődés Házában a PHARE és az Orszá­gos Foglalkoztatási Alapítvány támogatásával létrehozták a Start Junior Humán Fejlesztő Műhelyt. A Start Iroda munka­társai és tanácsadói olyan munkanélküli pályakezdő fiatalokat várnak, akik szeretnének változtatni jelenlegi helyzetükön, de nem tudják, hogyan induljanak el. Erről beszélgettünk Dezső Ferencnével és Greilinger Judittal, az iroda munkatársaival.- Kik vehetnek részt az önök programjában ?- A valamilyen szakmával rendelkező, vagy a szociálisan hátrányos helyzetű 18-28 év közötti fiatalok. A program startolást elősegítő és elhelyez­kedést támogató, önbizalmat erősítő komplex rendszerré kí­ván válni. E cél érdekében mű­ködtetjük az irodát, ahol a fa­xot, számítógépet, nyomtatót, fénymásolót térítésmentesen vehetik igénybe a fiatalok ál­láskereséssel vagy vállalkozás­indítással kapcsolatos ügyeik intézésére.- Az adatbázisból miről kapható tájékoztatás?- Pályázati, képzési lehető­ségekről, tanfolyamokról, va­lamint szerződésekről és jog­szabályokról.- Személyesen miben tud­nak segíteni?-Tanácsadóink szívesen se­gítenek pénzügyi, jogi, életve­zetési problémák megoldásá­ban. Azon fiataloknak, akik vállalkozásindítás gondolatával foglalkoznak, egy speciális életpályaépítő képzéssorozatot indítottunk. Legközelebbi há­romnapos tréningünk április 3- án indul. Természetesen ez is díjtalan.- Beszélne az egyedülálló lehetőségről, a Start Műhely­ről?- Évente három fiatalt - egy évig - műhelyhez juttatunk, ahol bérleti díj nélkül dolgoz­hat, mint vállalkozó. Jelenleg három szakmában - asztalos, kárpitos és lakatos - tevékeny­kednek védőszárnyaink alatt, pályázni mindig lehet, villany- szerelő műhelyünk most is várja a jelentkezőket. • -sch­Süttőtől Csolnokig figyelnek Bajótra Mélyen a szemükbe néztek Három bajóti látogatás után rövidesen újra talál­kozik a falu rá kíváncsi la­kóival Ferenczy László, az Aszklepiosz 2000 elneve­zésű holisztikus gyógyító és oktató központ vezetője. Ferenczy László és munkatár­sai bajóti programjait 7a- kácsné Urbán Mária, a helyi művelődési ház vezetője szervezi. A rövid idő alatt megtartott különböző vizsgá­latoknak és előadásoknak a ház adott otthont. A korábbi három termé­szetgyógyászati előadásra kétszázötvenen voltak kíván­csiak. 127-en voltak a csont­kovácsoláson, 138 kíváncsi érdeklődő egészségügyi álla­potát vizsgálta iriszdiag- noszta. Takácsné Urbán Mária most egy önismereti, szemé­lyiségfejlesztő tanfolyam szervezésén dolgozik.- Nagyon fontos, hogy az emberek megismerjék, meg­tanulják szeretni önmagukat, mert csak így lesznek képesek másokat is szeretni - mondta a tanfolyam céljáról a műve­lődési ház vezetője, akitől megtudtuk azt is, hogy sok az érdeklődő nemcsak a faluból, hanem Süttőtől Csolnokig a környékből is. Ferenczy László tavasszal újra ellátogat Bajótra, hogy az érdeklődőknek díjmentesen adjon természetgyógyászati tanácsokat. -efká­A falu ünnepei Mogyorósbánya. A képviselő- testület legutóbbi ülésén egyebek között az idei év hátralévő hónap­jaira összeállította az önkor­mányzat rendezvénytervét. A naptár pirosbetűs ünnepei mellett is lesznek bőven események a hangulatos kis településen. Például május 18-án köszöntik a tizenötödik születésnapját ün­neplő helyi szlovák nemzetiségi énekkart. Május 25-én - Szent Orbán napján - szabadtéri isten­tiszteletet tartanak, melyre ezúttal is együtt készül Mogyorósbánya, Tát és Tokod. Augusztus 20-án zászlót és címert avat a falu. Ebben az évben is megünnep- lik a bányásznapot. Nincs még pontos dátuma az idén negyvenéves Béke Művelődési Ház jubileumi rendezvénysorozatának. I * 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom