24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-20 / 119. szám

VII. ÉVFOLYAM 119. SZÁM ÁRA: 29,50 FORINT 1996. MÁJUS 20., HÉTFŐ Gyöngyösi Elek sportkitüntetést kapott (11. oldal) KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Sokan látogatták a megyei kiállítókat a Wachtersbach-i vásáron A németek változatlanul érdeklődnek A hazai vállalkozóknak is tenniük kell a kapcsolatok élénkítéséért Ismét meg fogja közelíteni a 100 ezret a Wäehtersbach-i vásár látogatóinak száma - vélekedett Wilfried Wilhelm vásárigaz­gató szombaton, a zárás előtti utolsó napon, amikor a vigaszta­lanul zuhogó eső ellenére is - bár esernyőt tartva - hosszú so­rok kígyóztak a pénztár előtt. A 48 vásári év történetében egyébként a csütörtök volt minden idők rekordja, 23 500 je­gyet vásároltak, nem sajnálva értük az egyenként 5-5 márkát. A magyar stand változatlanul a legnépszerűbbek egyike, a he­lyi és a környékbeli sajtóban naponta jelennek meg cikkek Komárom-Esztergom megye bemutatkozásáról. Rendszeresek a protokolláris látogatások, s a város polgár- mestere, Rainer Krätschmer a vásárra érkező hivatalos ven­dégekkel rendre az Ungarn zu Gast fölirat alatt köt ki. A nép­szerűségben nyilván része van az Ászári Pincegazdaság olasz rizlingjének és szürkebarátjá­nak is, a fő ok azonban a ma­gyar kiállítás sokszínűsége, a húsznál több megyei vállalko­zás nyújtotta kínálat. A vásárban nemcsak a „ci­vil” közönség, de számos nagykereskedő, gazdaságfej­lesztéssel, üzletek menedzselé­sével foglalkozó ügynök is megfordult. így a Megyei Vál­lalkozásfejlesztési Alapítvány, a Kereskedelmi és Iparkamara, a KISZÖV német nyelvű cég­jegyzékei, gazdasági brosúrái is gazdára találnak. A vásári megjelenés végső mérlege természetesen nem vonható meg, a május 19-i zá­rás órájában. Az itt kialakuló gazdasági kapcsolatok tovább­fejlődéséhez a magyar vállal­kozóknak versenyképes termé­kekkel, rugalmas feltételekkel, méltányos árakkal kell hozzájá­rulniuk. A német fél érdeklődése - bizonyíték rá a Wáchtersbach-i vásár egy hete - változatlanul élénk és még tovább fokozható. Tokod-Altárón először rendeztek autós terepbajnokságot. A régi Tokod falu kö­zelében található homokkatlanban száraz és vizes akadályok sokaságával kellett a verseny­zőknek megküzdeniük. A Magyar Nagydíjért folyó küzdelmet a terepautósok rajongóinak több ezres tömege izgulta végig. fotó: Jusztin Paskai László a katolikus oktatásról- A szülők, a nevelőközösségek, a gondviselés jóvoltából a követ­kező ezer évben is lehetnek olyan tudós, buzgó pedagógusok, akik a magyar ifjúságot a tudás és a kereszténység útján vezetik majd, akárcsak a 950 évvel ezelőtt vér­tanúhalált halt Szent Gellert püs­pök - mondta Paskai László püs­pök, prímás, esztergom-buda- pesti érsek szombaton Piliscsa- bán, a Pázmány Péter Tudo­mányegyetemen, a katolikus ok­tatásról tartott kétnapos tanács­kozás zárásaként. A tanácskozáson elhangzott előadások szerint ma mindinkább növekszik az igény a katolikus szellemiségű oktatás iránt, a szü­lők 30 százaléka ilyen intézmé­nyekbe adná gyermekét, hogy a tudás megszerzése mellett megfe­lelő erkölcsi nevelésbe részesül­jön. A helyhiány miatt azonban a jelentkezőknek csupán a két szá­zalékát tudják felvenni ezekbe az intézményekbe. Nyergesújfalun fogadalmat tettek A nyergesújfalui 906. számú Szent István Király Cserkészcsapat tagjai és a csapat Esztergomból és Budapestről érkezett ven­dégei vasárnap délelőtt együtt vonultak a szentmi­sére a római katolikus templomba. A misét dr. Tóth Turczer Nándor tiszteletbeli kano­nok, plébános és Hegyi Bá­lint esztergomi ferences szerzetes koncelebrálták. A plébános szentbeszédét követően hat cserkész tett fogadalmat.- Fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, ha­zámnak, embertársaimnak és a magyarságnak tarto­zom. Minden lehetőt meg­teszek, hogy másokon se­gítsek. Ismerem a cserkész­törvényt és azt mindenkor megtartom - hallottuk a fo­gadalom szavait.- Óvjátok, őrizzétek az igaz magyar értékeket! - kérte a fogadalomtétel után a cserkészeket ünnepi be­szédében Ridly István csa­patparancsnok. Bozóky Mihály nevét vette fel az iskola Névadó ünnepség Pilismaróton Több napos rendezvénysorozat zárult le a hét végén Pilisma­róton. A falu lakossága, a tanítók, tanárok, diákok Bozóky Mihály márványtáblájánál névadó ünnepséget tartottak. Pilismarót képviselő-testülete úgy döntött, hogy a községi álta­lános iskola és speciális mező- gazdasági szakiskola 1996. szeptemberi hatállyal felveszi Bozóky Mihály iskolamester nevét - kezdte beszédét Benko- vics László polgármester. Dr. Horváth István, a Balassa mú­zeum igazgatója avató szavai­ban kitért arra a tevékenységre, amit a múlt század elejének fa­lusi jegyzője, a névadó kifejtett, majd Fábiánná Gyimesi Lívia igazgatónővel együtt leleplezték a névadó emléktábláját. Ezek után a résztvevők megte­kintették az erre az alkalomra rendezett iskolatörténeti kiállítást. Űj szobrot avattak az Öreg-tó partján Vitorlás, ami nem ringatózik a vizen Nem lehetetlen, hogy az egykor vizek városaként emlegetett Tatát idővel a szobrok városának fogják nevezni. Ennek ér­dekében újabb alkotással gazdagodott szombat délután az Öreg-tó partja, az Albatrosz nevű szórakozóhely szomszéd­ságában. Itt állították ugyanis fel Martyn Ferenc „Vitorlás” című szobrát, amiről Wehner Tibor művészettörténész mondott értékelő szavakat, s elismeréssel szólt alkotójáról is. Az ünnepségen jelen volt a Tatához sok szállal kötődő mester felesége, dr. Földi Margit, dr. Fridrich Ferenc, aki bronzba öntötte a művészi elképzelést, de megjelent a diplomáciai és a közélet szá­mos szereplője is. A művet Wehner Tibor művészettörté­nész értékelte, s elmondta azt is, hogy ez a szobor tulajdon­képpen egy tízéves idea meg­valósulása, Martyn Ferenc végrendeletének szellemében. Maga a szobor egyszerre idézi a tengert és annak élővi­lágát ügy, hogy mihelyt ráné­zünk, gondolataink máris messze járnak. Csak bízhatunk abban, hogy Tata új éke so­káig marad meg eredeti szép­ségében, aminek felállítását nagyon sokan segítették. Nekik mondott köszönetét önzetlen segítségükért Kerti Katalin polgármester, külön kiemelve a Képzőművészeti Lektorátus pártfogását. A szemet gyönyörködtető mű, és alkotójának felesége Nemzetiségi kórusfesztivál Tatabányán - Német, szlovák, lengyel, horvát és román kórusok, zenekarok, szólisták kétnapos I. Országos találkozóját tartották a hét végén a megyeszékhelyen. Csaknem hetven kórus, négy szlovák zenekar és több mint félszáz szó­lista adott számot tudásáról a Puskin és a Széchenyi művelődési házakban. Képünkön a fü- zéri dalkör látható. fotó: tin A patakok életveszélyesek is lehetnek Értelmetlen gyermekhalál Szombaton délben érkezett a bejelentés a tatai rendőrkapi­tányságra, hogy a Fényes-fasor mellett egy gyermek élettelen testét találtak a patakban. A vizsgálat kiderítette, hogy az áldozat Sz. L. hároméves kislány, aki a Bartók Béla út patakparthoz közeli lakótömb­jénél játszott társaival, délelőtt tíztől háromnegyed tizenket­tőig, amikor nyoma veszett. Az ártatlan kisded tragikus halálesetével kapcsolatban fo­lyik a rendőrségi vizsgálat. Ismét egy értelmetlen gyer­mektragédia. Hirtelen jött a harmincfokos hőség. Sok a csapadék. A patak az Öreg-tó­tól zubogva rohan tova. A ki­csinyeknek nincs veszélyérze­tük. Vigyázzunk rájuk! A jövő évezred fizikusai Az ország legjobbjai Tatán versenyeztek Öveges József Kossuth-díjas fizikus 1895-1979 között élt. A tatai gimnáziumban 1922-1924 és 1930-1940 kö­zött tanított, ezért az ő emlé­kére rendezett általános isko­lai országos versenyt immár hatodik alkalommal tartották itt a hét végén. Összesen 71 diák érkezett ha­zánk minden tájáról, akiket - mint már beszámoltunk róla- elsőként a verseny fővédnöke, köztársasági elnökünk felesége, Göncz Arpádné köszöntött. A megnyitón jelen volt Szabó Zoltán, a Művelődésügyi Minisztérium politikai állam­titkára is, aki a hivatalos prog­ram után kötetlen megbeszélést folytatott Tóth Andrással, a gimnázium igazgatójával. A feladatok megoldása leg­jobban a váci Baharev Alinak és a bajai Ivaskó Györgynek sike­rült. A megyeiek közül Nagy Tamás, a tatai Vaszary János Általános Iskola diákja (felké­szítő tanára: Maráz Lászlóné) gyűjtötte a legtöbb pontot, s ez­zel a 30-adik lett. Hazánk színeiben az eternitiek Hetvennégy csapat vett részt azon a nemzetközi tűzoltóver­senyen, amelyet szombaton rendeztek Kunszentmiklóson. A rendezvény fővédnöke Kuncze Gábor belügyminiszter volt. A szlovák, szlovén, cseh, német és osztrák tűzoltók mel­lett hazánk színeit - a válogató versenyen elért sikerük alapján - a tizennégy éven aluliak ka­tegóriájában a nyergesújfalui Eternit Általános Iskola ifjú tűzoltói képviselhették. A fiatalokat Kiss János készí­tette fel, a csapatot egyenruhá­val és, az utazási költséggel a Pleiderer Lábatlani Vasbetoni­pari Rt. támogatta. A nyerges­újfalui csapat izgalmas küzde­lemben az ötödik helyet sze­rezte meg Magyarországnak. i $ 1 H 1 8 I s I Május 20-25 ig GYERMEKNAPI AKCIÓVAL várjuk a szülőket! Óriási játékkínálatból választhat, árengedménnyel! Az árengedmény mértéke Önön és 2 dobókockán múlik! Jöjjön be hozzánk, ezt érdemes kipróbálni! Papír-írószerbolt, Tatabánya, Köztársaság u. 44/a. Oroszlány, Rákóczi u. 8. Az árengedmény játék vásárlása esetén jár!) 6282 i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom