24 óra, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1997. április 1., kedd Környezetvédelmi nap Almásfüzitőn - A Timföld-, és az Almásfüzitő Horgász Egyesület tagjai az önkormányzattal karöltve az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan március utolsó hét végéjén környezetvédelmi nap keretében csinosították a települést. Balról Kovács László, Bencze László, Tari János és Czeglédi János szorgoskodik. fotó: tin Tisztújító taggyűlést tartott a nyergesújfalui ipartestület Arany- és ezüstkoszorú a mestereknek Hummel Béla, a korábbi elnök ismét bizalmat kapott Az IPOSZ - jelenleg 148 tagú - Nyergesújfalu és kör­nyéke ipartestülete a négyéves választási ciklus befejezté­vel tisztújító taggyűlést tartott a Duna-parti város tömeg­szervezeti székházának első emeleti nagytermében. Az elmúlt négy év eseményei­ről, sikereiről és gondjairól Hummel Béla, az ipartestület elnöke számolt be. A tervek megvalósulásáról a Bajótról, Lábatlanról, Süttőről és Nyer­gesújfaluról érkezett vállalko­zók mondhatták el vélemé­nyüket. A személyi kérdések min­den fórumon izgalmasak, nem volt ez másként az ipartestület taggyűlésén sem. A Kiss Jánosné ügyvezető, Láng Péter süttői kőfaragó és Lohner József nyergesújfalui asztalos alkotta jelölőbizottság javaslata annyiban módosult, hogy Hummel Béla rákerült a szavazócédulára, Mohácsi Viktor nyergesi vállalkozó vi­szont kérte törlését a listáról. A szavazatok összeszámlá- lása után kiderült, hogy a ko­rábbi elnök meggyőző fölény­nyel nyert a másik két jelölt - Hummel Istvánná és Szabó Csaba - előtt. A tizennégy tagú elnökség tagja lett: Mohácsi Viktor, Lohner Gyula, Szabó Csaba, Szabó Miklós, Szűcs János, Bargel Károly, Oláh Ferenc, Hummel Istvánná, Kozma At­tila, Bauer Ferencné, Bárdos Zoltán, Harcsa Károly, Szűcs Mihály és Nagy Lajosné. A taggyűlésen aranykoszo­rús mester címről szóló okle­velet vehetett át Mihályi Ká­roly asztalos, Reményi Károly festő és Harcsa Károly kőfa­ragó. Ezüstkoszorús mester lett Oláh Ferenc fényképész, Új- szászi Gyuláné fodrász és Wi- erl Lászlóné fodrász.- efká ­Tető alá hozzuk... Az otthonteremtés az emberiség kezdete óta fontos esemény a családok életében. Meghatározó az esztétikus és időtálló építőanyag kiválasztása. A Bramac tetőrendszer már egymillió embernek nyújt biztos fedelet, s számuk naponta nő. Tetőcserepeinket 6 színben, több mint 50 tető­tartozékkal, ereszcsatorna-rendszerrel, kémény- és falszegély-elemmel kiegészítve az ország valamennyi jelentős építőanyag-kereskedőjénél megtalálja. Egy biztosan van az Ön közelében is. ...hogy otthona szép és időtálló legyen. BRAMAC­Ha már egyszer építkezik... Szeretnék többet tudni a Bramac tetőrendszerről kérem küldjenek címemre termékkatalógust □ árjegyzéket □ Név:........................................... Cím: Bramac Kft. 8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 24. Anyakönyvi hírek Esztergom és térsége: Születtek: Bíró Balázs és Kobzás Violetta leánya, Bri­gitta Berta; Knáb Tibor és Ge­rendás Eszter Julianna leánya, Rebeka Nóra; Rostási László Norbert és Somogyi Mónika fia, László Bence; Tilh János és Siroki Mónika fia, János (Esz­tergom); Szarka Zsolt és Ráczki Zsuzsanna leánya, Kitti (Kesztölc). Tatabánya és térsége: Születtek: Marton Csaba és Pruzsinszki Éva fia, Dániel Ákos (Baj); Máté Sándor és Andrei Erika leánya, Veronika (Kömlőd); Nagy Csaba és Túri Krisztina fia, Benjamin (Kör- nye); Cwirko Slanislaw és Fe­jes Emília leánya, Szabina Emí­lia és fia, Adrián Szaniszló; Persik István és Szabó Katalin leánya, Panna (Oroszlány); Miskolczi József polgármester márciusi fogadónapját holnap reggel nyolc órától délig, majd délután egytől négy óráig tartja hivatalában. Turóczi Bálint főhadnagy, a nyergesújfalui rendőrőrs meg­Dodonka Sándor és Bujdosó Il­dikó fia, Máté Sándor; Wang Jiang és Nagy Hajnalka leánya, Vivien (Tata); Dani Ferenc és Várszegi Erzsébet fia, Krisztián Ferenc; Heves Zsolt és dr. Csizmadia Andrea fia, Zsom­bor; Ménesi József és Drotár Anikó fia, Dávid; Molnár Csaba és Szombat Katalin leá­nya, Alexandra; Porzsol György és Révész Erzsébet le­ánya, Flóra; Sámuel Gábor és Hajós Mónika leánya, Barbara Alexandra; Tóth Csaba és Pál Ildikó leánya, Tiffany (Tatabá­nya); Budai Attila és Kurucz Andrea leánya, Réka; Fejér Zol­tán és Király Andrea leánya, Evelin (Tardos). Házasságot kötött: Hullám Zsolt és Hadnagy Szilvia (Kis­bér); Baranya Tibor és Kóbor Erzsébet; Hajnal István és Ste­inmetz Tímea (Oroszlány). Elhunyt: Zantleitner Jó­zsefié; Kiss Emőné (Tb.) bízott parancsnoka ma reggel kilenc órától délig tartja foga­dónapját az őrsön. Rigó Erik alezredes, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője csütörtökön 9-12 óráig várja hivatalában az érdeklődőket. Nagyigmándi hírcsokor A kútnál jártak Helyszíni bejárást szerve­zett az önkormányzat a MATÁV és az EDÁSZ munkatársainak bevonásá­val a helyi benzinkút kör­nyékének, parkolójának korszerűsítése céljából. Megállapították, hogy meg kell oldani a terület burko­lását, a csapadék elvezeté­sét, továbbá korszerű vil­lanyoszlopokat kell felállí­tani, s a zöldszigetek ki­alakítása is célszerű. Átutalják a pénzt? írásban kérte a település polgármestere a hivatal, il­letve az intézmények dol­gozóit, hogy havi fizetésük rendszeres utalása érdeké­ben a takarékszövetkezet­nél vagy más pénzintézet­nél nyissanak átutalási számlát. Az intézkedést az önkormányzatok pénzfor­galmi szabályainak szigo­rítása és az ország közbiz- tonságának jelenlegi hely­zetével indokolta. Új irodát nyitnak Az utóbbi időben nagyon megnövekedett a polgár- mesteri hivatal ügyfélfor­galma. Arra való tekintet­tel, hogy többnyire helybé­liek keresik fel a község­házát, az ott dolgozók el­tervezték egy új földszinti ügyfélfogadó iroda kiala­kítását a döntéshozatal gyorsítása érdekében. Számítógépekkel A közelmúltban történt be­szerzésekkel a település polgármesteri hivatala el­érte, hogy jelentős mér­tékben javult a számítógé­pes adatfeldolgozás ará­nyának mértéke. Ez ma szinte elengedhetetlen fel­tétele egy nagyközség kor­szerű igazgatásának. A megbízható Matrix típusú nyomtató beszerzése után még szükségesnek látszik nyilvántartási célszoftve­rek beszerzése is. Fogadónapok TÉRSÉGI TÁJOLÓ IPOSZ-tanácsok a környéken is Dorog. A dorogi ipartestület munkaidőben az Orgona utcai székházában várja a vonzáskör­zetébe tartozó településeken ténykedő vállal­kozó tagjait. Ezen kívül holnap délelőtt fél ti­zenegytől a déli harangszóig Tokodon, csütör­tökön délután egy órától fél háromig Piliscsé- ven, hétfőn délután fél egytől fél háromig Le­ányváron tartanak - a hagyományoknak meg­felelően - fogadóórát a települések „iparos­bázisán” a székház munkatársai. Tanúsítják a cementgyári ISO-t Lábatlan. Sikerült az ISO 9002 számú szab­ványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer előírásait tartalmazó követelménycsomagot ki­dolgoznia és megbízhatóan alkalmaznia a Lá- batlani Cementipari Kft.-nek. Az ezt tanúsító okmányt az erre felhatalmazott TÜV Rhein­land Euroqua Kft. megbízottja csütörtökön délután adja át a lábatlani cég vezetőjének. Képviselő a szociálpolitikáról Nyergesújfalu. Béki Gabriella országgyűlési képviselő látogat holnap a Duna-parti városba. A vendéget délután öttől a tömegszervezeti székház első emeleti nagytermében dr. Varga Győző, a megyei közgyűlés alelnöke faggatja szociálpo­litikai kérdésekről. Várják az érdeklődőket. Új alapítvány fejlesztésre Tokodaltáró. A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat egy új alapítványt hozott létre Tokodaltáró fejlesztéséért és a szo­ciálisan rászorultak támogatására. A képvise­lők legutóbbi ülésükön arról is döntöttek, hogy felajánlják az ÉGÁZ Részvénytársaságnak az 1992 óta épült gázhálózat tulajdonjogát. Az országgyűlési képviselő fogad Mogyorósbánya. Zatykó János, a térség or­szággyűlési képviselője csütörtökön délután négy órától a Béke Művelődési Házban várja az ügyes-bajos dolgaikkal, javaslataikkal hozzá fordulókat. Szintén a falu híre, hogy aktuális információkkal, a település idei rendezvényeinek naptárával pénteken megje­lenik az önkormányzat helyi lapja. Akadályok előtt a fiatalok Sárisáp. Nagy a készülődés arra a vasárnap reggel kilenc órakor a művelődési ház elől raj­toló akadályversenyre, melyet a BIT tagjai és fiatal pedagógusok rendeznek. Vendégek jönnek Buseckből Tát. A németországi partnertelepüléséről, Buseckből csütörtökön egy autóbusznyi de­legáció érkezik négy napra a faluba. A szí­vesen látott vendégek falunézésre, ismerke­désre utaznak a Duna-parti faluba. Ha tudna, táncolna velem? Bajót. A művelődési házban társastánctanfo­lyam szervezését kezdték el, korra és nemre való tekintet nélkül mindenkit várnak. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom