24 óra, 1996. november (7. évfolyam, 257-282. szám)

1996-11-14 / 268. szám

1996. november 14., csütörtök 24 Óra — Gazdaság - Olvasószolgálat 7. oldal Jövőre elviselhetőbb lesz az adóteher Amit a személyi jövedelemadóról szóló törvény változásairól tudni kell Jövőre az évi 400 ezer forintos jövedelem után fizetendő adó durván 14 ezer forinttal lesz kevesebb, mint az idén. Dr. Vá- mosi-Nagy Szabolcs szerint a 6 százalékos adócsökkentés érez­hető könnyebbséget jelent. A miniszteri biztos úgy gondolja, hogy az adóterhek ilyen mértékű könnyítése elegendő indíték lehet ahhoz, hogy magánemberek és vállalkozások egyaránt a legális módszereket válasszák. A módosított és a parlament ál­tal véglegesen jóváhagyott szja-törvény lényege abban áll, hogy a sávhatárok nőnek, a hozzájuk tartozó adókulcsok viszont csökkennek. A legala­csonyabb adókulcs 20, a leg­magasabb 42 százalékos lesz 1997-ben. Ha például az állampolgár éves jövedelme nem haladja meg a 250 ezer forintot, 20 szá­zalékos adókulccsal számolhat. A legfelső adósávban, évi 1 100 001 forintos, és az annál nagyobb jövedelem után 349 ezer forintot és az 1 100 000 fo­rinton felüli rész 42 százalékát kell adóként befizetni. Az adójóváírás marad Bár a kettős adótábla megszűnt, az adójóváírás intézménye megmaradt. Jövőre a bérjöve­delem 20 százaléka, de nem több, mint havi 3600 forint le­het az adó-jóváírási kedvez­mény mértéke. Az évente el­számolható adójóváírás maxi­mális összege 43 200 forint lesz. Ahogy lapunk is hírt adott már róla, a bér fogalma nem változik. Az adótábla változása és az adójóváírás együttes hatá­saként az, aki kizárólag bérből él, havonta 3400 forint adót tud majd megtakarítani. Vámosi-Nagy Szabolcs sze­rint adóreformra nincs szükség, és az adó mértékének csökken­tése nem is tekinthető annak. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szemléletében, szisztémájában jó. Azt persze senki nem vitatja, hogy a lát­ható jövedelmek adóztatása igen erős. Ezt a szakember sze­rint is ideje volt csökkenteni. A könnyítés azonban kizárólag költségvetési kérdés, vagyis mindig annak függvénye, hogy milyen mértékű társadalmi ki­adások várhatók a következő esztendőben. „Önjáró rendszer” Mégis sikerült néhány refor­mértékű változtatást keresztül­vinni a parlamenti vitán. A mi­niszteri biztos ilyennek ítéli az őstermelő fogalmának beveze­tését, amely legalább 2,5 millió adózót érint majd a jövőben. Lapunk is tájékoztatta már az olvasókat arról, hogy ugyan megszűnik jövőre a termelésből származó bevétel egymillió fo­rintig terjedő kedvezménye, de 1997-től tevékenységük adójá­nak összegéig, legfeljebb azon­ban 100 ezer forintig adóked­vezményben részesülhetnek. Az átállás idejére a termelők­nek bevételük 40 százalékáról nem kell igazolást adniuk. Költségelszámolásukban minden lehetőséget megkap­nak, ami az egyéni vállalkozó­kat is megilleti. Rövid példával illusztrálva: ha az őstermelő egymillió forintos árbevételt könyvel el jövőre és 175 ezer forintnyi költségéről tud szám­lát adni, akkor nem kell adót fi­zetnie. Viszont, a 175 ezer fo­rintnak bevételként meg kell je­lennie annál, akitől vásárolt. A miniszteri biztos véleménye szerint az „önjáró rendszer” ez­zel a módszerrel biztosított. Vagyis: a gazdaság szereplői egymástól kényszerítik ki a szabályok betartását. A szellemi tevékenységre eleddig vonatkozó kedvezmé­nyek nem változnak jövőre. Eszerint tehát a szerzői jogvé­delem alatt álló szellemi tevé­kenységből származó jövede­lem 25 százaléka, de legfeljebb 50 ezer forint adómentes. Az étkezési hozzájárulás továbbra is adómentességet élvez. Ugyancsak megmarad a 30 százalékos tandíjkedvezmény a felsőoktatásban. Jövőre tanul­mányi hónaponként 6 ezer fo­rint vonható le az adóból. Lakáskedvezmények A családi kedvezmény beveze­tését nem fogadta el a Parla­ment. A betétként elhelyezett lakáscélú megtakarítás 20 szá­zalékát viszont, de maximum 60 ezer forintot le lehet vonni majd az adóból. Nem kell az ál­lampolgárnak visszafizetnie az adókedvezményt, ha a felvett összeget egy hónapon belül la- káskölcsöne törlesztésére hasz­nálja, illetve, ha azt lakás-taka­rékpénztárban helyezi el. A lakáshitelek törlesztési kedvezménye sem változik 1997-ben. Megmarad tehát a befizetés 20 százalékos, de leg­feljebb évi 35 ezer forintos kedvezménye. Ez azonban nem jár a lakástakarékok által folyó­sított hitelek esetében. A másik reformértékű válto­zás, hogy 1997-ben az egyéni vállalkozók kikerülnek a társa­sági adó hatálya alól. Rájuk az ■személyi jövedelemadó törvé­nye vonatkozik majd, bár az egyéni vállalkozó és a betéti társaság azonos módon adóz­nak a jövőben. A szektorsemlegesség egyébként éppen úgy vonatko­zik a bevétel- és költségszámí­tási szabályokra, mint az adóra. A 700 ezer egyéni vállalkozó 1997-ben, ha akar, képezhet eredményt. A személyi jövede­lemadó mértéke - 18 százalék - ugyanannyi, mint a társasági adó. A maradék osztalékként ki­vehető vagy a vállalkozásba visszaforgat­ható. Ez utóbbi esetén nem kell további adót fi­zetni. A jogalko­tók ezzel is ösz­tönözni kívánják a vállalkozások fejlesztését. Bozsó Bea AZ 1997-ES ADÓTÁBLA Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-250 000 Ft 20% 250 001-300 000 Ft 50 000 Ft és a 250 000 Ft-on felüli rész 22%-a 300 001-500 000 Ft 61 000 Ft és a 300 000 Ft-on felüli rész 31%-a 500 001-700 000 Ft 123 000 Ft és az 500 000 Ft-on felüli rész 35%-a 700 001-1 100 000 Ft 193 000 Ft és a 700 000 Ft-on felüli rész 39%-a 1 100 001 Ft-tól 349 000 Ft és az 1 100 000 Ft-on felüli rész 42%-a Az adó-jóváírási kedvezmény mértéke a bérjövedelem 20 százaléka. de nem több, mim havi 3600 Ft. AZ 1996-OS ADÓTÁBLÁK BÉRJÖVEDELEM UTÁN ÖSSZEVONT ADÓALAPNÁL Az adó mértéke, ha a bérjövedelem összege: 0-185 000 2% Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-150 000 Ft 20% 185 001-250 000 3700 Ft és a 185 000 Ft-on felüli rész 16%-a 150 001-220 OCX) Ft 30 000 Ft és a 150 000 Ft-on felüli rész 25%-a 250 001-390 000 14 100 Ft és a 250 000 Ft-on felüli rész 32%-a 220 001-380 000 Ft 47 500 Ft és a 220 000 Ft-on felüli rész 35%-a 390001-550 000 58 900 Ft és a 390 000 Ft-on felüli rész 35%-a 380001-550000 Ft 103 500 Ft és a 380 000 Ft-on felüli rész 40%-a 550 001-900 000 114 900 Ft és az 550 000 Ft-on felüli rész 44%-a 550 001-900 000 Ft 171 500 Ft és az 550 000 Ft-on felüli rész 44%-a 900 000 Ft-tól 268 900 Ft és a 900 000 Ft-on felüli rész 48%-a 900 001 Ft-tól 325 500 Ft és a 900 (MX) Ft-on felüli rész 48%-a Európa-tanfolyam. Mint­egy 80 millió forinttal tá­mogatja az olasz kormány, hogy 180 hazai agrárszak­ember bővítse ismereteit az EU-tagországokban elfoga­dott minőségi követelmé­nyekről, a vámeljárásokról, a szabványelőírásokról, a termelés értékesítésének módszereiről. A hathetes tanfolyamok felét itthon, felét Olaszországban rende­zik meg, három éven át. PHARE-program. Lezárult az első szakasza az 1995 őszén indított Középvezetők Képzési Programjának. Ez az eddigi legnagyobb sza­bású vezetőképző program, amelyet az Európai Unió PHARE-pénzekkel támo­gat. A program teljes költ­ségkerete 2,7 millió ECU (513 millió forint) és ezer középvezető számára bizto­sít képzési lehetőséget. Téli paradicsom. Szlová­kia több magyar turistát sze­retne fogadni. Míg a ’80-as évek végén a turisták több mint 40 százaléka, tavaly már csak mintegy 24 száza­léka volt magyar. Egy új idegenforgalmi program nyomán már felújított léte­sítmények, sípályák és fel­vonók várják a látogatókat. Áz MNB hivatalos valutaárfolyamai (1 egységre, forintban) (középárfolyamok) Angol font 262,27 Görög drachma (100) 66,84 Német márka 105,64 Olasz líra (1000) 104,90 Osztrák schilling 15,02 Spanyol peseta (100) 125,46 USA-dollár 159,21 Mai rádió- és televízióműsorok KOSSUTH 8.10 Műsorszemle 8.25 Min­dennapi tudomány 8.35 Pa­ragrafus - Jogálom 8.45 Gyorsfénykép a kultúráról 9.05 Napközben 11.05 Ze­nés játékokból 11.36 Minia­tűr rádiókrimi 12.00 Déli Krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Törvénykönyv 12.50 Külpolitikai figyelő 13.05 Vendég a háznál 13.20 Harmat Artúr egyházi műve­iből 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Klasz- szikusok mindenkinek 14.35 Irodalmi figyelő 15.05 Be­széljük meg! 16.00 Délutáni Krónika 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Hasznos tudnivalók 16.25 Zenélő vá­rosaink 17.05 Magyaror­szágról jövök 18.00 Esti Krónika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Az Iványi- ügy 20.05 Hagyományápo­lók 20.30 Határok nélkül 21.05 Vasco Rossi felvétele­iből 21.25 Kossuth-klub 22.00 Késő esti Krónika 22.30 Recept 23.00 Hírek. Időjárás. Kenó 23.05 Három szólamban PETŐFI 8.00 Petőfi-délelőtt 9.55 Manapság 11.20 Örökzöld filmmelódiák 12.00 Nótapa­rádé 12.50 Korkérdés 13.03 Manapság 13.08 Állomáske­reső 13.15 Derűre is derű 13.45 Időjárás- és vízállásje­lentés 14.00 Kabárécsütör- tök 17.03 Petőfi-délután 18.54 Gordiusz plusz 19.00 Hírek. Időjárás 19.03 Kö- lyökóra 20.00 A Dire Straits együttes összes felvétele 21.00 Hírek. Időjárás 21.03 Petőfi Kabaré 22.00 Körös­körül zene 22.20 Dzsessz- lista 23.00 Hírek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Ennyi 0.15 Éjszaka RADÍR RÁDIÓ TATABÁNYA Tatabányán, Tatán, Orosz­lányban, Komáromban és a vételkörzet községeiben az FM 97,8 MHz-es frekven­cián, naponta 6-tól 18 óráig. Játéktelefon: 310-021. Hír- szerkesztő: Sülé Károly, műsorvezetők: Pákái Ernő és Keindl Tibor 6.00 Hoppi föl! 8.00 Délelőtti magazin, benne: 10.30, Art pisztoj 11.45 Radír News 12.00 Re­cord Express-újdonságok 13.00 SJH -Country New Yorkból - műsorvezető Dave Bundy 14.00 DJ. Ke­indl 17.50,3 perc a 24 Órából GYŐRI KÖRZETI RÁDIÓ URH: 72,86 és 72,98 MHz. KH: 1116 kHz. 6.55 Műsor- ismertetés, hírek, időjárás- jelentés 7.00 Krónika (Kos­suth) 7.20 Ügyeleti hírek, lapszemle 7.30 Nyugat-ma­gyarországi krónika, benne: hétvége, időjárás, orvos- és agrármeteorológiai előrejel­zés 7.50 Országos lapszemle 8.00 Hírösszefoglaló 8.05 Ügyek és'bajok -jogi ta­nácsadó műsor, szerk.: Csi­szár Péter 8.30 Esti prog­ramajánlat 8.45 Sport 8.55 Műsorzárás 17 és 19 óra kö­zött információs magazin, benne minden csütörtökön Agrárvilág. Fogható az 1116 kHz-es mosonmagyaróvári, az 1188 kHz-es szombathe­lyi és az 1350 kHz-es győri középhullámú frekvencián. MAGYAR TV 1 5.40 Gazdatévé 6.00 Nap-kelte 9.00 Tízórai 9.10 Sportakadémia 9.35 Tízórai 10.50 Hírek. Időjárás 11.05 Marienhof 12.00 Déli harangszó 12.05 Üzlet délidőben 12.25 Welcome to Hungary 12.55 Telepakk 15.05 Műsorismertetés 15.10 Repeta 15.20 A kölcsönkapott Föld 15.25 Pop-rock 15.40 Átváltoztatunk 15.45 Irodalom 16.05 Repeta 16.10 Mitológia 16.25 A homok titkai 17.00 Most 17.30 Kormány váró 17.55 Az utódok remény­sége 18.15 Üzlet 18.30 Hogy is van ez?! 19.00 Gyermekbiblia 19.15 Naprakész 19.30 Híradó 20.01 Telesport 20.15 MC - Magyarok Cse­lekedetei 20.25 Kisváros 21.15 Másképpen beszélge­tek. Friderikusz Sándor mű­sora 22.20 Gitár-trió 23.15 Góóól 23.50 Híradó 24.00 BBC-híradó 2. MŰSOR 14.55 Műsorajánlat 15.00 Szenes Andreával 16.00 Zöld bolygó 16.20 Segítség! 16.30 Repeta 17.00 Gaia 17.30 TOP 40 18.00 Körzeti híradók 19.05 MacGyver 20.00 Spiritusz 20.15 Lyukasóra 21.00 Híradó 21.10 Környezetünk hírei 21.15 Kriminális 21.45 Múzsa 22.00 Objektív 22.25 Időjárás. Kenó 22.35 Reflex 22.40 Lapzárta 22.50 Magyarok a világ filmgyártásában - Ragályi Elemér 0.15 MC - Magyarok Cse­lekedetei DUNA 8.00 Képes krónika 12.00 Déli harangszó 12.20 Régiók 13.00 Esti kérdés 13.15 Karády Katalin filmje­iből 14.50 Totonákok 15.20 Elektra Kft., avagy bevezetés a kapitalizmus po­litikai gazdaságtanába 16.45 Lóra fel! 17.05 Héléne és a fiúk 17.30 Christopher krokodil: Az időgép 18.00 Híradó 18.15 Kamasztársadalom 19.45 Hanza-városok 20.05 Váltó 20.45 Esti kérdés 21.00 Híradó 21.20 Sportpercek 21.30 Színházi Élet 22.00 „Keleti szél”: Őszi Hold. Honkongi-japán film 23.40 Áprily Lajos: Szilen- cium Elmondja: Mécs Károly HBO 16.30 Taz-mánia 17.00 Alf 17.30 Óvatlan fejvadász 19.00 Falcon Crest 20.00 Képzelt bűnök 21.45 A hegylakó 3. 23.25 Az utolsó kijárat Brooklyn felé. Am. film 1.05 Jelige: Vörös cipellők SPEKTRUM 18.00 Rendhagyó útikalauz 19.00 A harcművészet titkai 20.00 Tűzhányók - Az Etna 21.00 Emberállat? SZÍV TV 16.05 Autósport 16.30 Torna Cindy Craw- forddal 17.00 Hívd Andreát! 18.00 Hétpróbás 18.30 Knight Rider 20.00 Kockáztató 20.30 Új kereskedő 21.00 Barkácsmagazin 21.15 Először megtanulsz sírni. Am. film 23.00 Flört - Stílusmagazin BÉCS 1 18.00 Bír-lak 18.25 Bar- kácsbajnok 19.00 Őrült pár 19.30 Híradó 20.15 Rex fel­ügyelő 21.05 Nash Bridges 21.55 Bosszúvágy 2. 23.20 Az alcatrazi ember DISCOVERY 17.00 Rex Hunt horgászka­landjai 17.30 A vezetés élve­zete 18.00 Időutazók 18.30 Jurassica 2. 19.00 Vad dol­gok 20.00 A következő lépés 20.30 Arthur C. Clarke ti­tokzatos univerzuma 21.00 Profik 22.00 Csúcsmárkák II. 22.30 Repülőjárat. 23.00 Klasszikus kerekek 0.00 F. D. R. 1.00 Profik 2.00 High Five 2.30 Mentőcsónak EUROSPORT 8.30 Lovaglás, Volvo-kupa 9.30 Motorosmagazin 10.30 Indycar 12.00 Sport- autóverseny 13.00 24 órás autóverseny - Le Mans 14.00 Eurofun-magazin 14.30 Csudasport 15.00 Granada-Dakar-rali 16.00 Motoros nagydíj 17.00 Ed­die Lawson-portré 18.00 Labdarúgó Eb-selejtezők 20.00 Traktorhúzóversenyek 21.00 Tenisz ATP torna, Phoenix, párosok 23.00 24 órás autóverseny - Le Mans 24.00 Vitorlásmagazin 0.30 Tenisz ATP-k 1.00 Kosár­labda-magazin • POZSONY STV2 16.05 Spanyollecke 16.35 Labdarúgás 17.05 Vállalko­zóknak 17.40 Helyi hírek 18.20 Szlovákia ma 18.35 Három lakodalom 20.05 If­júsági magazin 20.30 Do­kumentumfilm 21.30 Híradó 22.10 Az égbolt soha nem pottyan le 23.40 Események RTL 18.00 Vidéki magazin 18.30 Sztármagazin 18.45 Híradó 19.10 Robbanékony 19.40 Jó idők, rossz idők 20.15 Városi klinika 20.15 Dr. Brucknert kérik a műtőbe - Németország legjobb orvo­sai 22.15 A rendőrőrs 23.15 Magnum 0.10 Hírek 0.45 Cheers 1.10 Arany lányok SUPER RTL 12.25 Harry és Hendersonék 15.55 Kedves hódom 16.25 Gyerekeknek 19.45 Harry és Hendersonék 20.15 Egy életre szóló állás 20.40 Se­gítség, megbolondult a csa­ládom! 21.10 Owen Mar­shall 22.00 Vetélkedő 22.50 Kell férfi, vagy nem kell? ZDF 13.05 Déli magazin 13.45 Egészségére! 14.10 Bob Morrison 14.30 Theo szüle­tésnapi kuckója 14.32 1, 2 vagy 3 14.55 logo 15.05 Pi­nocchio 15.30 Dalli Dalli 16.05 Két müncheni Ham­burgba 17.15 Esti magazin 17.50 Lottóhúzás 17.55 Frie- demann Brix - gyengéje a gyilkosság 18.50 Jó estét! 19.20 Időjárás-jelentés 19.25 Három a doktor 20.15 Slá­gerparádé 21.15 Gazdasági és szociális magazin 21.45 Napló 22.15 Kék ember és fehér gallér 23.00 Agyhalál 23.30 Polip NOV. 15-16-ÁN, BEVÁSÁRLÓNAP! SZALONCUKROK ES KARÁCSONYI EDESSEGEK A LEGJOBB ARAKON! Télapó, 18 gr 42 Ft 39 Ft Télapó, 40 gr 69 Ft 65 Ft Télapó, 60 gr 99 Ft 89 Ft Télapó, 100 gr 179 Ft 169 Ft Karácsonyi zsák, 150 gr 249 Ft 229 Ft Függelékzsák, 90 gr 205 Ft 189 Ft Milka Télapó, 100 gr 291 Ft 269 Ft * £ LU o h­cn Zselés szalon, 1 kg 699 Ft Vajkaramellás, 1/2 kg 429 Ft Charmant 1/2 kg 419 Ft Kókuszos, 1/2 kg 419 Ft Eperízű, 1/2 kg - 409 Ft Családi, 1/2 kg 368 Ft Nestlé mogyorókrémes, 1/2 kg 659 Ft Nestlé mártott konzum, 300 gr 180 Ft Jacobs marcipán, 1/2 kg 6095^ Jacobs csokis-rumos, 1/2 kg 439 Ft Fundy zselés, 1/2 kg, zacskós 349 Ft 639 Ft 399 Ft 379 Ft 379 Ft 379 Ft 339 Ft 619 Ft 169 Ft 539 Ft 389 Ft 319 Ft Dl NA FŰSZER Duna Fűszer Rt. Raktáráruházai Tata, Faller Jenő út, Tatabánya, Környei út. Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 7.00-17.00-ig, Szombat: 7.00-13.00-ig. FOLYTATÓDIK A VÁSÁR A PALATIN BOLTOKBAN szerdától-szombatig FRISS SERTÉSHÚSOK 20-30 Ft-tal OLCSÓBBAN! ********************************** * KOLOZSVÁRI SZALONNA 479 Ft * '********************************** HÁZIAS DISZNÓTOROS KÉSZÍTMÉNYEK NÁLUNK A LEGOLCSÓBB ÁRON HÁZIKOLBÁSZ 570 Ft MÁJASHURKA 250 Ft VÉRESHURKA 250 Ft FAGYASZTOTT ÁRUK CSIRKECOMB 395 Fi CSIRKESZÁRNY 270 Ft PULYKA ALSÓCOMB 207 Ft KACSAAPRÓLÉK 155 Ft HEKK 275 Ft RIP-ROP VAGDALT 364 Ft SÜTŐKOLBÁSZ 480 Ft DISZNÓSAJT 345 Ft HÁZI VASTAG SZALÁMI 720 Ft RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK 41 TÉSZTA 1/2 kg 80 Ft SERTÉSMÁJKRÉM 24 Ft DANONE 12% tejföl 2 dl 35 Ft RIZSI kg 128 Ft FINOMLISZT 1 kg 66 Ft KRISTÁLYCUKOR 115 Ft ***************************************************** MINDEN NAP MÁS ÉS MÁS MEGLEPETÉSSEL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT A PALATIN KFT MINDEN BOLTJÁBAl$oW i á i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom