24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-18 / 118. szám

1996. május 18., szombat 24 Óra — Kultúra 7. oldal Bozóky Mihály néptanító a község szolgálatában A pilismaróti iskolanévadó 1755-ben született a Garam- parti Kicsinden, a korabeli Esztergom vármegyében az a népszerű pedagógus, nó­tárius, kántor és falujegyző, akinek nevét Pilismarót is­kolája mától büszkén viseli. Esztergomban végezte alapisko­láit, és tizennyolc évesen már Dömös iskolamestere. A fiatal, lelkes tanító gyorsan nősült, s fe­lesége, Paulo vies Veronika szü­lőfalujába, Pilismarótra költö­zött, ahol egy életen állt a népok­tatás, a község szolgálatában. Jegyzőként is alkalmazták, azaz ő intézte a hivatalos ügye­ket. 1776 és 1787 között közö­sen oktatta a katolikus és refor­mátus gyerekeket. Majd később, mikor Ó. József türelmi rende­leté után a reformátusok megvá­sárolták a korábbi közös iskolát és Buday György iskolamestert bízták meg az oktatással, Bo­zóky a lakásán tovább foglalko­zott a katolikusokkal. A katoli­kus iskola, amely megépítésé­nek egyik szorgalmazója volt, csak 1820-ban épült meg a falu­ban. A vármegye határain tűi is' ismert személyiség volt. Több nyelven írt és beszélt, foglalko­zott a korabeli egyházi és világi irodalommal. 1803-ban az ő fordításában jelent meg La Fon­taine francia meseíró Fáon és Hersze című munkája. 1804-ben Bozóky Mihály Eszter­gomban végezte az alapis­kolát, 18 éves korában Pi­lismarótra költözött Pozsonyban adták ki egy másik fordítását, Wieland német re­gényíró Téli rege című munká­ját. Kántorként is működött falu­jában. Gyűjtötte a nemzedékről nemzedékre szálló egyházi éne­keket. Gyűjteménye 1797-ben jelent meg Katolikus Karbeli Énekeskönyv címen. A falu jegyzője, kántortaní­tója 1829. május 15-én, 74 éves korában halt meg. Mindössze néhány nappal követte feleségét; sírjuk a Pilismarót temetőjében található. (Márkosi Lajos szíves adat­közlése alapján) Az iskolatörténeti kiállítást rendezgeti: Papanecz Beat­rix, Fuzikné Dakos Éva, Vitéz Barbara, Herédi Ildikó, Tóthné Farkas Zsuzsa, Szabó Ákos és Nagyné Sasvári Anita A Légy jó mindhalálig Tatabányán és a fővárosban A táncos lábú Nyilas Misi A zárójelenet után fergeteges taps szólítja újra és újra a színpadra a szereplőket Az irodalmi műveknek, regé­nyeknek, történeteknek meg­van a mai sorsuk. Filmre, színpadra kerülnek, elkészül musical-változatuk, és leg­újabban megjelennek CD-n is - így őrzik változó formában halhatatlanságukat. Ezt történt Shakespeare híres történeteivel, Bemard Shaw Pygmalionjával, Déry Tibor popfesztiváljával, A dzsungel könyvével, a Valahol Európá­ban című klasszikussá vált film történetével is. Móricz Zsigmond regényre­mekét, a Légy jó mindhalálig történetét is elérte a sors keze - musical készült belőle, és ki­lenc feldolgozás után tizedik­ként Tatabányán is színre vitték az alkotók, az ötletgazdák - he­lyi szereplőkkel. Az ötlet lé­nyege igazából ez: nem szabad színészekkel eljátszatni a gye­rekszerepeket. Úgy lesz igazán érdekes, ha kisdiákok alakítják önmagukat a színpadon, hitele­sebben jelenítik meg a regény szereplőit, mint a felnőtt művé­szek. A tatabányai produkció is igazi sikernek ígérkezik. A premier után már több előadást is láthatott a közönség - leg­több esetben telt ház előtt játsz- szák a történetet. A felnőtt szereplőkről nehéz szólni, hiszen szinte követhetet­len, hogy ki mikor játssza a re­gény szerepeit, és nem is az ő teljesítményük felfedezése a cél. A helyükön vannak, amennyire egy musicalben - ahol minduntalan énekelni, tán­colni kell - a helyükön lehet­nek. így, együtt mindenki hite­les, nincsenek hamis hangok, melléfogások. Korrekt a játék, még akkor is, ha megszólalnak, ha Móricz regényalakjait állít­ják elénk. Mert hát azért a nagy író szellemisége, üzenete, kese­rűsége, fájdalma és bizakodása akkor van jelen, amikor a sze­replők az ő mondatait, gondola­tait, világlátását közvetítik. Ha mégis ki kell emelni valakit, úgy érzem, az Igazgató (Hor­váth Károly), Valkay tanár úr (Szikra József, Vikidál Gyula), Viola és Bella kisasszony (Nagy Anikó és Nemesházi Bea), a pedellus (Bodányi Endre) szólalt meg számomra leghitelesebben, illetve ahogy egykori olvasmányélményem őrizte meg bennem alakjukat. Talán nem hazai elfogultság, de megemlítem, hogy a tatabányai közreműködők, Kullai Zoltán, (Török bácsi), Hodossy Ildikó (Gazdasszony) alakítása meg­győző és hiteles, nem érezzük, hogy nem színészként keresik a kenyerüket. A rendező, Pinczés István va­lósággal csodát művelt. Nem hittem volna, hogy ennyi jó mozgású, felszabadultan játszó ifjú emberkét sikerül találnia, és felkészítenie a szerepekre. Amikor együtt táncolnak, éne­kelnek különösen hitelesek. Ha megszólalnak, többségükben akkor is. Közös érdemük, hogy a játék hiteles, a történet belső szépségei nem vesznek el az egyrészt elidegenítő, ugyanak­kor mégis vonzó tánc és zene nyomán. A regény fájdalmas üzenete eljut a nézőhöz, a má­nak is szól, ha nem is könnyez- tető, szívfájdító, de minden­képpen elérzékenyítő erővel, átélhetően. Két Nyilas Misit lát­tam, Aradi Imrét és Tóth Ger­gőt, de úgy tudom, a harmadik szereplő, Hadnagy Krisztián is készül a feladatra. Imre és Gergő gyökeresen más alkat - és bár önmagukat adják, mégis Nyilas Misivé tudnak válni a színpadon. Éppen ez a gyerek­szereplők teljesítményének va­rázsa. Tóth Gergő tisztábban énekel, magabiztosabban ját­szik és táncol, valóságos táncos lábú Nyilas Misi. Aradi Imre kissé szögletesebb, de hitelesen megszólaló regényhős, mind­kettőjük minden elismerést megérdemel. Főszereplők tud­tak maradni ebben a nem kis színészi erőpróbát követelő ze­nés-táncos musicalben. Bevallom, a további szere­pekben számomra azonosítha­tatlan, hogy az esti, a délutáni előadásokon kik szerepeltek, ám valamennyien megérdem­lik, hogy a színházi krónika megőrizze a nevüket. Móricz regényhőseinek további tatabá­nyai diákszereplői: Nagy Adri­enn, Csillag Ramóna, Mezei Kitty, Kinizsi Ottó, Sárközi Jó­zsef, Kollár György, Czeglédy Kornél, Bereczki Dániel, Bocs- kay Bálint, Henyecz Adám, Sárközi Gergely, Horváth Gyula, Zámbó László, Bocskay Bálint, Malinovszki Adám, Me­leg Gábor, Bucsku János, Csánó Zsolt, Lusztig Péter, Bancsó Gyula, Nagy Viktor, Balogh Szabolcs, Farkas Szi­lárd, Szende Viktor, Stemler Zoltán. Remélem, senkit sem hagytam ki a móriczi világot hi­telesen megidéző gyerekszerep­lők csapatából. A nagy siker, a különleges színházi varázslat még estéről estére, délutánról délutánra is­métlődik. Hogy számítottak, sőt, építettek erre az alkotók, azt jelzi: a fergeteges hatású zá­rójelenetet többféle változatban ismétlik a szereplők. A ren­dező, Pinczés István, a koreog­ráfus Nagy György, a zene­szerző-dalszövegíró páros, Ko- csák Tibor, Miklós Tibor tud­ják, nagyon sokszor visszatap­solják a szereplőket a színpadra a színházi élményt hálásan fo­gadó nézők. A tatabányai nagysikerű előadásokon kívül a fővárosi Thália Színházban is meghó­dította a produkció a közön­séget. Gombkötő Gábor Szakmabeliek hallgatták meg az Űj Forrás bemutatkozását Pozsonyi kapcsolatok A szomszédban jártak a Limes szerkesztői Mint már beszámoltunk róla, meghívást kaptak Pozsonyba a Komárom-Esztergom megyei tudományos szemle, a Limes gazdái, szerkesztői. A Magyar Köztársaság Kulturális Inté­zete tette lehetővé, hogy a szemle szerzői, szerkesztői talál­kozhattak szlovákiai érdeklődőkkel, szerzőkkel is. A Limes alkotói programjának fontos része, hogy kitekint a szomszédba, bemutatja a kö­zös múlt tényeit, gyökereit. A meghívás részben annak is szólt, hogy a kiadvány három legutóbbi száma Pozsony múltjával, illetve Komárom irodalmi hagyományaival fog­lalkozott. Dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, a szemle felelős kiadója is az együttműködés erősítésénak fontosságát emelte ki, amely­ben a Limes fontos szerepet vállal. Virág Jenőt, a Limes fő- szerkesztőjét arról kérdeztük, milyen tapasztalatokkal gaz­dagította a találkozó, a Limes­est?- Nagyon örültem, hogy sokan érdeklődtek tudomá­nyos folyóiratunk iránt. Eljöt­tek azok is, akiknek személyes tapasztalataik lehettek a két vi­lágháború közötti időszakról, s természetesen ismerik az együttélés mai gondjait, prob­lémáit. Jó lenne - és ezt a Li­mes nagyon következetesen szeretné szolgálni ha a kö­zös múlt még alaposabb meg­ismerése, egymás értékeinek kölcsönös megbecsülése a két egymás mellett és együtt élő nép közeledését szolgálná. * Az Új Forrás című megyei folyóiratunkat több szál kap­csolja a szomszédos Szlovákia irodalmi életéhez. Együttmű­ködés alakult ki többek között a Kalligram című magyar nyelvű folyóirattal is. A kö­zelmúltban a Szlovákiai Ma­gyar írók Társaságának tiszt­újító közgyűlésén vettek részt az Új Forrás szerkesztői, a ta­nácskozást követően pedig Új Forrás-estet tartottak a Ma­gyar Köztársaság Kulturális Intézetében. A tapasztalatokról Monos­tori Imrét, a folyóirat főszer­kesztőjét kérdeztük.- Jóleső volt az az érdeklő­dés, amellyel az Új Forrás bemutatkozását fogadták Po­zsonyban. Elsősorban szak­mabeliek, szlovákiai magyar alkotók és szlovák írók, fordí­tók hallgattak meg bennünket. Én a folyóiratunk történetét vázoltam fel, és természetesen szóltam kapcsolatainkról a szlovákiai irodalmi, kulturális élettel. Pomogáts Béla iroda­lomtörténész, a Magyar író- szövetség elnöke, aki ugyan­csak vendégként vesz részt az írók tanácskozásán, irodalmi, művészeti, társadalomtudo­mányi folyóiratunk munkáját elemezte, bemutatta helyét, szerepét a magyar irodalmi, szellemi életben. Grendel La­jos szlovákiai magyar író, aki­nek naplórészletei jelentek meg az Új Forrás lapjain, együttműködésünk tapasztala­tairól szólt. Részt vett az esten Tóth László költő, az Új Forrás versrovatának vezetője is.- A találkozónak folytatását is tervezzük, meghívtuk tata­bányai bemutatkozásra a Kal­ligram szerzőit, szerkesztőit, amit Hizsnyai Zoltán főszer­kesztő örömmel fogadott el. \ g- g­Columbo folytatja Tó hír a Columbo filmsorozat \J kedvelőinek. „Szó sem le­het arról, hogy abbahagy­jam” - nyilatkozta Peter Falk, amikor arról kérdezték, meddig akarja még alakítani a ballonkabátos felügyelőt. A hetvenedik életévéhez közeledő színész kijelentette, 25 évi „rendőrségi szolgá­lat" után el sem tudja kép­zelni, hogy valaha is abba­hagyja. „Szerintem Columbo szépen is megöregedhet, ez­után legföljebb nem azért fordul vissza az ajtóból, mert most jutott eszébe valami, hanem azért, mert nem hal­lotta, amit mondtak neki. Ha egészségem megengedi, nyolcvanévesen is a kamerák elé állok. ” Természetesen nemcsak a viseltes ballonkabát, a matu­zsálem Peugeot 403-as is marad. Ezt az autót maga Fáik választotta ki 25 évvel ezelőtt csaknem 300 roncs­autó közül. Döntése kiváló­nak bizonyult, hiszen a ne­gyedszázada kidobásra ítélt járgány a mai napig is gurul. Azt hiszem, talán nemcsak az amerikaiak, hanem a ma­gyar tévénézők is kíváncsian várják a felügyelő újabb fúr-' fangos, merészebbnél-meré- szebb ötletekkel fűszerezett kalandjait. 12 majom - A tatabányai Turul moziban május 22-éig 17.30 és 19.30 órakor vetítik a 12 majom című színes, ame­rikai akció-thrillert. A főszereplők: Bruce Willis, Madeleine Stowe és Brad Pitt Pajzs a résen - A jövő héten 23-ától 29-éig fél hattól és fél nyolctól láthatják a Turulban a Pajzs a résen, avagy a tö- ketlen erő című magyarul beszélő, amerikai vígjátékot. A főszereplő: John Candy, Alan Aida és Kevin Poliak

Next

/
Oldalképek
Tartalom