24 óra, 1996. június (7. évfolyam, 129-153. szám)

1996-06-01 / 129. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1996. június 1., szombat Nyergesen... Neu-Wulmstorf. a város németországi partnertelepü­lése hagyományos Neu Wu- Wo rendezvényén a képvi­selő-testület döntése alapján Sarkadiné Kátai Dorottya, Menner Ervin képviselők, Vida Jánosné GAMESZ- vezető és Barina István sportfelügyelő képviseli Nyergesújfalut. A lakáseladásokból származó bevételekből az önkormányzat a Rózsa Fe­renc utca 3., illetve 5., a Duna utca 3. és a Frankel Leó utca 4. számú lakóépü­letek külső homlokzatának felújításához összesen 5 millió 470 ezer forinttal já­rul hozzá. Több új feladata miatt Miskolczi József helyére - a polgármester javaslatára - a Distherm Kft. taggyűlésébe Szennyai György képvise­lőt, a Hétforrás Kft. taggyű­lésébe Khéner Gyula alpol­gármestert delegálták az önkormányzati képviselők. A megyei főügyészség úgy nyilatkozott, nem tartja he­lyénvalónak, hogy a Nyer­gesújfalu Fejlesztéséért és Kultúrájáért Alapítványban - melyet a képviselő-testület hozott létre - az önkormány­zat polgármestere legyen a kuratórium elnöke. A képvi­selők döntése alapján a kura­tórium elnöke dr. Károly Mihály lett, új tag Nagy Já­nos, a művelődési ház igaz­gatója. Értékesíti az önkormány­zat a Pharmakem Gyógy­szer-kereskedelmi Rt.-ben lévő 2,53 százalékos tulaj­doni hányadát, amely 6 mil­lió 250 ezer forint értékű részvényt jelent. A döntés szerint a részvényeket leg­alább a névérték 100 száza­lékán adják el. Schüller János fodrász­mester negyvenhárom évvel ezelőtt vásárolta tizenhat négyzetméteres üzletét. Az épület telekkönyvezése az­óta sem történt meg. Leg­utóbbi ülésén a képviselő- testület az épület alatti terü­letet térítésmentesen átadta a közismert mesternek. Utasította a polgármestert a képviselő-testület, hogy je­lentesse meg az ajánlati ki­írást az új városháza kivitele­zésére. Az építkezés meg­kezdéséről akkor döntenek, ha értékelték a beérkező aján­latokat, és a jelzett összegek összhangban vannak a terve­zett költségekkel. Tizenöt faluban előbb kapnak telefont az igénylők Vértesalján a Siemens és a Matáv az úr Két éve alakult a Vértes-tel kft. 15 település telefonéhségének megszüntetésére. Az igénylőktől negyvenezer forintot kértek. Azért alakult a társaság, hogy a telefóniában rendkívül rosszul ellátott körzetben - száz lakosra 7,3 készülék jut - gyorsabban lehessen megvalósítani a fejlesztést. Örömmel közlünk jó hírt a vér­tesaljai régiónak nevezett fal­vak felefonigénylőinek. Ez a Matáv meghatározása, tudjuk, hogy nem minden község kötő­dik a Vértes hegységhez. Végre lesz telefon, nem csaptak be senkit, aki korábban befizette a hozzájárulást. A Vértes-tel kft.- nek ugyanúgy köszönni lehet, mint a majdani üzemeltető Ma- táv-nak és a hitelt nyújtó Sie- mens-nek. A hír Baj, Bököd, Dad, Du- naalmás, Dunaszentmiklós, Kecskéd, Kocs, Kömlőd, Kör- nye, Naszály, Neszmély, Szák- szend, Szomód, Várgesztes, Vértessomló telefonra vára­kozó polgárainak szól. A Matáv Rt. Soproni Táv­közlési Igazgatósága, a Sie­mens Telefongyár Kft. és a Vértes-tel Távközlési Feljesz- tési Kft. által tegnap aláírt együttműködési, beruházási s hosszú távú üzemeltetési szer­ződés értelmében legkésőbb jövő év nyarára (a hivatalos ira­tok szerint 1997 második ne­gyedévében) minden igénylő megkapja a telefonvonalat. Az érintett 15 önkormányzat körzetében több mint 2800-an fizettek be 40 ezer forintot. A Matáv is sok, külön igénylőt tart nyilván. Mindenki egy­szerre kapja meg a vonalat, sőt az esetleges új befizetők is. (A Matáv-nál lehet igényelni.) Igaz, hogy most áfával együtt a telefonvonal ára 37 ezer 500 fo­rint, de nincs visszatérítés, mint korábban. Számítások szerint az igény­lők négy-öt hónappal korábban jutnak vonalhoz, mint eddig remélték. Sajnos, nem tudni, hogy mihez képest. Az előfize­tői szerződések megkötésére a bekapcsolást megelőzően egy hónappal kerül sor. A Siemens­nek és a Matáv-nak nem ez az első nagyszabású akciója, s ed­dig még sosem fordult elő ha­táridőcsúszás. A beruházáshoz a Siemens 750 millió forint céghitelt ad, a vonalak kezelője a Matáv lesz. A lakosság eddig 122 millió fo­rinttal járult hozzá a több mint egymilliárd forintos összkölt­séghez. A fejlesztés 7200 telefonvo­nalat jelent. A tatabányai primer körzet vértesaljai részében jelen­leg 1916 fővonal üzemel, s 3464 várakozót tartanak számon. Va­lószínű tehát, hogy a területen kínálati piac alakul ki, ami ha nem is egyedülálló, de még egy­általán nem általános a magyar telefóniában. Az ellátottság 21 százalékra nő, ami jobb az or­szágos átlagnál. Kádár Péter Katona Béla a komáromi Monostori-erődben Az állam reklámban, marketingben segít A napokban Zatykó János országgyűlési képviselő meghívá­sára a komáromi Monostori-erődbe látogatott Katona Béla, az Országos Idegenforgalmi Bizottság elnöke. A politikus nem ta­gadta, örült annak, hogy megtekinthette ezt a történelmi érté­ket, s hasznos tanácsokkal is ellátta a komáromiakat.- Szinte csak általánosságokat tudok mondani, hiszen először láttam ezt a fantasztikusan szép erődöt. Őszinte leszek: teljesen ledöbbentem - nyilatkozta la­punknak Katona Béla.- Ezek szerint Ön is úgy vé­lekedik, mielőbb helyre kell ál­lítani az erődöt.- Természetesen. Ez egy fantasztikus látvány, amely olyan különlegessége lehet a későbbiekben a városnak, a megyének, az országnak, amit nagyon okosan kell kihasz­nálni. Gyorsan és okosan kell hasznosítani, s vigyázni kell arra, hogy a felújítás során ne csak egy részét, hanem komp­lexen, minden négyzetmétert érintsék. Alaposan kidolgo­zott tervvel kell előállniuk a komáromiaknak.- Gondolom, tud arról, hogy militari központot szeretnének itt kialakítani. Katona Béla: Az erőd uni­kum lehet a turizmusban-Ezt az erőd jellege adja. Tudom, hogy vannak megszál­lottak, akik mindent alárendel­nének az ügy érdekében. Egyetértek az elképzeléssel. Ha ez megvalósulna, unikum le­hetne a világturizmusban, ugyanis nem tudok arról, hogy ilyen lenne a földkerekségen.- Mivel tud segíteni az állam az idegenforgalomban?- Ha pénzre gondol, akkor szerintem csak a Területfejlesz­tési Alaptól és a Foglalkoztatási Alaptól kaphatnak támogatást a komáromiak. Meggyőződésem, az erődért sorban állnak majd a vállalkozók. Számukra kell megteremteni a kedvező felté­teleket. Úgy vélekedem, az idegenforgalom egy magán­szakma, sehol sem állami.- Milyen kedvező feltéte­lekre gondol?- Az erődöt nem lehet el­adni, hiszen a magyar állami örökség értékének egy fontos szegmense. A vállalkozók elé egy olyan koncessziót kell le­tenni, amely 15-20 évre szól, s ez már garancia lehet annak, aki dollárban számított millióit ide befektette. Nekünk reklám­ban, marketingben kell segíte­nünk, nem az effektiv termék- fejlesztésben. Kovács László Megyei arcképcsarnok 25 évvel ezelőtt halt meg Kör­ner József építész (1907- -1971). A Műegyetemet 1929- ben végezte el. Ezután részt vállalt a modem építészeti gon­dolatok terjesztésében. A II. világháború után kü­lönböző tervezőintézetekben dolgozott. Tatabányán jelentős építkezések fűződnek nevéhez. Újvárosban ő tervezte a volt KOMEP munkásszállót, Lázár Jánossal közösen készítették el a megyei könyvtár terveit (1964). Erről írta Kömer: „A könyvtári térrendszer különle­ges szempontjait elégíti ki a belső berendezés. Egyrészt ki­hangsúlyozza a belső tereket, másrészt térelhatároló szerepet tölt be, elválasztja egymástól a különböző rendeltetésű olvasó­termeket.” (A megyei könyvtár évfordulónaptárából.) H. G. Stábok stafétája Komáromban Szigetvári vértanúk Tordy Géza színművész a forgatás szünetében A napokban a Magyar Tele­vízió forgatócsoportja dolgo­zott a Monostori-erőd több pontján. Ismert hazai színé­szek, helyi statiszták és észak­komáromi színészek közre­működésével készült Jókai művéből a Szigetvári vérta­núk című tévéfilm. A rendező Horváth Z. Ger­gely a millecentenárium év­fordulójára keresett megfelelő darabot, így bukkant - a múlt században már nagy sikert aratott műre. Egyik helyszín­ként pedig szinte kínálta ma­gát az erőd, amelyet fantasz­tikus tervezői, építészmunka eredményeként hoztak létre, több mint száz esztendeje. A főhőst, Zrínyi Miklóst Tordy Géza alakítja, de jelen­tős szerep jutott Darvas Iván­nak, Varga Klárának, Söptei Andreának, Blaskó Péternek, Hirtling Istvánnak és Seress Zoltánnak is. A komáromi forgatás ép­pen a film készítésének fél­idejét jelentette, a bemutató a nemzeti ünnep előestéjén, au­gusztus 19-én lesz a TV 1-en, főműsoridőben. A Szigetvári vértanúk után, júniusban Bujtor István csa­pata látogat az erődbe. Rejtő Jenő Három testőr Afrikában című műve nyomán készíte­nek filmet. Később egy másik stáb 45 perces dokumentum­filmet forgat Komárom érődé­iről. Gábris János Neves olimpiai bajnokok társaságában a szőnyiek Budapesten vetélkedtek Tegnap a budapesti Csanádi Árpád Központi Sportiskolá­ban az intézmény névadójára emlékeztek az ott tanuló diá­kok, a meghívott magas rangú vendégek. A rendezvényen dr. Csanádi Árpádné és dr. Aján Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke adott át díjakat, az Or­szágos Testnevelési és Sport- hivatal kitüntetéseit pedig Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke adományozta a rászolgáltaknak. 11 órától az olimpiai bajno­kok nevét viselő iskolák rész­vételével olimpiaitörténeti ve­télkedőt rendeztek, amelyre a szőnyieket is meghívták. A Fehér Tamás, Tóth Béla, Pap József, Mészáros András al­kotta csapat Balaton Sándor tanár és Kovács László igazga­tóval szorgalmasan készült. (A verseny eredményéről hétfői számunkban számolunk be). A verseny rangját emelte, hogy a zsűriben Csőke József Balázs Béla-díjas filmren­dező, Sákovicsné Dömölky Lídia vívó, és Novák Dezső labdarúgó olimpiai bajnok is helyet kapott. Területi kettes fogat liaj tó-bajnokság Mocsán - A Nyugat-magyarországi Lo­vas Szövetség, Mocsa község önkormányzata, a Búzakalász, a Farmer Szövetkezet és a Ko­máromi Mg. Rt. rendezésében háromnapos kettesfogathajtó-bajnokság zajlik Mocsán. Pén­teken Roboz József polgármester és dr. Szalay Gyula, a fogathajtó-szakbizottság elnöke nyi­tották meg a rendezvényt, amelyen négy megyéből 16 fogat - köztük egy osztrák - szerepel a pontszerzőversenyben. A tét: a legjobbak vesznek részt majd a szilvásváradi országos baj­nokságon. Ma, szombaton, a látványos maratonhajtás kerül sorra. fotó: Jusztin Sorra érkeznek a szélvihar utáni bejelentések a megyei biztosítókhoz Folyamatosan fizetnek a károsultaknak A hét elején óriási szélvihar ostromolta az országot. A gyakran 90-100 kilométeres sebességgel tomboló szél megyénkben is fákat döntött, tetőket sodort el, ablakokat tört be, kéményeket fújt le a háztetőkről. A biztosító társaságok megyei kirendelt­ségein annak jártunk utána, hány esetet jeleztek náluk, illetve a károsultak mikor kaphatnak pénzt. A Providencia Biztosító Rt.-nek megyénkben két kirendeltsége van. A tatabányai kirendeltségre hét viharkár-bejelentés érkezett. Tor da Márta kirendeltségvezető lapunk érdeklődésére elmondta, elsősorban cserepeket sodort le az orkán erejű szél a háztetőkről. Arról is tájékoztatott, hogy az összegszerű kártérítéseket a hely­színen kifizetik, aki pedig szám­lákra kéri a kár megtérítését, az összes bizonylat beszerzése után, rövid időn belül megkapja pén­zét. A Providencia esztergomi ki­rendeltségére nem érkezett beje­lentés a szélvihar után. A Colonia Biztosítóhoz össze­sen 3 bejelentés érkezett, betört ablakok miatt. Mint megtudtuk, a kárösszegeket a jegyzőkönyvek beérkezése után, 15 napon belül kifizetik. A Garancia Biztosító vagyon- és személybiztosítási csoportve­zetője, Kovács Béla elmondta, 85 szélviharkár-bejelentést kap­tak a megye különböző része­iről. Szakértőik sok helyen már a károsultnál kitöltötték a csek­ket, melyet bármelyik OTP- fiókban be lehetett váltani, s így a károsult rögtön hozzájuthatott pénzéhez. Horváth János, az ÁB-AE­GON kárcsoportvezetője el­mondta, 18 bejelentést kaptak. De még többre számítanak, hi­szen a víkendházak tulajdonosai még csak a hét végén tudják meg, milyen gondokat okozott telkü­kön a szélvihar. Mint kiderült, a károsultak egy héten belül meg­kapják pénzüket. Barakka Tibor, a Hungária Biztosító osztályvezetője arról tá­jékoztatta lapunkat, hogy 23 beje­lentést kaptak. Az esetek felmé­rése jelenleg is tart, amint beér­kezik az összes anyag, a biztosító azonnal utalni fogja a pénzt káro­sultjainak. - eszel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom