24 óra, 1996. december (7. évfolyam, 283-306. szám)

1996-12-19 / 298. szám

1996. december 19., csütörtök 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Operettpremier a Jászai Mari Színházban Kálmán Imre népszerű operett­jét, a Montmartre-i ibolyát mu­tatják be ma este Tatabányán, a Jászai Mari Színházban. Fiatal színészek kaptak lehetőséget a játékra. A főszereplő Lugosi Klaudia például a színházmű­vészeti főiskola végzős hallga­tója. Partnerei lesznek többek között: Csombor Teréz, Nyári Zoltán, Bor Viktor, Dézsy Szabó Gábor. A rendező, Bor József Jászai- és Erkel-díjas művész. A színház legújabb produk­ciójának is lesznek amatőr sze­replői - közreműködnek a stú­diósok és tatabányai táncosok is. A mai premieren a Jászai- bérlet tulajdonosai láthatják az operettet, pénteken este pedig a Honthy-bérletben játsszák a darabot. Pénteken este bemutatják az Aprószentek című színpadi já­tékot is a kamarateremben. Tatán már várják a vállalkozók jelentkezését Megszépül az Országgyűlés tér Szebbnél szebb tervek közül kellett választania a tekinté­lyes szakemberekből álló zsűrinek. Végül eldöntötték, hogy melyik építészeti elkép­zelés valósul majd meg Ta­tán, az Országgyűlés téren. Feltétel volt, hogy a meglévő épületek rekonstrukciója mel­lett újakkal kell beépíteni a templommal szemközti üres teret. A legjobbnak tartott pá­lyaművet a helyben élő Páhy László készítette, aki a város­kép szempontjait a legered­ményesebben ötvözte egyéni elgondolásaival. Javaslata szerint olyan két­szintes épületsort kell emelni a meglévők mellé, hogy azok a Május 1. út felől és a Bajcsy-Zsilinszky utca elejé­ről egyaránt megközelíthe- tőek legyenek. A tervező tet­szetős javaslata szerint itt - a győri városközpontban több helyen látható - belső udvart is kialakítanának, amelynek középpontjában egy odaillő szobor vagy díszkút állna. A hagyományok megőrzése érdekében a posta, a papírbolt és a kisállatokat árusító üzlet a helyén maradna, de a másik oldalon természetesen újak épülnének. Tekintettel arra, hogy ezek funkcióit nem hatá­rozták meg konkrétan, csak va­lószínűsíthető, hogy a föld­szinten üzletsor lesz, az emele­teken pedig lakások. Mindez a befektetőktől és vállalkozóktól függ, akiknek érdemes minél előbb felkeresniük a polgár- mesteri hivatalt. (Palásti) Jegyzet A sajtzabáló magyarok T Ja én most népnemzeti gerincű lennék, akkor elmennék a ma- llgyar sajtó elleni helyi tiltakozásra Tatabányán, a Centrum Aruház elé, de ritkán protestálok önmagam ellen, meg különben is itt van a sajtügy. Ez az „Akarta a fene! "-történetek egyik legszeb- bike. Nagyon nem akartam részt venni az egyetemes magyar sajt­mizériában. Só't. Most kellene a Szonda Ipsosnak felmérnie, hogy milyen volt a decemberi magyar sajtfogyasztás. Sehol sem lenné­nek a hollandok és a franciák. Magyarország sajtzabáló nagyhata­lom. Decemberi világelső'. Elérte egy kis üzleti manipuláció. Anyukám két hete azt találta mondani, hogy szeretne enni egy jó ementálit. Gondoltam, karácsonyra meglepem egy karika trappista sajttal. Az is sajt, teljesen más, de éppen olyan. Lyuk nincsen rajta, de az is eláll. Az ementálit kockákban árusítják. Egy kocka több kiló, és ötezer forint is lehet. Ráadásul csúnyán mutat a kará­csonyfa alatt. Egy guriga sajt szépen átkötve... az lehet. Elmentem az első' konzumáruházba, ahol nagybetűkkel fogadott a kiírás: „Sajt nincs!" Ezen picinykét elcsodálkoztam. Elmentem a többi áruházba is. Akadt, ahol volt sajt, ráadásul trappista, gondo­sanfelszeletelve, piros műanyagba burkolva. Kései Mikulásobiak. Húszasával vitték a háziasszonyok, s egymástól kérdezgették, hogy a sajtos tésztán kívül még mire jó. S főleg: meddig áll el? A másik kedvenc áruházamban a pultos felszolgáló messziről rám kiáltott: „Nincsen gurigasajt!” Lányos zavaromban megkér­deztem, hogy olyan sajtévá'fejem van-e, s különben, mitől gondolta, hogy.. ? Ő meg felelte, hogy a nézésemről. Sajtra kiéhezett nézésem lehet. Mondta, hogy vigyek holland lágy sajtot, abból van még két karikával. S dobozos sajt is akad. A Parmalat üzeme mellett „felhomályosítottak”: ók nem márka­bolt, csak a tejüzem területén bérelnek helyet, így vannak kötele­zettségeik. Néhány vendéglátós éppen azon tanácskozott, hogy honnan lehetne szerezni húsz-harminc kilót. Mert tegnap is már csak három gurigát adtak egy embernek Szekszárdon. Most meg itt a másik kitolás: csak szeletelve kapják a boltok. Hová lesz az üzlet? A Parmalat rendésze elmondta, hogy most látszik, mekkora marhaság volt levágni a sok tehenet. Azért nincs sajt! Felvetettem, hogy nem volt marhavész, s nem egyik napról a másikra öldösték le a tehénkéket. Fejét csóválta a jóember. Tudta, amit tudott. A ztán végszóra, az egyik áruházban a januártól esedékes maga­sabb árakról kezdtek regélni. Mondták, hogy addig ne is keres­sek sajtot. Idén már nem kapnak. Januártól akár egy tonnát is vehe­tek. Szívesen elójegyzik. Nyilván feltámadnak a tehenek. Egyébként kövezzenek meg érte, de igaz: nem szeretem a sajtot! A szekszárdi hegyipörkölt sokkal többet ér. Hűha! Az marhalábszárból készül... Lehet, hogy én vagyok az oka a sajtmizériának? Kádár Péter Kézművesek is bírálják a leendő jogszabályokat A napokban az IPOSZ kia­dott egy állásfoglalást, mi­szerint gazdaságpolitikai szempontból elhibázottnak tartja azokat az új jogszabá­lyokat, amelyeket a kormány 1997. január 1-jén kíván életbe léptetni. Megyénk kézműveskama­rája több pontban egyetért az IPOSZ véleményével, hiszen kedvezőtlenül érintik a sza­bályozások a kézműves vál­lalkozókat.- A rendelkezés gyakorlati­lag megszünteti a munkavi­szony melletti egyéni vállal­kozók kiegészítő tevékenysé­get folytató jellegét -jelen­tette ki Katzenbach Adám, a megyei kézműveskamara al­elnöke. - Az eddig fizetett 10 százalékos baleseti járulék he­lyett 45 (!) százalék társada­lombiztosítási járulékot kell fizetni januártól.- Hogyan nőnek emiatt a vállalkozók terhei?-A munkaviszony melletti egyéni vállalkozók tb-terhelése ezzel négy és félszeresére nő. Ezt a 36 órás munkaviszony mellett képtelenség kitermelni. A kormány így ellehetetlenít 280 ezer vállalkozót. Ez sem­miképpen sem jó az országnak. Feltétlenül szükségesnek tart­juk az új jogszabályok megvál­toztatását, a járulék jelentős mértékű csökkentését és át­gondoltabb intézkedések meg­hozását. ÁRGUS Átadták Esztergom főpostáját Huszonkét hónap után visszaköltözött felújított épületébe Eszter­gom fűpostája. Ä szerda délutáni avatáson Bor Sándor, a Buda­pest Vidéki Postaigazgatóság igazgatója avató szavaiban kiemelte:- Régóta várják Esztergom vá­ros postásai és polgárai ezt a napot. Nagyon szép munkát végeztek az építők, élükön Ba- kalár Tiborral, a beruházási osztály vezetőjével. A munka sikerült. Igényes kiszolgálóteret alakítottak ki, külön csomagfeladási és posta- fiókbérlési lehetőséggel egy új­jáépített szárnyépületben. Ahol még a mozgáskorlátozottak vagy a babakocsis kismamák is teljes körű kiszolgálásban ré­szesülhetnek. Az idegenforgalmi adó a bel­földi vendégek után 50, a kül­földiek után 100 forintra emel­kedik a következő évtől. A Komáromi Távhő Kft. szolgál­tatta fűtés és meleg víz 20 szá­zalékos emelését javasolta a műszaki és a pénzügyi bizott­ság is. Ez az emelés csak az eredményes, nem a nyereségre törekvő gazdálkodásához ele­gendő. Ugyancsak ezen bizottságok egyetértésével a víz- és csator­nadíjak a következőképpen alakulnak: A víz köbméteréért 90 forintot, a csatornadíjnál köbméterenként 45 forintot kell majd fizetni. My Cream, A Maksa-híradóban elhíresült My Cream immáron két éve pa­rodizálja a honi popzene ügye­letes slágereit. A híradóban prózai szófa­csaró képességeiket villogtató trió tagjai - Walla Ervin, Or­bán Sándor és Wéber Tamás - énekesként és rapperként im­máron második lemezükkel támadják rekeszizmainkat. A zenei görbe tükör sokszor jobb és hangulatosabb, mint az ere­deti előadók produkciói. Élő­ben pedig szinte mindig frene­tikus show-t képesek produ­kálni, hiszen humorista múlt­juk, rögtönzőképességük miatt a színpadon náluk mindig tör­ténik valami. A születésnapját ünneplő McDonald’s étteremben szere­peltek nemrégiben, ahol sorban elhangzottak a „kiferdített” Happy Gang-, Soho Party-, Ámokfutó-átiratok. Az elége­Kovács Kálmán, a Közleke­dési, Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztérium politikai államtit­kára hangsúlyozta:- A postaszolgálat az egyik legősibb közszolgáltatás. Örü­lök annak, hogy az esztergo­miak ezt ilyen szép helyen végezhetik! Dr. Könözsy László polgármester arról beszélt, hogy mindig nagy öröm, amikor egy új házzal, egy új színfolttal gaz­dagodik Esztergom. Bacsa Lajosné hivatalvezető azt hangsúlyozta, hogy munka­A bölcsődébe, óvodába és ál­talános iskolába járó gyerekek szüleinek az élelmezési nyers­anyagköltségek 20 százalékos emelésére kell számítaniuk. A térítési díjak intézménytípusok­tól függően különbözőképpen alakulnak. A lakossági szemét elszállíttatására 15 százalékkal több kiadást kell a családoknak tervezniük, ugyanakkor az ön- kormányzatnak 20 százalékkal több lesz a kiadása a szemét át- és lerakásáért a Rekultív Kft. felé. A Vértes Volán Rt.-vei folytatott tárgyalások után a vonaljegy 45 forint, az egyvo­nalas bérlet 890 forint, az össz- vonalas bérlet 1340 forint, a ta­dett látogatók a „Falat rengető falat”, a McCountry-szendvics fogyasztás közben megállapí­társai türelme, hozzáértése, se­gítőkészsége nélkül nehezebb lett volna itt folytatni:- De most, visszatérve ide, a karácsonyi csúcsforgalom kel­lős közepén mindenki félretette otthoni készülődését: mert ezt, a pontos indulást szívügyünk­nek tekintettük. Doros Béla vezérigazgató a következőket mondta:- Ma már tudom, hogy nem szabad tétovázni, ha egy mű­emlék épületről van szó. Mert igaz, hogy többe kerül - de újabb száz év múlva is azt hirdeti majd: mi megbecsüljük értékeinket. Rafael Balázs nuló-, valamint nyugdíjasbérlet 435 forint lesz. Az iparűzési adó emelését szükségesnek tartották a pénz­ügyi szakemberek az önkor­mányzati feladatok ellátásának biztosítása miatt. Ezzel elkerül­hető a nagyobb réteget érintő súlyadó emelése. Mentesülnek az adó fizetése alól az 500 ezer forint nettó bevételt el nem érő vállalkozók. Ezen összeg felett - 30 millió forintig - 1 százalék, 30 milliós adóalap felett pedig 1,2 százalék lesz az adó mértéke. A Klapka György Lakásfenn­tartó Szövetkezet az új évben már 330 forint antennadíjat kér a lakosoktól. A Csokonai Művelődési Köz­pont igazgatója továbbra is Gá­bor Klára, aki 2001. november 16-áig kapta meg kinevezését. tották, hogy a My Cream „az agyat rengető csapat”. Gusztafik Traffipax Ma, megyénkben a követ­kező' helyeken számíthatnak az autósok trafftpaxos gép­jármű-ellenőrzésre: az Ml­es autópálya 56-os és 94-es km-szelvényénél, valamint Dorogon, Komáromban és Tatán is ellenőrizni fogják a járművek sebességét. SZIRÉNAHANG Tatabánya. A felsőgallai KMB-s rendőrök elfogták F. L. és O. J. helyi lakoso­kat, akik alaposan gyanúsít­hatok azzal, hogy a Kálvá­ria-dűlőben hétvégi házakat törtek fel. Mindkettőjüket őrizetbe vették. • Szintén elfogták és őri­zetbe vették T. J. tatabányai lakost, aki még november 26-án tört be a kömyei Fa­mília Áruházba, s onnan 700 ezer forint értékben műszaki cikkeket lopott el. Esztergom. Két Mercedes személygépkocsit is eltulaj­donítottak ismeretlen tette­sek. A Deák Ferenc utcából a HAS CR 64, német for­galmi rendszámú, padli­zsánlila 220-as „Mercit” lo- vasították meg, melynek ér­téke 5 millió forint. A tulaj­donos a nyomravezetőnek 100 ezer forintot ajánlott fel. Bejelentést a rendőrkapi­tányságon lehet tenni. A Bajcsy-Zsilinszky utcából a PDA 20984, olasz forgalmi rendszámú 250-es Merce­dest vitték el. Az autó ér­téke: 2,7 millió forint. Süttő. Az éj leple alatt, az ablakot betörve, 70 ezer fo­rint értékben műszaki cik­keket loptak el ismeretlen tettesek az óvodából. • Az egyik családi házat vi­szont a reggeli órákban tör­ték fel. Készpénzt, arany ékszert, valamint szintén műszaki berendezéseket tu­lajdonítottak el, több mint 150 ezer forint értékben. Piliscsév. Az ajtó kifeszíté­sével törtek be ismeretlenek egy Napsugár utcai családi házba. Színes tévét, video­magnót, hifitornyot és ház­tartási cikkeket vittek el, 234 ezer forint értéken. Keleti György levele. Tegnapi számunkban tudósí­tottunk az oroszlányi önkor­mányzat testületi üléséről. A VÉRT-ügyben történtekről született levelet természete­sen nem Künszler Béla, ha­nem Keleti György írta. Előterjesztésekben és áremelésekben bővelkedő képviselő-testületi ülés Drága lesz az új év Komáromban is A városháza már a karácsonyi ünnep díszében pompázik, a képviselők azonban még kedden este is tanácskoztak. Az új évet érintő, fontos döntéseket hoztak. az agyat rengető csapat A My Cream a Radír Rádió vendége is volt á I i 1 * Schwimmer János és Csizmadia László a darab főpróbáján

Next

/
Oldalképek
Tartalom