24 óra, 1996. december (7. évfolyam, 283-306. szám)

1996-12-19 / 298. szám

4. oldal 24 Óra — Világtükör 1996. december 19., csütörtök Victor Ciorbea román mi­niszterelnök szerdán átvette Szőcs Ferenc bukaresti ma­gyar nagykövettől azt az üze­netet, amelyet Horn Gyula magyar kormányfő intézett hozzá. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy hasznos lenne egy miniszter- elnöki szintű találkozó, és an­nak időpontját a lehető leg­hamarabb ki kell tűzni. Az új román kormány 65 ál­lamtitkári posztja közül 8 jut a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek. A szövetség a Szilágy megyei prefektusi poszt helyett három alprefek- tusi tisztséget kapott. A világ százkilencvenegy or­szágából hetvenkilenc minősül teljesen szabadnak a politikai és polgári szabadságjogokat il­letően - állapította meg a New York-i székhelyű Freedom Ho­use kedd este közzétett átfogó jelentésében. A szervezet, amely csaknem negyedszázada vizsgálja és elemzi az emberi­ség szabadságfokának az alaku­lását, Magyarországot az utóbbi évekhez hasonlóan az idén is a szabad országok között említi. Meggyilkoltak hat orosz ál­lampolgárt az elmúlt éjszaka Groznijban - közölte csecsen forrásokra hivatkozva az AFP. Szerdán kiszabadult a múlt hét végén túszul ejtett 21 orosz rendőr, de hírek szerint ezután egy észak-őszét küldöttséget raboltak el Csecsenföldön. Lezuhant kedden Moszkva közelében egy Mi-8-as katonai helikopter. A személyzet két tagja életét vesztette, a harma­dik súlyosan megsérült. A sze­rencsétlenül járt katonai heli­kopter mellett kedden lezuhant egy An-12-es katonai repülő­gép is. A fedélzeten tartózkodó 17 személy, köztük a szentpé­tervári katonai körzet parancs­noka életét vesztette. A második világháború ide­jén a náci Németország és Svájc élénk üzleti kapcsolatban állt egymással - ezt állítja az amerikai külügyminisztérium­nak a háború végén írt tanul­mánya, amelyet kedden hoztak nyilvánosságra Washington­ban. A tranzakciók a német ha­digazdaságot segítették, Svájc pedig mintegy rejtekhelyét biz­tosított a különböző német vál­lalati illetve magánletéteknek - áll a dokumentumban. A Hamász fundamentalista pa­lesztin mozgalom új vezetőt nevezett ki az Egyesült Álla­mokban fogva tartott Abu Mar- zuk utódjaként. A szervezet Marzuk eddigi helyettesét, Há- led Miszhált állította a mozga­lom élére, aki december elején Damaszkuszban hivatalba is lépett. Az új főtitkár a világszervezet egyik legnépszerűbb embere Kofi Annán letette az esküt Letette kedden a hivatali es­küt az ENSZ új főtitkára, a ghánai Kofi Annan. Elődje, az egyiptomi Butrosz Gáli a Közgyűlés ülésszakán elmondott búcsúbeszédében hangsúlyozta: a főtitkár szere­pét a függetlenségnek kell meghatároznia. A leköszönő politikus kijelentette: az egyenlőségen alapuló, tárgyi­lagos, hatékony, eredményre törekvő és független ENSZ képes megállni a lábán. Bur­koltan az Egyesült Államok­nak címezve a szavait a távozó tisztségviselő közölte, hogy a világszervezet pénzügyi vál­sága nem a rossz igazgatásnak tudható be, hanem azoknak a tagországoknak, amelyek nem A ghánai diplomata tesznek eleget szerződésbeli kötelezettségeiknek. (Wa­shington több mint egymil­lióid dollárral tartozik az ENSZ-nek.) Jelképesen át­adva utódjának a stafétabotot, Butrosz Gáli kijelentette, hogy a főtitkár nem cselekedhet fé­lelemből, de egyes tagorszá­gok kegyéből sem. A ghánai születésű, 58 éves Kofi Annan amerikai egyete­men doktorált és több évtizede az USA-ban él. Egész pályafu­tását a világszervezet szolgála­tában töltötte. Ismerői komp­romisszumokra kész, jó „al­kusznak” tartják, aki ismeri a diplomácia minden csínját- b ínját. Munkatársai szerint Annan leghatásosabb fegyvere a személyisége: kedvességé­ről, jó humoráról legendák ke­ringenek a New York-i ENSZ- palotában. Több tucat diplomatát és üzletembert ejtettek foglyul a gerillák Túszdráma a perui fővárosban Peru fővárosában, Limában egy szélsőbaloldali szervezet kü­lönítménye kedden túszokat ejtett Japán nagykövetének re­zidenciáján. Az épületben éppen estély volt a komniandótá- madás idején, népes vendégsereggel: Akihito japán császár születésnapját ünnepelték. A perui 'Túpac Amam Forra­dalmi Mozgalom gerillái pezs­gőt és előételeket felszolgáló pincéreknek öltözve szivárog­tak be a limai japán nagykövet fogadására. Bent ropogtatni kezdték fegyvereiket, többször robbantottak is, majd földre pa­rancsoltak és túszul ejtettek mi­nisztereket, diplomatákat és ve­zetőjapán üzletembereket. Rohampuskákkal felszerelt rendőrök kedd éjjel körülvették a rezidenciát, ahonnan Aoki Morihisza nagykövet közöl­hette egy helyi rádióállomás­sal, hogy a túszok mind ép­ségben vannak. A szintén ja­pán származású Alberto Fuji­mori államelnök kétszázra be­csülte a túszok számát Hasi- moto Rjutaro japán miniszter- elnökkel folytatott telefonbe­szélgetése során, jelezve, hogy a gerillák 170 embert — zömmel nőket és időseket - szabadon bocsátottak órákkal a támadás után. A perui fővá­ros Miraflores kerületének polgármestere, Fernando Andrade egy mellékhelyiség ablakán át szökött meg. A limai rendőrség mintegy 30, Fujimori — japán jelenté­sek szerint - 20 gerilláról adott számot. A túszejtők az­zal fenyegetőztek, hogy hoz­zálátnak a foglyok kivégzésé­hez, ha a hatóságok nem en­gedik szabadon mozgalmuk bebörtönzött tagjait, minde­nekelőtt vezérüket, Victor Po- layt. Fujimori közölte, hogy Juan Briones belügyminiszter tárgyalásba bocsátkozott a ter­roristákkal. A túszok között van a perui külügy- és mezőgazdasági miniszter, valamint a német, az osztrák, a cseh és a dél-ko­reai nagykövet. Magyar dip­lomata nincs a foglyok között, hazánk ugyanis 1995-ben be­zárta limai külképviseletét. Japán szakértők szerint a Tu- pacamaru gerillák azért szemel­ték ki célpontul a japán követ- ségi rezidenciát, mert a japán származású Fujimori elnököt ekként szoríthatják rá leginkább engedményekre. A távol-keleti szigetország Peru legjelentő­sebb pénzügyi támogatója. A foglyok egy részét szabadon engedték a terroristák FOTÓ: FEB/REUTER Négy hete tüntetnek Az ellenzék várja a nemzetközi vizsgálatot Pajzsokkal és könnygázgrá­nátvetőkkel felszerelkezett szerb rendőrök szerdán ismét megakadályozták, hogy a ne­gyedik hete tüntető belgrádi egyetemisták elsétáljanak abban a negyedbe, ahol a szerb vezetők, köztük Szlo- bodan Milosevics szerb elnök rezidenciája is található. A novemberi szerbiai helyható­sági választások eredményei­nek részleges megsemmisítése és a választási manipulációk el­len tiltakozó mintegy 25 ezer diák képviselői a rendőrtisztek­kel folytatott rövid vita után visszafordulásra szólították fel a tüntetőket, s azok rögtön tel­jesítették is vezetőik kérését. A tüntetések miatt egyre na­gyobb káosz uralkodik a jugo­szláv főváros közlekedésében, Belgrád ennek ellenére nem látszik „ostromlott városnak”. Az üzletek és hivatalok zavarta­lanul működnek, s a belgrádi polgárok sem néznek ki a szo­kásosnál nyugtalanabbnak. Zoran Djindjics, az ellenzéki Demokrata Párt (DS) elnöke közölte: olyan értelmű üzenetet kapott a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) húsz magas beosz­tású tagjától, amely szerint ők is úgy vélik, hogy változásra van szükség, s ezért nem avat­koznak bele a szerbiai belpoli­tikai eseményekbe. Az Együtt nevű szerbiai pártkoalíció beleegyezik abba, hogy az EBESZ tekintélyes po­litikusokból és jogi szakértők­ből álló küldöttséget menesszen Szerbiába, a novemberi köztár­sasági helyhatósági választások körülményeinek kivizsgálása végett - áll a szövetség közle­ményében. Rólunk írják Budapesten olcsó az élet Budapest Európa legolcsóbb városa - derül ki egy rangos brit gazdaságelemző csoport legfrissebb felméréséből. Az Economist Intelligence Unit (EIU) 121 várost vizsgált a világ fejlett és fejlődő' térségeiben, és a jellemzőként összeállított átlagos bevásárlókosár tartalmának értékét font sterlingre számította át. Eszerint elképesztő különbség mutatkozik a magyar főváros és a vi­lág legdrágábbjának talált Tokió között: míg Budapesten például egy kilogramm minőségi marhaszelet ára 3 fontnak felel meg, ugyanezt a japán fővárosban 111 fontért lehet csak megkapni. Az EIU világlistáján szereplő 121 nagyváros között is Budapest az egyik legolcsóbb: a 114. helyet foglalja el. A La Croix című francia napilap szerdai száma is közölt magyar vonatkozású cikket: az újság riportere a magyarországi maffiahá­ború fejleményeiről számolt be. Az írás a délszláv háború befeje­ződésével hozza összefüggésbe a magyarországi terrorakciók, köl­csönös leszámolások elszaporodását. Az újság budapesti tudósítója úgy látja, hogy a szabályozások megszigorítása és a délszláv harcok befejeződése óta a különböző bűnszervezetek már nem tudják folytatni a korábbi években oly jö­vedelmező üzemanyag-csempészetet. Szerinte az alvilág továbbra is gazdag ingatlanvagyonnal rendelkezik, de híján van a készpénz­nek, s ezért kezdődtek el a leszámolások. Előnyös helyzetű gyerekek Elnöki kenőpénzek Indonéziában Indonéziában First Child- rennek, első gyerekeknek ne­vezik a hetvenöt esztendős Szuharto államfő csemetéit. A londoni Independent című napilap szerint az elnöki gyere­kek a korrupció jelképei lettek Indonéziában és Ázsiában. Egy amerikai cég például nehezen köthetne üzletet anélkül, hogy legalább huszonöt százalékot le ne szurkolna a részükre. Az el­nök feleségét fiatalabb korában hasonló tevékenységéért „Ma­dame Tíz Százaléknak” nevez­ték, de hol van ma már ez az előnyös jutalék? A négy Szuharto-utód közül a legidősebb fiú, Bambang Tri- hatmodjo a petrolkémiai, táv­közlési és banki ügyletekben otthonos. Tommy nevű becsé­hez tartozik egy olaj- és egy lé­gitársaság, a legfiatalabb Sigit az agrártudományokat kedveli. Az elnök Tututnak becézett lá­nya az ingatlanüzlet és a ban­kok mellett főként az autópá­lyák úthasználati díjából sze­rezte óriási vagyonát. Az amerikai hírszerzés, a CIA becslése szerint a teljes el­nöki nemzetség javai három­ezer milliárd forintnak megfe­lelő összeget tesznek ki. Washingtoni politikusok a jelmezbálban Dalmata lesz Ted Kennedy Az amerikai törvényhozás épületében, a Capitoliumban megrendezett karácsonyi partik elmaradhatatlan része a jelmezbál. Politikusok és politikai újságírók minden évben árgus szemmel figyelik, ki milyen jelmezt ölt. A jelmezbálok koronázatlan ki­rálya Edward Kennedy szená­tor, aki soha sem ment a szom­szédba egy kis tréfáért. Sőt ha kellett, önmagát is kigúnyolta: a dinómánia tetőpontján pél­dául ősállatnak öltözött. Min­denkit meghökkentett, ahogy bemutatkozott: „Tyrannosaurus Sex vagyok” - mondta, szójá­tékkal utalva az őshüllők legfé- lelmetesebbikére, a Tyrannosa­urus Rexre. A betűcserének némi valóságalapja is van, hi­szen a szenátor - családjának sok más férfitagjához hason­lóan - igencsak kedveli a női nemet. Edward Kennedy megjelent már Elvis-jelmezben, sőt egy alkalommal George Bush maszkját viselte a partin. A kíváncsi újságíróknak si­került megtudniuk, hogy mit ölt magára az idén a massachus- setsi szenátor. Mivel a 101 kis­kutya című, felújított Disney- film rendkívül népszerű Ame­rikában, Ted Kennedy dalma­tának álcázva lépi majd át a Capitolium küszöbét. A washingtoni tréfacsinálók máris 101 Kennedy-ről ado- máznak, noha a két leghíresebb családtag meggyilkolása tragi­kus fényt vet a nagy létszámú famíliára. FEB Franciaország és a NATO A megtért bárány nagyhatalmi szerepre vágyik A máig legnagyobbnak számító francia elnök, De Gaulle egyebek között annak köszönhette népszerűségét, hogy szembefordult az Egyesült Államokkal, és kivonta Francia- országot a NATO katonai szervezetéből. A francia haderő a hatvanas évek óta teljesen önálló, be­leértve saját nukleáris fegy­verzetét is. A jelenlegi ál­lamfő, Jacques Chirac sze­mében ugyan De Gaulle ma­radt a példakép, most mégis eltávolodik a legendás elnök elveitől: Párizs a jelek szerint visszatér a NATO katonai szervezetébe. A fő ok persze nem vala­milyen újkeletű Amerika-ba- rátság, inkább az aggodalom amiatt, hogy az egyesült Németország - Amerika után a második legerősebb NATO-hatalom - olyan ka­tonai túlsúlyra tehet szert, amely sérti Franciaország ér­dekeit. Washington akár örülhetne is a megtért báránynak, ám a visszatérés távolról sem ígérkezik zavartalannak. Franciaország ugyanis kö­zéphatalom létére nagyha­talmi szerepet kíván játszani, s azt igényli, hogy ő adja a NATO dél-európai erőinek parancsnokságát. Ez a tiszt azonban hagyományosan az amerikaiaké, és ők hallani sem akarnak a feladásáról. A francia elképzelés tehát hajó­törést szenvedhet, bár Párizs egyre kevésbé lelkesedik Washington afrikai politiká­jáért. Azért meg különösen nem, hogy azokat az orszá­gokat, amelyeknek kereske­delmi kapcsolatai rendezet­tek Kubával, amerikai részről hátrányos megkülönböztetés érheti. Franciaország visszatérése a NATO-ba még nem lezárt ügy, de már érik a kompro­misszum. Az amerikaiaknak ugyanis fontos e jelentős eu­rópai hatalom megnyerése katonai szövetségesként. (heltai) Üdvözlőlapbotrány Botrányt váltott ki egy kará­csonyi üdvözlőlap a brit királyi udvarban. A feladó Lady Diana, Károly trónörökös volt felesége. A la­pon négy vidám kisgyermek látható, Diana két fia és az ugyancsak elvált Fergie, And­rás hercegtől származó két lá­nya. A pillanatfelvétel a nyáron egy franciaországi találkozás alkalmával készült és az amatőr fotós maga Diana volt. S hogy miért kavart botrányt az üdvözlőlap a Buckingham- palotában? Erre a londoni Sun által idézett, meg nem nevezett udvari bennfentes válaszol: „Az üzenet világos. Diana je­lezni akarta, hogy a királyság jövője ezeknek a gyermekek­nek kezében van. őt elszigetel­hetik a palotától, de fia a trón törvényes várományosa.” (réti) á i 1 I t

Next

/
Oldalképek
Tartalom