24 óra, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

éRséqr cJ/inden kedden 2. ofduf Vili. ÉVFOLYAM 75. SZÁM ARA: 35 FORINT 1997. ÁPRILIS 1., KEDD KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI °^'£$zterg* Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Elvitték az Urat - Örvendezve halleluját énekeltek húsvét napján A feltámadás magasztos ünnepén A kereszténység legfontosabb és legmélyebb ünnepsoroza­tának, a nagyhétnek során a hívek a szertartásokon napról napra felelevenítik Jézus Krisztus életének utolsó, fáj­dalmas eseményeit, majd ha­lálát és feltámadását. Az em­lékezések koronája a vasár­napi, húsvéti nagymise. Esz­tergomban, a magyar katoli­cizmus székhelyén, a Várhe­gyen lévő főszékesegyházban Paskai László bíboros, prí­más, esztergom-budapesti érsek celebrálta az ünnepi szentmisét. „Kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez, és hírül adta neki: Elvitték az Urat, és nem tudom, hová. Pé­ter és egy tanítvány a sírhoz sie­tett. Látták a lepleket és a ken­dőt, melyek összehajtva feküd­tek. És ezután hitték, hogy Jé­zusnak fel kellett támadnia a halálból.” A zsúfolásig telt bazilikában hívők százai, vidéki, fővárosi, külföldi zarándokok nagy cso­portjai hallgatták a mise olvas­mányát. A hatalmas szentély­ben ünnepi díszben, piros talár­ban énekelt a főszékesegyház kórusa, felemelően zúgott a templom mindkét orgonája. Az ünnepi, emelkedett hangulat­ban a főpásztor mondott szent­beszédet. Első szavaiban II. Já­nos Pál pápát idézte: „Ebben az évben azt kérem tőletek, hogy Jézus Krisztusra tekintsünk, az­zal a gondolattal, hogy ő a világ egyetlen üdvözítője.” Ezután így folytatta:- Jézus személyével kapcso­latban most, húsvét ünnepén halálára és feltámadására tekin­tünk. Ezekben az események­ben és Jézus személyében ta­lálható meg üdvösségünk útja. Krisztus feltámadása nekünk szóló esemény. Ezt megtapasz­talja a keresztény lélek, aki komolyan veszi keresztségét, komolyan veszi Jézus tanítását. Az egyház örvendezve hallelu­ját énekel húsvét napján. Az örvendezés alapja: van üdvözí­tőnk és megváltónk. így erő­södjünk meg a keresztség ke­gyelmében. Rafael Balázs A főszékesegyházban Paskai László bíboros celebrálta a misét fotó: Jusztin Versfesztivál Tatabányán Idén harmadszor, József Attila emlékére Idén harmadszor szerveztek országos József Attila vers­mondó és -éneklő versenyt a Közművelődés Háza munka­társai. Az eseménynek egyre nagyobb a híre. A rangos ver­sengésben Tatabányán már csak az vehet részt, aki megyé­jét képviseli, mert ő volt a leg­jobb a válogató versenyeken. Április 3-án dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés el­nöke megnyitója után előadást hallhatnak az érdeklődők Jó­zsef Attila ma címmel, majd dr. Monostori Imre beszélget a színpadon költő vendégeivel: Bella Istvánnal, Hizsnyai Zol­tánnal, Pintér Lajossal, Zalán Tiborral, a Galériában pedig az ország képző- és iparművészeti szakközépiskolásainak József Attila-versekhez készített il­lusztrációit tekinthetik meg áp­rilis 14-ig. A verseny első fordulóját pénteken reggel 9 órától, a má­sodikat 15 órától tartják. Szom­bat délelőtt rendezik a harma­dik fordulót, este hattól pedig a gálaestet. Ez utóbbi eseményen Domokos Mátyás zsűrielnök kiosztja a díjakat, és a legjobb versmondók, énekesek újra kö­zönség elé lépnek. A szervezők mindegyik programra várják a városban és környékén élő irodalombaráto­kat, a versszerető fiatalokat és idősebbeket, hogy a verseny va­lóban mindannyiunk közös ün­nepe legyen... Játék Komáromban - A komáromi Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola tanulói kezdeményezték azt, hogy a város csapata induljon a televízióból jól ismert Játék ha­tárok nélkül című vetélkedőn. A nevezési díjat - 1 millió forin­tot - is ők gyűjtötték össze. Szombaton a városi sportcsarnok­ban, az uszodában és a Petőfi iskolában különböző ügyességi és tréfás játékokon döntötték el azt, hogy ki legyen az a 14 versenyző, aki a várost képviselheti az országos és a nemzet­közi megmérettetésen. Felvételünkön Gál Judit tanárnőnek Koczkás Angela és Bédi Henriett segít. Hétvége a határon- 14-en nem jöhettek Képünk a komáromi határátkelőhelyen készült A határőrigazgatóságtól ka­pott információnk szerint me­gyénk átkelőhelyein csönde­sen teltek az ünnepek. Magyarán ez azt jelenti, hogy határsértés nem történt. Az viszont igaz, hogy külön­féle hiányosságok miatt tizen­négy esetben tagadták meg a beléptetést. Ez részben az út­levél, másrészt a gépkocsik okmányainak szabálytalansá­gával függött össze. Esztergomnál és Komá­romnál összesen 52 800 sze­mély, illetve 15 655 jármű kelt át a határon. Esztergomnál viszonylag egyenletes volt a forgalom, itt az átutazók száma naponta ezerre tehető átlagosan. Komáromnál viszont pén­teken 24 500-an, szombaton 21 000-en lépték át a határt, ami vasárnapra négyezer főre mérséklődött. Aktuális Híreink Mezőgazdasági konferencia Tatabánya. A Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara, az Alfádat Press Kft., az Észak­dunántúli Vízmű Részvénytársaság és a megyei önkormányzat közös szervezésében vízgazdál­kodási és mezőgazdasági konferenciát rendez­nek április 9-10-én Tatabányán, a megyeháza tanácstermében. A kétnapos tanácskozáson az öntözővizek, a talajvizek és a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásáról lesz szó. A konferenciát dr. Kovács György Zoltán, a me­gyei közgyűlés elnöke nyitja meg. Termelői és kezelt borok Tatabánya. Április 5-én 14.30-kor kezdődik meg a felsőgallai borverseny Tatabányán, a Széchenyi Művelődési Házban - termelői és kezelt bor kategóriákban. Nevezni lehet április 4-én 18 óráig a művelődési házban. Mindenkit várnak a rendezők: a művelődési ház, a Felső­gallai Baráti Kör és Tatabánya Város Német Kisebbségi Önkormányzata. Zenés áhítat-Operettgála Oroszlány. Zenés áhítat lesz az oroszlányi evangélikus templomban április 6-án 18 órakor. Műsoron: J. S. Bach: János Passió. Közremű­ködik a gyülekezet ének- és zenekara. Kon­certmester: Horváthné Szeibel Márta, vezényel Milán Zoltánné. • Április 6-án 17 órától az oroszlányi művelődési központ színháztermé­ben operettgála lesz. A műsorban népszerű da­lok és operettrészletek hangzanak el a Szlovák Nemzeti Színház szólistái előadásában. Reformátusok találkoztak Császár. Diakóniai konferenciát tartottak a húsvét előtti Nagyszombaton a császári refor­mátus templomban illetve gyülekezeti otthon­ban. A budapesti diakónus képző tanára, Cza- chesz István református lelkész tanár és növen­dékei érkeztek a községbe. Részt vettek a hús­véti istentiszteleten, melyeken a 125 éves csá­szári, református vegyes kar is énekelt. A buda­pesti és a környező református gyülekezetekből érkezett vendégek s vendéglátók a húsvét je­gyében tartották meg a szombati konferenciát. SZDSZ-fórumok Nyergesújfalu. Április 2-án, 17 órakor a nyergesújfalui tömegszervezeti székház ad he­lyet Béky Gabriella országgyűlési képviselő fó­rumának. A beszélgetésen szociálpolitikai kér­désekről, a nyugdíjreformról lesz szó. Az estet vezeti dr. Varga Győző, a megyei közgyűlés al- elnöke. Dorog. Április 4-én Dorog vendége a Liberális Klub beszélgetőestjén Rajk László belsőépítész, volt országgyűlési képviselő. A kultúra szabadságáról beszélget Miavecz Jenő­vel és a dorogiakkal a városi könyvtárban. Az est kezdési időpontja: 18.30. Utazás Karinthyval Kelemen István fotó: k t. j. Premier volt a Tatabányai Já­szai Mari Színházban. Bemutat­ták az Utazás a koponyám kö­rül című, immár klasszikus Ka- rinthy-írás drámaváltozatát. Ke­lemen István színművész rend­kívül hitelesen idézte meg a nagy író tragikus találkozását a végzetes betegséggel,- küzdel­mét a múlandósággal. Az élet és a halál különös játékából megzázó erejű előadás szüle­tett. Guruló színes tojások Hántán Hosszabb hideg időszak után végre gyönyörű tavasz kö­szöntött húsvét hétfőjének reggelére a bakonyi vidékre is. A kis faluban már kora reggel megindultak locsol- kodó üvegcséikkel az iskolás fiúk, kamaszok, felnőtt le­gények, hogy a falu lányai, asszonyai közül egy se ma­radjon szárazon. A legfiatalabbak már a dél­előtti órákban kiszaladtak a Tuskó hegyre, hogy kipróbál­ják, hogyan gurulnak a zöld fűvön az ajándékba kapott pi­ros, kék, hímzett tojások. Kora délutántól a felébredt halastavakkal, csobogó pa­takkal koszorúzott ősi tojás­gurító helyre szállingózni kezdtek az idősebbek is, és a barkás, ibolyás, jó illatú kör­nyezetben estig tartott, sok vendéggel a jókedvű összejö­vetel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom