24 óra, 1996. július (7. évfolyam, 154-180. szám)

1996-07-26 / 176. szám

1996. július 26., péntek 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet T7sztergomot, a magyar katolicizmus fővárosát, az Arpád- lL házi királyok székhelyét, Tatát, Zsigmond-kori várával, Esterházyak által kiépített gyönyörű parkjaival, barokk épü­leteivel nem kell kínálgatni. Imázsa van, forog az idegen. Ha­nem, mintha ezzel a két várossal meg is szűnne az idegenfor­galmi látványosság a megyében. Na jó, Komáromot, a hős várost meglátogatják sokan a hitmagyarok közül. Nemrégiben Győrött, barokk bolthajlatok alatt, baráti tár­saságban azt találtam mondani, hogy Tatabánya az ország egyik legszebb városa. Kiröhögtek, a térdüket csapkodták. Szerintük mocskos, randa, csinált város. Betonrengeteg. Be- lémfojtották a szót. Elmondom hát most érveimet. Tatabányán körülbelül másfélszer annyi a zöldterület, park, játszótér, mint amennyi az országos átlag. De nem ettől szép. Tatabányán is vannak lakótelepek, mint az összes szép­nek tartott, régi városmagú településen. De ettől még nem lesz csúnya. Tatabányának nincs nagy folyója, tele van vi­szont a környék horgásztavakkal. A bánhidai meleg vizű tó­hoz messzi földről eljárnak a horgászbot szerelmesei, és fize* tik a drága napijegyet. De ettől még mindig nem lesz szép a város, mely megszabadult a cementgyár porától, az erőmű füstjének nagy részétől, szénosztályozótól, alukohótól. Tatabánya azért az ország egyik legszebb városa, mert két hegység, a Gerecse és a Vértes ölelésében fekszik. Egy völgy. Bármerre indulsz, tiszta levegőjű erdőségeket találsz, ma­dárdalt, gombákat, iramló őzeket és szarvasokat, csörtető vaddisznócsordákat, szén- és mészégetőket. Alig van itt né­hány műemlék épület, pedig tény, hogy ősidők óta, a Pannon­tenger visszahúzódásának ideje óta lakott. Tessék megnézni Samut! Félmillió éves, vagy még több. Robogunk a vonaton Győrből Pest felé, s megszólal a kis­gyerek: „most jön a tujuj madáj?” S orrát nyomja az üveg­nek. Történelmi múltunk egyik legendás csatája, a bánhidai emlékére épült az országban egyedülálló bronzszobor-ritka­ság a Kő-hegyen. Bánhida Tatabánya egyik önmagára mél­tón büszke, lokálpatrióta kerülete. Tudták már eleink, hová érdemes költözni, élni, nemzeni, jövőt teremteni, kitartani. A z idegen, ha erre fordul, maradandó élményt kap, bárme­lyik hegységet járva. Talán felújíthatnák a Kő-hegy nyer­gén lévő, aknatorony kilátót, mely a bányászmúlt jelképe is. Mielőtt balesetveszélyessé válik. A Szelim-barlangba már ké­nyelmes a járás. A madarat felújították. Mintha a parkerdőre is több gondoskodás jutna mostanában. Ki kellene tisztítani a forrásokat is! Kádár Péter Kecskéden döntöttek a képviselők Minden pedagógus marad onnan a teherautókat. Tárgyaltak a helyi önkén­tes tűzoltó-egyesület támo­gatásáról. A jegyző ide vo­natkozó rendeletismerteté­sét tudomásul vette a testü­let, a támogatás összegéről később döntenek. Elindult Kecskédről - nem először - egy új kez­deményezés. Mózer Ferenc alpolgármester indítványozta, hogy minden falu a központ­ját igyekezzen díszburkolattal ellátni, parkosítani, városiassá tenni, s erre most, a millecen- tenárium évében talán lenne is lehetőség. Számít arra a kis falu testü­leté, hogy a területfejlesztési tervekbe ez országosan is be­illeszthető. Rendkívüli ülést tartott a kecskédi képviselő-testü­let július 22-én. A felső tagozatos pedagógusok óraszámemeléséről még az iskolai év megkezdése előtt dönteni akartak. Úgy határoztak a honatyák, hogy a zavartalan iskolai munka miatt nem év köz­ben, hanem szeptember 1- jétől heti 20 órában álla­pítják meg a kötelező óra­számot. Ez azt is jelenti, hogy nincs szükség nevelők el­bocsátására. Megtárgyal­ták, hogy a jelentős összeg­gel kialakított tógátat meg­védik a rongálástól, így saját hatáskörben kitiltják Turistanyár a hegyen Ácson befejezték a borsó betakarítását, most a búzában dolgoznak a kombájnok Az esős időjárás hátráltatja az aratást Megyénkben leginkább a szeszélyes időjárás hátráltatja az őszi búza betakarítását. Igaz, ahol már megindultak a kombájnok, ott sem telik meg olyan gyorsan a magtartály. Alacsonyak a hozamok. A határban azért rendületlenül dolgoznak. Néhány napja Ácson, a helyi szövetkezetnél néztünk körül. Sági Géza, az igazgatóság elnöke segített ne­künk a tájékozódásban.-Gazdaságunkban több mint 1040 hektárnyi az úgynevezett nyári betakarítású növények terü­letének nagysága - mondotta. - Őszi búzából csaknem 790 hek­tárnyit vetettünk. Triticale 84 hektáron van, borsó pedig 180 hektáron. Az ácsi mezőgazdasági szö­vetkezetben a borsó betakarítása már befejeződött. A termésátlag -29 q/ha- közepesnek mond­ható. Ä búzában a hét elején 320 hektárig jutottak az arató-cséplő gépek.-Üzemünk az aratás idősza­kában folyamatosan segít a kis­termelőknek is a betakarításban - emelte ki Sági Géza. - Eddig kö­rülbelül 120 hektárról hoztuk le a búza- és az ősziárpatermést a me­zőgazdasági vállalkozók földjei­ről. Problémát jelent, hogy áz őszi búza átlaghozama a vártnál Kiss Károly, a gépműhely vezetője reggeli után eligazítást tart a kombájnosoknak fotó: ^ra lényegesen kevesebb, alig éri el a 3,3 tonnát hektáronként. A terményátvétel pontosságá­val, gyorsaságával elégedettek Ácson. A Hugaromill Rt. Komá­rom szakemberei kifogástalanul dolgoznak. A szövetkezetben az aratást követően folyamatosan végzik a tarlóhántást. S abban bíznak, hogy az őszi betakarítású kultúrákban jobb terméseredmé­nyeket érnek majd el.- Az ősziek jelenlegi állapota biztató - emelte ki beszélgető- partnerünk. -A 452 hektárnyi napraforgóban 25-27 mázsás termésre számítunk. Cukorré­pánk 200 hektáron van, itt 3-3,5 tonnás hozamokat prognosztizál­tunk hektáronként. Kukoricaterü­letünk csökkent, 272 hektár. A tengeriben 5 tonna feletti hoza­mot is elérhetünk. Petrik József Tatabányán átalakították a közismert ÖMV feliratú autóbuszt Lesz újabb „csuklósáldozat” Az autóbusz az átalakítás után - és a szerelők A megyeszékhelyen szinte mindenki által közismert volt a helyijáratként közlekedő, ÖMV feliratú autóbusz. A jármű néhány hónappal ez­előtt eltűnt az utakról, hogy megújulva, átalakulva gör­dülhessen ki a szerelőcsar­nokból. Mint Varga Kálmán, a Vértes Volán Rt. műszaki igazgatója lapunk érdeklődésére el­mondta, egy új Ikarus autóbusz beszerzési ára meghaladja a 19 millió forintot. S bár a helyijá­ratok jegyárai magasak, nem lehet kigazdálkodni belőlük egy új járművet. A szakemberek ekkor dön­töttek úgy, hogy a régi, kiöre­gedett, 280-as típusú járműve­iket felújítják. Ez annyit jelent, hogy a vázszerkezetről lesze­dik a burkolást, s egy vado­natúj, 3 millió forintért vásárolt alapra építik fel újra a buszt. Az összköltség így sem haladja meg a 6,5 millió forintot. Az első „áldozat” a Tatabá­nyán közismert, ÖMV feliratú busz lett, melynek szétszerelé­sét májusban kezdték el. A me­tamorfózis 60 napig tartott, a felújított autóbusz július 3-án hagyta el a szerelőcsarnokot. Néhány extrával, többek között párnázott ülésekkel felsze­relve. A járatot régi sofőrje, Decsi János autóbuszvezető kapta vissza. Érdeklődésünkre el­mondta, nagyon elégedett a járművel, s mindent megtesz azért, hogy a busz tiszta és szép maradjon. Varga Kálmán arról is nyi­latkozott, hogy a hat emberből álló szerelőbrigád, Kővári Nor­bert üzemmérnök, Csaba Ár­pád és Kiss István autószerelők, Luki László és Uttó Zoltán ka­rosszérialakatosok, illetve Krancz Attila autóvillamossági szerelő már nekilátott egy újabb busz felújításához. Ez a csuklós a tervek szerint október 31-éig készül majd el. Szűcs László Traffipax Ma, megyénkben a követ­kező helyeken számíthatnak az autósok traffipaxos gép­jármű-ellenőrzésre: az Ml­es autópálya 84-es és 60-as kilométerszelvényénél, va­lamint Tatán és Esztergom­ban is ellenőrizni fogják a jármüvek sebességét. Két testület választ igazgatót A megyénk déli részén lévő Bársonyos és Kerékteleki községek közel épültek egymáshoz. A rendszervál­tás óta újra önálló önkor­mányzata van mindkét tele­pülésnek, de általános isko­lájuk közös. A sportszer­vező, tornaterem-építő ér­demeiről közismert és köz­kedvelt iskolaigazgató, Sár- dinetz Ferenc legutóbbi, öt­éves mandátuma lejárt. A két képviselő-testület ma, csütörtökön tart közös ülést, melyen elbírálják a kötele­zően kiírt pályázatra érde­kelt anyagokat. Községeink Hírei Neszmély. Neszmély község képviselő-testülete rendkívüli ülésén döntött a volt gyógyszertári központ, valamint az ÉDÁSZ privatizálásából eredő törzsrészvényeinek hasznosításáról. Zárt ülésen úgy határoztak, hogy az önkormányzat tu­lajdonát képező gyógyszertárat 1996. szeptember 1-jétől az öt pályázó közül Schalkhammer Pálné bérleményébe adják. A képviselők egyetértettek a Tatai Kistérségi Területfejlesztési Társuláshoz való csatlakozással. Ács. A község polgármestere a hétgyermekes Papp családdal készült beszélgetés kapcsán meg­jelentekben észrevételezte, hogy a család az ön- kormányzattól nem kap támogatást. Elmondta, hogy havonta 11 700 forintot nevelési segély­ként, beiskolázáskor egyszeri segélyt kapnak, te­kintettel a nagy családra. Császár. Egy esztendeje, hogy kinevezte a kép­viselő-testület a császári klubkönyvtár vezető­jévé, önálló munkakörbe Pordán János pedagó­gust. A legutóbbi testületi ülésen meghallgatták beszámolóját, melyet összevetve a napi tapaszta­latokkal, rendezvényekkel, törekvésekkel - elfo­gadtak. Elismeréssel szóltak munkájáról, és megerősítették pozícióját. Császár. A faluban néhány év óta - az Ukrajná­ból áttelepült - dr. Boldov Vladimir látja el a fogorvosi szolgálatot. A vonatkozó, legújabb egészségügyi törvény szabályozói folytán he­lyi rendelési idejét felére kellett csökkente­nie. Munkaideje másik felében a császári fogorvos Bakonyszombathelyen fogadja a be­tegeket. Bakonyalja. Nagy erőkkel folyik a térség gázberuházása. Megállapodás szerint az EGÁZ Rt. tulajdonába kerül a rendszer, amely ezért anyagilag hozzájárul, és folyama­tosan üzembe .helyezi az elkészült gázhálóza­tot az érintett településeken. Befejezéshez közel állnak Bakonysárkányon a belső mun­kálatok és a Kisbér-Bakonyszombathely kö­zötti acélvezeték építése. Újabb nagy lendü­letet vesz a külterületi és a bakonyszombathe- lyi belterületi szakasz építése. Ácsteszéren elkészült, Bársonyoson és Keréktelekin fo­lyamatosan halad a belső hálózat építése. Magyar gyerekek tanulnak magyarul Amerikából és Európa számos országából érkeztek Tatára Szokatlan zajok szűrödnek ki az olimpia idején az olimpiai edzőtábor lépcsőházába, Tatán. Időnként meglehetősen han­gos, de kiejtésükben szokatlan szavak röpködnek a levegőben, amiket kisebb-nagyobb puffanások kísérnek. A galéria aszta­lait 10-12 fiatal üli körbe, köztük Erőss László, aki nevével el­lentétben meglehetősen lazára engedi a gyeplőt. Érthető is, hi­szen a budapesti pedagógus nem azért van köztük, hogy fe­gyelmezze őket, hanem azért, hogy segítse e magyar gyerekek tanulását magyarul, egy sajátos magyar táborban. Hivatalos nevük: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának Dunakanyar Anyanyelvi és Sporttábora. A ha­tárainkon túl élő honfitársaink számtalan szervezetének egyike ez, melynek vezetősége szorosan együttműködik a Magyarok Vi­lágszövetségével. A hozzájuk tartozók gyerekei közül most harmincketten jöttek el Tatára Amerikából, Svédországból, Norvégiából, Franciaországból, Hollandiából, Németországból, Szlovákiából, Romániából, de még Görögországból is. Céljuk az anyanyelv gyakor­lása, és az óhazához való kötődés erősítése. Valamennyien külön­böző szinten beszélik őseik nyel­vét, meglehetősen nagy az eltérés közöttük. Megtudtuk, hogy úgy csoportosították őket, hogy ne tudjanak beszélni lakhelyük hiva­talos nyelvén, csak magyarul. A 14 éves Nikol például így fogal­mazott: „Az ajtó van fogó, André keze tette le.” Ez a mondat pedig azt jelentette, hogy pajtása játék közben leszakította a kilincset. Érdekes egyébként, hogy az erdélyi Gergely Katalint nem számítva, az amerikaiak be­szélik legjobban nyelvünket. A kolozsvári lány egyébként jól beszél még románul, ango­lul, de tanult franciául, latinul és németül is. Hallgatva őt, az ember rájön, hogy valóban igaz a mondás, miszerint ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz. Palásti Péter 1 k t' I

Next

/
Oldalképek
Tartalom