24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-09 / 110. szám

2. oldal 24 Óra — Hirdetés - Információ 1996. május 9., csütörtök RÖVIDEN Dunaalmás. 215 éve ezen a napon halt meg Wályi István református prédikátor. 1756-tól haláláig Dunaalmáson volt lel­kész. Életének egyéb tényei nem ismertek. Nevét Római imperátorok tüköré című műve őrizte meg az utókor számára. Az eredeti, bordázott gerincű, bőrkötéses mű a József Attila Megyei Könyvtár muzeális gyűjteményében található. IVyergesújfalu. A nyergesúj­falui tűzoltó-emlékoszlopnál rendezett elmúlt hét végi Szent Flórián-napi ünnepségen a vá­rosi tűzoltóság illetékességi te­rületéhez tartozó települések néhány gazdálkodó egysége el­ismeréseket adott át a tűzvé­delmi munkában eredményesen dolgozó munkatársainak. A Piszkei Papír Rt. képviseleté­ben Szombat Gábor személy­ügyi igazgató köszönte meg az odaadó munkát Bujdosó István létesítményi tűzoltóparancs­noknak, Tóth Sándor, Kádár László és Birkés András léte­sítményi tűzoltóknak. Pilismarót. Névadó ünnepsé­get tartanak május 18-án, dél­után három órától a pilismaróti Általános Iskola és Speciális Szakiskolában. Az intézmény Bozóky Mihály nevét veszi fel. Az emléktábla-avatás és az is­kolatörténeti kiállítás megte­kintése után a római katolikus templomban a Monteverdi kó­rus és L. Kecskés András együttesének koncertjén vehet­nek részt az érdeklődők. Tata. Lakáskultúra ’96. Május 11-én és 12-én 10-18 óráig nagyszabású kiállítás és vásár lesz a tatai művelődési köz­pontban: minden, ami a szép otthonba szükséges (bútor, függöny, tapéta, festmény stb.) megtalálható lesz. Vizet kap a volt cementgyár és Mésztelep A munkálatok jól haladnak - A határidő: május 15-e Tatabányán, a volt cement­gyár területén az önkor­mányzat és az Északdunán­túli Vízmű Rt. képviselői a régi gyárterület és a Mészte­lep ivóvízellátásáról adtak tájékoztatót. Sugár Mátyás, az ÉDV Rt. ve­zérigazgatója elmondta, hogy a volt cementgyár területén léte­sülő ipari park vízellátásának tervei készek, a kivitelező a ta­tabányai üzemigazgatóság lesz. 840 méternyi gerincvezetéket fektetnek le, a bekötéseket erről végzik el. A munkálatok jól ha­ladnak, tartam tudják a május 15-ei határidőt. Mésztelepen há­rom kilométer lesz majd a lefek­tetendő gerincvezeték hossza. Bencsik János polgármester Vízcsövet fektetnek az ipari parkban fotó: k. t. j. arról szólt, hogy a Vízmű és az szándéknyilatkozat feloldotta, önkormányzat közötti ellentéte- Ennek legfontosabb eleme a két két egy tavaly márciusban aláírt terület vízellátása volt. Jávorkások Tata határában - A Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai munka közben tanulják a gyakorlatot. Tata határában, a Barsi-dűlőben Csonka László oktató (balról a második) irányításával a cukorrépa gépi vetésével ismerkednek. A diákok (balról jobbra): Érchegyi Tibor, Suszter Csaba és Pisch Gábor. fotó: Jusztin Oroszlányban 40-50 milliós beruházásra várnak Drága takarékosság A közelmúltban Bunda Ist­ván, az Északdunántúli Vízmű Rt. műszaki vezér­igazgató-helyettese köszön­tötte Oroszlány képviselőit a helyi szennyvíztisztító-tele­pen. A képviselői látogatás célja az volt, hogy megismer­jék a telep működését, gazda­sági mutatóit. Csoknyai György, a Szenny­vízüzem Igazgatóság - a jelen­legi üzemeltető - vezetője a te­lepről és csatornahálózatáról adott tájékoztatót.-Már 1991 óta a jelenlegi befogadói képességgel üzemel­hetett a telep, vagyis napi 9000 köbméter szennyvíz fogadására alkalmas - mondta. - Napja­inkban a telepre érkező szennyvízmennyiség 3500 köbméter, de a szennyező anyag mennyisége nem csök­kent, így „töményebb” szenny­vizet kell tisztítani. Ez minden­képpen drágítja a működtetést.- Az egyre csökkenő víz- mennyiség a hálózatban is problémát jelent. Nincs meg a szükséges áramlási sebesség, gyakoribbak az elakadások, dugulások. Ez mind-mind költségnövelő tényező. A múlt évi veszteséges üzemeltetés­hez még az is hozzájárult, hogy a telep nem tud minden minőségi követelménynek megfelelni. Amikor a telep lé­tesült, még nem létezett - a tisztított szennyvíz befogadója számára - a szigorú vízminő­ségi kategóriába sorolás. 40-50 milliós beruházásra volna szükség, hogy a szigorú vízminőségi követelmények­nek eleget tegyen a telep.- Gond az is, hogy a város­ban nem minden csatorna új­szerű. Különösen fontos lenne a csatornahálózat felújítása a Gönczi, Petőfi udvar, Petőfi S. u. Rosenberg, Fürst S., Népek barátsága és a Bánki D. utcák­ban. Jelenleg az oroszlányi szennyvíztisztító-telep és szenny vízelvezető-rendszer önkormányzati tulajdon, amelynek a tételes átvétele és üzemeltetési megoldása ké­sőbbi döntés kérdése. Hűvös Récsy Lídia Népdalkörök Dunaszentmikloson A közelmúltban az agostyáni, az alsógallai, a táti és a várgesz- tesi német nemzetiségi népdal­körök Dunaszentmikloson ta­lálkoztak. Községünk faluháza talán még sohasem volt ennyire kihasználva. Az épület szinte minden zugában öltözés, felké­szülés zajlott a műsor megkez­déséig. A vendégcsoportok színvonalas műsora mellett - nagy örömünkre - a már majd­nem megszűnt vegyes kórus tagjait is sikerült rábeszélni a fellépésre. Megtisztelte rendezvényün­ket Tóth András országgyűlési képviselő, a helyi vezetők és a falu lakossága. A műsort befe­jező közös ének után vacsora, baráti beszélgetés, énekszó és tánc zárta a rendezvényt. A 24 Óra hasábjain is szeret­ném megköszönni a Magyaror­szági Nemzeti és Etnikai Ki­sebbségekért Közalapítvány anyagi támogatását, vendége­inknek a feledhetetlen élményt nyújtó műsort, a nézők érdek­lődését és a sok-sok tapsot. Hartmann Károlvné dalkörvezető 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom