24 óra, 1996. december (7. évfolyam, 283-306. szám)

1996-12-19 / 298. szám

1996. december 19., csütörtök 24 Óra — Hazai Tükör 5. oldal Hamarosan fordulat remélhető Farkas Helga ügyében Újból meghallgatták a tanúkat Hamarosan megoldódhat a Farkas Helga-rejtély. Informá­cióink szerint a rendőrség a 26 éves, jelenleg is börtönbünte­tését töltő Csapó Józsefet gyanúsítja azzal, hogy egykori bűntársával, Juhász Benedekkel együtt öt évvel ezelőtt elra­bolta, majd megölte a lányt. Juhászt tavaly elhallgattatták: holttestét egy Szentes melletti csatornában találták meg. Kovács Lajos alezredesnek, az ORFK bűnüldözési osztályve­zetőjének szilárd meggyőző­dése, hogy Juhász és Csapó körül kell keresni a titkok ma­gyarázatát. A két fiatalember ismerte a Farkas család életkörülmé­nyeit. Tisztában voltak azzal, hogy a jómódú családfőnek - ha megzsarolják - lenne miből fizetnie. Megterveztek min­dent, csakhogy „elügyetlen- kedték” a kivitelezést. A több tucat vagyon elleni bűncse­lekményben már összecsiszo­lódott párosnak ezúttal nem sikerült észrevétlenül átvennie a milliókat. A lány élete - Helga már láthatta korábban őket - ezzel sajnos megpecsé­telődött. Az alezredes elmondta: Ju­hásznak az lett a veszte, hogy később - immár újabb cimbo­rákkal - részt vett egy másik emberrablásban. Társai lebuk­tak, az ő nyaka körül is szorult a hurok, ezért Csapónál kere­sett menedéket. Az egykori bűntárs azonban aggódott: ha a fiatalembert mégis elfogják, a hosszú börtönévek alatt megeredhet a nyelve... A Helga-ügy megszállott­jává vált nyomozó szerint a több tucat tanú újbóli meg­hallgatása és a Farkas család segítőkészsége közelebb vitte a rendőrséget a rejtély megol­dásához. Az immár bizonyosnak lát­szik, hogy a lány nem él. Né­hány vallomásban vannak „homályos” célzások a holt­test feltalálási helyére is,, de a nyomozók még nem bukkan­tak rá. Határozott remény van arra, hogy a nyomozás egy-két hónapon belül újabb fordula­tot vesz. Takács Mariann- A mai napon a többség és a kisebbség együtt ünnepel, mert felismerte közös érde­keit, egymásrautaltságát - mondta a miniszterelnök az Országházban, majd átnyúj­totta az elismeréseket. A díjban részesült többek között az Anyanyelvi Konfe­rencia, Böjté Csaba dévai Fe- renc-rendi szerzetes, a dráva- szögi magyar közösség, az Er­délyi Magyar Közművelődési Egyesület, Glatz Ferenc törté­nész, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Otto-Raban Heinichen, a Német Szövet­ségi Köztársaság budapesti nagykövete, a Kassai Thália Színház, Méhkerék település és Schöpflin György történész, politológus, a Londoni Egye­tem professzora. A civilizált világban nem le- inak tiszteletben tartása, érvé­het biztosítani a fejlődést, a nyesítése nélkül - hangsú- demokrácia intézményeinek lyozta Horn Gyula a Kisebbsé- erősítését a kisebbségek joga- gekért-díjak tegnapi átadásán. Köszönet és elismerés a legjobbaknak fotó: feb/kallus György Együtt a többség és a kisebbség Ünnepélyes díjátadás az Országházban Kisebb, de minőségi hadsereg Jövőre az idei 79 milliárd he­lyett 96,8 milliárd forint áll a honvédelmi tárca rendelkezé­sére, s ebből bérfejlesztésre és technikai fejlesztésre is jut. Ezt jelentette be tegnap Keleti György honvédelmi miniszter, aki azt is elmondta, hogy több mint 10 százalékkal csökken a fegyveres állomány létszáma, s az 1997. novemberében bevo­nuló sorkatonák már csak 9 hó­napig teljesítenek szolgálatot. Az idei eredmények között külön említette az IFOR-köte- lékben való magyar részvételt - melyet egy közvélemény-kuta­tás szerint a lakosság 62 száza­léka helyesel -, s arra is. kitért, hogy a tárcának sikerült meg­őriznie olyan szociális vívmá­nyokat, mint a dolgozóknak járó 100 százalékos táppénz, az üdültetési és beiskolázási tá­mogatás, vagy a kamatmentes lakásvásárlási kölcsön. A hivatásos katonák nyug­díjkorhatára 1997-ben 55 év, 98-ban 56 év, majd 2001-től 57 év lesz. Előkészületben van a honvéd vezérkar minisztéri­umba való integrálása is. A tájékoztatón részt vevő Végh Ferenc altábornagy, ve­zérkari főnök már azt is siker­nek minősítette, hogy elkerül­ték a hadsereg szokásos év végi fizetési válságát, kifizetetlen számlák csak néhány kórház­ban maradtak. A feladatok kö­zül kiemelte a NATO-tagságra való felkészülést, az új illet­ménytábla bevezetését és a fe­gyelemsértések visszaszorítá­sát. Hangsúlyozta: egy minő­ségi hadsereg katonája őrség­ben nem alhat el. . T. M. Bemutatkoztak az egészségügy új vezetői Vége a sokkterápiának Bizakodóan tekintenek az új esztendő elé a népjóléti tárca új vezetői, Kökény Mihály miniszter és Keller László po­litikai államtitkár. Bemutatkozó közös sajtótájé­koztatójukon tegnap a minisz­ter képletesen fogalmazott: a beteg egészségügy már túljutott a sokkterápián, az intenzív osz­tályon van, de állapota még sú­lyos. A feladat most az - mondta -, hogy megakadályoz­zuk a szövődményeket, majd stabilizáljuk az állapotát. A reform tehát folytatódik, ám a várt eredmény csakis fo­lyamatos szakmai és pénzügyi ellenőrzéssel érhető el. Ez egy­szersmind azt is jelenti, hogy számos be nem vált új szabá­lyozás módosításra, további korszerűsítésre szorul. A kor­mány csütörtöki - mai - ülésén várhatóan több egészségügyi témát tűz napirendjére, köztük a gyógyszer-támogatási rend­szert, a rokkantosítási eljárás megváltoztatását, az ügyeleti díjak szabályozását, a mozgás- korlátozottak közlekedési tá­mogatását. Keller László kiemelte: a tárca költségvetése az ideihez képest 34,5 százalékkal nő és eléri a 247 milliárdot. Rendkí­vüli támogatásokra jövőre 29 milliárdot különítenek el. Az ál­lamtitkár fontosnak tartotta ki­emelni, hogy a társadalombiz­tosítás először tud több milliárd forintot tartalékolni váratlan helyzetekre. (cs. b.j.) Nem változik alapvetően a nyugdíjrendszer Felfelé kúszó korhatárok Felröppent a hír, miszerint jövőre megszűnik a korked­vezményes nyugdíjazás. Tény, hogy emelik a nyugdíj- korhatárt, de egyéb, alapvető változás nem lesz 1997-ben - tudtuk meg Lechnerné Vadász Judittól, a Munkaügyi Minisz­térium tanácsadójától.- A nők és a férfiak nyugdíj- korhatára évjáratonként egy- egy évvel emelkedik. Az 1938-ban születettek 1998-tól 61 évesen, az 1939-ben szüle­tettek 1999-től 62 éves korban mehetnek nyugdíjba. Van egy kormányrendelet, mely ki­mondja, hogy maximum 5 év­vel a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése előtt lehet kérelmezni a korengedményes nyugdíjazást. Ezért az idén az 50 éves nők él­hetnek ezzel a lehetőséggel.- S mi a helyzet azokkal, akik jövőre lesznek 50 évesek?- őket az új rendelkezés annyiban sújtja, bogy a korked­vezmény igénybevételéhez leg­alább 33 éves munkaviszony szükséges. Az előnyugdíj felté­telrendszere 1997. december 31-ig úgy módosult, hogy jövő évtől az 54 éves nők, valamint az 57 éves férfiak részesülhet­nek ebben a munkanélküli ellá­tásban. A korkedvezmény pe­dig mindazon, egészséget sú­lyosan károsító munkaköröket betöltő embereket megilleti, akiket eddig is, így például a bányában, textilüzemekben, kohászatban dolgozókat. Sz. E. A közvélemény jutalmaz és büntet „Hangulatjelentés” az ország 14 városából Az év legnagyobb közvélemény-kutatása szerint a polgárok sokkal elégedettebbek a lakóhelyükön működő önkormány­zatok munkájával, mint az országot irányító testületek és pártok tevékenységével - hangzott el tegnap az Önkormány­zati Szövetségek Tanácsának tájékoztatóján. Dr. Kiss József, a kutatás ve­zetője elmondta, hogy októ­berben, a „Tocsik-botrány” ki­robbanásával egy időben 7821 embert kérdeztek meg az or­szág 13 vidéki városában - Ajkán, Békéscsabán, Dunaúj­városban, Jászberényben, Ka­locsán, Kecskeméten, Nyír­egyházán, Pécsett, Százha­lombattán, Szombathelyen, Tatabányán, Tiszaújvárosban és Veszprémben -, valamint a fővárosban. A véleményekből kiderült, hogy az emberek lényegesen elégedettebbek saját városuk helyzetével, választott veze­tőikkel, mint az állami testüle­tek, központi intézmények és pártok tevékenységével. Az ország helyzetével, a kormány munkájával Buda­pesten és Dunaújvárosban ta­pasztalható a legkisebb elége­detlenség. A városok közül a korábbi évekhez képest a legjelentő­sebb közérzeti javulást Tata­bányán regisztrálták, miköz­ben ennek romlása Veszprém­ben volt a legerőteljesebb. Saját városukkal szemben Tiszaújvárosban, Százhalom­battán és Jászberényben a leg­nagyobb a polgárok elégedet­lensége. A közvélemény-kutatás ki­terjedt a polgármesterek nép­szerűségének vizsgálatára is. Kiderült, hogy ismertségük kimagasló, a megkérdezettek 94 százaléka név szerint is­meri őket. A tizennégy város első em­bere közül a legnagyobb is­mertségre Wagner András (Szombathely), Farkas Zoltán (Tiszaújváros), Dióssy László (Veszprém), Magyar Levente (Jászberény), Demszky Gábor (Budapest), Bencsik János (Tatabánya) és Vezér Mihály (Százhalombatta) tett szert. Az ismertségi versenyben, az elmúlt évhez képest Ben­csik János „pozíciója” erősö­dött leginkább, míg a legna­gyobb „visszaesőnek” Török Gusztáv Andor, Kalocsa pol­gármestere számít. A tapaszta­latok szerint a közvélemény jutalmaz és büntet, mégpedig a helyi illetve gazdasági ügyek és az esetleges visszaélések nyomán. Ugyanakkor nem be­folyásolja a polgármester megítélését az, bogy melyik párthoz tartozik, pedig a vá­roslakók többsége tisztában van politikai hovatartozásuk­kal. A vélemények összegzésé­ből kiderült, hogy a pártok va­lódi bázisát az önkormányza­tok jelentik. Emiatt lényeges eltérések vannak egy-egy poli­tikai párt helyi és országos szervezeteinek megítélésében. Jelenleg a helybéliek presztí­zse lényegesen nagyobb. A kutatók szerint a felméré­sek legnagyobb újdonsága a helyi nyilvánosság fórumai­nak - a városi tévéknek, rá­dióknak és újságoknak - az erősödése. Révükön a polgá­rok mind több beleszólási le­hetőséget kapnak lakóhelyük dolgainak intézésébe. n. zs. Szerencseposta Elmúlt a Szerencsenap és a Sze­rencsemásnap. Fortuna rajongói körében ismét sokaknak ragyo­gott fel ezen a pechesnek titulált tizenharmadikára eső pénteki na­pon a szerencse csillaga. Autó, pénz és luxuslakás képében. Talán Ön nyert? A Szerencsenapon óránként kisorsolt egyetlen perc szeren­csés nyertesei közül két játékos még aznap át is vette a nyeremé­nyét, a Volkswagen Polo sze­mélygépkocsit. így ők kapták a különjutalmat is, a 100-100 ezer forintos Aral-benzinutalványt. A többi tíz autó még gazdára vár. Segítségül közreadjuk a ki­sorsolt perceket és a nyertes szel­vények számát:- 9 óra 46 perc, Budapest ­6505 720581 78130 2 számú ötöslottószelvény,-10 óra 46 perc, Dorog ­6505 070511 29031 2 számú ötöslottószelvény,- 11 óra 35 perc, Zsámbék ­6505 947531 40578 2 számú ötöslottószelvény, a 12 óra 33 perc, Budapest - 6505 710551 246969 1 számú hatoslottószelvény,- 13 óra 14 perc, Budapest - 6505 690541 91315 3 számú ke- nószelvény,- 14 óra 51 perc, Budapest ­6505 690541 91753 2 számú ötöslottó szelvény,- 15 óta 35 perc Hajdúhadház, - 6505 440641 88831 2 számú ötöslottószelvény,- 17 óra 16 perc, Salgótarján - 6505 660541 04486 2 számú ötöslottószelvény,- 18 óra 17 perc, Székesfehé- vár - 6505 950511 09155 3 számú kenószelvény,- 19 óra 52 perc, Oroszlány - 6505 060591 15150 3 számú ke­nószelvény. A Szerencsenapi Kenó ráadás sorsoláson tizenegyen értek el te­litalálatot a hatos játéktípusban. Közöttük sorsolja ki a Szerencse- játék Rt. december 22-én vasár­nap, a televízió Szerencsepercek műsorában a főnyereményt: az Opel Corsa személygépkocsit. Nem zsebre játszottak A pénteki Kenó hajrában az ország öt régiójáért ringbe szállt játékosok közül Horváth László volt a legügyesebb: 766 ezer 666 forint köz'célra fordítandó összeget nyert a fővárosnak. Benkő József 666 ezer 666 fo­rinttal gyarapította Miskolc kasszáját, Aczél Sándor 583 332 forintot szerzett Pest megye számára. A Szegedért küzdő Sinka Antalnak, 516 ezer 666 forintra, a Pécsért rignbe szállt Újhegyi Lászlónak 466 ezer 666 forintra futotta szerencséjéből. Szerencsemásnap Alighogy kijózanodtunk a Szerencsenapi izgalmakból, szombaton, Szerencsemásnap­ján, újabb izgalmak vártak azokra, akiknek nem volt ele­gendő egy nap a jóból. Szomba­ton egy 16 milliót érő lakásért lehetett lottózni és kenózni. A luxusotthon tulajdonosa ezúttal az a szerencsés ózdi játékos lett, aki 12 óra 49 perckor adta fel 6506 580511 66460 2 számú ötöslottószelvényét. A Jézuska hozza? A játék izgalmaiból bőven jut erre a hétre is. Fantasztikus kará­csonyi ajándék lenne például a Joker 82 milliós főnyereménye. De az sem panaszkodna, akinek a Jézuska a hatoslottó 55 milliós, vagy az ötöslottó 46 milliós fő­nyereményét hozná ajándékba. A karácsonyi túlköltekezés után jól jönne a totó plusz egy találatért járó 5 millió, sőt a góltotó 1,4 mil­liós nyereménye is. (x) SFOR-hídépítők búcsúja. A délszláv térségben most az elért eredmények megszilárdítása a feladat. A magyar katonák az IFOR-kötelékben már megáll- ták a helyüket, s most is ha­sonló szerepkör, tehát hídépítés vár rájuk - mondta Göncz Ár­pád köztársasági elnök a ma­gyar SFOR-erők tegnapi bú­csúztatóján, Ercsiben. Vége az egyezségnek. A Ma­gyar Szocialista Párt szerint az alkotmánykoncepcióra nemmel szavazó három ellenzéki párt felmondta az alkotmányozás körül kialakult konszenzust - jelentette ki szerdán Szekeres Imre, az MSZP frakcióveze­tője. Magyar-magyar találkozó. Horn Gyula miniszterelnök szerdán fogadta a határon túli magyar szervezetek képvise­lőit. A felek megállapították: a magyar-román alapszerződés pozitív hatást váltott ki a két or­szág kapcsolataiban. A romá­niai kedvező fordulat mellett más országokban eltérő mér­tékben ugyan, de komoly küz­delemre van szükség a kisebb­ségek jogainak szavatolásáért. A találkozón a határon túli ma­gyar szervezetek képviselői összegezték, mely területeken várják az anyaország hathatós segítségét. Két főkapitányi döntés. Az Országos Rendőr-főkapitány­ság teljes személyi állománya három heti bruttó bért kap juta­lom formájában, még a kará­csonyi ünnepek előtt - közölte Forgács László országos főka­pitány. Ugyancsak ő döntött úgy, hogy hatályon kívül he­lyezi a rendőri helyszíni bírsá­golással kapcsolatos korrupció megelőzése érdekében még 1995-ben kiadott országos rendőr-főkapitányi intézkedést. A MIÉP Giczyt támogatja. Csurka István szerdán sajtótá­jékoztatón üdvözölte a KDNP-t egyértelmű megújulása alkal­mából. A Magyar Igazság és Elet Pártja minden erejével tá­mogatja Giczy György pártel­nököt - hangsúlyozta. Izraeli Antenna? Limor Liv- nat izraeli telekommunikációs miniszter szerdán ellátogatott az Antenna Hungária Rt. (AH) székházába. A találkozón nagy hangsúlyt kapott a közös ma­gyar-izraeli regionális műhold, a Magyarsat projektje. A ven­dég tudatta azt is: ha a magyar kormány dönt az AH privatizá­ciójáról, izraeli cégek is pá­lyáznának rá. Új főtitkár. Dr. Rózsa Györ­gyöt, a balassagyarmati kórház bőrgyógyász főorvosát nevezte ki főtitkárrá a Magyar Vöröske­reszt országos vezetősége. t I i I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom